Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

                                                                         

Zápis č. 27

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

12. 12. 2018

 

                                                                         

Přítomni:        

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               MDDr. Antonín Spal, radní                                               

               Mgr. Jiří Vavřička, radní                                                    

               PhDr. Jiří Vlček, radní                                                         

               MUDr. Vladimír Moucha, radní                                                    

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                        

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                         

Omluveni:                                                                  

                                                                         

                                                                         

Program:         

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: PhDr. Jiří Vlček, Jana Šrámková                                                  

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

                                                                         

      


                                                                                                      

                                                                         

Usnesení č. 27

 

"Rady města Hořovice ze dne 12. 12. 2018
                                           

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                                                                 

Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
09.01.2018
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 10 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 9, a to v plném rozsahu s tím, že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření pro informaci na následujícím jednání Zastupitelstva města Hořovice.
09.01.2019
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice souhlasí s Dodatkem ke Smlouvě o spolupráci v oblasti životního pojištění uzavřené mezi městem Hořovice a Českou pojišťovnou a.s., který se týká pouze úpravy smluvních ustanovení v oblasti GDPR.       
09.01.2019
                                           

Bc. Trojan       

Rada města Hořovice nesouhlasí s použitím znaku města Hořovice společností Kompakt spol. s r.o. v rámci vydání reklamního a informačního plakátu města Hořovice, a to včetně umístění těchto plakátů v objektech ve správě města Hořovice.              
09.01.2019
                                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti radnice výboru ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Hořovicích za účelem konání poradenské činnosti v roce 2019 pro sluchově postižené občany. Poradna se uskutečňuje vždy od 10:00 – 13:00 hod. první a třetí úterý v měsíci. Rozpis poradenských dnů je následující:
leden: 8. a 22.                    červenec: 2.a 16.
únor:  5. a 19.                    srpen: 6. a 20.
březen: 5 a 19.                   září: 3.a 17.
duben: 2. a 16                    říjen: 1. a 15.
květen: 7. a 21.                  listopad: 5. a 19.
červen: 4. a 18.                   prosinec: 3. a 17.
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice pro konání členské schůze dne 17.9.2019 od 13:00 do 17:00 hod.
09.01.2019
                                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení a to v termínu: 19.12.2018 od 14.00 do 19.00 hod.

09.01.2019
                                           

Ing. Pelán        
Rada souhlasí s přesunem nevyčerpaných investičních prostředků na nákup techniky pro MSBNF v roce 2018 ve výši 400 000 Kč do roku 2019 na nákup elektromobilu.
 09.01.2019

                                           

Ing. Šnajdr      

Rada se seznámila s předkládací zprávou, týkající se kácení 3 ks dřevin na zahradě Společenského domu v Hořovicích. Po posouzení jednotlivých nabídek rada zvolila nabídku společnosti GEMI GROUP, s.r.o. - za nabídkovou cenu 38 401,- Kč vč. 21 % DPH.
Rada se seznámila s předkládací zprávou, týkající se prořezu 16 ks dřevin na zahradě Společenského domu v Hořovicích. Po posouzení jednotlivých nabídek rada zvolila nabídku společnosti GEMI GROUP, s.r.o. - za nabídkovou cenu 120 768,- Kč vč. 21 % DPH.
09.01.2019
                                           

Ing. Šnajdr      

Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně postiženou osobu v ulici 9. května před domem č. p. 174. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení dopravního značení.
09.01.2019

                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s Dodatkem č. l ke stávající Smlouvě o dílo – servisní smlouvě č. 3658 – 09, uzavřené dne 6. 1. 2010, týkající se provádění servisních prohlídek a kontrol výtahu v budově MěÚ č.p. 640. Dodatek je nutný uzavřít z důvodu navýšení ceny za prováděné prohlídky a kontroly výtahu, neboť došlo ke změně normy ČSN 27 4002 čl. 4.3.17, kdy je nutné provádět kontroly každých 14 dní. Zajistit podpisy smluvních stran.
09.01.2019
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem dodatku č. 12 k pojistné smlouvě č. 7720500921, podle kterého, za cenu 702 Kč ročně pojistí Kooperativa Pojišťovna a, s, cyklostezku Hořovice – Osek. Dosavadní pojistné smlouvě uzavřené na dobu pěti let, tj. po dobu udržitelnosti projektu financovaného z peněz EU, skončila účinnost. Celkové roční pojistné za pojištění majetku města dosáhne 283.243,00 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran. 
09.01.2019
                                           

Jana Šrámková           
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.
09.01.2019
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájmu části pozemku parcelní č. 1229/1 v k. ú. Hořovice z důvodu jeho dalšího nevyužívání nájemcem. Zajistit podpisy smluvních stran.
09.01.2019
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajímá paní Kateřině Červenkové část pozemku parc. č. 1229/2 v k. ú. Hořovice o výměře cca 150 m2 za účelem využívání na zahrádku. Smlouva se uzavírá od 1.1.2019 na dobu neurčitou. Nájemné činí 3.000,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
09.01.2019
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor ke sňatečným obřadům, podle které Národní památkový ústav, správa zámku Hořovice pronajme v r. 2019 městu prostory v objektu zámku (zámecká kaple a tři místnosti v patře severozápadního křídla zámku) ke konání sňatečných obřadů. Zajistit podpisy smluvních stran.
09.01.2019
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor, podle které město pronajme Svazu tělesně postižených MO Hořovice prostory v objektu č. p. 640 – 3 místnosti v 1.NP pro kanceláře a 2 místnosti v 1. a 3. NP pro sklady kompenzačních pomůcek. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2019 do doby získání jiných prostor nebo do doby zahájení rekonstrukce objektu č. p. 640, nejpozději do 31.12.2019. Nájemné činí 12.000,- Kč za sjednané období. Zajistit podpisy smluvních stran.        
09.01.2019

                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které Národní institut pro další vzdělávání MŠMT půjčuje městu Hořovice nemovitosti v areálu mateřské školy ve Větrné ul. k zabezpečení činnosti příspěvkových organizací Městská mateřská škola Hořovice a Středisko volného času Domeček Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Zajistit podpisy smluvních stran.
09.01.2019     
                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb s Advokátní kanceláří Navrátil Menčík s.r.o., kterým se mění sazba smluvní odměny na 1.750,- Kč za každou započatou hodinu poskytování právní služby s účinností od 1.1.2019.
Zajistit podpisy smluvních stran.
09.01.2019
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu skládky odpadů z důvodu připravovaného rozšíření skládky, spočívajícího ve vybudování etapy č. IV. skládky na pozemcích města parcelní č. 2387/4, 2387/6, 2387/7, 2387/9, 2387/10, 2387/13, 2387/15, 2388/1, 2388/3, 2388/5, 2388/7, 2388/9, 2388/11, 2388/12, 2389, 2390/2, id. ? 2386/1, id. ? 2386/2, 2387/3, 2387/5, 2387/11, 2387/12 a 2387/14 v k. ú. Hořovice. Zajistit podpisy smluvních stran. 
09.01.2019
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město Hořovice půjčuje Národnímu památkovému ústavu Praha movité kulturní památky, sochy P. Marie a sv. Floriána, k dočasnému bezúplatnému užívání za účelem prezentace na výstavě českého baroka v lapidáriu státního zámku Mnichovo Hradiště. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 7. 12. 2021. Zajistit podpisy smluvních stran.             
09.01.2019     
                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které příspěvková organizace Muzeum Českého krasu půjčuje městu Hořovice movitou věc: Litinový zvon k dočasnému bezúplatnému užívání výhradně pro účely výstavní v prostorách Muzea Hořovicka – Starý zámek, Vrbnovská č. p. 27, Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 11. 2020. Zajistit podpisy smluvních stran.           
09.01.2019
                                           

JUDr. Maříková          
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město Hořovice půjčuje příspěvkové organizaci Muzeum Českého krasu movitou věc: Měděná kniha se jmény padlých za I. světové války k dočasnému bezúplatnému užívání výhradně pro účely výstavní v prostorách Muzea Hořovicka – Starý zámek, Vrbnovská č. p. 27, Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 10. 2023. Zajistit podpisy smluvních stran.
09.01.2019
                                           

JUDr. Maříková           
1)  Rada souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájmu nebytových prostor, podle které se k 31.12.2018 ukončuje nájemní vztah mezi městem Hořovice a příspěvkovou organizací Městské sportovní centrum Hořovice, týkající se pronájmu nebytových prostor v objektu sportovní haly č. p. 1385 v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních stran.
2) Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město Hořovice půjčuje příspěvkové organizaci Městské sportovní centrum Hořovice nebytové prostory v objektu sportovní haly č. p. 1385 v Hořovicích včetně movitého majetku tvořícího vnitřní vybavení těchto prostor za účelem provozování sportovní činnosti. Zajistit podpisy smluvních stran.
09.01.2019     
                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zemědělském pachtu, podle které město propachtuje Zemědělskému družstvu Mořina pozemky v k. ú. Hořovice a v k. ú. Velká Víska o celkové výměře 72712 m2 za účelem jejich užívání a požívání, za roční pachtovné ve výši 21.820,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.           
09.01.2019     
                             

               Dr. Ing. Jiří Peřina       13. 12. 2018                                

               starosta                                                       

                                                                         

                                                                         

               Jana Šrámková                 PhDr. Jiří Vlček        13. 12. 2018                                

               ověřovatelé                                               

                                                                         

                                                                         

               Zapsala: Lenka Kuniaková   12. 12. 2018