Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Obsah

 

                                                                         

Zápis č. 26

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

28. 11. 2018

                                                                         

Přítomni:           

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                                     

               Jana Šrámková, místostarostka                                              

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                 

               MDDr. Antonín Spal, radní                                                       

               Mgr. Jiří Vavřička, radní                                             

               PhDr. Jiří Vlček, radní                                                 

               MUDr. Vladimír Moucha, radní                                               

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                                       

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                             

                                                                         

Omluveni:          Miroslav Veverka, zastupitel                                                   

                                                                         

Program:           

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                     

               2. Přizváni:                                                     

               3. Kontrola úkolů                                                        

               4. Podání členů rady                                                   

               5. Organizační záležitosti                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)      Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                     

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ondřej Vaculík

                                                         

ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                   

                                                                         

  

 


 

                                                                

Usnesení č. 26

Rady města Hořovice ze dne 28. 11. 2018

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                                               

Dr.Ing. Peřina    
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
12.12.2018                                      

Ing. Šnajdr         
Rada nesouhlasí s pokácením pěti stromů, které se nacházejí podél přístupové cesty k fotbalovému stadionu - pod schodištěm, ve směru od ulice Na Hořičkách, uvnitř sportovního areálu na pozemku 122/1 v k. ú. Hořovice.
12.12.2018                                      

Bc. Redrová       
Rada souhlasí s vyplacením mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města Hořovice ve výši jednoho měsíčního platu z rozpočtu PO.  
12.12.2018                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený „Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2019“, a to včetně příloh a vzoru veřejnoprávní smlouvy pro poskytování dotací, a s doporučením ke schválení jej předkládá k projednání Zastupitelstvu města Hořovice.
12.12.2018                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v termínu od 01. 01. 2019, a to na dobu 12 měsíců pro pět zaměstnanců, kteří by byli zařazeni pro výkon práce u příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice na úklidové práce. V případě získání příspěvku pak rada zmocňuje ředitele této příspěvkové organizace k řízení, organizování a kontrolování práce těchto zaměstnanců.   
12.12.2018                                      

Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě č 2230-26/2009-DO o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Hořovice formou městské hromadné autobusové dopravy se společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., ve věci stanovení financování dopravní obslužnosti po dobu platnosti této smlouvy, která se tímto dodatkem prodlužuje do 31. 12. 2019. Zajistit podpisy obou smluvních stran.
12.12.2018                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 8, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení v platném znění.
12.12.2018                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí s bezplatným využitím vestibulu v budově městského úřadu č. p. 640 dne 2. 12. 2018 od 8 do 16 hodin a také s bezplatným užitím prostoru před kostelem na Palackého náměstí v Hořovicích dne 5. 12. 2018 od 16.30 do 18.30 hodin, a to pro Sdružení osobního rozvoje Sedmikráska z.s. za účelem pořádání tzv. „Vánočních tvořivých dílniček“ a „Mikulášského čtení“. 12.12.2018                                  

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice bere na vědomí zřízení „Škodní a likvidační komise“ jakožto poradního orgánu tajemníka Městského úřadu Hořovice, kdy jmenování předsedy a členů této komise včetně organizace její činnosti je výhradně v jeho pravomoci.           
12.12.2018                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje prominutí poplatků z vybraného vstupného na maturitní plesy středních škol se sídlem na území města Hořovice pořádaných v roce 2019.              
12.12.2018                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, číslo výzvy 1/2019/117D8220, kdy poskytovatelem této dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, a to na realizaci akce rekonstrukce ulice Vilová.
12.12.2018                                      

Dr. Ing. Peřina   
Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na středu 12. 12. 2018 od 17.00 hodin.
12.12.2018                                      

Ing. Křížková     
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti SONS-ČR oblastní pobočka Hořovice za účelem konání pravidelných schůzí v roce 2019, které se budou konat vždy první úterý v měsíci od 14:00 – 16:00 hodin.
12.12.2018                                      

Ing. Křížková     
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice oktávě GVH Hořovice za účelem nácviku choreografie na maturitní ples dne 05. 12. 2018 od 17:00 do 19:00 hod., 11. 12. 2018 od 18.00 do 19.00 hod. a 17. 12. 2018 od 17.00 do 18.00 hod. Sdělit domovníkovi.
12.12.2018                                      

Ing. Křížková     

Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice 4. C Gymnázia Václava Hraběte Hořovice dne 30. 11. 2018 od 14:00 do 17:00 hod. a 4. 12. 2018 od 15:00 do 17:30 hod. za účelem nacvičování choreografie na maturitní ples.   12.12.2018                                      

Ing. Šnajdr         
Rada se seznámila s žádostí týkající se nároku na odškodnění za úraz, který se stal na místní komunikaci ulice 1. máje, a rozhodla nepřiznat odškodnění za tento úraz, neboť nebyl zaviněn stavebním stavem komunikace, ale vznikl vlivem silničního provozu. Sdělit stanovisko rady žadatelce.
12.12.2018                                      

Ing. Šnajdr         
Rada nesouhlasí s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, podle kterého se prodlužuje termín dokončení stavební akce, nazvané 1. etapa revitalizace lesoparku Dražovka, do jarních měsíců příštího roku, konkrétně do 30. 4. 2019.
12.12.2018                                      

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, podle kterého provede společnost DEREZA, spol. s r. o., za celkovou 1. 886. 152,01 Kč bez DPH, tj. 2. 282. 243,93 Kč vč. 21 % DPH, dodatečné práce (vícepráce) na stavební akci nazvané "Vestavba do půdy 2. základní školy Hořovice". Konkrétní rozpis víceprací je přílohou dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Zajistit podpisy smluvních stran. "12.12.2018                                    

Jana Šrámková 
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.
12.12.2018                                      

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IZ-12-6001235 – ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 249/1 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 1 bm za cenu 1.000,- Kč + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran. 12.12.2018                                      

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s novým zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s paní Michaelou Lůžkovou, spočívající v umístění stavby tlakové kanalizační přípojky na služebných pozemcích parcelní č. 1251/9 a 1251/10 v k. ú. Hořovice pro napojení rodinného domu č. p. 774/10, ul. Luční, Hořovice na kanalizační řad. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.    
12.12.2018                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením nájemních smluv v sociálních bytech u dvou nájemců, a to na dobu určitou do 28. 2. 2019.  Informovat nájemce a MSBNF.
12.12.2018                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice souhlasí s přidělením malometrážního bytu o celkové rozloze 47 m2 klientce odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství a uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou, a to na 6 měsíců s možností automatického prodlužování v případě pravidelného hrazení nákladů na bydlení. Informovat žadatele a MSBNF.  
12.12.2018                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice souhlasí s přidělením uvolněného menšího malometrážního bytu rodině s nezaopatřeným dítětem klientky odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství, která se opakovaně nachází v těžké bytové situaci. S klientkou uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou, a to na 6 měsíců s možností automatického prodlužování v případě pravidelného  hrazení  nákladů na bydlení. Informovat žadatele a MSBNF
12.12.2018                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada souhlasí s přidělením uvolněného sociálního bytu č. 15, o vel. 44 m2, žadatelce dle přílohy zápisu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 28. 02. 2019. Informovat žadatelku a MSBNF.
12.12.2018                                      

Mgr. Vavřička   
Rada bere na vědomí oznámení ředitele 2. ZŠ Hořovice o volném dnu pro žáky v termínu 21. 12. 2018. 12.12.2018                                      

PhDr. Boubínová             
Rada souhlasí, aby Domov Na Výsluní Hořovice uzavřel darovací smlouvu s paní Renatou Lizcovou na finanční dar ve výši 10. 000,- Kč. Rada dále souhlasí s přijetím drobných finančních darů od fyzických i právnických osob v rámci projektu "Ježíškova vnoučata", kdy tyto osoby podporují klienty vybraných zařízení poskytujících sociální služby."     
12.12.2018                                      

Veverka              
Rada ukládá předsedovi komise školské, kulturní a sportovní ve spolupráci s MKC Hořovice uspořádat akci Hořovický talent 2018.         
12.12.2018                                      

                                                          

               Dr. Ing. Jiří Peřina            28.11.2018                                      

               starosta                                                          

                                                                         

               Ověřovatelé:   Jana Šrámková          Ondřej Vaculík             28.11.2018

                                      

               Zapsala: Lenka Kuniaková             28.11.2018