Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

                                                                         

Zápis č. 25

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

14. 11. 2018

                                                                         

Přítomni:        

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               MDDr. Antonín Spal, radní                                               

               Mgr. Jiří Vavřička, radní                                                    

               PhDr. Jiří Vlček, radní                                                         

               MUDr. Vladimír Moucha, radní                                                    

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                        

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                         

Omluveni:                                                                  

                                                                         

                                                                         

Program:         

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ondřej Vaculík                                                   

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

                                                                         


                

                                                                         

Usnesení č. 25

 

Rady města Hořovice ze dne 14. 11. 2018
                                           

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                       

                             

Dr. Ing. Peřina             
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
28.11.2018
                                           

Bc. Hasman    
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Hořovice a HZS Středočeského kraje. Předmětem výpůjčky je elektrocentrála a příslušenství pro případ Blackoutu. Tyto předměty budou uloženy na stanici HZS v Hořovicích a budou sloužit pro potřeby Krizového štábu ORP Hořovice.         

28.11.2018

                                           

Ing. Šnajdr      
Rada nesouhlasí s přemístěním květináčů, umístěných na „cestě“ kolem nemovitosti č. p. 891 na Víseckém náměstí, tak aby tyto bránili v průjezdu. Oznámit usnesení rady žadateli. 
28.11.2018
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada nesouhlasí s žádostí NH Hospital a.s. – Nemocnice Hořovice s umístěním 2 ks zpomalovacích retardérů na nově vybudované komunikaci v ulici K Nemocnici. 28.11.2018

                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s návrhem nového jízdního řádu, podle kterého bude provozovat společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., s platností od 9. 12. 2018 linku č. 210009 MHD Hořovice. Rada konstatuje, že nový jízdní řád MHD nebyl oproti stávajícímu nijak změněn a nadále respektuje jízdní řád ČD. Oznámit usnesení rady žadateli.
28.11.2018
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem dodatku č. 5 k rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet, kterým se aktualizuje příloha č. 1 rámcové smlouvy, zaměstnanecký program. Zajistit podpisy smluvních stran.
28.11.2018
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-6008938/VB/1 – ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 286/3 a 249/1 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 33 bm za cenu 16.500,- Kč + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran. 28.11.2018                                          

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro Českou telekomunikační infrastrukturu, a. s., spočívající v pokládce vedení elektronických komunikací v ulici K Nemocnici na pozemcích parc. č. 66/1, 66/8 a 66/24 v k. ú. Velká Víska. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 148 bm za cenu 74.000,- Kč + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
28.11.2018
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí s tím, aby Domov Na Výsluní Hořovice uzavřel darovací smlouvu s paní Renatou Kšírovou a paní Magdalénou Hánovou, na základě které Domov Na Výsluní Hořovice přijme finanční dar ve výši 20 000,- Kč.              

28.11.2018

                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávních smluv, podle kterých budou orgány města Hořovice vykonávat za konkrétní obce ve správním obvodu Hořovic přenesenou působnost na úseku evidence obyvatel dle zákona č. 111 / 2009 Sb. vzpp. Smlouvy se uzavírají na dobu určitou ode dne právní moci udělení souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje do 31. 12. 2022, za cenu 100 Kč za úkon v registru ISÚI - RUIAN.
Smlouvy budou uzavřeny s obcemi Tlustice, Otmíče, Praskolesy, Hvozdec a Chlustina.
Zajistit podpisy smluvních stran, poslat smlouvy Krajskému úřadu Středočeského kraje ke schválení a následně zveřejnit uzavřené smlouvy na úřední desce.
28.11.2018
                                           

JUDr. Maříková           

Rada s ohledem na § 11a, odst. 1, zákona 301/2000 Sb., o matrikách, pověřila členy zastupitelstva Mgr. Zdeňku Ulčovou a PhDr. Jiřího Vlčka výkonem funkce obřadníka, před kterým snoubenci činí prohlášení o uzavření manželství. Ze zákona tuto funkci současně vykonávají starosta a místostarostové. S ohledem na § 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), rada rovněž stanovila, že tito členové zastupitelstva mohou užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak, tajemník jej může užívat při státoobčanských obřadech. Zajistit předání jmenovacích dekretů s podpisem starosty.         

28.11.2018
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice bere na vědomí, že město Hořovice požádá pro aktuální potřeby financování nezbytných výdajů v roce 2019 o tzv. kontokorentní úvěr k běžnému účtu, a to ve výši 5 mil. Kč, a doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválení uzavření smlouvy o takovémto kontokorentním úvěru.
28.11.2018
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2019, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání a následnému schválení.          
28.11.2018                                  

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice bere v souladu s doporučením ke schválení rozpočtu města Hořovice na rok 2019 na vědomí navrhované výše finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu města Hořovice na rok 2019 pro zřízené příspěvkové organizace.
28.11.2018
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice schvaluje Plán inventur města Hořovice na rok 2018 a ukládá v souladu s tímto plánem provést inventarizaci majetku a závazků města ke dni 31. 12. 2018.
28.11.2018

                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice souhlasí s použitím znaku města Hořovice v rámci webové prezentace reference zakázek realizovaných společností ACCON human resources management, s.r.o. pro město Hořovice.
28.11.2018

                                           

Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve III. čtvrtletí 2018
28.11.2018
                                           

Ing. Křížková

Rada zřizuje komise, jakožto své iniciativní a poradní orgány a jmenuje jejich předsedy a členy:                          
KOMISE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
předseda:  Daniel Paťava, Dis.,
členové: Aleš Rýdl, Josef Hasman, Jiří Auterský, Bc. Milan Vrba
KOMISE  STAVEBNÍ
předseda: Karel Pelikán,
členové:  Alois Macek, Vladimír Stolz , Ing. David Grunt , Jan Voříšek
KOMISE DOPRAVNÍ
předseda: Ján Rogos,
členové: Ladislav Ludvík,  Červený Karel , Ing. Konrád Jiří, Bohumil Taraba 
KOMISE SOCIÁLNÍ
předseda: Jarmila Gruntová,
členové: Jan Křížek, Věra Veverková , Jana Šrámková , Bc. Světla Dardová
KOMISE ŠKOLSKÁ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
předseda: Miroslav Veverka,
členové: Jaromíra Šteffková, Doc. MgA. Veverka Zdeněk, Jan Zýka, Mgr. Zdeňka Ulčová
Zajistit předání jmenovacích listin a zavést členy do systému odměňování.
28.11.2018     
                             

Ing. Křížková
Rada zřídila  KOMISI PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ  jako svůj iniciativní a poradní orgán  a jmenuje ji v tomto složení: předseda MVDr. Urban Miloš, Hasman Josef, Ing. arch. Kreisinger Kryštof,  Ing. Liprt Václav, Vaculík Ondřej, Mgr. Vavřička Jiří, Ing. Hasmanová Martina, Pelikán Karel, Ing. David Grunt, Mgr. Kebrlová Olga, Šrámková Jana, Paťava Daniel Dis., Mgr. Plecitá Helena., Jaromír Košťálek a Ing. František Mraček Zajistit předání jmenovacích listin a zavést členy do systému odměňování.    
28.11.2018

                                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem radničního sálu  pro GVH z důvodu nácviku předtančení maturitního plesu v termínech 15.11.2018 10:00 - 17:00 hod., 16.11.2018 19:00-20:00 hod., 21.11.2018 18:00-19:00 hod. a 30.11.2018 19:00-20:00 hod. 28.11.2018
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Hořovice na sociální oblast s organizací Linka bezpečí, z. s. ve výši 2.000,- Kč na rok 2018.   
28.11.2018     
                             

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice souhlasí s přidělením dvou místností v holobytech jednomu žadateli a uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou, a to na 6 měsíců s možností automatického prodlužování v případě pravidelného hrazení nákladů na bydlení. Informovat žadatele a MSBNF.        
28.11.18
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada souhlasí s přidělením uvolněného sociálního bytu č. 15 (o vel. 44 m2) žadatelce dle přílohy zápisu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 28. 02. 2019.
Informovat žadatelku a MSBNF.
28.11.2018

                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada souhlasí s přidělením sociálního bytu č. 2 o vel. 51,8 m2, žadatelce dle přílohy zápisu. Městská správa bytového a nebytového fondu připraví byt k nastěhování a poté vyzve žadatelku k uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 28. 02. 2019. Informovat žadatelku a MSBNF.
28.11.2018
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice bere na vědomí zakoupení univerzálního stroje  ALBA RE 22 - kuchyňský robot pro potřeby kuchyně Domova pro seniory Na Výsluní Hořovice v celkové ceně Kč 184 550,-.             
28.11.2018
                                           

Mgr. Kebrlová             

Rada souhlasí s přerušením provozu v Městské mateřské škole Hořovice v období vánočních prázdnin ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2018, kdy zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou.   
28.11.2018                                  

                                                                         

                                                                         

                                                                         

               Zapsala: Lenka Kuniaková   14. 11. 2018                                

                                                                         

                                                                         

                                                                         

               Dr. Ing. Jiří Peřina       15. 11. 2018                                

               starosta                                                       

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

               Ověřovatelé:     Jana Šrámková    Ondřej Vaculík    15.11.2018