Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

               

     Zápis č. 24         

               

     ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne        

     17.10.2018     

               

Přítomni:            Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta       

     Jana Šrámková, místostarostka        

     Mgr. Zdeňka Ulčová, radní      

     Mgr. Jiří Vavřička, radní      

     Karel Pelikán, radní      

     Bc. Michal Hasman MPA, tajemník      

     Lenka Kuniaková, zapisovatelka       

               

Omluveni:  PhDr. Jiří Vlček, radní        

                   Ondřej Vaculík, místostarosta        

               

Program:  

     1. Zahájení, jmenování ověřovatelů             

     2. Přizváni:        

     3. Kontrola úkolů         

     4. Podání členů rady      

     5. Organizační záležitosti     

               

               

               

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.         

     Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Karel Pelikán, Mgr. Zdeňka Ulčová         

ad 2)-4)   O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.       

 


               

Usnesení  č. 24     

               

Rady města  Hořovice ze dne 17. 10. 2018
    

               

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:        

 

Dr.Ing. Peřina 
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
14.11.2018

Dr. Ing. Peřina
Rada stanovuje termín konání veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva města na středu 31. 10. 2018 od 16. 00 hodin v sále radnice.
14.11.2018

Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 4.350,- Kč z charitativního projektu Ivany a Pavly Tykačových Women For Women, o.p.s. ve prospěch příspěvkové organizace 1. základní škola Hořovice, a to na zajištění obědové služby pro tamního nezletilého žáka.
14.11.2018

Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje bezplatné užití znaku města Hořovice na propagaci kulturní akce k 100. výročí vzniku republiky a výročí úmrtí Josefa Slavíka s názvem „Koncert učitelů ZUŠ“ pro Základní uměleckou školu Josefa Slavíka Hořovice.    
14.11.2018

Bc. Trojan
Rada města Hořovice rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Hořovice – mostní objekty L2, M4 a M6 – II. vyhlášení“ a pověřuje starostu podpisem Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.   
14.11.2018

Mgr. Vavřička  
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 20.898,- Kč z charitativního projektu Ivany a Pavly Tykačových Women For Women, o.p.s. ve prospěch příspěvkové organizace 2. základní škola Hořovice, a to na zajištění obědové služby pro tamní nezletilé žáky.
14.11.2018

Mgr. Šumera    
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 130.000,- Kč ve prospěch příspěvkové organizace 1. základní škola Hořovice od státního podniku Řízení letového provozu, a to na zakoupení výukových pomůcek.
14.11.2018

Ing. Grunt
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy v podobě finanční částky ve výši 198.000 Kč, mezi společností Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r. o., (dárce) a městem Hořovice (obdarovaný), za účelem dodávky a umístění dětského herního prvku na sídliště v ulici Anýžova dle požadavku dárce a pro účel výstavby cesty pro pěší v lesoparku Dražovka podrobně specifikované v příloze návrhu darovací smlouvy.  
14.11.2018

Ing. Grunt
Rada navrhuje, aby při změně územního plánu města Hořovice byl pozemek p. č. 912/4 v k. ú. Velká Víska navržen k využití jako zastavitelná plocha s využitím pro plochy bydlení, případně pro plochy občanské vybavenosti v rozsahu dle podmínek stavebního zákona. Tento návrh zapracovat do darovací smlouvy.     14.11.2018

Ing. Křížková  
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení a to v termínech: 14.11. od 15.00 do 19.30 hod., 20.11., 26.11.,27.11. od 13.00 do 17.00 hod. a 28.11. od 13.00 do 19.00 hod.
14.11.2018

Ing. Křížková  
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem  sálu radnice MKC Hořovice dne 13.12.2018 od 17.00 do 21.00 hod. za účelem pořádání koncertu – Česká mše vánoční – J.J. Ryba.
14.11.2018

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s textem smlouvy o firemním řešení vč. všech příloh, podle které bude napříště provozovat pevné telefonní linky Městského úřadu v Hořovicích, za paušální cenu 550 Kč bez DPH měsíčně za jednu telefonní linku, společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.11.2018

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého provede společnost AQUATEST a.s. za navýšení ceny o 390.593 Kč bez DPH likvidaci ekologické zátěže při výstavbě sběrného dvora v Hořovicích na celkových 5.789.512,53 Kč bez DPH, tj. 7.005.310,16 Kč vč. 21% DPH. Vzhledem k potřebě zlikvidovat nejprve na staveništi objevené odpady je součástí dodatku i prodloužení termínu potřebného k dokončení stavby do 31. 5. 2019. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.11.2018

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke kupní smlouvě, podle kterého se posunuje termín splnění dodávky vybavení sběrného dvora společností MEVA-TEC s.r.o. do 31. 5. 2019.
14.11.2018

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 včetně přílohy ke smlouvě o dílo, podle kterého bude umožněno, na rozdíl od původního textu smlouvy o dílo, uzavřené se společností DEREZA s.r.o. za účelem výstavby učeben v půdním prostoru budovy č. p. 617, čerpání záloh na vybrané technologické části, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k předmětnému dodatku. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.11.2018

Jana Šrámková  
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.
14.11.2018

JUDr. Maříková 
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parcelní č. 1560 o výměře 119 m2 v k. ú. Hořovice z důvodu sjednocení majetku. Zveřejnit záměr prodeje a objednat znalecký posudek. Informovat žadatele.
14.11.2018

JUDr. Maříková 
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit nabytí nemovitostí v k. ú. Velká Víska z vlastnictví Městské akciové společnosti Hořovice, a.s., do vlastnictví města Hořovice a to staveb komunikace, parkovacích ploch a chodníků včetně související zeleně a stavby veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 72/1, 72/8, 73/1 a 75/1 v k. ú. Velká Víska, a to včetně převodu práv stavebníka. Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku a hrazena bude v rámci majetkoprávního vypořádání jak zahrnutím již realizovaných souvisejících plateb, tak dále pouze tzv. zápočtem z následně vyplácených dividend Městské akciové společnosti, a.s., které budou náležet městu Hořovice jakožto jejímu minoritnímu vlastníkovi.
14.11.2018

Mgr. Kebrlová  
Rada schvaluje pevný pořadník pro přidělení bytů pro dvojice v Domě s pečovatelskou službou Hořovice dle přílohy zápisu. Informovat Domov Na Výsluní Hořovice a žadatele.    
14.11.2018

Mgr. Kebrlová  
Rada města Hořovice schvaluje zpracování dokumentu s názvem „Strategie prevence kriminality města Hořovice na období 2019 - 2020“. Zpracování tohoto dokumentu provede firma DamaSped s.r.o., IČ 06151779, a to za cenu ve výši 49.500,- Kč bez DPH.
14.11.2018

               

               

               

     Dr. Ing. Jiří Peřina 18.10.2018

     starosta       

               

               

               

               

     Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ulčová        Karel Pelikán     18.10.2018