Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Obsah

 

                                                                         

Zápis č. 23

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

03. 10. 2018

                                                                         

Přítomni:        

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                               

               Mgr. Jiří Vavřička, radní                                                    

               PhDr. Jiří Vlček, radní                                                         

               Karel Pelikán, radní                                              

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                         

Omluveni:                                                                  

                                                                         

                                                                         

Program:         

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: PhDr. Jiří Vlček, Ondřej Vaculík                                                   

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

                                                                         

                                            

                                                                         

Usnesení č. 23

 

Rady města Hořovice ze dne 03. 10. 2018
 

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                                                    

 

Dr. Ing. Peřina             
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
17.10.2018
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice schvaluje čerpání fondu investic MMŠ ve výši 50. 000 Kč na pořízení zahradního domku, včetně jeho vybavení a čerpání  rezervního fondu ve výši 30. 000 Kč na pořízení nábytku.      
17.10.2018
                                           

Bc. Trojan
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí odměn komisím rady ve výši 6. 000 Kč na jednu komisi. 
17.10.2018
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené se společností Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice, za účelem zateplení Společenského domu v Hořovicích, podle kterého bude prodloužen termín dokončení stavby do 30. 11. 2018 z důvodu opožděných dodávek poddodavatelů dodavateli stavby a dále bude pozastavena platba za dodávku a montáž klempířských prvků do doby odstranění všech závad, nejpozději do 30. 4. 2019. Pozastávka je navržena ve výši 720.000 Kč bez DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. 17.10.2018
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle které provádí společnost Kaiser & spol. CZ, spol. s r.o. první etapu revitalizace lesoparku Dražovka. Dodatek č. 1 řeší posunutí termínu dokončení tří kusů altánů o jeden měsíc, tj. do 5. 11. 2018. Zajistit podpisy smluvních stran. Zároveň rada souhlasí se změnou krytiny altánů ze slaměných došků na dřevěné peření.
17.10.2018     
                             

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s návrhem víceprací, podle kterých provede společnost AQUATEST a.s. za navýšení ceny o 390.593 Kč bez DPH likvidaci ekologické zátěže při výstavbě sběrného dvora v Hořovicích. Rada zároveň souhlasí, vzhledem právě k potřebě zlikvidovat nejprve na staveništi objevené odpady, s posunutím termínu dokončení stavby do 31. 5. 2019 s vědomím, že v zimních měsících bude pravděpodobně nutné stavbu přerušit. Zajistit návrh dodatku smlouvy o dílo. Zdržel se: 1
17.10.2018
                                           

Jana Šrámková           
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.
17.10.2018
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-6008933/VB 9 – ČEZ Distribuce, a.s., spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 374/1, 375/1, 348, 376/1, 376/12, 298/2 a 299 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 145 bm + 3 pilíře za cenu 75.500,- Kč + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.        
17.10.2018

                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajímá panu Josefu Dokulilovi část pozemku parc. č. 1716/1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 30 m2 za účelem využívání na zahrádku. Smlouva se uzavírá od 1. 11. 2018 na dobu neurčitou. Nájemné činí 600,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
17.10.2018     
                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí s pronájmem prostor v objektu č.p. 2 – sálu, přísálí, šatny, jeviště a vestibulu  paní Blance Vášové ve dnech 11.1., 18.1., 25.1., 15.2., 22.2. a 8.3.2019 za účelem pořádání tanečních večerů pro mládež a dospělé. Nájemné bude činit celkem 12.000,- Kč. Současně rada souhlasí se zněním Smlouvy o spolupráci při zajištění kulturní akce. Zajistit podpisy smluvních stran.
17.10.2018
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene č. 2781/18/BVB se společností GridServices, s. r. o., ke stavbě „STL plynovody a přípojky Hořovice, ul. Na Lukách, Větrná, Valdecká, Na Kopečku, Hvozdecká“ na budoucích služebných pozemcích parcelní č. 906/2, 2313, 2307/1, 2282/114, 2282/251, 2315/1, 2307/4, 2307/2, 888/8 a  2331/32, 2331/19, 2331/57 v k. ú. Hořovice, za cenu 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši. Zajistit podpisy smluvních stran.        
17.10.2018     
                             

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice nesouhlasí s posunem v pevném pořadníku pro přidělení bytu pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou Hořovice dle přílohy zápisu. Informovat žadatelku.           
17.10.2018

                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice souhlasí s poskytnutím individuální dotace z rozpočtu města Hořovice na rok 2018, a to pro organizaci Linka bezpečí, z.s. ve výši 2.000,- Kč.
17.10.2018
                                  

Mgr. Kebrlová             
Rada města ukládá OSVZŠ, aby v souladu s §34 odstavec 4 š. z. poskytl MMŠ Hořovice osobní údaje dětí narozených v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 ze školského obvodu. 17.10.2018

                                           

Ondřej Vaculík
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Brdské lesní škole ve spolupráci se střediskem Skaut-Junák Hořovice za účelem slavnostního vyhodnocení kurzu v sále radnice dne 17. 11. 2018 od 14.00 do 16.00 hodin.           
17.10.2018
                                           

Ondřej Vaculík
Rada bere na vědomí oznámení o konání hudební produkce dne 13.10.2018 od 9:30 do 17:30 hod. parkoviště před domem č.p. 155, Hořovice, kde proběhne hudební produkce několika kapel. Pořadatel zajistí úklid prostoru po skončení akce.       
17.10.2018
                                           

Ondřej Vaculík            
Rada souhlasí s garancí půjčky na nákup elektromobilu pro MSBNF.   
17.10.2018
                                           

PhDr. Vlček
Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice maturantům třídy 4. C,  GVH Hořovice na nacvičování choreografie maturitního plesu, a to v termínech : 17.10. 2018 od 15.00 -18.00 hodin, 28.10. 2018 od 10.00 do 15.00 hodin, a 4. 11. 2018 od 10.00 do 15.00 hodin. 
17.10.2018
                                           

PhDr. Vlček    
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku mezi městem Hořovice a MAS Karlštejnsko v rámci realizace projektu "Místní akční plán II. ORP Hořovice".
17.10.2018                                  

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

               Dr.Ing. Jiří Peřina        05.10.2018                                  

               starosta                                                       

                                                                         

                                                                         

                                            

               Ověřovatelé:  PhDr. Jiří Vlček           Ondřej Vaculík                
               05.10.2018                                  

                                                                         

                                                                         

                                                                         

               Zapsala: Lenka Kuniaková   03.10.2018