Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

Zápis č. 22

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

 

  19.09.2018   

                       

Přítomni:       

            Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta 

            Jana Šrámková, místostarostka        

            Ondřej Vaculík, místostarosta          

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní  

            Mgr. Jiří Vavřička, radní      

            Karel Pelikán, radní  

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka     

                       

Omluveni:                 

            PhDr. Jiří Vlček, radní          

                       

                       

Program:       

            1. Zahájení, jmenování ověřovatelů            

            2. Přizváni:    

            3. Kontrola úkolů      

            4. Podání členů rady 

            5. Organizační záležitosti     

                       

                       

                       

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.           

            Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, Jana Šrámková          

 

ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.          

                       

                       

Usnesení  č. 22 Rady města  Hořovice ze dne 19. 09. 2018
                       

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám: 

                       

Dr.Ing. Peřina
Rada města Hořovice schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
03.10.2018

 

Bc. Hasman
Rada města schvaluje Prohlášení o partnerství s RENTEL a.s. dle  přílohy, která je nedílnou součástí usnesení k dotační výzvě č. 130 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
03.10.2018

 

Bc. Hasman
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 k rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 011025, dále s uzavřením Dílčí smlouvy o poskytování služeb Vodafone OneNet - Hlasové služby a s uzavřením Dílčí smlouvy o poskytování služby Vodafone Barevná čísla. Zajistit podpisy smluvních stran.
03.10.2018

 

Bc. Trojan
Rada města schvaluje výjimku z vnitřního předpisu 3/2016 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a souhlasí, aby příspěvková organizace města Hořovice Domov Na Výsluní Hořovice zajistila opravu hydrocentrály evakuačního výtahu prostřednictvím odborné firmy Výtahy VP Praha, s.r.o. za cenu ve výši 330.000,- Kč včetně DPH. Zároveň pak Rada města Hořovice souhlasí, aby tyto finanční prostředky byly použity z investičního fondu této příspěvkové organizace. 
03.10.2018

 

Bc. Trojan
Rada města souhlasí s uvolněním částky 30.000 Kč na akci Hořovický talent 2018.
03.10.2018

 

Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého provede společnost STRABAG a.s., za cenu sníženou o 125.726,31 Kč bez DPH, změny stavby nazvané „Rekonstrukce komunikace v ulici K Nemocnici v Hořovicích“. Celková cena stavebních prací se dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo sníží na 19.098.219,12 Kč bez DPH, tj. 23.108.845,14 Kč vč. 21 % DPH. Rada se při rozhodování o dodatku č. 1 řídila § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek. Zajistit podpisy smluvních stran.
03.10.2018

 

Ing. Šnajdr
Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Hořovice – mostní objekty L2, M4 a M6“ a pověřuje pana starostu podpisem Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Rada města zároveň schvaluje opakování této veřejné zakázky.
03.10.2018

 

Ing. Šnajdr
Rada města bere na vědomí zprávu o diagnostickém průzkumu a statickém výpočtu zatížitelnosti mostu ev. č. Hř-03 v ulici Svatý Jan a o nutnosti provést dopravní opatření omezující průjezdnost po mostě. Rada se zároveň usnesla, že pro opravu mostu se bude nadále postupovat v souladu s variantou B, nebo A2, tak jak je popsána v diagnostickém průzkumu, v jeho závěrech.
03.10.2018

 

Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost Elektromontáže – Vildmon, s.r.o., za celkovou cenu 389.475 Kč bez FPH, tj. 471.265,09 Kč vč. 21 % DPH rekonstrukci systému veřejného osvětlení v ulici Dlážděná a v části ulice Příbramská. Zajistit podpisy smluvních stran.
03.10.2018

 

Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí s textem dodatku č. 11 k pojistné smlouvě, řešící pojištění budovy tenisové klubovny ve sportovním areálu v Hořovicích. Celkové roční pojistné bude podepsáním tohoto dodatku zvýšeno o 581,- Kč na celkových 282.541,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
03.10.2018

 

JUDr. Maříková
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemku parcelní č. 635/5 o výměře 399 m2 v k. ú. Velká Víska z vlastnictví České republiky - Státní veterinární správy do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání.
03.10.2018

 

JUDr. Maříková
Rada města souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění umístit a provozovat zařízení distribuční soustavy – části trafostanice pro Hořovice Pod hřbitovem na pozemcích parcelní č. 831/22 a 831/23 o výměře 8 m2 (dle GP č. 900-151/2017 na pozemku parcelní č. 831/151) v k. ú. Velká Víska za jednorázovou náhradu ve výši 4.050,- Kč + DPH v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
03.10.2018

 

JUDr. Maříková
Rada města doporučuje zastupitelstvu města Hořovice schválit bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 110/1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 22 m2 v ul. Nádražní v Hořovicích z vlastnictví paní Jaroslavy Mikuškové do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání. Objednat oddělovací geometrický plán.  
03.10.2018

 

JUDr. Maříková
Rada města souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-6008910/1 se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 1849 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 0,6m2/1bm za cenu 1.000,- Kč + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
03.10.2018

 

JUDr. Maříková
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu prostor, podle které město pronajme jednu místnost č. 305 ve 3. nadzemním podlaží domu č. p. 640 v Hořovicích panu Kamilovi Chocovi za účelem využívání jako učebnu autoškoly. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne 20.9.2018 do 31.12.2019. Nájemné činí 350,- Kč za každou započatou hodinu. Zajistit podpisy smluvních stran.
03.10.2018

 

JUDr. Maříková
Rada města souhlasí se zněním Smlouvy o poskytování služeb ohledně zajištění provozu a přístupu k systému zadávání veřejných zakázek E-ZAK. Oslovit objednatele.
03.10.2018

 

JUDr. Maříková
1) Rada města souhlasí se zněním dvou smluv o nájmu prostor, podle kterých město Hořovice a příspěvková organizace MSBNF Hořovice pronajmou Hořovické teplárenské, s.r.o., nebytové prostory - kotelny v budovách radnice a starého zámku v Hořovicích za účelem zajištění dodávky tepla do uvedených budov. Smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou. Nájemné za období od 20.9.2018 do 30.6.2019 činí 1,- Kč, nájemné na další období bude stanoveno dodatky ke smlouvám. Zajistit podpisy smluvních stran.
2) Rada města souhlasí se zněním smlouvy o podnájmu prostor, podle které příspěvková organizace  MSC Hořovice pronajme Hořovické teplárenské, s.r.o., nebytový prostor - kotelnu v budově  krytého plaveckého bazénu v Hořovicích za účelem zajištění dodávky tepla do uvedené budovy. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Nájemné za období od 20.9.2018 do 30.6.2019 je stanoveno ve výši 1,- Kč, nájemné na další období bude stanoveno dodatkem ke smlouvě. Zajistit podpisy smluvních stran.
03.10.2018

 

JUDr. Maříková
Rada města souhlasí s umístěním sídla Sportovního centra mládeže moderního pětiboje na adrese Ke Stadionu 1385/1 Hořovice. 
03.10.2018

 

Mgr. Kebrlová
Rada města souhlasí se změnou v pořadníku na přidělení bytu v DPS.
03.10.2018

                       

                       

                      

            Dr. Ing. Jiří Peřina     20.09.2018

            starosta          

                       

                     

            Ověřovatelé: 

            Mgr. Zdeňka Ulčová,   Jana Šrámková         20.09.2018

                       

                     

                       

            Zapsala:

            Lenka Kuniaková 19.09.2018