Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

 

                                                                         

Zápis č. 21

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

05. 09. 2018

                                                                         

Přítomni:       

                Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                               

               PhDr. Jiří Vlček, radní                                                         

               Karel Pelikán, radní                                              

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                         

Omluveni:     

Mgr. Jiří Vavřička, radní                                                    

                                                                         

                                                                         

Program:       

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ondřej Vaculík, Karel Pelikán                                                      

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

  


 

 

                                                                         

Rady města Hořovice ze dne 05. 09. 2018
                                                                         Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                                                                    

Dr. Ing. Peřina             
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
19. 09. 2018
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice přijetí překlenovacího úvěru ve výši 15. mil. Kč, kterým bude kryt výpadek příjmu na dotacích.         
19. 09. 2018
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 8 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 7, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
19. 09. 2018
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené přehledy, zejména pak rozpis plnění a čerpání schválených rozpočtů, a to u hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město.
19. 09. 2018
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice bere na vědomí konání předvolební akce včetně projekce letního mobilního kina, spojené s rozdáváním tiskovin a neformálními rozhovory představitelů Občanské demokratické strany s občany na Palackého náměstí v Hořovicích, a to dne 6. září 2018 od 15:00 do 23:00 hodin. Předmětný prostor je pro účely tohoto shromáždění poskytován bezplatně, avšak pořadatel bude seznámen s konkrétními podmínkami, jejichž dodržení bude závazné.         
19. 09. 2018
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti o žádosti o dotaci z oblasti podpory „1.4. OPŽP 2014 – 2020“ na digitální povodňový plán a lokální výstražný systém pro město Hořovice a ORP Hořovice, kdy zpracování projektu a podání žádosti, včetně nezbytné administrace, provede společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Praha 5 za cenu  ve výši 96.800 Kč.
19. 09. 2018
                                           

Ing. Grunt       
Rada ukládá odboru výstavby a životního prostředí vytipovat vhodné lokality na území města, kde by mohly být vytvořeny nové vodní plochy a otevřeny původní vodoteče, které jsou zatrubněné. Při návrhu zohlednit zejména majetkové vztahy a dotační možnosti pro výstavbu.
19. 09. 2018
                                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Svazu tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace Hořovice dne 2. 10. 2018 od 15:00 hodin.
19. 09. 2018
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně postižené osoby v ulici Smetanova před domem č.p. 250.  Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení dopravního značení.
19. 09. 2018
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů, podle které společnost CENDIS, s. p. zdarma zapůjčí městu Hořovice po dvou kusech zařízení webové kamery a podpisového tabletu vč. příslušenství za účelem pořízení digitalizované fotografie žadatele o řidičské oprávnění v prostorách Městského úřadu Hořovice. Zajistit podpisy smluvních stran.
19. 09. 2018
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, podle kterého bude společností STRABAG a.s., provedena rekonstrukce komunikace v ulici Vilová z finančních důvodů až na jaře roku 2019. Zajistit podpisy smluvních stran.
19. 09. 2018
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem smlouvy o dodávce tepelné energie vč. příloh č. 1 a 2, podle které bude dodávat společnost Hořovická teplárenská, s.r.o. tepelnou energii, za cenu 2,051 Kč/kWh vč. 15 % DPH, do prostor budovy radnice č. p. 2. Zajistit podpisy smluvních stran. 19. 09. 2018
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada se seznámila se třemi cenovými nabídkami, které se týkají stavby nového veřejného osvětlení v ulici Dlážděná a části ulice Příbramská a jako nejlevnější vybrala nabídku od firmy Elektromontáže – Vildmon, s.r.o., v částce 389.475 Kč bez DPH 21%, to je 471.265,09 Kč s DPH 21%.  Zajistit návrh smlouvy o dílo.
19. 09. 2018
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2018, č. S-0252/SOC/2018/1 se Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5. 
19. 09. 2018
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského humanitárního fondu ve výši 105.000,- Kč mezi Středočeským krajem a Domovem Na Výsluní, Hořovice.
19. 09. 2018
                                           

JUDr. Maříková           
Rada doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Hořovice č. 2/ 2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Hořovice. PRO: 5 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0
19. 09. 2018
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s paní Michaelou Lůžkovou, spočívající v umístění stavby tlakové kanalizační přípojky na služebných pozemcích parcelní č. 1251/9 a 1251/10 v k. ú. Hořovice pro napojení rodinného domu č. p. 774/10, ul. Luční, Hořovice za cenu 8.590,- Kč + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
19. 09. 2018
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Dohody o vyklizení pozemku parc. č. 684/1 o výměře 326 m2, v k.ú. Hořovice, který je ve spoluvlastnictví soukromých osob. Zajistit podpisy a vyklizení dle podmínek dohody.     
19. 09. 2018
                                           

Mgr. Šumera  
Rada města povoluje výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 6.A 1. ZŠ Hořovice, a to zvýšení o jednoho žáka.        
19.  09. 2018
                                           

Mgr. Vavřička              
Rada města souhlasí se žádostí ředitele 2. ZŠ Hořovice o převedení 20 tis. Kč z provozních prostředků školy na úhradu části platu nepedagogickým pracovníkům školy z důvodu zvýšené náročnosti úklidu v důsledku akce půdní vestavba 2. ZŠ Hořovice.        
19. 09. 2018                                

                                                                         

               Dr. Ing. Jiří Peřina       05. 09. 2018                                

               starosta                                                                                                   

                                                                         

               Ověřovatelé:      Ondřej Vaculík       Karel Pelikán   05. 09. 2018
                                           

               Zapsala: Lenka Kuniaková   05.09.2018