Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

                                                          

Zápis č. 20

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

22. 08. 2018

                                                          

Přítomni:       

            Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                   

            Jana Šrámková, místostarostka                                        

            Ondřej Vaculík, místostarosta                                           

            PhDr. Jiří Vlček, radní                                            

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                   

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                      

                                                          

Omluveni:     

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                    

            Mgr. Jiří Vavřička, radní                                         

            Karel Pelikán, radní                                    

                                             

                                                          

Program:      

            1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                             

            2. Přizváni:                                       

            3. Kontrola úkolů                                        

            4. Podání členů rady                                              

            5. Organizační záležitosti                                       

                                                          

                                                          

                                                          

ad 1)   Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                            

            Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ondřej Vaculík                                       

ad 2)-4)          O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                              

                                                          

                                                          

   


                                                       

                                                            

Usnesení č. 20

 

Rady města Hořovice ze dne 22. 8. 2018

                                                          

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                                       

           

Dr. Ing. Peřina          
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
05.09.2018

                                  

Dr. Ing. Peřina          
Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na středu 19. 9. 2018 od 17:00 v sále radnice.
05.09.2018
                                  

Bc. Nesnídalová       
Rada souhlasí s realizací projektu OPVVV Šablony 2 pro MMŠ Hořovice.     
05.09.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice souhlasí s pronájmem cca 2 m2 pozemku na parcele č. 444/1 před budovou radnice na Palackého náměstí č. p. 640 a na parcele č. 7/1 před budovou č. p. 1546 politickému hnutí ANO 2011 pro účely umístění jejich reklamních poutačů v rámci volební kampaně v termínu od 3. 9. 2018 do 3. 10. 2018, a to za cenu stanovenou v souladu s příslušnou místní vyhláškou.       
05.09.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice bere na vědomí konání veřejného shromáždění za účelem představení jednotlivých kandidátů sdružení ANO 2011 do zastupitelstva města Hořovice, které se bude konat dne 26. 9. 2018 od 14:00 do 19:00 hodin na Palackého náměstí na prostranství před kostelem, přičemž tento prostor je pro účely tohoto shromáždění poskytován bezplatně.
05.09.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice souhlasí se záměrem uzavřít smlouvu mezi městem Hořovice a Městskou akciovou společností Hořovice a.s., jejíž podstatou bude vypořádání dosud neuhrazených nákladů výstavby vůči Městské akciové společnosti Hořovice, a.s. s tím, že tyto náklady nebudou hrazeny z vlastních zdrojů města, ale úhrada bude provedena formou zápočtu vůči výplatě dividend z rozdělení zisku této akciové společnosti. Konkrétní znění této smlouvy pak bude po vyčíslení příslušných nákladů a rozdělovaných dividend ze strany Městské akciové společnosti Hořovice, a.s. odsouhlaseno opět Radou města Hořovice.     
05.09.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím dotace pro Městské kulturní centrum Hořovice ve výši 100.000,- Kč, a zároveň tak s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace od Středočeského kraje ze strany této příspěvkové organizace, a to na akci „Hořovické kulturní léto 2018“.
05.09.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice bere na vědomí informaci o možnosti financování projektů metodou EC (energy contracting). 
05.09.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Modernizace informačního systému Elektronické spisové služby“ v rámci dotačního projektu „Rozvoj informačních systémů města Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky uchazeče Gordic spol., s r. o., Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, jehož tímto vybírá jako dodavatele. Celková cena plnění veřejné zakázky bez DPH činí 1.620.400,- Kč, tj. 1.960.684,- Kč vč. 21 % DPH.
05.09.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace včetně veškerých příloh pro veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, tj. zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, a vyhlašuje tak výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem - „Hořovice - mostní objekty L2, M4 a M6“. Zároveň pak jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek v následujícím složení: členové – Bc. Michal Hasman MPA, Ing. Milan Šnajdr a Ing. Petr Karban, resp. náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Ing. David Grunt a 3. náhradník Karel Pelikán.
05.09.2018

                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice souhlasí s čerpáním investičního fondu a přesunem finančních prostředků z provozních výdajů do investičních v souhrnné výši 260.718,- Kč, a to u 1. základní školy v Hořovicích, kdy tyto finanční prostředky budou použity na nákup dvou interaktivních panelů pro zvýšení kvality vzdělání na 1. stupni 1. základní školy v Hořovicích.
05.09.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice schvaluje znění Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové oblasti mateřské školy s obcí Otmíče.       
05.09.2018
                                  

Ing. Grunt     
Rada se seznámila s povinnostmi samosprávy po dobu trvání povodňových stavů vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb. zákona o vodách a souhlasí s pořízením povodňového plánu včetně pořízení hlásných zařízení na tocích v rámci obce s rozšířenou působností a schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci z OPŽP na projekt Digitální povodňový a lokální výstražný systém pro město a ORP Hořovice. 
05.09.2018
                                  

Ing. Křížková
Rada souhlasí s užitím loga/znaku města Hořovice v souvislosti se zpracováním sborníku příspěvků z konference NPÚ, která se konala v našem městě.
05.09.2018

                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o technické podpoře SW „Stavební úřad“, podle kterého je upraven počet licencí k jednotlivým modulům a navýšena platba za licence o 17.284 Kč bez DPH. Nově bude roční technická podpora SW „Stavební úřad“ stát 70.292 Kč bez DPH, tj. 85.053,32 Kč vč. 21% DPH.
05.09.2018

                                  

Ing. Šnajdr    

Rada souhlasí s průjezdem do jezdeckého areálu Ranch po cyklostezce, vedoucí do Rpet v termínech 14. 9. 2018 - 16. 9. 2018, 20. 9. 2018 – 23. 9. 2018 a 13. 10. 2018 - 14. 10. 2018, tedy v dobách konání závodů v jezdeckém areálu. Průjezd bude povolen pouze za účelem přivezení a odvezení závodních koní z nebo do areálu. Žadatel zajistí, aby se vozidla po cyklostezce pohybovala rychlostí max. 20 km / hod. Veškeré náklady na opravu případných škod na tělese komunikace (např. utržené okraje povrchu silnice, vyjeté koleje) způsobených povoleným provozem budou opravovány majitelem, ale hrazeny žadatelem. Oznámit usnesení rady žadateli.       

05.09.2018

                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení, podle které společnost ČEZ Distribuce a.s. zajistí, za cenu 585.000 Kč, přeložku elektro kabelů v ulicích Dlouhá, Cvočkařská a Žižkova. Cílem je zkvalitnit technickou infrastrukturu v lokalitě Žižkov, tak aby následně mohly být provedeny úpravy povrchů komunikací. Zajistit podpisy smluvních stran.
05.09.2018

                                  

Ing. Šnajdr    

Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně postiženou osobu v ulici Palachova na parkovišti před bytovým domem čp. 729/15 na požadovanou registrační značku vozidla. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení dopravního značení.         
05.09.2018

                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně postižené osoby v ulici Višňová na parkovišti před bytovým domem č.p. 1229/1. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení dopravního značení.       
05.09.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s textem licenční smlouvy, podle které město Hořovice nakoupí, za měsíční cenu 15.125 Kč vč. 21 % DPH, licence na provozování webové aplikace REVISIO, umožňující online správu nemovitostí vlastněných městem. Rada zároveň souhlasí s nabídkou, podle které stejná společnost zajistí, za jednorázovou cenu 36.300 Kč vč. 21 % DPH, implementaci dat v podobě základního nastavení organizační struktury a prvotního zadatování jednotlivých modulů. Zajistit podpisy smluvních stran a objednat implementaci dat.    
05.09.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada města na základě protokolu z jednacího řízení bez uveřejnění na stavební akci, nazvanou „Snížení energetické náročnosti Společenského domu v Hořovicích – vícepráce“ souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého provede společnost Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice dodatečné stavební práce v celkové výši 1.339.214,15 Kč bez DPH, tj. 1.620.449,12 Kč vč. 21 % DPH, neobsažené ve smlouvě o dílo pro akci ""Snížení energetické náročnosti Společenského domu v Hořovicích"" a zároveň pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo." 05.09.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zajistí společnost AQUATEST a.s., za cenu max. 132.616 Kč vč. 21 % DPH likvidaci azbestocementové krytiny objektu určeného ke zbourání v areálu budoucího sběrného dvora odpadů, a to včetně všech nařízených postupů. Objednat provedení prací.  
05.09.2018

                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajímá panu Mykolovi Stolyarenkovi část pozemku parc. č. 1716/1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 80 m2 za účelem využívání na zahrádku. Smlouva se uzavírá od 1. 9. 2018 na dobu neurčitou. Nájemné činí 1.600,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
05.09.2018

                                  

JUDr. Maříková        

Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6022630 se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění stavby kabelového vedení NN a  přípojkové skříně na pozemcích parc. č. 2063, 2072/2 a 2070/2 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 65 bm za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.           

05.09.2018

                                  

JUDr. Maříková        

Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které Národní památkový ústav, správa zámku v Hořovicích pronajme městu prostory – 1 místnost v přízemí západního křídla zámku o výměře 43,7 m2 pro konání voleb do zastupitelstva města Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 4. 10. do 8. 10. 2018. Nájemné činí 1.000 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
05.09.2018

                                  

JUDr. Maříková        

Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6020790 na pozemku parcelní č. 333/1 v k. ú. Velká Víska se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění kabelového vedení NN v rozsahu dle GP za cenu 1.000,- Kč + DPH dle platných předpisů. Zajistit podpisy smluvních stran.
05.09.2018

                                  

JUDr. Maříková        

Rada doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Usnesení Okresního soudu v Berouně č.j. 4 C 52/2010 ze dne 8. 8. 2018 a v souladu s ním schválit nabytí pozemků parcelní č. 2330/5, 2331/19, 2331/32, 2331/57 a 2331/58 v k. ú. Hořovice o celkové výměře 1182 m2 z vlastnictví pana O. Srpa do vlastnictví města Hořovice za kupní cenu 616.000,- Kč za účelem majetkoprávního vypořádání.        

05.09.2018

                                  

JUDr. Maříková        

Rada doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Usnesení Okresního soudu v Berouně č. j. 4 C 52/2010 ze dne 8. 8. 2018 a v souladu s ním schválit nabytí nemovitostí v k. ú. Hořovice z vlastnictví pana O. Srpa do vlastnictví města Hořovice, a to stavby komunikace na pozemku parc. č. 2282/115 a na pozemku parc. č. 2282/251 v k. ú. Hořovice včetně vyústění do ulice Větrné a včetně související zeleně, ideální 1/3 stavby komunikace na pozemcích parc. č. 2331/19, 2331/32, 2331/57, 2331/58, 2330/5, 2329/5, 2330/7, 2331/40, 2331/61, 2331/172, 2331/171, 2331/132, 2331/111 v k. ú. Hořovice a stavby veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 2282/ 251 v k. ú. Hořovice, včetně převodu práv stavebníka, za kupní cenu 3.553.764,- Kč, za účelem majetkoprávního vypořádání.          

05.09.2018

                                  

JUDr. Maříková        

Rada bere na vědomí rezignaci paní Bc. Aleny Beierové na pověření plnění úkolů při řízení Městské policie Hořovice. Starosta města doporučuje zastupitelstvu města pověřit plněním úkolů při řízení městské policie paní Bc. Světlu Dardovou.
05.09.2018

                                  

JUDr. Maříková        

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení o budoucím bezúplatném převodu pozemkové parcely 79/1 v k. ú. Velká Víska o výměře 614 m2 z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města Hořovice za účelem výstavby chodníku, zřízení jednoho přechodu pro chodce a jednoho místa pro přecházení.
05.09.2018

                                  

Mgr. Kebrlová          

Rada města Hořovice schvaluje smlouvu o dílo s architektem Ing. arch. Adamem Wlazelem MgA., na vypracování studie dle přiložené nabídky za celkovou cenu 180.000,- Kč včetně DPH s tím, že po podpisu smlouvy bude vyplacena záloha ve výši 50.000,- Kč a následně po odevzdání Díla doplatek ve výši 130.000,- Kč.      

05.09.2018

                                  

Mgr. Kebrlová          

Rada souhlasí s výkonem opatrovnictví u klientky odboru sociálních věcí, zdravotnictví školství, dle přílohy k zápisu, i když jmenovaná nemá trvalé bydliště na území Hořovic.
05.09.2018

                                  

Mgr. Kebrlová          

Rada města Hořovice bere na vědomí informaci o prodloužení nájemních smluv v sociálních bytech. Třem nájemcům nájemní smlouvu prodloužit na dobu určitou do 28. 2. 2019. Dále rada města schvaluje prodloužení nájemních smluv dvěma nájemcům pouze do 30. 11. 2018. V případě podmínky pravidelného hrazení běžných plateb pak nájemní smlouvy Městská správa bytového a nebytového fondu automaticky prodlouží až do 28. 2. 2019. Pokud nebude tato podmínka dodržena, ukládá Rada města Hořovice Městské správě bytového a nebytového fondu ve spolupráci s odborem vnitřních věcí a právním zahájit úkony vedoucí k vyklizení bytu. Informovat nájemce a MSBNF.
05.09.2018

                                   

Mgr. Kebrlová          

Rada nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na jednu místnost v holobytech, dle přílohy zápisu.
Informovat žadatele.
05.09.2018                           

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

Dr. Ing. Jiří Peřina     23. 08. 2018                         


Ověřovatelé:   Jana Šrámková            Ondřej Vaculík      23.08.2018                           


Zapsala: Lenka Kuniaková  22. 08. 2018