Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Obsah

                                                          

Zápis č. 19

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

25. 07. 2018

                                                          

Přítomni:     

            Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                   

            Jana Šrámková, místostarostka                                        

            Ondřej Vaculík, místostarosta                                           

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                    

            Mgr. Jiří Vavřička, radní                                         

            PhDr. Jiří Vlček, radní                                            

            Karel Pelikán, radní                                    

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                   

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                      

                                                          

Omluveni:                                                  

                                                          

                                                          

Program:     

            1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                             

            2. Přizváni:                                       

            3. Kontrola úkolů                                        

            4. Podání členů rady                                              

            5. Organizační záležitosti                                       

                                                          

                                                          

                                                          

ad 1)   Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                            

            Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček                                          

ad 2)-4)          O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                              

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

           

Usnesení č. 19

 

Rady města Hořovice ze dne 25. 7. 2018
                                              

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                        

                                                          

           

Dr. Ing. Peřina          
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
22. 08. 2018
                                  

Bc. Hasman   
Rada města Hořovice schvaluje nový organizační řád Městského úřadu Hořovice, a to s platností od 1. 8. 2018. 
22. 08. 2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 7 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 6, a to v plném rozsahu s tím, že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.
22.08.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Hořovice v požadované výši 70.000,- Kč fotbalovému klubu FK Hořovice z.s.
22.08.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice bere na vědomí konání veřejné akce „S lidmi, o lidech, pro lidi“, která se uskuteční dne 22. 9. 2018 od 7:00 do 19:00 hodin u kostela na Palackého náměstí v Hořovicích, přičemž tento prostor je pro účely této veřejné akce poskytován bezplatně.
22.08.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové oblasti mateřské školy s obcí Otmíče.       
22.08.2018
                                  

Ing. Grunt     
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování územní studie Nad Statkem a Hvozdecká, kdy dodatek mění znění smlouvy o dílo v bodě č. 4 tak, že termín dokončení a předání díla je stanoven tímto dodatkem nejpozději do 31. 12. 2018. Důvod prodloužení termínu je z důvodu zjišťování průběhu podzemního vedení hlavního přivaděče vodovodu Želivka.
22.08.2018
                                  

Ing. Grunt     

Rada se seznámila se záměrem výstavby bytového domu v ulici Nádražní včetně stanoviska úřadu územního plánování k tomuto záměru a nedoporučuje schválit záměr uzavření smlouvy na vyhrazené 3 parkovací místa před Společenským domem Hořovice pro účely užívání bytového domu o 12 – ti bytových jednotkách.           
22.08.2018
                                  

Ing. Grunt     
Rada se seznámila s povinnostmi samosprávy po dobu trvání povodňových stavů vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb. zákona o vodách a souhlasí s pořízením povodňového plánu včetně pořízení hlásných zařízení na tocích v rámci obce s rozšířenou působností a schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci z OPŽP na projekt Digitální povodňový a lokální výstražný systém pro město a ORP Hořovice.      
22.08.2018
                                  

Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve II. čtvrtletí 2018. 22.08.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s odstraněním druhé plynové přípojky do objektu Společenského domu v Hořovicích. Oznámit usnesení rady žadateli.    
22.08.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada prozatím nesouhlasí se zahájením přípravných prací na rekonstrukci objektu MMŠ č. p. 602. Na tyto práce nejsou v rozpočtu města pro tento rok vyčleněny žádné finanční prostředky. Rada předpokládá, že situaci s potřebou rekonstruovat objekt mateřské školy v Jiráskově ulici budou řešit zastupitelé zvolení v podzimních komunálních volbách.
22.08.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada města na základě výběrového řízení „Výstavba sběrného dvora města Hořovice – dodávka vybavení“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče MEVA – TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 62742051, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Společnost MEVA - TEC s.r.o. požaduje za vybavení sběrného dvora 1 399 300,00 Kč bez DPH, tj. 1 693 153,00 Kč vč. 21 % DPH. Rada pověřuje pana starostu podpisem oznámení o výběru dodavatele.         
22.08.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada vzala na vědomí informaci o nové možnosti financování z Operačního programu životní prostředí formou dotace a zvýhodněné zápůjčky.
22.08.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost Global-Geo, s.r.o., za celkovou cenu 87.919 Kč vč. 21 % DPH, inženýrsko-geologické průzkumy k Lávce přes Červený potok u koupaliště, k mostu v ulici Svatý Jan přes náhon a k mostu přes Tihavský potok. Objednat provedení prací.  
22.08.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada bere na vědomí záměr společnosti Starnet, vybudovat na západním sídlišti optickou síť. Oznámit usnesení rady žadateli.       
22.08.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace k podání nabídky a jednání v jednacím řízení bez uveřejnění pro veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti Společenského domu v Hořovicích – vícepráce“ na stavební práce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Mgr. Helena Plecitá, Bc. Michal Hasman MPA, Ing. Milan Šnajdr, Ing. David Grunt, Ing. Petr Karban, náhradníci – 1. náhradník Monika Božková, 2. náhradník Ondřej Vaculík, 3. náhradník Roman Jetel, 4. náhradník Ing. Marcela Abrhámová, 5. náhradník Miloslav Jelínek.
22.08.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada projednala zprávu o změně nákladů na realizaci stavby, vzniklé v průběhu výstavby akce nazvané „Rekonstrukce komunikace v ulici K Nemocnici v Hořovicích“ a v tomto smyslu rozhodla o vypsání výběrového řízení, zadaného jako jednací řízení bez uveřejnění. Objednat zpracování veřejné zakázky.
22.08.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kotopeky příspěvkové organizaci Domov Na Výsluní, Hořovice ve výši 5.000,- Kč na poskytování sociálních služeb v r. 2018.
22.08.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2331/22 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Hořovice. Informovat žadatele.           
22.08.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění stavby kabelového vedení nízkého napětí a pilíře na pozemku parc. č. 2320/1 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 1 bm a výše jednorázové odměny bude činit včetně DPH 1.000,- Kč. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
22.08.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme příspěvkové organizaci Městské sportovní centrum Hořovice pozemek parcelní č. 122/20 s objektem občanské vybavenosti - provozním objektem tenisových kurtů (tenisovou klubovnou) včetně vnitřního vybavení za účelem provozování tohoto objektu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nájemné činí 30.000,- Kč + základní sazba DPH ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.   
22.08.2018
                                  

Mgr. Kebrlová          
Rada souhlasí s přidělením uvolněného sociálního bytu č. 14 (o vel. 44 m2) žadatelce dle přílohy zápisu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 28. 02. 2019. Informovat žadatelku a MSBNF.
22.08.2018
                                  

Mgr. Kebrlová          
Rada města Hořovice schvaluje navrhovanou verzi prostor a návrh využití  budovy kina.
22.08.2018                           

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

            Dr. Ing. Jiří Peřina                26. 07. 2018                         

            starosta                                            

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

            Ověřovatelé:                                    

            Mgr. Zdeňka Ulčová 26. 07. 2018                         

                                                          

                                                          

            PhDr. Jiří Vlček         26.07.2018                           

                                                          

                                                          

                                                          

            Zapsala: Lenka Kuniaková  25. 07. 2018