Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

 

                                                                             

Zápis č. 17

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

27. 06. 2018

                                                                             

                                                                             

                                                                             

Přítomni:          

                Ondřej Vaculík, místostarosta                                                 

                Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                                        

                Mgr. Jiří Vavřička, radní                                                             

                PhDr. Jiří Vlček, radní                                                  

                Karel Pelikán, radní                                                     

                Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                                        

                Jana Navrátilová, zapisovatelka                                                              

                                                                             

Omluveni:         

                 Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                                      

                Jana Šrámková, místostarostka                                               

                                                                             

                                                                             

Program:          

                1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                      

                2. Kontrola úkolů                                                          

                3. Podání členů rady                                                    

                4. Organizační záležitosti                                                           

                                                                             

                                                                             

                                                                             

ad 1)     Schůzi zahájil a řídil místostarosta města Ondřej Vaculík                                                          

                Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, Mgr. Jiří Vavřička                                                        

ad 2)-4)               O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                              

                                                                             


                                  

                                                                             

Usnesení č. 17

 

Rady města Hořovice ze dne 27. 6. 2018
                                                              

                                                                             

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám: 

                                

Ondřej Vaculík 
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
                                                              

Bc. Hasman       
Rada Města Hořovice ve zkráceném řízení (opatření k vyhubení škodlivých organismů nesnese odkladu) souhlasí dle § 32 odst. 9 zákona  č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů - lesní zákon ve znění pozdějších změn se spravováním napadeného porostu lýkožroutem lesklým na pozemku ve vlastnictví Města Hořovice p.č. 852/3 k.ú. Velká Víska (cca 15 stromů) společností Lesospol Zbiroh s.r.o., Švábínská 605, Zbiroh.             
25.07.2018
                                              

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 6 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 5, a to v plném rozsahu s tím, že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.  
25.07.2018
                                              

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí s provedením odhlučnění strojovny zimního stadionu, který je v majetku města. Na tuto investiční akci budou uvolněny finanční prostředky z rozpočtu města ve výši 36.000,- Kč a finanční prostředky Městského sportovního centra ve výši 69.000,- Kč. Zbývající část materiálových nákladů ve výši 38.000,- Kč bude uhrazena formou sponzoringu od společnosti MP servis. Veškeré související stavební práce v rámci realizaci této akce provede provozovatel zimního stadionu, tj. společnost Zimní stadion Hořovice s.r.o. na vlastní náklady.           
25.07.2018       

                              

Ing. Pelán          

Rada města ukládá provedení úpravy vsaku před sportovní halou (odstranit zeminu a nahradit štěrkem). Úkol trvá.   
25.07.2018
                                              

Ing. Šnajdr        
Rada souhlasí s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, podle kterého dojde k provedení povrchu komunikačního systému v Dlážděné ulici z betonové dlažby BEST-URIKO II místo původně uvažovaného asfaltu. Zajistit podpisy smluvních stran.
25.07.2018
                                              

Ing. Šnajdr        
Rada souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého bude původně uvažovaná projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení a stavební povolení, kterou měl zpracovat Ing. Miloslav Klíma za cenu 711.480 Kč vč. 21 % DPH, zredukována na dodání studie v ceně 121.000 Kč vč. DPH. Důvodem je nereálnost získání dotace na původně uvažovanou výstavbu bytového domu v Hořovicích.
25.07.2018

                                              

Ing. Šnajdr        

Rada projednala zprávu o výši nákladů na vícepráce, vzniklé v průběhu výstavby akce nazvané „Zateplení obvodového pláště Společenského domu v Hořovicích“ a v tomto smyslu rozhodla o vypsání výběrového řízení, zadaného jako jednací řízení bez uveřejnění. Objednat zpracování veřejné zakázky. 25.07.2018
                                              

Ing. Šnajdr        
Rada souhlasí s proplacením víceprací vzniklých při realizaci díla nazvaného „Domov Na Výsluní – centrální světlík“, v celkové výši 108.416 Kč vč. 21 % DPH, která nedosahuje výši rozpočtové rezervy uvedené ve smlouvě.              
25.07.2018
                                              

Jana Šrámková 
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz. příloha.          
25.07.2018
                                              

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., pro rekonstrukci plynovodu-Hořovice - Na Hořičkách, spočívajícího v právu provést stavbu plynárenského zařízení na budoucích služebných pozemcích parcelní č. 938/1, 7/2 a 7/1 v k.ú. Velká Víska a parcelní č. 75/3, 92/5, 92/4, 92/1, 91/2, 91/1, 116, 114, 113, 111, 112/2, 103/2 a 130 v k. ú. Hořovice, za cenu 500,- Kč/bm + DPH v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.      

25.07.2018
                                              

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě kabelového vedení nízkého napětí pro dodávku elektrické energie pro objekty č.p. 305, 306 v k. ú. Hořovice na služebném pozemku p.č. 286/3 v k.ú. Hořovice. Rozsah věcného břemene činí 16 běžných metrů za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.               
25.07.2018       
                              

JUDr. Maříková
1) Rada souhlasí se zněním Dohody o skončení smlouvy o podnájmu mezi společností MERKUR HOŘOVICE, s.r.o. a městem Hořovice, podle které společnost MERKUR Hořovice, s. r. o., dala do podnájmu městu pozemky parcelní č. 660, 661, 662, 663/1, 663/2, 663/3 a 664 v k. ú. Hořovice za účelem provozování parkoviště vozidel. Podnájem skončí dne 30.6.2018.
2) Rada souhlasí se zněním Smlouvy o podnájmu mezi společností MERKUR =K= s.r.o. a  městem Hořovice, podle které společnost MERKUR =K= s.r.o., podnajme městu pozemky parcelní č. 660, 661, 662, 663/1, 663/2, 663/3 a 664 v k. ú. Hořovice za účelem provozování parkoviště vozidel. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2020. Nájemné činí 15.000 Kč měsíčně + základní sazba DPH dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.
Zajistit podpisy smluvních stran.
25.07.2018
                                              

Mgr. Kebrlová  
Rada města Hořovice souhlasí s odprodejem vozů Ford Toutneo a Renault Kanylo, které provozuje Domov pro seniory Na Výsluní Hořovice, za celkovou cenu 190 000 Kč, a dále s nákupem vozu Ford Transit za cenu 280 000 Kč pro potřeby uvedeného zařízení.      
25.07.2018
                                              

Mgr. Kebrlová  
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na jednu místnost v holobytech, dle přílohy zápisu. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na 3 měsíce, s možností automatického prodlužování v případě pravidelného hrazení nákladů spojených s bydlením. Uzavřít splátkový kalendář na dlužnou částku. Informovat žadatelku a MSBNF.
25.07.2018
                                              

Mgr. Kebrlová  
Rada města Hořovice souhlasí s odpisem nefunkčních praček Electrolux a Primus za celkovou cenu 46.542,03 Kč, které byly součástí vybavení Domova pro seniory Na Výsluní Hořovice, a zároveň bere na vědomí nákup dvou průmyslových praček Primus v celkové výši 263 580 Kč, taktéž pro potřeby zařízení.                
25.07.2018       
                              

ředitelé příspěvkových organizací města            
Rada ukládá ředitelům příspěvkových organizací města a zároveň posouvá termín splnění úkolu rozšíření portálu příspěvkových organizací do 13. 7. 2018.           
13.07.2018                                      

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                Ondřej Vaculík                               28.06.2018                                        

                místostarosta                                                  

                                                                             

                                                                             

                Ověřovatelé:                                   28.06.2018                                         

                Mgr. Jiří Vavřička                                                           

                Mgr. Zdeňka Ulčová                                                      

                                                                             

                Zapsala: Jana Navrátilová           27.06.2018