Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

 

                                                          

Zápis č. 16

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

13. 06. 2018

                                                          

Přítomni:       

            Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                   

            Jana Šrámková, místostarostka                                        

            Ondřej Vaculík, místostarosta                                           

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                    

            PhDr. Jiří Vlček, radní                                            

            Karel Pelikán, radní                                    

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                   

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                      

                                                          

                                                          

Omluveni:      Mgr. Jiří Vavřička, radní                                         

                                                          

                                                          

Program:      

            1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                             

            2. Přizváni:                                       

            3. Kontrola úkolů                                        

            4. Podání členů rady                                              

            5. Organizační záležitosti                                       

                                                          

                                                          

                                                          

ad 1)   Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                            

            Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Karel Pelikán                                          

ad 2)-4)          O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                              

                                                          

  


                                                        

             

Usnesení č. 16

 

Rady města Hořovice ze dne 13. 6. 2018

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám: 

                                     

                       

Dr.Ing. Peřina           
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
27.06.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s nabídkou, podle které společnost STRABAG a.s., za navýšenou cenu o 272.133 Kč vč. 21 % DPH na celkových 1.663.416 Kč vč. 21 % DPH, provede povrchovou úpravu komunikace v Dlážděné ulici zadlážděním z betonové dlažby BEST-URIKO II místo původně uvažovaného asfaltu (ABS). Předložit dodatek ke smlouvě o dílo.
27.06.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice nesouhlasí s navrácením jistiny k veřejné zakázce „Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice“ ve výši 100.000,- Kč společnosti StawoProfi s.r.o., a to z důvodu, že tato společnost, jakožto první vítěz této veřejné zakázky, následně sama odstoupila z realizace předmětné veřejné zakázky a městu Hořovice tak způsobila další administrativní a zejména časové komplikace při stanovení finálního dodavatele. 27.06.2018
                                  

Dr. Ing. Peřina          
Rada rozhodla, že prázdninový režim schůzí bude 25. 7. 2018 a 22. 8. 2018. Od 5. 9. 2018 se budou konat schůze rady v obvyklém režimu, tedy vždy ve středu sudého týdne. 27.06.2018
                                  

Ing. Grunt     
Rada bere na vědomí výsledek výškového zaměření tělesa skládky Hořovice - III. etapa a to při probíhajícím navážení odpadu, kdy nejvyšší změřená výšková kóta činí cca 431 m.n.m., což je o 2 m více než dle vydaného povolení. Rada zároveň nesouhlasí s navyšováním skládky nad rámec vydaných povolení. Informovat stavebníka ke zjednání nápravy.
27.06.2018   
                       

Ing. Křížková
Rada souhlasí s navýšením pracovního místa podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovila s účinností od 1. 7. 2018 celkový počet zaměstnanců města, zařazených do městského úřadu na 87.  
27.06.2018
                                  

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení a to v termínu 22. 6. a 27. 6. 2018 od 16 do 20 hodin.


27.06.2018
                                  

Ing. Pelán      
Rada města ukládá provedení úpravy vsaku před sportovní halou (odstranit zeminu a nahradit štěrkem).           
27.06.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s nabídkou, podle které dodá a nainstaluje Ing. Ivan Douša, za cenu max. 45.375 Kč vč. DPH, v prostorách knihovny v areálu Starého zámku, systém elektronického plošného vysoušení a trvalé izolace zdiva postiženého kapilární zemní vlhkostí DryPol. Objednat provedení prací.
27.06.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na dodávky zadávané dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na VZ „Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice – dodávka vybavení “. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Ing. Jaroslav Pelán, Ondřej Vaculík, Ing. Petr Karban, Mgr. Helena Plecitá, Karel Pelikán, náhradníci – 1. náhradník Ing. David Grunt, 2. náhradník Ing. Milan Šnajdr, 3. náhradník Miloslav Jelínek, 4. náhradník Monika Božková, 5. náhradník Zdeněk Vlasák.
27.06.2018

                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s průjezdem do jezdeckého areálu Ranch po cyklostezce, vedoucí do Rpet v termínech 4. 7. 2018 - 8. 7. 2018, tedy v dobách konání závodů v jezdeckém areálu. Průjezd bude povolen pouze za účelem přivezení a odvezení závodních koní z nebo do areálu. Žadatel zajistí, aby se vozidla po cyklostezce pohybovala rychlostí max. 20 km / hod. Veškeré náklady na opravu případných škod na tělese komunikace (např. utržené okraje povrchu silnice, vyjeté koleje) způsobených povoleným provozem budou opravovány majitelem, ale hrazeny žadatelem. Oznámit usnesení rady žadateli.
27.06.2018   
                       

Ing. Šnajdr    
Rada města na základě výběrového řízení „Vytvoření nového rezervačního informačního systému pro CD, OP a ŘP“ v rámci projektu „Rozvoj informačních systémů města Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Kadlec – elektronika, s. r. o., Hviezdoslavova 1335/55e, jehož tímto vybírá jako dodavatele. Celková cena plnění veřejné zakázky bez DPH činí 229.820 Kč, tj. 278.082 Kč vč. 21 % DPH.
27.06.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s nabídkou, podle které bude vykonávat společnost MCT-RR spol. s r.o., ve zbytku roku 2018 a v roce 2019, za maximální cenu 187.853 Kč vč. DPH, autorský dozor na stavbě nazvané „Vestavba do půdy hlavní budovy, 2. ZŠ Hořovice“. Objednat provedení prací.
27.06.2018   
                       

Ing. Šnajdr    
Rada města na základě výběrového řízení „Pořízení židlí pro MKC Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče AK služby s.r.o., Netolice 9, 267 51 Lochovice, IČ: 03930360, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Společnost AK služby s.r.o. požaduje za pořízení 500 ks židlí 582.250 Kč bez DPH, tj. 704.522,50 Kč vč. 21 % DPH. Rada pověřuje pana starostu podpisem oznámení o výběru dodavatele.
 27.06.2018
                                  

Jana Šrámková         
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.
27.06.2018   
                       

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajme paní Martině K. část pozemku parcelní č. 1112/32 v k. ú. Hořovice o výměře cca 9 m2 za účelem zřízení venkovního posezení. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 15.6.2018 do 30.9.2018 za  jednorázové nájemné ve výši 300,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
27.06.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 k obchodní smlouvě, podle kterého město při zajišťování závodního stravování zaměstnanců městského úřadu nebude společnosti Edenred CZ s.r.o. poskytovat žádnou provizi za poskytnuté služby. Zajistit podpisy smluvních stran.
27.06.2018   
                       

JUDr. Maříková        
Rada města ruší své usnesení č. 10 ze dne 12. 5. 2010.
27.06.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením dohody o narovnání s panem Otto S., jejímž předmětem bude převod pozemků v k. ú. Hořovice č. 2331/19, 2330/5 2331/32, 2331/57, 2331/58 do vlastnictví města na straně jedné, a závazek města zaplatit panu Otto S. celkové vyrovnání ve výši 4.840.804,- Kč z čehož 616.000,- Kč připadá na kupní cenu pozemků, a zbylá část na vypořádání všech jeho zbývajících nároků ve výši 4.224.804,- Kč.          
27.06.2018   
                       

JUDr. Maříková        
Rada doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku Města Hořovice č. 1/ 2018, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě. PRO:  4    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 2 (Jana Šrámková, Mgr. Zdeňka Ulčová)   
27.06.2018                           

                                                          

                                                          

            Dr. Ing. Jiří Peřina                                       

            starosta          14.06.2018                           

                                                          

                                                          

            Ověřovatelé:    Jana Šrámková         Karel Pelikán           14. 06. 2018

                         

                                                          

                                                          

            Zapsala: Lenka Kuniaková  13.06.2018