Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

                                                          

Zápis č. 14

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

30. 05. 2018

                                                          

Přítomni:       

            Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                   

            Jana Šrámková, místostarostka                                        

            Ondřej Vaculík, místostarosta                                           

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                    

            Mgr. Jiří Vavřička, radní                                         

            PhDr. Jiří Vlček, radní                                            

            Karel Pelikán, radní                                    

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                   

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                      

                                                          

Omluveni:                                                    

                                                          

                                                          

Program:      

            1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                             

            2. Přizváni:                                       

            3. Kontrola úkolů                                        

            4. Podání členů rady                                              

            5. Organizační záležitosti                                       

                                                          

                                                          

                                                          

ad 1)   Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                            

            Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček                                          

ad 2)-4)          O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                              

                                                          

                                                          

                 

                                                          

Usnesení č. 14

 

"Rady města Hořovice ze dne 30. 5. 2018
                       

                                                          

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:  

                                                                     

           

Dr.Ing. Peřina           
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
13.06.2018
                                  

Dr. Ing. Peřina          
Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na středu 20. 6. 2018 od 16. hodin v sále radnice.
13.06.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice doporučuje schválit Zastupitelstvu města Hořovice podle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Hořovice sestavenou ke dni 31. 12. 2017.
13.06.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice doporučuje schválit Zastupitelstvu města Hořovice podle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet města Hořovice za rok 2017, a to bez výhrad. 
13.06.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 5 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 4, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
13.06.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice nesouhlasí s uvolněním finančních prostředků na vybudování samostatného vchodu pro prodejnu Květinářství v Pražské ulici č. p. 366, neboť se nejedná o majetek města, ale majetek Společenství vlastníků jednotek Pražská 366 v Hořovicích, a investice do tohoto majetku by tak měly čerpány právě z prostředků tohoto sdružení, jehož je město také součástí. 
13.06.2018
                                  

Bc. Trojan     

Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2018 v rámci Programu prevence kriminality“. Dotace jsou poskytovány jako výhra v soutěži „Bezpečné město“, a to konkrétně pro 1. základní školu Hořovice ve výši 18.000,- Kč, 2. základní školu ve výši 19.000,- Kč, Základní školu Svatopluka Čecha ve výši 19.000,- Kč a Gymnázium Václava Hraběte Hořovice ve výši 5.000,- Kč. Rada města Hořovice v této souvislosti zároveň schvaluje znění příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací.
13.06.2018
                                  

Bc. Trojan    
Rada města Hořovice bere na vědomí a zároveň souhlasí se zněním MAP ORP Hořovice, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000489, jehož realizátorem je MAS Karlštejnsko, z. ú., a partnerem je město Hořovice.
13.06.2018
                                   

Ing. Křížková
Rada se seznámila s ustanovením §67 a §68 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a navrhuje zastupitelstvu města stanovit  počet členů Zastupitelstva města Hořovice pro volební období 2018 – 2022 na 21 členů.
13.06.2018   
                       

Ing. Pelán      
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu zřizovací listiny MSBNF, spočívající v rozšíření hlavní činnosti:
Provozování zařízení k podnikání v oblasti s nakládáním s nebezpečnými odpady, tj. shromažďování, soustřeďování, sběr, třídění, přeprava, skladování, využívání a odstraňování nebezpečných odpadů.
13.06.2018   
                       

Ing. Šnajdr    
Město Hořovice schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Cyklostezka Hořovice-Kotopeky“. Objednat zpracování žádosti u firmy Accon za cenu 45.000 Kč bez DPH.
13.06.2018   
                       

Ing. Šnajdr    

Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje Ing. Klíma, za cenu 175.450 Kč vč. 21% DPH, realizační dokumentaci stavby akce, nazvané „Sportovní areál - rekonstrukce tribuny a zázemí u fotbalového hřiště - Hořovice“. Objednat zhotovení projektu.
13.06.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost SPF Group, za cenu 190.000 Kč bez DPH, tj. 229.000 Kč vč. 21 % DPH, žádost o dotaci včetně studie proveditelnosti k projektu Sociální bydlení Hořovice. Objednat zpracování žádosti.

13.06.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zpracování osobních údajů se společností QCM, s.r.o., Bellova 370/40, 623 00 Brno – Kohoutovice, spočívající v implementaci modulu GDPR v systému E-ZAK ve výši 22.000,- Kč bez DPH, tj. 26.620,- Kč vč. 21 % DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
13.06.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku ke smlouvě o dílo s firmou O.K. Garden, s.r.o., Sládkovičova 1233/21, Praha 4 na Projekt obnovy sídelní zeleně ve městě Hořovice – etapa I. Višňovka, kterým se mění konečný termín dokončení díla.
Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
13.06.2018
                                  

Ing. Šnajdr    

Rada města Hořovice se zavazuje k zabezpečení povinné výše spoluúčasti při financování projektu 2. ZŠ Hořovice – Vestavba do půdy hlavní budovy v minimální výši 30 % z celkových nákladů akce.    
13.06.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na VZ „Pořízení židlí pro MKC Hořovice“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman MPA, Mgr. Přemysl Landa, Ing. Petr Karban, náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Marcela Labská, 3. náhradník Ing. Milan Šnajdr. Dále rada města ukládá hodnotící komisi zahájit činnost nejdříve 11.06.2018 od 08:00 hod.
13.06.2018

                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje, za cenu 24.200 Kč vč. 21 % DPH, společnost pk.servin, s.r.o. plán BOZP pro stavbu nazvanou „2. ZŠ a GVH – vestavba do půdy hlavní budovy“. Rada zároveň souhlasí s nabídkou, podle které bude stejná společnost, po dobu stavby, za cenu 7.865 Kč vč. 21 % DPH měsíčně, vykonávat činnost koordinátora BOZP. Objednat provedení prací.
PRO: 6  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 Karel Pelikán
13.06.2018   
                       

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s nabídkou, podle které společnost STRABAG a.s., za navýšenou cenu o 272.133 Kč vč. 21 % DPH na celkových 1.663.416 Kč vč. 21 % DPH, provede povrchovou úpravu komunikace v Dlážděné ulici zadlážděním z betonové dlažby BEST-URIKO II místo původně uvažovaného asfaltu (ABS). Předložit dodatek ke smlouvě o dílo. 
13.06.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit  umístění stavby na části pozemku p. č. 31/17 o výměře 69 m2 v k. ú. Hořovice a uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu části pozemku p. č. 31/17 o výměře 69 m2 v k. ú. Hořovice v rámci akce „Přechod pro chodce, lokalita Nám. Svobody, Hořovice“, za účelem vybudování přechodu pro chodce přes ulici 9. května.
13.06.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada města na základě výběrového řízení „Oprava mostu před vstupem do 1. ZŠ Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče BM Construction, spol. s.r.o., U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ: 284 98 771, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost BM Construction, spol. s.r.o. požaduje za opravu mostu před vstupem do 1. ZŠ v Hořovicích 2.386.513,52 Kč bez DPH, tj. 2.887.681,36 Kč vč. 21 % DPH. Rada pověřuje pana starostu podpisem oznámení o výběru dodavatele.   
13.06.2018   
                       

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o roznášce informačních/propagačních materiálů, kterým se prodlužuje platnost smlouvy do 30. 6. 2021. Zajistit podpisy smluvních stran.   
13.06.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávních smluv, podle kterých budou orgány města Hořovice (komise k projednávání přestupků) vykonávat za konkrétní obce ve správním obvodu Hořovic přenesenou působnost a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě, proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou a to s obcemi: Běštín, Březová, Bzová, Cerhovice, Drozdov, Felbabka, Hostomice, Hředle, Hvozdec, Chaloupky, Chlustina, Jivina, Komárov, Kotopeky, Lhotka, Libomyšl, Lochovice, Malá Víska, Neumětely, Olešná, Osek, Osov, Otmíče, Podluhy, Praskolesy, Rpety, Skřipel, Tlustice, Točník, Újezd, Velký Chlumec, Vižina, Zaječov, Záluží.
Zajistit podpisy smluvních stran, poslat je Krajskému úřadu Středočeského kraje ke schválení a následně zveřejnit uzavřené smlouvy na úřední desce.
13.06.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada nesouhlasí se zněním  Smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajímá Společenství vlastníků pro dům Palachova 756-757, Hořovice část pozemku parcelní č. 1112/32 v k. ú. Hořovice o výměře cca 100 m2 za účelem parkování osobních vozidel. 13.06.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a práva stavby spočívající ve vybudování nové plynovodní přípojky pro dům č. p. 1026 v ul. Vrchlického, Hořovice, na budoucím služebném pozemku parcelní č. 359/7 v k. ú. Velká Víska za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
13.06.2018   
                       

JUDr. Maříková        
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí nemovitostí – id. ? pozemků parcelní č. 1966/3 a č. 1966/21 v k. ú. Hořovice z vlastnictví pana Zdeňka Fajrajzla do vlastnictví města za účelem majetkoprávního vypořádání za kupní cenu 500,- Kč/m2. 13.06.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zpracování osobních údajů se společností Edenred CZ s.r.o., která se uzavírá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími obecně závaznými předpisy.  Zajistit podpisy smluvních stran.

13.06.2018                           

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zpracování osobních údajů se společností DYNATECH s.r.o., která se uzavírá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími obecně závaznými předpisy. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zpracování osobních údajů, které společnost DYNATECH s.r.o. získá v souvislosti s poskytováním svých služeb městu. Zajistit podpisy smluvních stran.
13.06.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí nemovitosti – pozemku parcelní  č. 684/1 v k. ú. Hořovice ze spoluvlastnictví pánů Sergeje Mochalina st., Sergeje Mochalina ml. a Tomáše Starce do vlastnictví města za účelem majetkoprávního vypořádání za kupní cenu dle znaleckého posudku.
PRO: 6     PROTI: 1 Karel Pelikán     ZDRŽEL SE: 0
13.06.2018
                                  

Mgr. Kebrlová          
Rada souhlasí s prominutím dluhu vůči městu Hořovice ve výši 9.349 Kč u opatrovance dle přílohy zápisu, kterému bylo Město Hořovice ustanoveno veřejným opatrovníkem
13.06.2018
                                  

Mgr. Kebrlová          
Rada souhlasí, s přidělením uvolněného sociálního bytu č. 10 (o vel. 63 m2) žadatelce, dle přílohy zápisu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 28. 02. 2019. Informovat žadatelku a MSBNF.
13.06.2018                           

Mgr. Kebrlová          

Rada města Hořovice schvaluje uspořádání výstavy projektů, které byly zpracovány žáky základních škol v Hořovicích a studenty Gymnázia V. Hraběte v rámci soutěže Bezpečné město, která je součástí Programu prevence kriminality města Hořovice na r. 2018. Výstava bude realizována ve vestibulu – v 1.patře budovy č.p. 640 na drátěných panelech a třech stolech v době od 11.6.2018 do 28.6.2018.
13.06.2018
                                  

Mgr. Kebrlová          
Rada souhlasí s výkonem opatrovnictví u klienta s bydlištěm mimo náš správní obvod dle přílohy k zápisu, a zároveň ukládá odboru vnitřních věcí a správnímu ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví připravit veřejnoprávní smlouvu.
13.06.2018   
                       

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

            Dr. Ing. Jiří Peřina     31.05.2018                           

            starosta                                            

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

            Ověřovatelé:  Mgr. Zdeňka Ulčová    PhDr. Jiří Vlček 
            31.05.2018                           

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

            Zapsala: Lenka Kuniaková  30.05.2018