Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

                                                          

            Zápis č. 13                                        

                                                          

            ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne                                       

            16. 05. 2018             

                                                          

Přítomni:       

            Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                   

            Jana Šrámková, místostarostka                                        

            Ondřej Vaculík, místostarosta                                           

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                    

            Mgr. Jiří Vavřička, radní                                         

            PhDr. Jiří Vlček, radní                                            

            Karel Pelikán, radní                                    

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                   

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                      

                                                          

Omluveni:                                                    

                                                          

                                                          

Program:      

            1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                             

            2. Přizváni:                                       

            3. Kontrola úkolů                                        

            4. Podání členů rady                                              

            5. Organizační záležitosti                                       

                                                          

                                                          

                                                          

ad 1)   Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                            

            Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Karel Pelikán                                          

ad 2)-4)          O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                              

                                                          

   


                                                       

           

Usnesení č. 13

                                                          

Rady města Hořovice ze dne 16. 05. 2018
 

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                                        

           

Dr. Ing. Peřina          
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
30.05.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro 1. a 2. ZŠ Hořovice, který bude použit na úhradu nákladů spojených se společným vycestováním žáků obou škol do německého partnerského města Gau-Algesheim.       
30.05.2018
                                  

Ing. Grunt     
Rada souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši 180.000 Kč na pořízení územní studie v lokalitě Západní sídliště – nové zastavitelné plochy a to z důvodu, aby město mohlo ovlivnit výslednou podobu této studie, a tudíž tak řešení celé lokality včetně urbanistické koncepce.         
30.05.2018
                                  

Ing. Grunt     
Rada bere na vědomí stanovený termín kontrolní prohlídky stavby: ,,Skládka Hořovice – etapa III“ a to dne 31. 5. 2018 od 9:00. Stavební úřad přizval k provedení kontrolního zaměření výškového povrchu skládky společnost Václav Heppner – geodetická kancelář.
30.05.2018
                                  

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení a to v termínu 18.5. a 6.6.2018 od 16 do 19 hodin a 15.6.2018 od 15 do 19.30 hodin
30.05.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s textem smlouvy o provozování hostingových služeb, podle které bude město Hořovice, pro software používaný úřadem pro zpracování mezd, za částku 2.900 Kč bez DPH ročně, využívat služeb datového centra společnosti ALIS s.r.o. Zajistit podpisy smluvních stran.
30.05.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada se seznámila s předkládací zprávou, týkající se pokácení 4 ks smrků, rostoucích na pozemcích ve vlastnictví Města Hořovice, p. č. 1229/1, 1112/1, 1112/51 a 1112/33 v k. ú. Hořovice, které překážejí zamýšleným výkopům (stavba – HOŘOVICE – obnova NN z TS BE_3582, souběžná rekonstrukce VO). Rada souhlasí s pokácením 4 ks těchto smrků.
30.05.2018 
                          

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s trasou po které by měla být přiváděna splašková voda z Komárova a okolí do čistírny odpadních vod v Hořovicích. Splašková kanalizace je navržena, kromě jiných, i na pozemcích města 2286/1, 2286/5, 2287/1, 2290/4, 2291/3, 2291/4, 2307/1, 2307/4 a 2313 v k. ú. Hořovice. Oznámit usnesení rady žadateli.
30.05.2018   
                       

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na VZ „Oprava mostu před vstupem do 1. ZŠ Hořovice“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman, MPA, Mgr. Radek Šumera, Ing. Petr Karban, Monika Božková, Karel Pelikán, náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Mgr. Kateřina Abrhámová, 3. náhradník Ing. Milan Šnajdr, 4. náhradník Mgr. Helena Plecitá, 5. náhradník Mgr. Jiří Vavřička. Komisi se ukládá zahájit činnost dne 28.05.2018 od 08:30 hod.      
30.05.2018   
                       

Ing. Šnajdr    
Rada města bere na vědomí předloženou studií proveditelnosti k projektu registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0./0.0/16_033/0002916, název projektu: "Strategie kvality komunikace a řízení veřejných služeb na městském úřadě Hořovice, v rámci klíčové aktivity č. 1: Korporátní řízení veřejných služeb - Studie proveditelnosti, nazvaná " Využití Referenčního modelu integrovaného systému řízení veřejnoprávní korporace Město Hořovice, ze dne 19.3.2018", která zahrnuje návrhy variant systému strategického řízení a kontroly komplexního řízení veřejných služeb ve městě, včetně modelu vrstvy veřejných služeb města (tzv. byznys architektura).
30.05.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o dílo na akci nazvanou „Bytový dům – Velká Víska – sociální bydlení“ se společností Ing. Miroslav Klíma – PROKON Atelier, spočívajících ve zpracování projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení, vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr, a inženýrské činnosti za účelem získání stavebního povolení, ve výši 588.000 Kč bez DPH, tj. 711.480 Kč vč. 21 % DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
30.05.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávní smlouvy mezi městem Hořovice a obcí Osek, podle které budou strážníci městské policie města Hořovice na území obce Osek vykonávat dle § 2 zákona o obecní policii úkoly na úseku zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v rozsahu vymezeném zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za úhradu vzniklých nákladů.
Zajistit podpisy smluvních stran, poslat smlouvu Krajskému úřadu Středočeského kraje ke schválení a následně zveřejnit uzavřenou smlouvu na úřední desce.
30.05.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada bere na vědomí žádost spoluvlastníků pozemku parcelní č. 684/1 v k. ú. Hořovice o vyklizení tohoto pozemku a pověřuje Mgr. Davida Navrátila jednáním se spoluvlastníky pozemku a příslušným peněžním ústavem o možném odkoupení pozemku. Informovat žadatele.
30.05.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada města projednala návrh občana pana Karla Hasmana a doporučuje zastupitelstvu města tento návrh vyřídit.
30.05.2018
                                  

Mgr. Kebrlová          
Rada nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na sociální byt žadatelce, dle přílohy k zápisu, a trvá na svém předchozím rozhodnutí uvedeném v Usnesení č. 6, ze dne 21. 2. 2018 – kdy odsouhlasila prodloužení nájemní smlouvy pouze do 31. 05. 2018. Zároveň schvaluje poskytnout bydlení v jedné místnosti v holobytech. Po uplynutí lhůty k vystěhování, tj. 15 dní ode dne ukončení nájemní smlouvy, ukládá Rada města Městské správě bytového a nebytového fondu zahájit úkony vedoucí k vystěhování.  Informovat žadatelku.
30.05.2018   
                       

Mgr. Kebrlová          
Rada schvaluje upravené Zásady pro přidělování sociálních bytů a eventuální prodloužení nájemní smlouvy a zároveň ruší zásady č. 1/2011 ze dne 8. 2. 2011. Informace zveřejnit na stránkách města. PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Jednomyslně schváleno.    
30.05.2018                           

                              

                                                          

            Dr. Ing. Jiří Peřina     17.05.2018                           

            starosta                                            

                                                          

                                                          

                                                          

            Ověřovatelé:   Jana Šrámková          Karel Pelikán           
            17.05.2018                           

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

            Zapsala: Lenka Kuniaková  16.05.2018