Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

                                                          

Zápis č. 12

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

02. 05. 2018

                       

                                                          

Přítomni:       

            Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                   

            Jana Šrámková, místostarostka                                        

            Ondřej Vaculík, místostarosta                                           

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                    

            Mgr. Jiří Vavřička, radní                                         

            PhDr. Jiří Vlček, radní                                            

            Karel Pelikán, radní                                    

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                   

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                      

                                                          

Omluveni:                                                    

                                                          

                                                          

Program:      

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                             

            2. Přizváni:                                       

            3. Kontrola úkolů                                        

            4. Podání členů rady                                              

            5. Organizační záležitosti                                       

                                                          

                                                          

                                                          

ad 1)   Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                            

            Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, Ondřej Vaculík                                           

ad 2)-4)          O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                              

                                                          


                                                          

                                                          

Usnesení č. 12

 

Rady města Hořovice ze dne 02. 05. 2018


Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                                        

Dr. Ing. Peřina          
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
16.05.2018
                                  

Bc. Hasman   
V souvislosti s novelou stavebního zákona s účinností od 1. 1. 2018 rada souhlasí s navýšením počtu pracovníků MěÚ o 1 pracovní místo speciálního stavebního úřadu dopravního, o 2 pracovní místa úřadu územního plánování (ÚÚP) dle podkladů Ministerstva pro místní rozvoj a 1 pracovní místo na speciální stavební úřad vodoprávní. Navýšení počtu pracovníků ÚÚP je kompenzováno navýšením příspěvku na výkon státní správy pro tento úřad. Rada stanovuje celkový počet zaměstnanců v MěÚ Hořovice na 86.
16.05.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 4 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 3, a to v plném rozsahu s tím, že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.           
16.05.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuální dotace Tělocvičné jednotě SOKOL Komárov ve výši 10.000,- Kč, a to pro účely zajištění akce s názvem „Župní slet Sokolské župy Jungmannovy“ dne 9. června 2018. Zároveň pak rada schvaluje také znění příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
16.05.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města schvaluje navýšení příspěvku MMŠ Hořovice na provoz logopedické péče v celkové výši 20. 000,- Kč.        
16.05.2018
                                  

Ing. Grunt     
Rada města Hořovice projednala podnět předsedy kontrolního výboru týkající se městské skládky. Rada města ukládá vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí Ing. Gruntovi zajistit kontrolní měření tělesa skládky a následně  sjednat termín schůzky se zástupci města a zástupci AVE, týkající se režimu skládkování.           
16.05.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s průjezdem do jezdeckého areálu Ranch po cyklostezce, vedoucí do Rpet v termínech 4. 5. 2018 - 6. 5. 2018, 18. 5. 2018 - 20. 5. 2018, tedy v dobách konání závodů v jezdeckém areálu. Průjezd bude povolen pouze za účelem přivezení a odvezení závodních koní z nebo do areálu. Žadatel zajistí, aby se vozidla po cyklostezce pohybovala rychlostí max. 20 km / hod. Veškeré náklady na opravu případných škod na tělese komunikace (např. utržené okraje povrchu silnice, vyjeté koleje) způsobených povoleným provozem budou opravovány majitelem, ale hrazeny žadatelem. Oznámit usnesení rady žadateli.
PRO: 6  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1
16.05.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada se seznámila s předkládací zprávou, týkající se pokácení 2 ks bříz, rostoucích na pozemku ve vlastnictví Města Hořovice, p. č. 1112/1 v k. ú. Hořovice, v blízkosti bytového domu čp. 726-727 v ulici Palachova. Rada souhlasí s pokácením 2 ks těchto bříz.
16.05.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Město Hořovice schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Město Hořovice - Strategické dokumenty a procesní řízení“.
16.05.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s instalací vodorovného dopravního značení V 12c „Zákaz zastavení“ (žlutá čára) a V 12d „Zákaz stání“ (žlutá přerušovaná čára) v jednosměrné ulici Komenského a to po levé straně v úseku od křižovatky s ulicí Dr. Holého až za křižovatku s ulicí Jiráskova, kdy žlutá čára bude dotažena až k prvnímu vyhrazenému parkovacímu stání modré zóny. Žlutá přerušovaná čára bude nakreslena před vjezdy do objektů. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun, objednat zhotovení tohoto značení.
16.05.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s nabídkou, podle které Ing. Ladislav Klíma zpracuje, za cenu 711.480 Kč vč. 21 % DPH, projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení, jejíž součástí bude též rozpočet a výkaz výměr a inženýrská činnost za účelem získání stavebního povolení, na akci nazvanou „Bytový dům – Velká Víska – sociální bydlení“. Objednat provedení prací.
16.05.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o ukončení smlouvy o spolupráci a přispívání na provoz a vybavení jednotky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, uzavřené dne 27.6.2011 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.2.2015, z důvodu uzavření nové Veřejnoprávní smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany ze dne 21.12.2017.
16.05.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Nájemní smlouvy č. 14N18/37, podle které Česká republika - Státní pozemkový úřad pronajme městu pozemek parcelní č. 1856/2 v k. ú. Hořovice za účelem realizace stavby chodníku pro pěší. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nájemné činí 9.152,- Kč / ročně. Zajistit podpisy smluvních stran. 
16.05.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada nedoporučuje zastupitelstvu města schválit  prodej pozemku parcelní č. 1514/2 o výměře 3069 m2 v k. ú. Hořovice za účelem sjednocení majetku a parkování zaměstnanců společnosti Pekárna - cukrárna Hořovice s.r.o.
16.05.2018   
                       

JUDr. Maříková        
Rada projednala žádost pana Jakuba Hasmana o výjimku ze stanovené doby nočního klidu. Odpovědět žadateli. 
16.05.2018   
                       

JUDr. Maříková        
Rada nesouhlasí s jednorázovou náhradou za zřízení věcného břemene na pozemcích města v souvislosti s výstavbou trasy podzemní optické sítě ve městě společností T-Mobile Czech republic a. s. ve výši 130,- Kč/bm. Informovat žadatele.
16.05.2018   
                       

Mgr. Landa   
Rada města schvaluje bezplatný pronájem Klubu LABE na 9. 6. 2018 pro Gymnázium Václava Hraběte u příležitosti oslav 70. výročí vzniku školy.
16.05.2018                           

                                                          

                                                          

Dr. Ing. Jiří Peřina     04.05.2018                           

starosta                                            

                                                          

                                                          

Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ulčová    Ondřej Vaculík        04.05.2018                           

                                                          

                                              

                                                          

Zapsala: Lenka Kuniaková  02.05.2018