Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Obsah

                                                                      

Zápis č. 11

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
18.04.2018

                                                                      

                                                                      

Přítomni:       

            Jana Šrámková, místostarostka                                                    

            Ondřej Vaculík, místostarosta                                                      

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                                

            Mgr. Jiří Vavřička, radní                                                    

            PhDr. Jiří Vlček, radní                                                        

            Karel Pelikán, radní                                                

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                               

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                  

                                                                      

Omluveni:      Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                               

                                                                      

Program:      

            1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                        

            2. Přizváni:                                                   

            3. Kontrola úkolů                                                   

            4. Podání členů rady                                                          

            5. Organizační záležitosti                                                   

                                                                      

                                                                      

                                                                      

ad 1)   Schůzi zahájil a řídil místostarosta města Ondřej Vaculík.                                                       

            Ověřovateli zápisu byli jmenováni: PhDr. Jiří Vlček, Karel Pelikán                                                     

ad 2)-4)          O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                          

                                                                      

                                                          

Usnesení  č. 11

Rady města  Hořovice ze dne 18. 04. 2018

                                  

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                

Dr. Ing. Peřina          
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
02.05.2018                                      

Ing. Šnajdr    
Rada se seznámila se žádostí obyvatele domu pro sociálně slabé (holobytů),
č. p. 1428 a souhlasí s podpisem nájemní smlouvy na dobu určitou, tj. na půl roku. Oznámit usnesení rady žadateli.
02.05.2018                                      

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s textem dohody o zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky, která byla uzavřena dne 15. 6. 2017 mezi Městem Hořovice a POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Zajistit podpisy smluvních stran.  
02.05.2018                                      

Ing. Šnajdr    
Rada nesouhlasí se změnou, podle které by měl být  v Dlážděné ulici, po navýšení ceny o 482.564 Kč bez DPH, proveden povrch komunikace ze žulové dlažby. Cena za kompletní stavební řešení povrchu komunikace bude po změně zvýšena na celkový 1.975.186 Kč vč. 21% DPH.

02.05.2018                                      

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s textem upravené smlouvy o právu provést stavbu, nazvanou „Revitalizace potoka Stareč“, podle které bude moci být provedeno stavební řízení a vydáno stavební povolení, následně provedena stavba a po jejím dokončení prováděna drobná údržba a drobné opravy na toku, uzavírané mezi společností České dráhy a.s. a městem Hořovice pro pozemek p. č. 1570/18 v k. ú. Hořovice. Úprava spočívá hlavně v doplnění dne 29. 11. 2017 již schváleného textu smlouvy o článek VI., obsahující požadavky druhé strany ohledně zveřejnění smlouvy v centrálním registru smluv. Zajistit podpisy smluvních stran.         
02.05.2018                                      

Ing. Šnajdr    
Rada se seznámila s předloženými cenovými nabídkami od firmy Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, na provedení diagnostického průzkumu a statického výpočtu mostních objektů v ulici Svatý Ján přes náhon i přes Červený potok a mostu přes Tihavský potok na silnici Hořovice – Tihava. Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu objednat diagnostický průzkum a statický přepočet pouze pro most přes Červený potok v ulici Svatý Jan v ceně 163.000 Kč bez DPH 21%, to je 197.230 Kč s DPH 21%.
Zároveň odboru ukládá zajistit projekt ke zhotovení nového mostu přes náhon v ulici Svatý Jan.
02.05.2018                                      

Ing. Šnajdr    
Rada města na základě výběrového řízení „Vestavba do půdy hlavní budovy 2. Základní školy Hořovice - opakovaná“ projednala závěry a doporučení hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče DEREZA s.r.o., Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, jehož tímto vybírá jako dodavatele a pověřuje pana starostu podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost DEREZA s.r.o. požaduje za provedení díla 29.313.586 Kč bez DPH, tj. 35.469.439 Kč vč. 21 % DPH.  Rada pověřuje pana starostu i podpisem smlouvy o dílo.
2.05.2018                                         

Ing. Šnajdr    
Rada vzala na vědomí informaci o aktuálním přehledu realizovaných dotačních projektů, zaregistrovaných žádostí o dotace i žádostí připravovaných.
02.05.2018                                      

Ing. Šnajdr    
Rada na základě výběrového řízení nazvaného „Čištění komunikací a veřejných prostranství v Hořovicích“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. si bude za provádění úklidu komunikací a za odvoz odpadu z odpadkových košů v Hořovicích účtovat maximálně 819.801 Kč bez DPH ročně, což představuje 991.960 Kč vč. 21 % DPH.   Rada pověřuje pana starostu podpisem oznámení a rozhodnutí o výběru dodavatele.    
02.05.2018                                      

Ing. Šnajdr    
Z důvodu odstoupení vítězného uchazeče StawoProfi s.r.o., Plzeňská 580, 335 01 Nepomuk, IČ 05432731 ze zadávacího řízení před podpisem smlouvy o dílo rozhodla rada města vybrat jako nejvhodnější nabídku uchazeče, který se umístil druhý v pořadí dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Rada projednala a rozhodla o výběru v pořadí druhé nejvhodnější nabídky uchazeče AQUATEST a.s., Geodetická 988/4, 152 00 Praha 5, IČ: 44794843, jehož tímto vybírá jako dodavatele a pověřuje pana starostu podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost AQUATEST a.s. požaduje za stavební práce 5.398.919,53 Kč bez DPH, tj. 6.532.692,63 Kč vč. 21 % DPH. Rada pověřuje pana starostu podpisem smlouvy o dílo.
02.05.2018                                      

PhDr. Boubínová     
Rada souhlasí se změnou v pořadníku na přidělení bytu v DPS.         
02.05.2018                                      

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájmu části pozemku parcelní č. 693/1 v k. ú. Hořovice z důvodu jeho dalšího nevyužívání nájemci. Zajistit podpisy smluvních stran.
02.05.2018                                      

JUDr. Maříková        
Rada revokuje své usnesení č. 10 ze dne 4.4.2018 a souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností se společností Cymedica Engineering, s. r. o., spočívajících ve vybudování jedné vodovodní a dvou kanalizačních přípojek pro řadové domky v ulici Potoční, Hořovice na budoucím služebném pozemku parcelní č. 1637/1 v k. ú. Hořovice v rámci stavby Bytového a komerčního komplexu „U Štěpánků“ za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.        
02.05.2018                                      

Mgr. Kebrlová          
Rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s obcí Drozdov ve výši 5.000 Kč a se zněním darovací smlouvy s obcí Újezd ve výši 5.000 Kč           
02.05.2018                                      

Mgr. Kebrlová          
Rada schvaluje upravené Zásady pro přidělování sociálních bytů a eventuální prodloužení nájemní smlouvy. Informace zveřejnit na stránkách města.
02.05.2018                                      

Mgr. Šumera 
Rada bere na vědomí, že 1. a 2. ZŠ vyhlašuje z organizačních důvodů ve dnech 30. 4. a 7. 5. 2018 volný den pro žáky.       
02.05.2018                                      

Mgr. Šumera 

Rada souhlasí s přijetím finančních darů pro 1. ZŠ Hořovice ve výši 20. 000,- Kč od firmy Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.o., a 50. 000,- Kč od Unie rodičů při 1. ZŠ Hořovice. 02.05.2018                                              

                                                          

                                                                      

Ondřej Vaculík          19.04.2018                                      

místostarosta                                                          

                                                                      

Ověřovatelé:     PhDr. Jiří Vlček           Karel Pelikán        19.04.2018                                      

                                                          

                                                                      

                                                                      

Zapsala: Lenka Kuniaková  18.04.2018