Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

 

                                                          

Zápis č. 10

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

04. 04. 2018

                                                          

Přítomni:       

            Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                   

            Jana Šrámková, místostarostka                                        

            Ondřej Vaculík, místostarosta                                           

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                    

            Mgr. Jiří Vavřička, radní                                         

            PhDr. Jiří Vlček, radní                                            

            Karel Pelikán, radní                                    

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                   

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                      

                                                          

Omluveni:                                                    

                                                          

                                                          

Program:      

            1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                             

            2. Přizváni:                                       

            3. Kontrola úkolů                                        

            4. Podání členů rady                                              

            5. Organizační záležitosti                                       

                                                          

                                                          

                                                          

ad 1)   Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                            

            Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ondřej Vaculík                                       

ad 2)-4)          O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                              

                                                          

     


                                                     

                                                             

                                                          

Usnesení č. 10

 

Rady města Hořovice ze dne 4. 4. 2018
                                              

                                                          

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                                      

                       

Dr. Ing. Peřina          
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
18.04.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Hořovice pro Český svaz chovatelů, základní organizací Hořovice.
18.04.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice schvaluje bezplatný pronájem sálu radnice pro Hořovickou muziku v rámci pořádání tří letních koncertů ve dnech 9., 16. a 23. 8. 2018. Rada města Hořovice však neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Ondřeji Andrlovi, jakožto vedoucímu dechového orchestru Hořovická muzika.  
18.04.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice bere na vědomí konání veřejného shromáždění s názvem „Přátelské setkání občanů Hořovic k výměně informací a názorů“, které se koná dne 4. 4. 2018 od 17:00 hodin na Palackého náměstí, přičemž tento prostor je pro účely tohoto shromáždění poskytován bezplatně.     
18.04.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice schvaluje Městskému sportovnímu centru výjimku z vnitřního předpisu 3/2016 - ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO VEŘEJNÉHO ZADAVATELE k provedení výběru dodavatele žacího stroje pro potřeby sekání trávy v areálu fotbalového hřiště a prostor aquaparku.
Dále bere Rada města Hořovice na vědomí navýšení počtu zaměstnanců, této příspěvkové organizace o jednoho pracovníka na celkový počet 10 ti zaměstnanců.
18.04.2018
                                  

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení a to v termínech: 11.4. od 15:30 do 18:30 hod., 17.4. od 14:00 do 20:00 hod., 25.4. a 3.5. od 16:00 do 19:00 hod., 16.5. od 15:00 do 18:30 hod., 11. a 12.6. od 13:30 do 17:00 hod., a 13.6. od 8:00 do 12:30 hodin.
Dále rada souhlasí s bezplatným zapůjčením prostor vestibulu 1. patra MěÚ (bývalá zemědělská škola) a zapůjčení drátěného programu pro výstavu výtvarného oboru ZUŠ. Výstava potrvá 14 dní, tzn. od 24. 5. do 8. 6. 2018
18.04.2018                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a zasedací místnosti radnice MKC Hořovice, za účelem pořádání akce : XIII. Bienále literární soutěže Hořovice Václava Hraběte 2018. Akce proběhne 28. 4. 2018 od 14:00 do 18:00 hod v sále a od 9:30 hod do 12:00 hod v zasedací místnosti.
18.04.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada revokuje své usnesení ze dne 21. 2. 2018, ve kterém souhlasí s návrhem, podle kterého bude na vjezd do slepé ulice U Školky umístěna dopravní značka B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje šest tun. Důvodem revokace je stanovisko Krajského ředitelství policie ČR, Dopravního inspektorátu Beroun, ve kterém je s umístěním nového dopravního značení vyjádřen nesouhlas do té doby, dokud nebude k realizovaným stavbám zajištěn jiný regulérní příjezd. Oznámit stanovisko policie petentům.           
18.04.2018

                                  

Ing. Šnajdr    
Rada revokuje své usnesení č. 2 ze dne 24. 1. 2018 a souhlasí s novým usnesením o bezplatném pronájmu veřejných prostranství, komunikací a chodníků za účelem pořádání 30. ročníku Cibulového jarmarku v Hořovicích v rozsahu obvyklém v minulých letech a v době od pátku 12. 10. 2018, 17.00 hod. do soboty 13. 10. 2018, 22.00 hod. Rada zároveň souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a přísálí v budově radnice č. p. 2/2, v době od čtvrtka 11. 10. do neděle 14. 10. 2018 a s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 3/2014 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných psychotropních látek na veřejném prostranství v pátek 12. 10. 2018, v době od 17.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 13. 10. 2018 v době od 9.00 hod. do 22.00 hod. Oznámit usnesení rady žadateli.
18.04.2018

                                  

Ing. Šnajdr    

Rada města Hořovice projednala předložený záměr a souhlasí s podáním žádosti o podporu z Integrovaného operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky – Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality. Zároveň ukládá odboru technickému a dopravnímu žádost se všemi potřebnými náležitostmi vyhotovit a do 18. 9. 2018 podat.
18.04.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností se společností Cymedica Engineering, s. r. o., spočívajících ve vybudování jedné vodovodní a dvou kanalizačních přípojek pro řadové domky v ulici Potoční, Hořovice na budoucím služebném pozemku parcelní č. 1637/1 v k. ú. Hořovice v rámci stavby Bytového a komerčního komplexu „U Štěpánků“ za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran. V případě zásahu do komunikace Potoční, opravit povrch celé komunikace.  
18.04.2018

                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme příspěvkové organizaci Městské kulturní centrum Hořovice pozemek parc. č. 112/1 s objektem občanské vybavenosti č. p. 606 (Společenský dům) a pozemky parc. č. 112/2, 113 a 114 v k. ú. Hořovice za účelem provozování Společenského domu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nájemné činí 10.000,- Kč + základní sazba DPH měsíčně. Zajistit podpisy smluvních stran.
18.04.2018
                                  

JUDr. Maříková        
1) Rada souhlasí se zněním Příkazní smlouvy o zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, podle které bude společnost Kyber Tech Group, s.r.o., pro město Hořovice vykonávat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu ustanovení článku 37 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za cenu 5.000,- Kč + DPH dle platných předpisů měsíčně.
2) Rada souhlasí se zněním Příkazní smlouvy o zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, podle které bude společnost Kyber Tech Group, s.r.o., pro příspěvkové organizace města Hořovice vykonávat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu ustanovení článku 37 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za cenu 4.000,- Kč + DPH dle platných předpisů měsíčně za každou jednu příspěvkovou organizaci.
Zajistit podpisy smluvních stran.
18.04.2018
                                  

Mgr. Kebrlová          
Rada města Hořovice bere na vědomí nákup elektroterapeutického přístroje  REBOX-PHYSIO 3. Přístroj byl zakoupen z darů okolních obcí, které byly určeny pro Domov Na Výsluní, Hořovice.         

18.04.2018

                                  

p. Vaculík      
Rada souhlasí s poskytnutím individuální dotace organizaci Loutkáři MKC Hořovice ve výši 12.000,- Kč na činnost (výtvarnou přípravu loutkových her pro děti) na rok 2018.
18.04.2018                           

                                                          

                                                          

                                                          

            Dr. Ing. Jiří Peřina                                       

            starosta                                            

            Dne 06.04.2018                                          

                                                          

                                                          

            Ověřovatelé:   Jana Šrámková    Ondřej Vaculík                                     

            Dne 06.04.2018                                          

                                                          

            Zapsala: Lenka Kuniaková                                    

            Dne 4. 4. 2018