Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

                                                          

Zápis č. 1

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

10.01.2018

                                                          

Přítomni:       

            Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                   

            Jana Šrámková, místostarostka                                        

            Ondřej Vaculík, místostarosta                                           

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                    

            Karel Pelikán, radní                                    

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                   

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                      

                                                          

Omluveni:      Mgr. Jiří Vavřička, radní                                         

            PhDr. Jiří Vlček, radní                                            

                                                          

Program:      

            1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                             

            2. Přizváni:                                       

            3. Kontrola úkolů                                        

            4. Podání členů rady                                              

            5. Organizační záležitosti                                       

                                                          

                                                          

                                                          

ad 1)   Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                            

            Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Karel Pelikán                                          

ad 2)-4)          O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                              

                                                          


                                                          

                                                          

Usnesení č. 1

Rady města Hořovice ze dne 10. 1. 2018
                                  

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                        

                       

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 5 mil. Kč Městské akciové společnosti Hořovice a.s., a to v souladu s podmínkami Smlouvy o účasti v procesu podávání nabídek ve věci prodeje pozemku par. č. 892/5.
24.01.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 1, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání.
24.01.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádostí o dotace ze Středočeských fondů na rok 2018 pro Městské kulturní centrum, a to z Fondu kultury a obnovy památek na „Hořovické kulturní léto“ ve výši 100.000,- Kč a z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof na akci „Hořovice Václava Hraběte 2018“ ve výši 70.000,- Kč.
24.01.2018   
                       

Dr. Ing. Peřina          
Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na středu 31. 1. 2018 od 16. hodin v sále radnice.
24.01.2018
                                  

Ing. Grunt     
Rada se seznámila s předloženým návrhem územního plánu (ÚP) města Hořovice po projednání s dotčenými orgány a s veřejností, včetně návrhu rozhodnutí o podaných námitkách a odůvodnění územního plánu a doporučuje zastupitelstvu města Hořovice schválit návrh ÚP města Hořovice.      

24.01.2018
                                  

JUDr. Maříková        

Rada ukládá odboru VVP ve spolupráci s koordinátorkou řízení PO vypracovat směrnici pro zveřejňování veškerých smluv a objednávek příspěvkových organizací prostřednictvím Centrální evidence smluv.    

24.01.2018   
                       

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, uzavřené dne 20.1.2016 mezi Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, p. o. a městem Hořovice, kterým se tato smlouva prodlužuje na další 2 roky. Předmětem smlouvy je výpůjčka automatického externího defibrilátoru. Zajistit podpisy smluvních stran.
24.01.2018
                                  

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s pronájmem sálu radnice pro taneční kurzy za cenu 2.000 Kč za taneční večer. Připravit návrh smlouvy mezi městem Hořovice a paní Blankou Vášovou na 10 večerů dle přílohy originálu zápisu.
24.01.2018   
                       

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se směnou části pozemků č. 862 a č. 883 v k. ú. Kotopeky o výměře ca 820 m2 ve vlastnictví města Hořovice, za část pozemků č. 863 a č. 864 v k. ú. Kotopeky ve vlastnictví společnosti KOVOVÝROBA VALCVERK spol. s r. o. Směnou se rozumí převod části tělesa hráze rybníka Valcverk do vlastnictví města Hořovice a převod části pozemků navazujících na výrobní areál společnosti. Převod se uskutečňuje z důvodu zabezpečení uceleného vlastnictví vodního díla. Zajistit zpracování geometrického plánu a předložit zastupitelstvu ke schválení.
24.01.2018
                                  

Mgr. Landa   
Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu Klubu Labe pro konání valné hromady FK Hořovicko dne 26. 2. 2018. 
24.01.2018                           

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

Dr. Ing. Jiří Peřina      Jana Šrámková                                            Karel Pelikán