Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Obsah

                                                          

Zápis č. 4

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

07.02.2018

                                                          

Přítomni:       

             Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                   

            Jana Šrámková, místostarostka                                        

            Ondřej Vaculík, místostarosta                                           

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                    

            Mgr. Jiří Vavřička, radní                                         

            PhDr. Jiří Vlček, radní                                            

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                   

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                      

                                                          

Omluveni:      Karel Pelikán, radní                                    

                                                          

                                                          

Program:      

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                             

            2. Přizváni:                                       

            3. Kontrola úkolů                                        

            4. Podání členů rady                                              

            5. Organizační záležitosti                                       

                                                          

                                                          

                                                          

ad 1)   Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                            

            Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ondřej Vaculík, Jana Šrámková                                       

ad 2)-4)          O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                              

                                                          

       


                                                   

                                                                   

 

Usnesení č. 4                                             

                                                          

Rady města Hořovice ze dne 07. 02. 2018
                                  

                                                          

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám: 

                                    

           

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice souhlasí s dodatkem Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Uplatňování daně z přidané hodnoty“ uzavřené mezi městem Hořovice
a společností AJM – Advertisement Job Marketing, s.r.o. ve věci navýšení hodinové sazby za poskytování služby v oblasti daňového poradenství.
21.02.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením „Smluv o běžném účtu v české měně pro kraje, města, obce a jimi zřízené příspěvkové organizace“, a to pro základní účet města a dále účet příjmový, účet výdajový, rezervní účet a účet sociálního fondu.
K podpisu těchto smluv zpracovaných a předložených Českou spořitelnou zmocňuje starostu města.
21.02.2018
                                  

Ing. Grunt     
Rada se seznámila s návrhem řešení územní studie Pod Nemocnicí, zejména s návrhem využití stávající rezervy jako plochy pro rekreační využití a souhlasí s tímto řešením.
Zohlednit připomínky stavební komise.
                                              

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s výjimkou s provedením výkopů do povrchu místní komunikace,
v ulici Spojovací, v termínu od 5. 2. 2018 – 31. 3. 2018, tedy v zimním období,
za účelem položení gravitační splaškové kanalizace a provedení přeložky vodovodu. Sdělit stanovisko žadateli.
21.02.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada na základě předložených zpráv o běžných prohlídkách mostních objektů ukládá technickému a dopravnímu odboru zajistit diagnostický průzkum a statický přepočet, na jejichž základě bude nově stanovena zatížitelnost u mostů v ulici Svatý Ján přes náhon i přes Červený potok a u mostu přes Tihavský potok na silnici Hořovice – Tihava. Zároveň ukládá odboru zajistit projekty ke zhotovení nového mostu přes Tihavský potok a lávky přes Červený potok vedoucí k areálu koupaliště.
21.02.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s převodem odběrného místa EAN: 859182400601171982  na adrese Nádražní 606/14, 268 01, ze kterého je rozvedena elektřina ve sportovním areálu na zákazníka, město Hořovice a souhlasí tedy s podpisem dodatku č. 1
k závěrkovému listu ze dne 23. 8. 2017. Zajistit podpisy smluvních stran.
21.02.2018
                           

Ing. Šnajdr    
Rada bere na vědomí výsledky poptávkového řízení na obměnu služebního automobilu – Škoda Felicia z 20.12.1999. Čtyři dodavatelé nabídli dva typy automobilů Škoda Fabia, Hyundai i20 o výkonech od 44 do 55 kW. Po posouzení jednotlivých nabídek rada zvolila nabídku společnosti V-AUTO Žebrák s.r.o., která nabídla automobil Škoda Fabia v požadované konfiguraci za 215.851 Kč.
21.02.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s panem Jiřím Melicharem, spočívající ve zřízení a provozování stavby vodovodní
a plynovodní přípojky na budoucích služebných pozemcích parcelní č. 1506/4
a 1506/5 v k. ú. Hořovice za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.           
21.02.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parcelní
č. 2133/13 o výměře cca 350 m2 v k. ú. Hořovice společnosti TPL Czech s.r.o.
za účelem sjednocení majetku za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé. Zveřejnit záměr prodeje a informovat žadatele.
21.02.2018
                                  

Mgr. Kebrlová          
Rada projednala žádost Farní charity Starý Knín o finanční podporu pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Hořovicích pro rok 2018 a souhlasí
s přidělením individuální dotace ve výši 150.000,- Kč na služby tohoto zařízení
a zároveň souhlasí s návrhem smlouvy. Doporučuje zastupitelstvu schválení poskytnutí výše uvedené individuální dotace a smlouvy o dotaci. Finanční prostředky budou vyplaceny z rozpočtové rezervy. 21.02.2018
                                  

Mgr. Kebrlová          
Rada města Hořovice schvaluje dokument „Program prevence kriminality města Hořovice na r. 2018.
21.02.2018

                                  

Mgr. Komínek          

Rada města souhlasí se záměrem FK Hořovicko, aby mu byl přidělen statut sportovního střediska mládeže. Zároveň ukládá komisi školské, kulturní a sportovní aby se zabývala touto problematikou.         
21.02.2018                           

                                                          

                                                          

                                                          

            Dr. Ing. Jiří Peřina   Jana Šrámková                     Ondřej Vaculík