Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

                                                                         

Zápis č. 9

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

19. 4. 2017

                             

                                                                         

Přítomni:        

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                               

               Mgr. Renata Wachtlová, radní                                                      

               Mgr. Jiří Vavřička, radní                                                    

               PhDr. Jiří Vlček, radní                                                         

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                         

Omluveni:                                                                

                                                                         

                                                                         

Program:       

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, Jana Šrámková                                                      

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

 


                                                                         

                                                                         

Usnesení č. 9

 

Rady města Hořovice ze dne 19. 4. 2017

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                                      

pí Šumerová  
Rada souhlasí s předloženým návrhem o vyhlášení konkurzu na ředitele 1. základní školy.  V této souvislosti jmenuje vedoucí odboru finančního a školství tajemnici komise a ukládá jí zabezpečit realizaci konkurzního řízení v souladu s právními předpisy.         
17.5.2017
                                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Hořovické muzice, pro konání tradičních letních koncertů v termínech ve dnech 3. 8., 10. 8. a 17. 8. 2017 vždy v čase od 15:00 do 19:00 hodin.
3.5.2017
                                           

Ing. Křížková
Rada podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovila s účinností od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018 celkový počet zaměstnanců města, zařazených do městského úřadu na 80. Plat nového zaměstnance bude vyplácen z rozpočtu evropského projektu.   
3.5.2017
                                            

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s návrhem pana Roberta Čecha, podle kterého bude ve sportovním areálu, na pozemku p. č. 122/19 v k. ú. Hořovice, zřízen objekt zázemí pro hokejový klub HC Cvočkaři Hořovice. Žádost o příslušné stavební řízení bude podána městem Hořovice po dodání všech potřebných podkladů žadatelem. Rada souhlasí s návrhem za podmínky, že v případě úspěšné realizace tohoto záměru a v budoucnosti vyvstalé potřeby tento objekt zázemí odstranit, bude tak učiněno na náklady žadatele a bez požadavku na úhradu nákladů spojených s vybudováním objektu zázemí. Připravit návrh nájemní smlouvy na dotčenou část pozemku.        
3.5.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada ukládá příspěvkovým organizacím předložit (prostřednictvím portálu) vyúčtování energií za rok 2016 za účelem přesného zjištění ročních nákladů za služby zprostředkované společností Power Exchange Central Europe a.s., (PXE).
19.4.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně postiženou osobu na parkovišti proti č. p. 1216 v ulici U Remízku. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení dopravního značení. Úkol trvá.

3.5.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu se všemi příslušnými přílohami, včetně návrhu smlouvy o realizaci klíčové aktivity č. 1 z projektu „Strategie kvality komunikace a řízení veřejných služeb na MěÚ Hořovice – KA 1- Korporátní řízení veřejných služeb“ a zadávací dokumentací. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman MPA, Dr. Zdeněk Jurečka Csc., Ing. Markéta Hořínková, administrace – Ing. Michal Cvikl, náhradníci – Mgr. Helena Plecitá, Ing. David Grunt, Ing. Anna Křížková    
3.5.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky pro veřejnou zakázku dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na  projekt „Strategie kvality komunikace a řízení veřejných služeb na MěÚ Hořovice – KA 3- Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Hořovice“ a jmenuje je v tomto složení: Členové komise k otevírání obálek a hodnotící komise: Očenášková Terezie, Ing. Markéta Hořínková, Mgr. Helena Plecitá, administrace – Ing. Michal Cvikl. Náhradníci: Bc. Michal Hasman MPA, Ing. David Grunt, Ing. Anna Křížková.   
3.5.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu se všemi příslušnými přílohami, včetně návrhu smlouvy o realizaci klíčové aktivity č. 2 z projektu „Strategie kvality komunikace a řízení veřejných služeb na MěÚ Hořovice – KA 2- Strategie nastavení jednotné prezentační a komunikační úrovně města Hořovice“ a zadávací dokumentací. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman MPA, Dr. Zdeněk Jurečka Csc., Ing. Markéta Hořínková, administrace – Ing. Michal Cvikl, náhradníci – Mgr. Helena Plecitá, Ing. David Grunt, Ing. Anna Křížková             
3.5.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada nemá žádných námitek k záměru MUDr. Poledníka zateplit severní stranu svého domu zateplovacím systémem o šířce cca 150 mm s tím, že tento bude přesahovat nad pozemek p. č. 333 v k. ú. Velká Víska. Oznámit usnesení rady žadateli.
3.5.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem výzvy k podání nabídky v obchodní soutěži na veřejnou zakázku malého rozsahu, týkající se stavební akce nazvané "1. základní škola Hořovice - oprava lávky - přístup k tělocvičnám".  Rada zároveň souhlasí s předloženou zadávací dokumentací, tj. i s návrhem smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 4 dokumentace. Rada dále jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Bc. Michal Hasman MPA, Mgr. Eva Krištufová, ing. Milan Šnajdr, Mgr. Helena Plecitá a Karel Pelikán a náhradníky: Ondřej Vaculík, Mgr. Radek Šumera, Mgr. Jiří Vavřička, ing. Markéta Hořínková a ing. Petr Karban. Termín pro podání nabídek je stanoven do 15. 5. 2017, 10.30 hod., což je zároveň termín prvního zasedání komise, v případě, že nedojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek.
3.5.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s uzavřením Pojistné smlouvy o skupinovém úrazovém pojištění, podle které pojistí KOOPERATIVA pojišťovna strážníky městské policie pro případ úmrtí následkem úrazu a trvalých následků s čtyřnásobnou progresí a denním odškodným za následky úrazu s tím, že roční pojistné bude činit 50.350 Kč.
3.5.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada města na základě veřejné obchodní soutěže na zakázku malého rozsahu, nazvanou “MěÚ 2 - výměna oken na západní a jižní straně objektu radnice“, projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Miroslav Šírer, IČ: 12243442, Kublov 12, 267 41 Kublov, který za dodávku a montáž příslušného počtu oken požaduje 1. 871.874 Kč bez DPH, tj. 2.264.968 Kč vč. 21% DPH. Hodnotící komise hodnotila celkem nabídky pěti uchazečů.             
3.5.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada města na základě veřejné zakázky malého rozsahu, nazvanou “Novostavba provozního objektu u tenisových kurtů, Hořovice“, projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče BM Construction spol. s r.o., IČ: 284 98 771, U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany, který za výstavbu objektu požaduje 3.648.689 Kč bez DPH, tj. 4.414.914 Kč vč. 21% DPH. Do soutěže zaslaly svoji nabídku dvě ze sedmi oslovených společností.
3.5.2017
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajme paní Martině Kadeřábkové část pozemku parcelní č. 1112/32 v k. ú. Hořovice o výměře cca 9 m2 za účelem zřízení venkovního posezení. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017 za jednorázové nájemné ve výši 300,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
3.5.2017
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které společnost TERMINAL OIL a. s. daruje městu finanční částku 300.000,- Kč na podporu mládežnického sportu v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních stran.       
3.5.2017
                                           

JUDr. Maříková           
Rada bere na vědomí podnět předsedy kontrolního výboru Ing. Petra Karbana  na odstoupení od smlouvy o dílo na zpracování znaleckých posudků dle objednávky města č. 41/060/2017. Dále ukládá vedoucí odboru vnitřních věcí a právního jednat se společností Znalecká a revizní, s.r.o., Praha o vrácení ceny díla z důvodu neodstranitelné vady díla.

3.5.2017
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice souhlasí, aby byl z důvodu většího zabezpečení objektu do budovy č.p. 620/3 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, instalován zvukový alarm, který bude napojen na služebnu Městské policie Hořovice. Úkol trvá.
3.5.2017
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada souhlasí s přidělením sociálních bytů tak, jak je navrženo, žadatelkám dle přílohy zápisu a ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu uzavřít nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 10. 2017. Informovat žadatelky.
3.5.2017
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada souhlasí s návrhem Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb na přidělení dotace z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast ve výši Kč 40.000,- organizaci Magdalena, která poskytuje na území Hořovic sociální službu v rámci protidrogové problematiky a zároveň schvaluje znění smlouvy na přidělenou dotaci.               
3.5.2017
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada souhlasí s přiznáním dotace ve výši 10.000 Kč pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram na provoz protialkoholní záchytné stanice a zároveň schvaluje návrh smlouvy o dotaci.
3.5.2017
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada vzala na vědomí informaci o návrhu zákona o sociálním bydlení.             
3.5.2017
                                           

Mgr. Landa     
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci – Městské kulturní centrum podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek“ z Tematického zadání „Podpora kultury“ – Hořovické kulturní léto 2017 – 100 tisíc Kč a Tematického zadání „Obecní knihovny“ – Nákup PC a tiskárny pro knihovnu – 50 tisíc Kč. Dále schvaluje minimálně povinnou spoluúčast ve výši 20%.
3.5.2017          
                             

Mgr. Vavřička
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci – 2. ZŠ Hořovice podání žádosti o dotaci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu s rozpočtem 20 000 Kč.
3.5.2017
                                           

Mgr. Vavřička              
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci – 2. ZŠ Hořovice podání žádosti o dotaci z rozpočtu  Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence v oblasti "Podpory primární prevence" s celkovým rozpočtem 77 608 Kč .Dále schvaluje minimálně povinnou spoluúčast ve výši 20%.
3.5.2017
                                           

PhDr. Boubínová       
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Domov Na Výsluní podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z Humanitárního fondu, oblast podpory "Podpora sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména osobám se zdravotním postižením a seniorům určená na základní činnosti sociální služby", na instalaci sítí proti hmyzu do oken a balkonových dveří s celkovým rozpočtem 67 000 Kč. Dále schvaluje minimální povinnou spoluúčast ve výši 10 %.
3.5.2017
                                           

pí Šrámková  
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.    
3.5.2017                                        

                                                                         

Dr. Ing. Jiří Peřina  Mgr. Zdeňka Ulčová                                        Jana Šrámková