Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Obsah

 

                                                                         

Zápis č. 7

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

5. 4. 2017

                                                                         

Přítomni:        

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                               

               Mgr. Renata Wachtlová, radní                                                      

               Mgr. Jiří Vavřička, radní                                                    

               PhDr. Jiří Vlček, radní                                                         

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                         

Omluveni:                                                                  

                                                                         

                                                                         

Program:         

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města v 15.00 hodin.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička                                             

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

                                                                         

   


                                                                      

                                                                         

                                                                         

Usnesení č. 7

 

Rady města Hořovice ze dne 5. 4. 2017

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:  

                                                                     

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice souhlasí, aby byl z důvodu většího zabezpečení objektu do budovy č. p. 620/3 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, instalován zvukový alarm, který bude napojen na služebnu Městské policie Hořovice. Úkol trvá.
19.4.2017
                                           

Ing. Grunt       
Rada na základě podané žádosti města Žebrák souhlasí dle § 6 odst. 6 písmene b) stavebního zákona s pořízením územního plánu města Žebrák úřadem územního plánování MěÚ Hořovice, jakožto příslušného úřadu dle § 6 odst. 1 písmene c). Náklady spojené se zpracováním územního plánu hradí město Žebrák. Rada zároveň obecně souhlasí s převzetím funkce pořizovatele MěÚ Hořovice, vždy při podané žádosti obce ve správním obvodu ORP Hořovice.            
19.4.2017       
                             

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a zasedací místnosti radnice Základní umělecké škole Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení a to
v termínech 12.4., 24.4. a 30.5. 2017.
19.4.2017
                                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti radnice Brdské lesní škole ve spolupráci se střediskem Junáka Hořovice k slavnostnímu předání dekretů dne 8. 4. 2017.
19.4.2017       
                             

Ing. Křížková
Rada schvaluje žádost FbC Red Dragons Hořovice o užívání loga města sportovního oddílu a sponzorů na florbalových mantinelech ve sportovní hale.       
19.4.2017
                                           

Ing. Pelán        
Rada souhlasí s účastí města Hořovice v sociálním programu Úřadu práce  ČR nazvaném Veřejná služba.   
19.4.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede firma Jakub Šťastný za cenu 57.420 Kč úpravu povrchu komunikace systémem Rocbinda v okolí přechodu pro chodce
v Pražské ulici u zámecké zdi, a to v celkové ploše 60 m2. Po schválení majitelem komunikace a policií ČR objednat provedení prací. Zakázka je řešena poptávkovým řízením v souladu se směrnicí č. 3/2016. Úkol trvá.
19.4.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně postiženou osobu na parkovišti proti č. p. 1216 v ulici U Remízku. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení dopravního značení. Úkol trvá.
19.4.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí se zahájením projektování komplexní rekonstrukce inženýrských sítí a vyřešení komunikačního systému v lokalitě Žižkov vč. provedení nových povrchů. Za tím účelem rada ukládá předložit na některé své další zasedání cenovou nabídku na zpracování studie proveditelnosti. Úkol trvá.
19.4.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem výzvy k podání nabídky v obchodní soutěži na veřejnou zakázku malého rozsahu, týkající se stavební akce nazvané "MěÚ 2 - výměna oken na západní a jižní straně objektu radnice v Hořovicích".  Rada zároveň souhlasí
s předloženou zadávací dokumentací, tj. i s návrhem smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 4 dokumentace. Rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ondřej Vaculík, Bc. Michal Hasman, ing. Petr Karban, ing. Milan Šnajdr a Karel Pelikán a náhradníky: Mgr. Jiří Vavřička, ing. Alois Macek, ing. Markéta Hořínková, Roman Jetel a Helena Plecitá. Termín pro podání nabídek je stanoven do 18. 4. 2017, 10.00 hod., což je zároveň termín prvního zasedání komise, v případě, že nedojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek.
19.4.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada ukládá příspěvkovým organizacím předložit (prostřednictvím portálu) vyúčtování energií za rok 2016 za účelem přesného zjištění ročních nákladů za služby zprostředkované společností Power Exchange Central Europe a.s., (PXE).
19.4.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1, vč. změnového listu - oznámení změny č. 1, podle kterého se cena za stavbu sportovní haly v Hořovicích zvyšuje o 2.450.088,21 Kč bez DPH na konečných 48.870.285,21 Kč bez DPH, tj. 59.133.045,10 Kč vč. 21% DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
19.4.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s aktivací smluv se společností STRABAG a.s., které byly soutěženy
a uzavřeny v minulém roce, a podle kterých budou zrekonstruovány části chodníků v Příbramské ulici, v ceně 495.239,54 Kč vč. 21% DPH a části chodníků v Masarykově a Nové ulici, v ceně 845.319,58 Kč vč. 21% DPH, s tím, že chodníky budou v každém případě zrekonstruovány nejpozději do 30. 10. 2017, a to i v případě, že město neobdrží v letošním roce požadovanou dotaci. PROTI: 1    
19.4.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek se všemi příslušnými přílohami, včetně návrhu smlouvy o zajištění vzdělávacích kurzů veřejné zakázky malého rozsahu „Strategie kvality komunikace a řízení veřejných služeb na MěÚ Hořovice – KA 3- Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Hořovice“ a zadávací dokumentací.
19.4.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada revokuje své usnesení ze dne 22. 2. 2017 a souhlasí s upraveným textem výzvy k podání nabídky v obchodní soutěži na veřejnou zakázku malého rozsahu, týkající se stavební akce nazvané "Novostavba provozního objektu u tenisových kurtů, Hořovice".  Rada zároveň souhlasí s návrhem smlouvy o dílo a s předloženým slepým výkazem výměr, tj. rozhodujících částí zadávací dokumentace. Rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ondřej Vaculík, Bc. Michal Hasman, ing. Petr Karban, ing. Milan Šnajdr a Karel Pelikán a náhradníky: Mgr. Jiří Vavřička, ing. Alois Macek, ing. Markéta Hořínková, Roman Jetel a Jaroslav Sedlák. Termín pro podání nabídek je stanoven do 18. 4. 2017, 10.00 hod., což je zároveň termín prvního zasedání komise, v případě, že nedojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek.           
19.4.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Město Hořovice schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt „Výstavba workoutových hřišť“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.        
19.4.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Město Hořovice schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt „Volnočasové aktivity pro děti a mládež - prevence kriminality “ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 10 %
z celkových uznatelných nákladů projektu.
19.4.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s návrhem pana Roberta Čecha, podle kterého bude ve sportovním areálu, na pozemku p. č. 122/19 v k. ú. Hořovice, zřízen objekt zázemí pro hokejový klub HC Cvočkaři Hořovice. Žádost o příslušné stavební řízení bude podána městem Hořovice po dodání všech potřebných podkladů žadatelem. Rada souhlasí s návrhem za podmínky, že v případě úspěšné realizace tohoto záměru a v budoucnosti vyvstalé potřeby tento objekt zázemí odstranit, bude tak učiněno na náklady žadatele a bez požadavku na úhradu nákladů spojených s vybudováním objektu zázemí. Připravit návrh nájemní smlouvy na dotčenou část pozemku.        
19.4.2017       
                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat součást distribuční soustavy na pozemcích parcelní č. 46 a 47/5 v k. ú. Velká Víska za cenu 3.025,- Kč včetně DPH. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.

19.4.2017       
                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GridServices, s. r. o., spočívající v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemcích parcelní č. 65/2, 66/5, 66/7 a 66/9 v k. ú. Velká Víska za cenu 2.400,- Kč + DPH v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
19.4.2017
                                           

Mgr. Landa     
Rada schvaluje na návrh školské, kulturní a sportovní komise název městské knihovny "Knihovna Ivana Slavíka".   
19.4.2017       
                             

Mgr. Vavřička              
Rada se seznámila s návrhem společenské smlouvy Hořovické teplárenské s.r.o., který upravila AK Navrátil a pověřuje oprávněné zástupce města projednat tento návrh se statutárním zástupcem jmenované společnosti.
19.4.2017       
                             

pí Šrámková  
Rada souhlasí s protokolem o likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku. Viz příloha.            
19.4.2017
                                           

pí Šumerová  
Rada souhlasí s poskytnutím dotací Vojenskému historickému sdružení Hořovice ve výši 10 tis. Kč, České tábornické unii T. K. Zlaťáci Zaječov ve výši 5 tis. Kč, organizaci Junák Hořovice ve výši 5 tis. Kč a T. Spáčilovi ve výši 5 tis. Kč na činnost v roce 2017. S přihlédnutím k pozdnímu podání žádostí jsou požadované částky pokráceny a budou poskytnuty z rezervy vzniklé po rozdělení předchozích žádostí. Zařadit do 2. rozpočtového opatření města na r. 2017.
19.4.2017       
                             

pí Šumerová  
Rada bere na vědomí rezignaci ředitelky 1. ZŠ Hořovice Mgr. Evy Krištufové.              
19.4.2017
                                           

pí Šumerová  
Rada souhlasí s předloženým návrhem o vyhlášení konkurzu na ředitele 1. základní školy.  V této souvislosti jmenuje vedoucí odboru finančního a školství tajemnici komise a ukládá jí zabezpečit realizaci konkurzního řízení v souladu s právními předpisy.         
19.4.2017
                                           

pí Šumerová  
Rada bere na vědomí zprávu o provedení inventarizace města Hořovice ke dni
31. 12. 2016   
19.4.2017                                     

                                                                         

                                                                         

                                                                         

Dr. Ing. Jiří Peřina    Jana Šrámková                               Mgr. Jiří Vavřička