Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

Zápis č. 6

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

22. 3. 2017

                                           

Přítomni:        

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta               

               Ondřej Vaculík, místostarosta                        

               Jana Šrámková, místostarostka                     

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                 

               Mgr. Renata Wachtlová, radní                         

               PhDr. Jiří Vlček, radní                           

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                  

                       

Omluveni:       

               Mgr. Jiří Vavřička, radní                      

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník               

                                                                         

                                           

Program:                                      

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                            

               2. Kontrola úkolů                     

               3. Podání členů rady               

               4. organizační záležitosti                    

                             

ad 1)                                

               Schůzi zahájil a řídil starosta města v 15:00 hodin.                         

ad 2)-4)            Ověřovateli zápisu byli jmenováni: PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Zdeňka Ulčová                             

               O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                            

                                           

  


                                           

              

Usnesení  č. 6

                                           

Rady města Hořovice ze dne 22. 03. 2017

 

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám: 

            

Mgr. Kebrlová             
Rada schvaluje žádost o příspěvek na novou podlahu v pravém předsálí v budově bývalého kina ve výši 15.000,- Kč. Tato částka pokrývá materiál včetně postraních lišt a lepidlo na podlahy v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Farní charity Starý Knín. Úkol trvá.           
5.4.2017
              

Bc. Hasman    
Rada schvaluje znění smlouvy o výpůjčce mezi městem Hořovice a HZS Středočeského kraje. Předmětem výpůjčky je 20 kusů skládacích lehátek, která budou připravena na stanici HZS Hořovice pro účely ochrany obyvatelstva.
5.4.2017
              

Dr. Ing. Peřina             
Rada souhlasí s vyplacením odměny Mgr. Zdeňce Ulčové a Mgr. Martinu Komínkovi ve výši 5.000 Kč za organizaci Městského plesu a činnost v občanských záležitostech. Zdržel se: 15.4.2017
              

Ing. Grunt       
Rada na základě doporučení hodnotící komise souhlasí s cenovou nabídkou, podle které společnost LUCIDA s. r. o., zpracuje za nabídkovou cenu 976.000 Kč bez DPH tj. 1.180.960 Kč včetně DPH územní studii veřejných prostranství, dopravní a technické infrastruktury v lokalitě „Pod nemocnicí“. Rada zároveň souhlasí se zněním smlouvy o provedení díla. Hlavním řešitelem projektu bude Ing. arch. Alexander Holub. Spoluúčast města Hořovice v rámci dotačního titulu IROP činí 10% z celkových finančních nákladů. Pořízení územní studie je podmínkou pro rozhodování v území.           
5.4.2017
              

Ing. Grunt       
Rada na základě doporučení hodnotící komise rozhoduje o zrušení veřejné zakázky na akci: „Územní studie v lokalitě Západní sídliště“ vzhledem k tomu, že žádná nabídka nesplnila zadávací podmínky.          
5.4.2017
              

Ing. Křížková
Rada  podle § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodla o změně platu ředitele příspěvkové organizace Městské kulturní centrum Hořovice Mgr. Přemysla Landy podle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu s účinností od 1. dubna 2017. Zajistit předání platového výměru.    
5.4.2017          

Ing. Křížková
Rada souhlasí s užitím znaku města Hořovice v souvislosti se zpracováním publikace katalogu stanic HZS ČR.
5.4.2017
              

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem výzvy k podání nabídky v obchodní soutěži na veřejnou zakázku malého rozsahu, týkající se stavební akce nazvané "Novostavba provozního objektu u tenisových kurtů, Hořovice".  Rada zároveň souhlasí s návrhem smlouvy o dílo a s předloženým slepým výkazem výměr, tj. rozhodujících částí zadávací dokumentace. Rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ondřej Vaculík, Bc. Michal Hasman, ing. Petr Karban a náhradníky: Ing. Milan Šnajdr, Karel Pelikán a Jaroslav Sedlák. Termín pro podání nabídek je stanoven do 6. 3. 2017, 10.30 hod., což je zároveň termín prvního zasedání komise, v případě, že nedojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Úkol trvá.
5.4.2017
              

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí se zahájením projektování komplexní rekonstrukce inženýrských sítí a vyřešení komunikačního systému v lokalitě Žižkov vč. provedení nových povrchů. Za tím účelem rada ukládá předložit na některé své další zasedání cenovou nabídku na zpracování studie proveditelnosti. Úkol trvá.
5.4.2017
              

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně postiženou osobu na parkovišti proti č. p. 1216 v ulici U Remízku. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení dopravního značení.
5.4.2017
              

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede firma Jakub Šťastný za cenu 57.420 Kč úpravu povrchu komunikace systémem Rocbinda v okolí přechodu pro chodce v Pražské ulici u zámecké zdi, a to v celkové ploše 60 m2. Po schválení majitelem komunikace a policií ČR objednat provedení prací. Zakázka je řešena poptávkovým řízením v souladu se směrnicí č. 3/2016.
5.4.2017
              

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí se závěry komise, která v soutěži o veřejnou zakázku malého rozsahu, hodnotila nabídky na výměnu oken v budově hořovické radnice a doporučila aktuální zadávací řízení zrušit a soutěž vypsat znovu. Rada souhlasí s předloženým návrhem rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.
5.4.2017
              

Judr. Maříková            
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajme paní Veronice Carvanové část pozemku parcelní č. 1112/46 v k. ú. Hořovice o výměře cca 20 m2 za účelem umístění stolu na stolní tenis. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017 za jednorázové nájemné ve výši 400,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.        
5.4.2017
              

Judr. Maříková            
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajme manželům Evě a Josefu Formánkovým část pozemku parcelní č. 762/3 v k. ú. Velká Víska o výměře cca 15 m2 za účelem uložení palivového dřeva. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1. 4. 2017 za nájemné 300,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
5.4.2017
              

Judr. Maříková            
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o právu provést stavbu se společností AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., kterou město souhlasí s realizací stavby „Skládka odpadů Hrádek – Hořovice, Rekultivace II. etapa“ na pozemcích města parcelní č. 2387/6, 2387/7, 2387/9, 2387/10, 2387/13, 2388/1, 2388/3, 2388/4, 2388/5, 2388/6, 2388/7, 2388/9, 2388/10, 2388/11, 2388/12, 2389, 2390/1, 2390/2 a 2390/3 v k. ú. Hořovice. Zajistit podpisy smluvních stran. Současně rada revokuje své usnesení ze dne 7. 1. 2017 v této věci.
5.4.2017
              

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice souhlasí, aby byl z důvodu většího zabezpečení objektu do budovy č.p. 620/3 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, instalován zvukový alarm, který bude napojen na služebnu Městské policie Hořovice. Úkol trvá.
5.4.2017
              

PhDr. Vlček    
Rada bere na vědomí kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MMŠ.
5.4.2017
              

pí. Šumerová 
Rada podle § 102 odst. 2 písm. p) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených obcí, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2016
5.4.2017
              

pí. Šumerová 
Rada bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací města v r. 2016. Podle § 30 odst. 1 a § 32 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do příslušných fondů.
5.4.2017
              

pí. Šumerová 
Rada souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 115 tis. Kč od p. Josefa Kebrleho pro Domov Na Výsluní.    
5.4.2017
              

pí. Šumerová 
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky 1. základní školy Hořovice Mgr. Evy Krištufové o záměru opravy vzduchotechnického zařízení v obslužně bazénu.
5.4.2017          

                                           

                                           

Dr. Ing. Jiří Peřina  PhDr. Jiří Vlček                               Mgr. Zdeňka Ulčová