Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Obsah

 

Zápis č. 5

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

8. 3. 2017

                                                          

Přítomni:        

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                       

               Jana Šrámková, místostarostka                                   

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                

               Mgr. Renata Wachtlová, radní                                        

               PhDr. Jiří Vlček, radní                                          

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                              

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                 

                                                                                                      

                                                          

Omluveni:       

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                              

               Mgr. Jiří Vavřička, radní                                     

                                                          

                                                                                                      

                                                          

Program:         

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                          

               2. Kontrola úkolů                                    

               3. Podání členů rady                              

               4. organizační záležitosti                                  

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil místostarosta města Ondřej Vaculík                                         

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Renata Wachtlová, Jana Šrámková                                 

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                           

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

Usnesení  č. 5

 

Rady města Hořovice ze dne  08. 03. 2017

                                                          

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                       

                                                          

Ing. Grunt       
Rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na akci: ,,Územní studie Pod nemocnicí“ ve složení: Ing. Markéta Hořínková, Ing. David Grunt, Karel Pelikán a náhradníky: Kateřina Chlustinová, Ondřej Vaculík, Ing. Marcela Abrhámová. Termín pro podání nabídek je stanoven do 15. 3. 2017, 10.00 hod., termín prvního zasedání komise je 16. 3. 2017 v 08:00 hod., v případě že nedojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek.
22.3.2017
                             

Ing. Grunt       
Rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na akci: „Územní studie Západní sídliště“ ve složení: Ing. Markéta Hořínková, Ing. David Grunt, Karel Pelikán a náhradníky: Kateřina Chlustinová, Ondřej Vaculík, Ing. Marcela Abrhámová. Termín pro podání nabídek je stanoven do 15. 3. 2017 v 10.00 hod., termín prvního zasedání komise je 16. 3. 2017 v 09:00 hod., v případě že nedojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek.
22.3.2017
                             

Ing. Pelán        
Rada souhlasí s navýšením příspěvku pro MSBNF o celkovou částku 435.000 Kč, která zahrnuje úhradu nesplacených faktur FK Hořovicko, zejména fakturu číslo 4665659000 ve výši 126.552 Kč za elektřinu, která nebyla převedena na nového správce MSBNF, a náklady na úpravu prostor ve Starém zámku pro MKC.  
22.3.2017

                             

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí se zahájením projektování komplexní rekonstrukce inženýrských sítí a vyřešení komunikačního systému v lokalitě Žižkov vč. provedení nových povrchů. Za tím účelem rada ukládá předložit na některé své další zasedání cenovou nabídku na zpracování studie proveditelnosti. Úkol trvá.
5.4.2017
                             

Ing. Šnajdr      
 Rada souhlasí s textem výzvy k podání nabídky v obchodní soutěži na veřejnou zakázku malého rozsahu, týkající se stavební akce nazvané "Novostavba provozního objektu u tenisových kurtů, Hořovice".  Rada zároveň souhlasí s návrhem smlouvy o dílo a s předloženým slepým výkazem výměr, tj. rozhodujících částí zadávací dokumentace. Rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ondřej Vaculík, Bc. Michal Hasman, ing. Petr Karban a náhradníky: Ing. Milan Šnajdr, Karel Pelikán a Jaroslav Sedlák. Termín pro podání nabídek je stanoven do 6. 3. 2017, 10.30 hod., což je zároveň termín prvního zasedání komise, v případě, že nedojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Úkol trvá.
5.4.2017
                             

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí se stavbou rozvaděče společnosti CETIS a.s. a SLAMONT spol. s r.o. na pozemcích města p. č. 1613/1 a 1613/3 v k. ú. Hořovice, které se nacházejí v Masarykově ulici v Hořovicích, pro realizaci výstavby elektronických komunikací. Součástí stavby bude dále vybudování elektroměrného sloupku, přípojky nn a jednostranného napojení rozvaděče firmy Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Souhlas rady bude přílohou žádosti o územní souhlas. Oznámit usnesení rady žadateli.
22.3.2017
                             

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o poskytnutí práv k užívání software, na základě které bude za cenu 6. 970 Kč vč. 21% DPH zakoupena licence k SW KEO, modulu MZDY pro personalistu úřadu. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.3.2017
                             

Ing. Šnajdr      
Rada se seznámila s informací týkající se prodeje dřeva z pokácených stromů, který zajišťuje Městská správa bytového a nebytového fondu.             
22.3.2017
                             

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s instalací svislé dopravní značky B 29 „Zákaz stání“ do ulice Milinovského za křižovatku s ulicí Příbramská. Po schválení Krajským ředitelstvím policie České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat instalaci této dopravní značky.              22.3.2017
                             

Ing. Šnajdr      
Rada města Hořovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Stropní zvedací a asistenční systém“ z Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 25% z celkových uznatelných nákladů projektu.
22.3.2017
                             

Ing. Šnajdr      
Rada města Hořovice doporučuje zastupitelstvu města revokovat své usnesení ze dne 20. února 2017 a to v písm. B odst. 1 o podání žádosti dotace městem Hořovice z programu 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb a zároveň rada města doporučuje zastupitelstvu schválit podání žádosti o dotaci na Projekt „Pořízení dvou automobilů s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu“ z programu 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb vč. závazku města spolufinancovat projekt v minimální výši 25% z celkových uznatelných nákladů.
22.3.2017
                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zrušením trvalého pobytu bývalým nájemníkům sociálních bytů v domě č. p. 585 v Hořovicích, kteří již nemají platnou nájemní smlouvu a do dnešního dne si sami trvalý pobyt nepřihlásili na jiné adrese. Zahájit řízení o zrušení trvalého pobytu. Úkol trvá.
5.4.2017
                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajímá panu Jaroslavu Fialovi část pozemku parc. č. 1716/1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 15 m2 za účelem využívání na zahrádku. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1. 4. 2017. Nájemné činí 300,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.3.2017
                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajímá paní Adéle Lébrové část pozemku parc. č. 1716/1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 49 m2 za účelem využívání na zahrádku. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1. 4. 2017. Nájemné činí 980,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.3.2017
                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájmu pozemku parcelní č. 1112/51 v k. ú. Hořovice z důvodu jeho dalšího nevyužívání nájemcem. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.3.2017
                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parcelní č. 66/1, 66/7 a 66/24 v k. ú. Velká Víska se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě nového kabelového vedení vysokého napětí. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 15 běžných metrů za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
22.3.2017
                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parcelní č. 1112/48 a 1112/55 v k. ú. Hořovice se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění soustavy nového kabelového vedení NN. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 33 běžných metrů za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
22.3.2017

                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GridServices,s. r. o., spočívající v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemku parcelní č. 44/1 v k. ú. Hořovice a pozemku parcelní č. 35/2 v k. ú. Velká Víska za cenu 2.445,- Kč + DPH v zákonné výši, tj. celkem 2.959,- Kč. Informovat žadatele a zajistit podpis smluvní strany.        
22.3.2017
                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Zřizovací listiny nové příspěvkové organizace – Městské sportovní centrum Hořovice. Rada doporučuje zastupitelstvu města zřizovací listinu schválit.
22.3.2017
                             

JUDr. Maříková           
Rada bere na vědomí materiál odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva města dne 29. 3. 2017. Předložit k projednání zastupitelstvu. 
22.3.2017
                             

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice souhlasí, aby byl z důvodu většího zabezpečení objektu do budovy č.p. 620/3 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, instalován zvukový alarm, který bude napojen na služebnu Městské policie Hořovice. Úkol trvá.
5.4.2017
                             

p. Vaculík        
Rada schvaluje žádost o příspěvek na novou podlahu v pravém předsálí v budově bývalého kina ve výši 15.000,- Kč. Tato částka pokrývá materiál včetně postraních lišt a lepidlo na podlahy v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Farní charity Starý Knín.    
22.3.2017
                             

pí. Šumerová 
Rada bere na vědomí návrh 1. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2017 a doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení.           
22.3.2017
                             

pí. Šumerová 
Rada souhlasí s navrženým rozdělením dotací společenským, kulturním, sportovním a dalším organizacím dle přílohy. Zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření a předat zastupitelstvu ke schválení.              
22.3.2017                      

                                                          

Ondřej Vaculík   Jana Šrámková                             Mgr. Renata Wachtlová