Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

 

                                           

Zápis č. 3

ze schůze Rady města Hořovice,
která se konala dne 08. 02. 2017

                                           

Přítomni:       

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta               

               Ondřej Vaculík, místostarosta                        

               Jana Šrámková, místostarostka                     

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                 

               Mgr. Renata Wachtlová, radní                         

               Mgr. Jiří Vavřička, radní                      

               PhDr. Jiří Vlček, radní                           

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník               

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                  

                                                                         

                                           

Omluveni:        Mgr. Renata Wachtlová přijde později                       

                                           

                                           

Program:         

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                            

               2. Kontrola úkolů                     

               3. Podání členů rady               

               4. organizační záležitosti                    

                                    

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                          

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička               

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                            

                                           

               Mgr. Renata Wachtlová přišla v 17:02 hod.                            

                                           


                                           

               Usnesení č. 3                             

                                           

               Rady města Hořovice ze dne 08. 02. 2017                       

                                           

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:   

                                                             

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které společnost SPF Group, s.r.o. zpracuje, za cenu 300.000 Kč bez DPH, tj. 363.000 Kč vč. 21% DPH, žádost o dotaci do programu IROP, týkající se výstavby autobusového terminálu na Náměstí Boženy Němcové v Hořovicích. Úkol trvá.  
22.3.2017
              

Ing. Grunt       
Rada souhlasí se zněním výzvy pro podání nabídek na zpracování územní studie
a s podáním žádosti pro získání dotace na pořízení územních studií
v zastavitelných plochách města Hořovice a to z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Integrovaného regionálního operačního programu – výzva č. 9, kdy finanční spoluúčast žadatele činí 10 % z celkových nákladů. Pořízení územní studie je podmínkou pro další rozvoj města v lokalitě Pod Nemocnicí, Nad Statkem
a Západní sídliště, kdy jejich pořízení je stanoveno projednávaným novým územním plánem města Hořovice.     
22.2.2017
              

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti a sálu radnice
v Hořovicích k pořádání  okresního kola soutěže MŠMT ve hře na smyčcové nástroje, které se uskuteční v pondělí 20. února 2017 od 8:00 do 13:00 hodin.     
22.2.2017       
 

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Hořovické muzice, za účelem konání zkoušek v termínech dle přílohy.
22.2.2017
              

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice ASK Hořovice v AČR za účelem konání besedy s účastníkem Rallye Dakar Martinem Macíkem ml. a to dne 14. 2. 2017 od 17:00 hod.
22.2.2017       

Ing. Pelán        
Rada se seznámila s dendrologickým průzkumem celkem 18 ks vzrostlých topolů černých, rostoucích v ulici Ke Stadionu na břehu Červeného potoka a v areálu fotbalových hřišť, doporučující tyto stromy pokácet z důvodu jejich havarijního stavu.
22.2.2017       
 

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zpracuje společnost ANTA s.r.o., za cenu 258.000 Kč bez DPH, tj. 312.180 Kč vč. 21% DPH, všechny potřebné stupně projektové dokumentace týkající se výstavby parkoviště na Náměstí Boženy Němcové v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.2.2017
              

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost ČIP Plus s.r.o., za cenu 279.993 Kč bez DPH, tj. 338.792 Kč vč. 21% DPH, doplnění městského kamerového dohlížecího systému v Hořovicích o dvě kamery, jednu v areálu Starého zámku a druhou u objektu "Pavon" na sídlišti Višňovka. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.2.2017
              

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parcelní č. 286/3 v k ú. Hořovice se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě kabelového vedení nízkého napětí pro dodávku elektrické energie pro objekty č. p. 305, 306 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 16 běžných metrů za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
22.2.2017
              

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parcelní č. 701/5, 701/7 a 831/79 v k. ú. Velká Víska se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě kabelového vedení nízkého napětí pro dodávku elektrické energie pro pozemek parcelní č. 831/8 v k. ú. Velká Víska. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 23 běžných metrů za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
22.2.2017
              

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Vista Consulting, s. r. o., kterým se upravuje termín realizace plnění.          
22.2.2017       
 

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se záměrem vybudování šikmé bezbariérové rampy u bytového domu č. p. 1230 v Hořovicích na části pozemku parcelní č. 942/1 v k. ú. Velká Víska a s budoucím prodejem zastavěné části pozemku vlastníkům bytových jednotek domu čp. 1230 Hořovice. Rada doporučuje zastupitelstvu města budoucí prodej části této nemovitosti schválit.
22.2.2017       
 

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ve prospěch vlastníka pozemku  parc. č. 920/3 v k. ú. Velká Víska společnosti NH Hospital, a. s., týkající se vjezdu na budoucí parkoviště situované na uvedeném pozemku. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.          
22.2.2017
              

Mgr. Kebrlová             
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku, vč. přílohy č. 1 na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2017 č. S-0094/SOC/2017 se Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.      
22.2.2017       
 

Mgr. Vavřička              
Rada souhlasí s poskytnutím zálohy na příspěvek na činnost  FK Hořovicko ve výši 49.990,- Kč.    
22.2.2017
              

pí Šumerová  
Rada v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uděluje příspěvkovým organizacím města souhlas s přijímáním peněžitých darů účelově neurčených, podle ustanovení § 37b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to společně pro více právních úkonů do výše 100 000 Kč. K přijímání darů převyšujících tuto částku si vyhrazuje udělování předchozího souhlasu v každém jednotlivém případě. Přehled o přijatých darech a jejich poskytovatelích bude součástí výsledků hospodaření, které organizace předkládají dle stanovených závazných ukazatelů za příslušný kalendářní rok.
22.2.2017
              

pí Šumerová  
Rada souhlasí s uzavřením dohod o vytvoření společného školského obvodu pro předškolní vzdělávání dětí s obcemi Felbabka, Hvozdec a Rpety .         
22.2.2017       

                                           

Schůze rady byla ukončena v 18:02 hodin.                            

                                           

                                           

               Jana Šrámková    Mgr. Jiří Vavřička               Dr. Ing. Jiří Peřina