Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

 

                                                          

Zápis č. 25

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

13. 12. 2017

                                                          

Přítomni:       

            Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                   

            Jana Šrámková, místostarostka                                        

            Ondřej Vaculík, místostarosta                                           

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                    

            Mgr. Jiří Vavřička, radní                                         

            PhDr. Jiří Vlček, radní                                            

            Karel Pelikán, radní                                    

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                   

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                      

                                                          

Omluveni:                                                    

                                                          

                                                          

Program:      

            1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                             

            2. Přizváni:                                       

            3. Kontrola úkolů                                        

            4. Podání členů rady                                              

            5. Organizační záležitosti                                       

                                                          

                                                          

                                                          

ad 1)   Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                            

            Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička                                              

ad 2)-4)          O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                              

                                                          

    


                                                  

                                                          

                                                          

           

Usnesení č. 25

 

Rady města Hořovice ze dne 13. 12. 2017
 

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                                        

                       

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 13, a to v plném rozsahu s tím, že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.     
10.01.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice schvaluje navržené rozpočty všech příspěvkových organizací města Hořovice na rok 2018, a to s tím, že tyto rozpočty jsou vyrovnané. Rada města Hořovice zároveň také schvaluje u všech těchto příspěvkových organizací navržené střednědobé výhledy rozpočtu na období let 2019 až 2021.
10.01.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice neschvaluje snížení nájemného pro organizaci Svazu tělesně postižených v České republice z.s., místní organizaci Hořovice v prostorách budovy č. p. 640.
10.01.2018
                                  

Bc. Trojan   
Rada města Hořovice schvaluje uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě č 2230-26/2009-DO o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Hořovice formou městské hromadné autobusové dopravy se společnosti Arriva Střední Čechy s.r.o., a to ve věci stanovení financování dopravní obslužnosti po dobu platnosti této smlouvy, která se zároveň tímto dodatkem prodlužuje do 31. 12. 2018. Zajistit podpisy smluvních stran.
10.01.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí daru SDH – Sboru dobrovolných hasičů Křešín.    
10.01.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím daru ve výši 1.750,- Kč od města Králův Dvůr ve prospěch příspěvkové organizace Domov Na Výsluní, a to pro potřeby tamního klienta Františka Nováka.
10.01.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada bere na vědomí oznámení ředitele 2. ZŠ Hořovice o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 21. - 22. 12. 2017. 
10.01.2018 
                          

Bc. Trojan   
Rada souhlasí s poskytnutím částky 22.000 Kč na ocenění  vyhodnocených v rámci akce Hořovický talent 2017. 
10.01.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku 3.000 Kč na akci Běh partyzánskou stezkou. 10.01.2018

                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost VDI PROJEKT s.r.o., za celkovou cenu 160.446 Kč vč. DPH, všechny potřebné stupně projektové dokumentace komunikačního systému na křižovatce silnic do Tlustice a na Cintlovku. Řešeny by měli být chodníky a autobusové zastávky v okolí křižovatky a jejich vzájemná provázanost. Objednat provedení prací.
10.01.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s textem dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 10. 4. 2006, podle které je městu Hořovice společností ELEKTROWIN a.s. uložena povinnost označit místo zpětného odběru elektrozařízení informační tabulí s nápisem „Místo zpětného odběru elektrozařízení“. Rada zároveň vzala na vědomí přílohu č. 2 k výše uvedené smlouvě, kterou je metodický pokyn pro obsluhu sběrného místa obce nad 2.000 obyvatel.
10.01.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s navýšením pracovního místa v odboru technickém a dopravním o pracovní pozici informatik a podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovila s účinností od 1. 1. 2018 celkový počet zaměstnanců města, zařazených do městského úřadu  na 83 .     
10.01.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada města na základě soutěže o veřejnou zakázku „Cyklostezka Červený potok – Kotopeky – Lávka – projektová dokumentace“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče BDA architekti s.r.o., Nosticova 469, 118 01 Praha 1, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Nabídnutá cena za zpracování PD činí 490.000 Kč bez DPH, tj. 592.900 Kč vč. 21 % DPH. V soutěži byly osloveny celkem čtyři projektové kanceláře.
10.01.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada města na základě výběrového řízení „Domov Na Výsluní – výměna centrálního střešního světlíku“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče VEDUTA, s.r.o., Na Dražkách 55, 267 61 Cerhovice, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Nabídnutá cena za provedení činí 1.361.841 Kč bez DPH, tj. 1.647.828 Kč vč. 21 % DPH. 1
10.01.2018                               

Ing. Šnajdr    
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku ke smlouvě č. S-0551/REG/2017 o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt Odstranění škod vzniklých po přívalovém dešti a krupobití v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních stran.
10.01.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada města na základě výběrového řízení „Opravy výtluků v místních komunikacích“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče AVE Kladno s.r.o., Smečenská 381, 272 04 Kladno - Rozdělov, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
10.01.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada města na základě výběrového řízení „TDI na stavbách města Hořovice v letech 2018-2019“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka PK.SERVIN s.r.o., Plzeňská 224, 267 53 Žebrák, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Nabídnutá cena za zpracování PD činí 400 Kč / hod. bez DPH, tj. 484 Kč vč. 21 % DPH. Zdržel se: 1, Karel Pelikán
10.01.2018   

                       

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s textem zadávací dokumentace soutěže o veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce k akci nazvané „Výstavba sběrného dvora v Hořovicích“. Rada si vyhrazuje právo kontroly smlouvy o dílo s vybraným zájemcem před jejím podpisem ze strany města Hořovice. Zajistit rozeslání výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce.
10.01.2018
                                  

Ing. Grunt     
Rada na základě doporučení Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHUL) souhlasí se zařazením lesoparku Dražovka jako demonstrativního objektu lesu zvláštního určení. Tímto zařazením bude umožněna pedagogické funkce při vzdělávání v oblasti lesnictví a ochrany přírody, především jde o umožnění odborných exkurzí, lesnického a ochranářského výzkumu.
10.01.2018
                                  

Ing. Grunt     
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede společnost ING – FOREST s. r. o., Dvůr Králové zpracování lesních hospodářských osnov pro ORP Hořovice a to za cenu 153.034 Kč bez DPH tj. 185.171 Kč včetně DPH, kdy podmínka zpracování vyplývá ze zákona č. 289/1995 Sb. (zákon o lesích).        
10.01.2018
                                  

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti SONS-ČR oblastní pobočka Hořovice za účelem konání pravidelných schůzí v roce 2018, které se budou konat vždy první úterý v měsíci od 14:00 – 16:00 hodin.
10.01.2018

                                  

Ing.Křížková 
Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a zasedací místnosti radnice pro zajištění volby prezidenta ČR,  ve dnech 3.,  12. a 13.ledna  2018, ( v případě konání II. kola ve dnech 26. a 27.ledna 2018).
10.01.2018
                                  

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení a to v termínu 18. 12. 2017
10.01.2018
                                  

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice  Výboru ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Hořovicích za účelem konání  poradenské činnosti pro sluchově postižené občany v r. 2018 každé první a třetí úterý v měsíci vždy  od 10.00 - 13.00 hodin: 2.1.,16.1.,6.2.,20.2.,6.3.,20.3.,3.4.,17.4.,15.5.,29.5., 5.6., 19.6.,3.7.,17.7.,7.8.,21.8.,4.9.,18.9.,2.10.,16.10.,6.11., 20.11.,4.12. a 18.12. 2018.
10.01.2018
                                  

Jana Šrámková         
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.
10.01.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zemědělském pachtu pozemků, podle které město propachtovává společnosti AGRONA Rpety, s.r.o., pozemky specifikované v příloze této smlouvy, za účelem zemědělského obhospodařování a jejich využití, za pachtovné ve výši 3.000,- Kč/ha pro kulturu orná půda a 1.500,- Kč/ha pro kulturu trvalý travní porost ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.     
10.01.2018
                                  

JUDr.Maříková         
Rada souhlasí se zněním  Smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajímá společnosti JIFLOR-BE, s.r.o., část pozemku parcelní č. 444 v k. ú. Hořovice o výměře cca 24 m2 za účelem provozování venkovní zahrádky Sport Grill Baru Montana. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2018 do 31.12.2019 za nájemné 16.000,- Kč/rok. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
10.01.2018
                                  

JUDr.Maříková         
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajímá panu Josefovi Štajnerovi část pozemku parcelní č. 753/11 v k. ú. Hořovice o výměře 11m2 za účelem umístění a provozování novinového stánku. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019. Nájemné činí 8.000,- Kč ročně. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.           
10.01.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, podle které město pronajímá jednu místnost v 1. podzemním podlaží domu č. p. 640 v Hořovicích společnosti IKEP, s.r.o., za účelem provozování kanceláře na sjednávání pojištění. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019, nájemné činí 14.400,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.       
10. 01. 2018 

                       

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které město pronajme Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje prostory ve druhém nadzemním podlaží domu č. p. 640 o výměře 161,80 m2 pro činnost odloučeného pracoviště v Hořovicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne 1.1.2018 do 31.12.2019, nájemné činí 121.716,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.      
10.01.2018
                                  

JUDr.Maříková         
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor, podle které město pronajme Svazu tělesně postižených MO Hořovice prostory v objektu č. p. 640 – 3 místnosti v 1.NP pro kanceláře a 2 místnosti v 1. a 3. NP pro sklady kompenzačních pomůcek. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2018 do doby získání jiných prostor nebo do doby zahájení rekonstrukce objektu č. p. 640, nejpozději do 31.12.2018. Nájemné činí 12.000,- Kč za sjednané období. Zajistit podpisy smluvních stran.       10.01.2018                           

JUDr.Maříková         
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s paní Michaelou Lůžkovou, spočívající v umístění stavby tlakové kanalizační přípojky na budoucích služebných pozemcích parcelní č. 1251/9 a 1251/10 v k. ú. Hořovice pro napojení rodinného domu č. p. 774/10, ul. Luční, Hořovice za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
10.01.2018                           

JUDr.Maříková         
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zemědělském pachtu, podle které město v r. 2018 propachtuje společnosti LESOSPOL Zbiroh, s. r. o., lesní pozemky v k. ú. Hořovice, Velká Víska, Kotopeky a Podluhy za účelem jejich užívání a braní užitků. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018 za pachtovné ve výši 85% z čistého výnosu předmětu pachtu ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
10.01.2018                           

JUDr.Maříková         
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění stavby zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 427/2 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 2 bm  za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.        
10.01.2018                           

JUDr.Maříková         
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které Národní památkový ústav, správa zámku v Hořovicích pronajme městu prostory – 1 místnost v přízemí západního křídla zámku o výměře 43,7 m2 pro konání voleb prezidenta republiky. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 11.1. do 29.1.2018. Nájemné činí 1.000 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.  
10.01.2018                           

JUDr.Maříková         
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a poskytování služeb, uzavřené dne 5.12.2016 mezi městem Hořovice a společností RENTEL, a.s., kterým se mění výše smluvní ceny. Zajistit podpisy smluvních stran.    10.01.2018                           

Mgr.Kebrlová           
Rada města Hořovice projednala předložený záměr a schvaluje spolupráci s městem Beroun při uspořádání pobytového tábora pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin, který by měl být realizován z dotace Ministerstva vnitra na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018. V případě, že dotace na tuto aktivitu nebude přidělena, město Hořovice se bude podílet na realizaci tábora poměrnou částkou.
10.01.2018                           

Mgr.Kebrlová           
Rada města Hořovice projednala předložený záměr a schvaluje rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o požadované kamerové body a jednu televizní obrazovku dle zápisu z jednání Pracovní odborné skupiny prevence kriminality. Zároveň souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu Ministerstva vnitra a ukládá odboru technickému a dopravnímu vyhotovit  a do 31.1.2018 žádost podat a najít nejvhodnější technické řešení.
10.01.2018                           

Mgr.Kebrlová           
Rada souhlasí s upraveným zněním Kritérií pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou v Hořovicích a bere na vědomí postup při přidělování bytů a znění nájemní smlouvy.
10.01.2018                           

p.Vaculík       
Rada souhlasí s pronájmem pozemků pro MSBNF jako zázemí technických služeb za cenu 240 Kč/m2 krytých ploch a 120 Kč/m2 za plochy volné od Statku Hořovice s.r.o.. Nájem bude nárokován od okamžiku, kdy zmíněné pozemky začnou být využívány.          
10.01.2018                           

                                                          

                                                          

 Dr. Ing. Jiří Peřina        Jana Šrámková                        Mgr.Jiří Vavřička