Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

 

Zápis č. 24

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

29.11.2017

                       

                                                          

Přítomni:       

            Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                   

            Ondřej Vaculík, místostarosta                                           

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                    

            Mgr. Jiří Vavřička, radní                                         

            PhDr. Jiří Vlček, radní                                            

            Karel Pelikán, radní                                    

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                   

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                      

                                                          

Omluveni:      Jana Šrámková, místostarostka                                        

                                                          

                                                          

Program:      

            1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                             

            2. Přizváni: T-Mobile, pan Tušš                                        

            3. Kontrola úkolů                                        

            4. Podání členů rady                                              

            5. Organizační záležitosti                                       

                                                          

                                                          

                                                          

ad 1)   Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                            

            Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček                                          

ad 2)-4)          O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                              

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

           

Usnesení  č. 24

 

Rady města  Hořovice ze dne 29. 11. 2017
 

                                                          

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                        

           

Bc. Redrová  
Rada souhlasí s vyplacením mimořádných odměn ředitelům PO ve výši jednoho měsíčního platu z rozpočtu PO. ZDRŽEL SE: 1    
13.12.2017
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice schvaluje Plán inventur města Hořovice na rok 2017 a ukládá v souladu s tímto plánem provést inventarizaci majetku a závazků města ke dni 31. 12. 2017.
13.12.2017
                                  

Bc. Trojan     
Rada v souladu s usnesením ze dne 15. 11. 2017 schvaluje navýšení příspěvku pro MSC ve výši 100 tis. Kč.           
13.12.2017
                                  

Dr. Ing. Peřina          
Rada bere na vědomí informaci zástupců společnosti T-Mobile o předpokládaném budování optické sítě v Hořovicích.   
13.12.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost TopGis s.r.o., za cenu 109.900 Kč bez DPH, tj. 132.979 Kč vč. 21 % DPH, ortofoto mapu Hořovic v rozlišení 5 cm/px. Objednat provedení prací.         
13.12.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na VZ „Modernizace informačního systému Elektronické spisové služby“, která je součástí projektu „Rozvoj informačních systémů města Hořovice“ v rámci IROP výzva č. 28. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Pavel Nový, Mgr. Radek Smrž, Ing. Petr Karban,  náhradníci – 1. náhradník Ing. Milan Šnajdr, 2. náhradník Mgr. Helena Plecitá, 3. náhradník Monika Božková.           
13.12.2017
                                  

Ing.Šnajdr      Rada souhlasí s textem smlouvy o právu provést stavbu nazvanou „Revitalizace potoka Stareč“, podle které bude moci být provedeno stavební řízení a vydáno stavební povolení, následně provedena stavba a po jejím dokončení prováděna drobná údržba a drobné opravy na toku. Město Hořovice navrhne tuto smlouvu uzavřít s panem Jiřím Dvořákem a s ing. Petrem Ježkem pro stavbu na pozemku p. č. 1941/1 v k. ú. Hořovice, se společností České dráhy, a.s. pro pozemek p. č. 1570/18 v k. ú. Hořovice, s panem Václavem Marešem pro pozemek 1931/1 v k. ú. Hořovice, se společností Vodovody a kanalizace Beroun a.s. pro pozemek p. č. 1940 v k. ú. Hořovice a s paní Hanou Mayerovou pro pozemky p. č. 2148/1 a 2149/1 v k. ú. Hořovice. Zajistit podpisy smluvních stran.
13.12.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s udělením výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek platných pro Město Hořovice a jeho příspěvkové organizace a souhlasí, aby Domov Na Výsluní zakoupil starší osobní automobil Fiat SCUDO. Důvodem žádosti o udělení výjimky je specifičnost požadavku na typ automobilu a jeho vybavení, např. zařízením pro přemístění klientů.
13.12.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s návrhem jízdního řádu pro  linku 210009 MHD Hořovice, "Cintlovka - žel. st. - nám. B. Němcové - nemocnice (C09), s platností od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018. Oznámit usnesení rady žadateli a správnímu orgánu.
13.12.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na služby, se všemi příslušnými přílohami, včetně návrhu Příkazní smlouvy, nazvané „TDI na stavbách města Hořovice v letech 2018 - 2019“.
Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman MPA, Mgr. Helena Plecitá a Ing. Petr Karban a náhradníci – Ondřej Vaculík, Ing. Milan Šnajdr a Ing. Markéta Hořínková Zdržel se: 1 Karel Pelikán
13.12.2017
                                  

Jana Šrámková         
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.         
13.12.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit  prodej pozemků parcelní  č. 83/10, 70/1, 71 a 70/2 o celkové výměře 1557 m2 v  k. ú. Chaloupky v Brdech za kupní cenu 220.800,- Kč. Zveřejnit záměr prodeje a informovat žadatele.
13.12.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním objednávky č. 422/060/2017 na služby realitní kanceláře, za podmínek stanovených objednávkou. Objednat služby.
13.12.2017                           

JUDr. Maříková        
Rada doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 4/2017 ze dne 25.9.2017 v bodě F) a schválit nabytí nemovitostí – pozemku parc. č. 1966/3 a pozemku parc. č. 1966/21 v k. ú. Hořovice do vlastnictví města za účelem majetkoprávního vypořádání za kupní cenu 500,- Kč/m2. 
13.12.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada tímto souhlasí s uzavřením Licenční smlouvy a Smlouvy o poskytnutí servisních služeb se společností QCM, s.r.o. o poskytnutí licence na počítačový program E-ZAK a současně poskytování datového úložiště a servisních služeb k němu. Vyrozumět smluvní strany a zajistit podpisy smluvních stran.  

13.12.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí s přijetím daru ve výši 20. tis. Kč pro Městskou policii Hořovice od firmy Karroh s.r.o.    
13.12.2017
                                  

Mgr. Šumera 
Rada souhlasí s přijetím daru ve výši 12. tis. Kč pro 1. ZŠ od pana Štěpničky.          
13.12.2017
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice bere na vědomí podanou žádost o individuální dotace pro FK Hořovicko a s ohledem na usnesení Rady města Hořovice ze dne 19. 4. 2017 ve věci přijetí daru od společnosti Terminal Oil doporučuje Zastupitelstvu města schválení této dotace ve výši 200.000,- Kč, a to v souladu se závazným zněním přiložené veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace.        
13.12.2017                           

                                                          

Dr. Ing. J. Peřina  Mgr. Z. Ulčová                                    PhDr. J. Vlček

                                                         

zde ke stažení