Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

                                                          

Zápis č. 23

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

15. 11. 2017

                                                          

Přítomni:       

            Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                        

            Ondřej Vaculík, místostarosta                                           

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                    

            Mgr. Jiří Vavřička, radní                                         

            PhDr. Jiří Vlček, radní                                            

            Karel Pelikán, radní                                    

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                   

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                      

                                                          

Omluveni:      Jana Šrámková, místostarostka                                        

                                                          

                                                          

Program:      

            1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                             

            2. Přizváni:                                       

            3. Kontrola úkolů                                        

            4. Podání členů rady                                              

            5. Organizační záležitosti                                       

                                                          

                                                          

                                                          

ad 1)   Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                            

            Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ondřej Vaculík, Karel Pelikán                                          

ad 2)-4)          O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                              

                                                          

                                                          

                                                          


 

 

Usnesení  č. 23

Rady města  Hořovice ze dne 15. 11. 2017


Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                

Bc. Aleš Trojan        
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2018, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání a následnému schválení. Zároveň bere rada na vědomí i navrhovaný rozpis rozpočtu pro rok 2018, který bude Zastupitelstvu města Hořovice po schválení samotného rozpočtu předkládán rovněž na vědomí.    
29.11.2017                           

Bc. Aleš Trojan        
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2019 až 2021, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání a následnému schválení.
29.11.2017                           

Bc. Aleš Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí, že město Hořovice požádá pro aktuální potřeby financování nezbytných výdajů v roce 2018 o tzv. kontokorentní úvěr k běžnému účtu, a to ve výši 5 mil. Kč, přičemž doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválení uzavření smlouvy o takovémto kontokorentním úvěru.           
29.11.2017                           

Bc. Aleš Trojan        
Rada města Hořovice bere na vědomí, že město Hořovice požádá pro potřeby financování plánovaného schodkového rozpočtu města Hořovice na rok 2018 o dlouhodobý úvěr v hodnotě 20 mil. Kč, a to zejména z důvodu financování zásadní rekonstrukce ulice K Nemocnici, přičemž doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválení uzavření příslušné smlouvy o takovémto dlouhodobém úvěru.           
29.11.2017                           

Bc. Aleš Trojan        
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 11, a to v plném rozsahu s tím, že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.     
29.11.2017                           

Bc. Aleš Trojan        
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 12, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání a následnému schválení.

 

29.11.2017                           

Bc. Aleš Trojan        
Rada města Hořovice schvaluje bezplatné využití veřejného prostranství před kostelem na Palackého náměstí v Hořovicích dne 5. 12. 2017 v odpoledních a večerních hodinách pro sdružení osobního rozvoje Sedmikráska, a to za účelem konání akce s čerty, anděly a Mikulášem, avšak bez možnosti využití vnitřních prostor úřadu města Hořovice. 29.11.2017                               

Bc. Trojan     
Rada města projednala záměr MMŠ přerušit provoz z organizačních důvodů ve dnech 27. 12  až  29. 12. 2017. 
29.11.2017                           

Bc. Trojan     
Rada města souhlasí s využitím části daru ve výši 100. 000 Kč od společnosti Terminal Oil na nákup sportovního vybavení do sportovních zařízení města a ukládá řediteli MSC nákup uskutečnit.    
29.11.2017                           

Dr. Ing. Peřina          
Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na pondělí 11. 12. 2017 od 16. hodin.
29.11.2017                           

Ing. Grunt     
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 6.241.818,21 Kč  bez DPH tj. 7.552.600 Kč včetně DPH, podle které provede společnost VEKREMAN s. r. o., realizaci stavby nazvané: ,,Revitalizace rybníka Valcverk“. Do podlimitního veřejného řízení se přihlásili celkem 4 uchazeči. Akce bude realizována pouze v případě získání finanční dotace. Rada zároveň souhlasí se zněním smlouvy o dílo.    
29.11.2017                           

Ing. Grunt     
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování územní studie Nad Statkem a Hvozdecká, kdy dodatek mění znění smlouvy o dílo v bodě č. 4 tak, že termín dokončení a předání díla je stanoven tímto dodatkem nejpozději do 9 – ti měsíců od oboustranného podpisu dodatku. Podmínka zahájení prací až po rozhodnutí o přidělení dotace se tímto dodatkem ruší a zahájení prací je stanoveno dnem oboustranného podpisu dodatku ke smlouvě o dílo.     
29.11.2017                           

Ing. Grunt     
Rada na základě doporučení hodnotící komise souhlasí se zrušením veřejné zakázky na akci nazvanou: ,,Cyklostezka Hořovice – Tihava – lávka přes Červený potok – projektová dokumentace“. Rada zároveň schvaluje výzvu pro podání nabídek na předmětnou akci a ukládá veřejnou zakázku opakovat. Dále Rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. David Grunt, Mgr. Helena Plecitá, Ing. Petr Karban a náhradníky ve složení Bc. Michal Hasman MPA, Daniel Paťava Dis. a Ing. Markéta Hořínková.
29.11.2017                           

Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve III. čtvrtletí 2017. 29.11.2017                              

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí se záměrem, podle kterého bude podél Knížecí cesty v úseku od nemocnice do Bažantnice instalován městský mobiliář v podobě odpadkových košů a laviček. Zajistit konkrétní návrh vč. odhadu finančních nákladů na realizaci.
29.11.2017                           

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s návrhem rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce nazvané “Denní centrum pro osoby bez přístřeší“, ve které bylo osloveno šest společností, zabývajících se výrobou modulových prvků (buněk), a podle které předložil nabídku jediný účastník výběrového řízení, společnost ZRUP Příbram a.s. ve výši 4.568.000 Kč bez DPH, tj. 5.528.369 Kč vč. 21 % DPH. Rada pověřuje starostu podpisem rozhodnutí.    
29.11.2017                           

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s podáním žádostí o dotaci z programu MF - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst na projekt „2. ZŠ Hořovice – vestavba půdy“.
29.11.2017                           

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost PROJEKT IV s.r.o., za cenu 198.000 Kč bez DPH, tj. 239.580 Kč vč. 21% DPH dokumentaci pro územní řízení na akci „Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě Žižkov v Hořovicích“. Objednat provedení prací.
29.11.2017                           

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Podzemní a nadzemní kontejnery v městě Hořovice“.

29.11.2017                           

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu se všemi příslušnými přílohami, včetně návrhu smlouvy o dílo k projektu „Domov Na Výsluní – výměna centrálního střešního světlíku“ Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – PhDr. Mgr. Bc. Drahomíra Boubínová, Bc. Michal Hasman MPA, Ing. Milan Šnajdr, Karel Pelikán a Ing. Petr Karban, administrace – Zdeňka Popová, náhradníci – Ing. Petra Špičková, Ondřej Vaculík, Mgr. Helena Plecitá, Jana Šrámková a Ing. David Grunt. První zasedání hodnotící komise je naplánováno na 27. 11. 2017 od 9. 30 hod.
29.11.2017                           

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu se všemi příslušnými přílohami, včetně návrhu rámcové dohody na stavební práce, nazvané „Opravy výtluků v místních komunikacích“.
Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Ing. Milan Šnajdr, Ing. Petr Karban a Karel Pelikán, náhradníci – Bc. Michal Hasman MPA, Mgr. Helena Plecitá, Ondřej Vaculík.
29.11.2017                           

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění umístit a provozovat zařízení distribuční soustavy – části trafostanice pro Hořovice Pod hřbitovem na pozemku parcelní č. 831/23 v k. ú. Velká Víska o výměře 0,29 m2 za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,-  Kč + DPH v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran. 29.11.2017                                 

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností GridServices, s. r. o., pro rekonstrukci plynovodu-Hořovice, ul. Jiráskova, spočívajícího v právu provést stavbu plynárenského zařízení na budoucích služebných pozemcích parcelní č. 693/1, 680/1 a 681 v k. ú. Hořovice, za cenu 500,- Kč/bm + DPH v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.           
29.11.2017                           

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění umístit a provozovat zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení kNN na pozemcích parcelní č. 103/2, 112/1, 112/2 a 116 v k. ú. Hořovice za cenu 24.500,- Kč + DPH v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.           
29.11.2017                           

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení služebnosti vjezdu na pozemek parc. č. 920/3 v k. ú. Velká Víska (parkoviště) a služebnosti umístění a provozování stavby kanalizačního řadu, vodovodního řadu, kabelového vedení NN a kabelového vedení VN na pozemku parcelní č. 66/8 v k. ú. Velká Víska se společností NH Hospital, a. s. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.        
29.11.2017                           

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu rozvaděče podzemní veřejné komunikační sítě metalického kabelu na pozemku parc. č. 1613/3 v k. ú. Hořovice se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
29.11.2017                           

JUDr. Maříková        
Rada doporučuje zastupitelstvu města Hořovice schválit bezúplatné nabytí pozemku parcelní č. 831/81 se zkolaudovanou stavbou komunikace, chodníků a veřejného osvětlení a pozemku parcelní č. 831/136 vše v k. ú. Velká Víska ze společného jmění manželů Jindrákových do vlastnictví města Hořovice.
29.11.2017                           

JUDr. Maříková        
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace Městské sportovní centrum Hořovice. 29.11.2017                         

JUDr. Maříková        
Rada revokuje usnesení č. 12 ze dne 31. 5. 2017 v bodě týkající se směny pozemků města za pozemky manželů Opatrných. Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků parc. č. 701/11, 830/5, 831/70, 831/85, 751/3, 831/94, 837/5 a 841/2 v k. ú. Velká Víska ve vlastnictví města za pozemky parc. č. 701/6, 877/22, 877/24, 877/25, 78/15 a 78/16 v k. ú. Velká Víska ve vlastnictví manželů Opatrných. Rozdíl hodnoty směňovaných pozemků, stanovený znalcem z oboru oceňování nemovitostí, doplatí žadatelé. Informovat žadatele. Zdržel se: 1 Pro: 5 Proti: 0
29.11.2017                           

JUDr. Maříková        
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parcelní č. 1514/2 o výměře 228 m2 v k. ú. Hořovice za účelem zřízení parkoviště pro zaměstnance společnosti PAC Hořovice, s. r. o. Zveřejnit záměr prodeje a informovat žadatele. 29.11.2017                                

JUDr. Maříková        
Rada doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o reorganizaci společnosti HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ, s. r. o. a schválit Dohodu o reorganizaci společnosti HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ, s. r. o. a o úpravě s tím souvisejících vztahů včetně příloh.    Zdržel se: 1  Pro: 5   Proti: 0      
29.11.2017                           

JUDr. Maříková        
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje a městem Hořovice.  
29.11.2017                           

JUDr. Maříková        
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit Jednací řád zastupitelstva města Hořovice.
29.11.2017                           

JUDr. Maříková        
Rada doporučuje zastupitelstvu města zrušit zřízení předkupního práva k pozemku p.č. 892/5 v k.ú. Velká Víska, a tedy zrušit článek V., který je součástí článku III. Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, která je přílohou usnesení zastupitelstva č. 4/2017 ze dne 25. 9. 2017 v písmenu E.  Zdržel se: 1   Pro: 5   Proti: 0
29.11.2017                           

Mgr. Kebrlová          
Rada města Hořovice souhlasí s výměnou stávajícího sociálního bytu za uvolněný větší sociální byt klientce dle přílohy zápisu s tím, že žadatelka o výměnu předá původní byt MSBNF v původním stavu, tzn. s potřebnými opravami, vymalovaný a uklizený do 31. 12. 2017. V případě nesplnění této podmínky ztrácí žadatelka na větší byt nárok. Informovat žadatelku a MSBNF.            
29.11.2017                           

Mgr. Kebrlová          
Rada města Hořovice souhlasí s udělením výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek platných pro Město Hořovice a jeho příspěvkové organizace a souhlasí, aby Domov Na Výsluní Hořovice vyhlásil výběrové řízení na nákup konvektomatu dle požadavků provozu kuchyně a vybral vhodného dodavatele sám. Rada zároveň bere na vědomí nákup mobilního sprchového lůžka Marco pro potřeby klientů Domova Na Výsluní Hořovice.          
29.11.2017                           

p. Vaculík      
Rada města doporučuje DSO Mikroregionu Hořovicko vstoupit do Spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, ZS s cílem ovlivnit další rozvoj dotčených území.  
29.11.2017                           

                                                          

Dr. Ing. Jiří Peřina    Ondřej Vaculík                                               Karel Pelikán