Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Obsah

                                                          

Zápis č. 22

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

01. 11. 2017

                                                          

Přítomni:       

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                   

            Ondřej Vaculík, místostarosta                                           

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                    

            Mgr. Jiří Vavřička, radní                                         

            PhDr. Jiří Vlček, radní                                            

            Karel Pelikán, radní                                    

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                   

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                      

                                                          

Omluveni:     

Jana Šrámková, místostarostka                                        

            Mgr. Zdeňka Ulčová přišla později                                               

                                                          

Program:      

 1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                           
 2. Přizváni:                                     
 3. Kontrola úkolů                                      
 4. Podání členů rady                                            
 5. Organizační záležitosti                                     

                                                            

                                                            

                                                            

  ad 1)   Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                            

              Ověřovateli zápisu byli jmenováni: PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Jiří Vavřička                                              

  ad 2)-4)          O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                              

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

             

   

   

  Usnesení  č. 22

   

  Rady města Hořovice ze dne 01. 11. 2017
                                    

                                                            

  Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                        

             

  Bc. Aleš Trojan MPA           
  Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 10, a to v plném rozsahu s tím, že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.
  15.11.2017   
                         

  Bc. Aleš Trojan MPA           
  Rada města Hořovice, plníc funkci zřizovatele základních škol, jmenuje v souvislosti se skončením volebního období předchozích školských rad, s účinností od 20. 11. 2017, do těchto školských rad nové členy, resp. pak zástupce města jakožto zřizovatele, a to následovně:
  1. základní škola, Komenského 1245, 268 01 Hořovice
  Karel Pelikán, nar. 5. 4. 1962, bytem Lidická 595, 268 01 Hořovice
  2. základní škola, Jiráskova 617, 268 01 Hořovice
  MDDr. Antonín Spal, nar. 13. 8. 1985, bytem Vrchlického 1033, 268 01 Hořovice
  15.11.2017
                                    

  Bc. Aleš Trojan MPA           
  Rada města Hořovice vzala na vědomí výsledek šetření České školní inspekce, a to na právnickou osobu Městská mateřská škola Hořovice, jakožto příspěvkové organizace města. Rada po projednání na základě předložených dokumentů a vysvětlení ředitelky neshledala žádné vážné pochybení na straně MMŠ.     
  15.11.2017
                                    

  Bc. Aleš Trojan MPA           
  Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Dodatku č 2. k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci / příspěvku na poskytování sociální služby uzavřené mezi Domovem Na Výsluní Hořovice, jakožto příjemcem dotace, a Středočeským krajem, jakožto poskytovatelem dotace. 15.11.2017
                                    

  Ing. Grunt     
  Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek na akci nazvanou: ,,Cyklostezka Hořovice – Kotopeky – lávka – projektová dokumentace “ a rada zároveň jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. David Grunt, Mgr. Helena Plecitá, Ing. Petr Karban a náhradníky ve složení Bc. Michal Hasman MPA, Daniel Paťava Dis. a Ing. Markéta Hořínková.
  15.11.2017
                                    

  Ing. Grunt     
  Rada v souvislosti s novelou stavebního zákona ukládá prověřit možnosti pro splnění požadavku Ministerstva pro místní rozvoj, na počet pracovníků vykonávajících agendu úřadu územního plánování, kdy pro ORP Hořovice je stanoven počet 4,5 úvazku a v současnosti je úvazku 1,8. Zohlednit zejména fakt neúměrně vysokých kvalifikačních požadavků v poměru s finančním ohodnocením a případně s ostatními ORP uskutečnit schůzku na MMR.
  15.11.2017
                                    

  Ing. Šnajdr    
  Rada souhlasí s návrhem odpovědí v dotazníku pro obce, který byl rozeslán společností ENERGO-ENVI, s.r.o., a pomocí kterého jsou sbírány informace k Územní energetické koncepci Středočeského kraje. Zajistit odeslání takto vyplněného dotazníku.
  15.11.2017
                                    

  Ing. Šnajdr    
  Rada nesouhlasí s provedením vodorovného dopravního značení V 12c a V 12d (Zákaz zastavení a Zákaz stání) v ulici Místní na křižovatce s ulicí Slavíkovou dle předloženého schématu. Objednat provedení prací.
  15.11.2017
                                    

  Ing. Šnajdr    
  Rada souhlasí se žádostí společnosti Vodovody a kanalizace Beroun a.s., týkající se prodloužení termínu dokončení výkopových prací z důvodu rekonstrukce kanalizačního řadu, vodovodního řadu a přípojek v ulici Nerudova a na Náměstí Svobody. Žádost byla podána z důvodu změny technologie při rekonstrukci kanalizačního řadu a přípojek. Novým termínem dokončení je 31. 12. 2017.
  15.11.2017
                                    

  Ing. Šnajdr    
  Rada souhlasí s návrhem úprav Městského informačního systému (turistických ukazatelů), který pro město spravuje společnost INFORM v.o.s. dle technickým a dopravním odborem předloženého návrhu. Projednat návrh se společností INFORM a předložit nabídku této společnosti na provedení radou schválených úprav.
  15.11.2017
                                    

  Ing. Šnajdr    
  Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého zrealizuje společnost BM Construction s.r.o. stavbu tenisové klubovny v termínu do 30. 4. 2018, místo původně domluveného 30. 11. 2017. Zajistit podpisy smluvních stran.
  15.11.2017
                                    

  Ing. Šnajdr    
  Rada nesouhlasí s opětovnou instalací svislé dopravní značky B28 „Zákaz zastavení“ do ulice Vrbnovská, která vymezuje úsek zákazu zastavení pro automobily mezi křižovatkami ulic Višňová a K Nemocnici.
  15.11.2017
                                    

  Ing. Anna Křížková  
  Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení a to v termínech: 15. 11. 2017 od 15:30 do 19 hodin, 21. 11, 22. 11., 27. 11. a 28. 11. 2017 od 13 do 16:30 hodin, 29. 11. 2017 od 14 do 19 hodin, 1. 12. a 6. 12. 2017 od 16 do 19 hodin, 8. 12. 2017 od 16 do 20 hodin, 13. 12. 2017 od 14 do 19 hodin, 20. 12. 2017 od 15:30 do 19 hodin.
  15.11.2017
                                    

  Ing. Anna Křížková  
  Radní vzali na vědomí nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění NV č. 340/2017 Sb., kterým došlo od 1. 11. 2017 ke změně platových tarifů u městského úřadu a příspěvkových organizací zřizovaných městem. Rada stanovila platy všem ředitelům příspěvkových organizací tak, že upravila tarif podle nařízení vlády a ostatní složky platů upravila dle návrhu viz příloha č.1.
  Zajistit předání platových výměrů. ZDRŽEL SE: 1 Mgr. Jiří Vavřička.
  15.11.2017
                                    

  JUDr. Maříková        
  Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění umístit a provozovat zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN 0,4kV a pilířů s rozvodnými skříněmi, na pozemcích parcelní č. 286/3, 437, 497, 513/2, 611/1 a 753/12 v k. ú. Hořovice za cenu 67.400,- Kč + DPH v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
  15.11.2017
                                    

  JUDr. Maříková        
  Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město přenechává paní Šárce Radinové k dočasnému užívání část pozemku parcelní č. 1111/1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 75 m2 za účelem využití na kuřárnu pro hosty restaurace v domě č. p. 699. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 2.11.2017 do 31.12.2018. Zajistit podpisy smluvních stran.
  15.11.2017
                                    

  JUDr. Maříková        
  Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 307/1 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Hořovice z důvodu zajištění lepšího přístupu k rodinnému domu č. p. 269. Zveřejnit záměr prodeje a informovat žadatele.
  15.11.2017
                                    

  Mgr.Olga Kebrlová  
  Rada  souhlasí s rekonstrukcí koupelny v Domě s pečovatelskou službou – byt č. 206. Rekonstrukce bude financována ze soukromých prostředků současné nájemkyně bytu za podmínek stanovených pronajímatelem bytu – Domovem Na Výsluní, Hořovice.
  15.11.2017   
                         

  Mgr. Olga Kebrlová 
  Rada schvaluje doplnění pevného pořadníku pro přidělení bytu pro dvojice v Domě s pečovatelskou službou Hořovice dle přílohy zápisu. Informovat Domov Na Výsluní Hořovice a žadatele.
  15.11.2017
                                    

  Mgr. Zdeňka Ulčová
  Rada přijímá dar Partnerského svazku obcí Gau Algesheim ve výši 15.360,- Kč a pověřuje radní Mgr. Zdeňku Ulčovou využitím této částky pro další rozvoj partnerství v oblasti kultury. Uvedenou částku tvoří dobrovolné příspěvky vybrané při ochutnávce darovaného vína na Cibulovém jarmarku v Hořovicích.
  15.11.2017                           

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

  Dr. Ing. Jiří Peřina  PhDr. Jiří Vlček               Mgr. Jiří Vavřička
                                                                                                                  

 

zde ke stažení