Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Obsah

 

                                                          

Zápis č. 21

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

18. 10. 2017

                                                          

                                                          

Přítomni:     

            Ondřej Vaculík, místostarosta                                           

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                    

            Mgr. Jiří Vavřička, radní                                         

            Karel Pelikán, radní                                    

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                   

            Jana Navrátilová, zapisovatelka                                        

                                                          

Omluveni:   

            Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                   

            Jana Šrámková, místostarostka                                        

            PhDr. Jiří Vlček, radní                                            

                                                          

Program:      

 1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                           
 2. Přizváni:                                     
 3. Kontrola úkolů                                      
 4. Podání členů rady                                            
 5. Organizační záležitosti                                     

                                                            

                                                            

                                                            

  ad 1)   Schůzi zahájil a řídil místostarosta města.                                              

              Ověřovateli zápisu byli jmenováni:Mgr. Jiří Vavřička, Karel Pelikán                                       

  ad 2)-4)          O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                              

                                                            

                                                            

                                                            


                                                            

                                                            

  Usnesení č. 21

   

  Rady města Hořovice ze dne 18. 10. 2017
                                                            

  Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                        

             

  Ing. Šnajdr    
  Rada souhlasí s přesahem zateplení rodinného domu č. p 1019/2 v ulici U Rybníčka na pozemek v majetku Města Hořovice parc. č.769/2 v. k. Hořovice. Informovat žadatele.         
  Rada si zároveň vyhrazuje právo rozhodovat pouze o těch žádostech stavebníků, kdy vlivem montáže zateplovacího systému dojde k zúžení průchodnosti přilehlého chodníku pod 1,5 m. V ostatních případech pověřuje k vyřizování žádostí občanů, týkajících se souhlasu města s montáží zateplovacího systému, přesahujícího nad pozemky v majetku Města Hořovic, Odbor technický a dopravní MěÚ Hořovice. Pověření je uděleno až do přijetí usnesení rady o jeho skončení.
  01.11.2017   
                         

  Ing. Šnajdr    
  Rada po prostudování studie proveditelnosti, mapující stav inženýrských sítí v lokalitě Žižkov v Hořovicích, zpracovanou společností PROJEKT IV, s.r.o. souhlasí s návrhem Odboru technického a dopravního MěÚ Hořovice, požádat projektovou kancelář PROJEKT IV, s.r.o. o nabídku na zpracování dalšího stupně, projektové dokumentace, tj. zpracování dokumentace pro územní řízení.    
  01.11.2017
                                    

  Ing. Šnajdr    
  Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce. Movitý majetek v celkové hodnotě 51.607,50 Kč bude zapůjčen ČZS ZO Hořovice na dobu deseti let. Zajistit podpisy smluvních stran.      
  01.11.2017
                                    

  Ing. Šnajdr    
  Rada bere na vědomí žádost Domova Na Výsluní, Hořovice na vyhlášení výběrového řízení Městem Hořovice na výměnu centrálního střešního světlíku.
  01.11.2017
                                    

  Ing. Šnajdr    
  Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 a tedy s nabídkou, podle které provede společnost TEZA s.r.o., za cenu 211.543 Kč bez DPH, výměnu přívodního vodovodního potrubí do objektů 1. základní školy. Rada souhlasí s výjimkou z důvodu havarijního stavu a nutnosti rychlého řešení vzniklé situace.
  01.11.2017
                                    

  Ing. Šnajdr    
  Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost STRABAG a.s., za cenu 499.581,83 Kč bez DPH, tj. 604.494 Kč vč. 21 % DPH, rekonstrukci části komunikace v ulici Na Tržišti (za hasičskou zbrojnicí). Zajistit podpisy smluvních stran.        
  01.11.2017   
                         

  Ing. Šnajdr    
  Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost STRABAG a.s. za cenu 314.938,99 Kč bez DPH, tj. 381.076,18 Kč vč. 21 % DPH, rekonstrukci části ulice Větrné v úseku od křižovatky s ulicí Na Radosti, po křižovatku s ulicí Polní. Rada zároveň souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo nazvané „Rekonstrukce komunikací v Hořovicích“, který smluvně řeší výstavbu právě ve Větrné ulici. Podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je umožněn článkem 4 výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení, jež byla vypsána na veřejnou zakázku nazvanou Rekonstrukce komunikací v Hořovicích a kde vítěznou nabídku podala právě společnost STRABAG a.s.   
  01.11.2017               
             

  JUDr. Maříková        
  Rada souhlasí se zněním Dohody o nájmu honitby, podle které město pronajímá Honebnímu společenstvu Podluhy - Hvozdec pozemky v k. ú. Hořovice, Velká Víska a Podluhy, uvedené v příloze č. 1 této dohody, za účelem honitby. Zajistit podpisy smluvních stran.         
  01.11.2017
                                    

  JUDr. Maříková        
  Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 1112/52 a 1034/1 v k. ú. Hořovice se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění soustavy nového elektrického kabelového vedení nízkého napětí. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 3 bm za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.           
  01.11.2017
                                    

  Bc. Trojan     
  Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 9, a to v plném rozsahu s tím, že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.     
  01.11.2017
                                    

  Bc. Trojan     
  Rada souhlasí s příspěvkem 120 tisíc Kč Městskému kulturnímu centru na pokrytí zvýšených nákladů na energie za období od 1. března do 30. září 2017.          
  01.11.2017
                                    

  Ing. Grunt     
  Rada na základě doporučení stavební komise souhlasí s pořízením územních studií v lokalitě Hvozdecká a Nad Statkem bez spolufinancování z dotačního titulu MMR ČR, kdy alokovaná částka již byla vyčerpána. Zároveň rada ukládá prověřit podmínku, kdy při výstavbě v těchto lokalitách by se stavebníci poměrnou částkou podíleli na uhrazení nákladů za pořízení studie.         
  01.11.2017                           

  Ing. Křížková

  Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice  Gymnáziu Václava Hraběte v Hořovicích pro konání školní akademie dne 18. 12. 2017 od 8:30 do 12:00 hod a dne 19. 12. 2017 od 8:30 do 18:00 hod.       
  01.11.2017
                                    

  Mgr. Kebrlová          
  Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením nájemních smluv na sociální byty dvěma žadatelkám dle přílohy zápisu. Městské správě bytového a nebytového fondu ukládá uzavřít nájemní smlouvy na dobu určitou, a to do 28. 2. 2018. Informovat žadatelky. 01.11.2017
                                    

  Mgr. Kebrlová          
  Rada  nesouhlasí  s prodloužením nájemní smlouvy v holobytu žadatelce dle přílohy zápisu.      
  01.11.2017                           

                                                            

                                                            

  Ondřej Vaculík                  Mgr. Jiří Vavřička, Karel Pelikán