Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

 

                                                          

Zápis č. 2

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

25. 1. 2017

                                                          

Přítomni:       

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                              

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                       

               Jana Šrámková, místostarostka                                   

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                

               Mgr. Renata Wachtlová, radní                                        

               PhDr. Jiří Vlček, radní                                          

               Mgr. Jiří Vavřička, radní                                     

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                              

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                 

                                                                                                      

Omluveni:                                                                                                            

                                                          

Program:       

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                          

               2. Přizváni:                                  

               3. Kontrola úkolů                                    

               4. Podání členů rady                              

               5. Organizační záležitosti                                  

                                                          

                                                          

                                                          

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                         

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ondřej Vaculík, PhDr. Jiří Vlček                                    

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.             

Mgr. Zdeňka Ulčová přišla později, v 15:20 hod.                                

                                                          

                                                          

Usnesení č. 2

Rady města Hořovice ze dne 25. 1. 2017

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                        

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které společnost SPF Group, s.r.o. zpracuje, za cenu 300.000 Kč bez DPH, tj. 363.000 Kč vč. 21% DPH, žádost o dotaci do programu IROP, týkající se výstavby autobusového terminálu na Náměstí Boženy Němcové v Hořovicích. Úkol trvá.  
8.2.2017                         

Dr. Ing. Peřina             
Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na 20. 02. 2017.
8.2.2017                         

Ing. Grunt       
Rada na základě podané žádosti obce Rpety souhlasí dle ustanovení § 6 odst. 6 písmene b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších přepisů s pořízením územního plánu obce Rpety úřadem územního plánování MěÚ Hořovice, jakožto příslušného úřadu dle ustanovení § 6 odst. 1 písmene c). Náklady spojené se zpracováním územního plánu hradí obec Rpety.           
8.2.2017                         

Ing. Grunt       
Rada souhlasí s podáním podnětu Státnímu pozemkovému úřadu – pobočka Beroun, k zahájení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Velká Víska, z důvodu vypořádání majetkových poměrů pod navrženým „východním“ obchvatem města Hořovice a z důvodu vypořádání majetkových poměrů pod navrženou cyklostezkou Hořovice – Tihava. Rada zároveň pověřuje Ing. Grunta k zajištění veškeré administrace pro podání žádosti a k zahájení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velká Víska.
8.2.2017                         

Ing. Křížková
Rada se seznámila s nařízením vlády č. 414/2016 Sb., podle kterého je zvýšen maximální možný limit odměn členům zastupitelstev. Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2017 nepočítal s navýšením těchto odměn, rada navrhuje zastupitelstvu odměny ponechat v dosavadní výši. 
8.2.2017                         

Ing. Křížková
Rada podle § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o změně platu ředitelky příspěvkové organizace - Městská mateřská škola Hořovice Bc. Heleny Nesnídalové podle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu s účinností od 1. února 2017. Zajistit předání platového výměru.
8.2.2017                         

Ing. Křížková
Rada podle ustanovení § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o změně platu ředitele příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice Ing. Jaroslava Pelána podle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu s účinností od 1. února 2017. Zajistit předání platového výměru.
8.2.2017                         

Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve IV. čtvrtletí 2016.
8.2.2017                         

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem veřejných prostranství, komunikací a chodníků za účelem pořádání 29. ročníku Cibulového jarmarku v Hořovicích v rozsahu obvyklém v minulých letech, v době od pátku 6. 10. 2017, 18.00 hod. do soboty 7. 10. 2017, 22.00 hod. Rada zároveň souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a přísálí v budově radnice č. p. 2/2, v době od čtvrtka 5. 10. do neděle 8. 10. 2017 a s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 3/2014 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných psychotropních látek na veřejném prostranství v pátek 6. 10. 2017, v době od 17.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu v době od 9.00 hod. do 22.00 hod. Oznámit usnesení rady žadateli.
8.2.2017                         

Ing. Šnajdr      
Rada nesouhlasí s dlouhodobým pronájmem parkovacího stání za účelem provozování rychlého občerstvení na parkovišti v Pražské ulici. Oznámit usnesení rady žadateli.
8.2.2017                         

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spojené se smlouvou o právu provést stavbu, včetně příloh č. 1 a 2, s Římskokatolickou farností Hořovice, která se týká umístění a vybudování dešťové kanalizace, plánované v rámci stavby nazvané Hořovice - odvodnění kostela sv. Jiljí.    
8.2.2017                         

Ing. Šnajdr      
Město Hořovice schvaluje přijetí individuální účelové dotace na „Odstranění škod vzniklých po přívalovém dešti a krupobití dne 23. 5. 2016“ z Odboru regionálního rozvoje Středočeského kraje pro rok 2016 ve výši 2.598.000 Kč.           
8.2.2017                         

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 a tedy s cenovou nabídkou, podle které zpracuje společnost PROJEKT IV s.r.o., za cenu 238.000 Kč bez DPH, tj. 287.980 Kč vč. 21% DPH, dokumentace ke stavebnímu řízení na akci "Revitalizace lokality Stareč". Zajistit návrh smlouvy o dílo.
8.2.2017                         

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 a tedy s cenovou nabídkou, podle které doplní společnost ČIP Plus s.r.o., za cenu 279.993 Kč bez DPH, tj. 338.792 Kč vč. 21 % DPH, městský kamerový dohlížecí systém o další dvě kamery. Zajistit návrh smlouvy o dílo.
8.2.2017                         

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 a tedy s cenovou nabídkou, podle které zpracuje společnost ANTA s.r.o., za celkovou cenu 258.000 Kč bez DPH, tj. 312.180 Kč vč. 21% DPH, postupně všechny potřebné stupně projektové dokumentace na akci nazvanou: Výstavba parkoviště P+R jako součásti terminálu, náměstí Boženy Němcové v Hořovicích. Zdržel se: 1 Mgr. Renata Wachtlová
8.2.2017                         

Ing. Šnajdr      
Na základě žádosti Domova Na Výsluní rada města Hořovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádostí o dotace z programu 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 Městem Hořovice jako zřizovatelem dané organizace, k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Žádost bude podána na akci: „Nákup automobilu s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu - Domov na Výsluní“ a na stavebně investiční akci: „Modernizace koupelen v bytech Domu s pečovatelskou službou Hořovice“. Dále rada doporučuje zastupitelstvu schválit spoluúčast města ve výši minimálně 25% z celkových uznatelných výdajů. 8.2.2017                         

Ing. Šnajdr      
Rada schvaluje přípravu podkladů pro změnu závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku u akce „SPORTOVNÍ HALA HOŘOVICE“ dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Dále rada pověřuje zastoupením (viz ustanovení § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů) společnost ACCON managers & partners, s.r.o., IČ: 26 72 47 91.
8.2.2017                         

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat součást distribuční soustavy na pozemku parcelní č. 1763 v k. ú. Hořovice za cenu 5.663,- Kč. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
8.2.2017                         

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parcelní č. 497, 437, 513/2, 286/3, 753/12 a 611/1 v k. ú. Hořovice se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve výměně distribuční soustavy – zemního kabelového vedení nízkého napětí. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí 137 běžných metrů za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
8.2.2017                         

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním dohody o ukončení nájmu části pozemku parcelní č. 462/1 v k. ú. Hořovice z důvodu jeho dalšího nevyužívání nájemcem. Zajistit podpisy smluvních stran.  
8.2.2017                         

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, podle které budou orgány města Hořovice vykonávat místo orgánů obce Lážovice přenesenou působnost v agendě projednávání přestupků. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne právní moci udělení souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje do 31. 12. 2018. Informovat obec Lážovice, zajistit podpisy smluvních stran a požádat Krajský úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu s touto smlouvou.           
8.2.2017                         

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o nájmu části pozemku, podle které město pronajme Společenství vlastníků bytových jednotek domu čp. 1230 Hořovice část pozemku parcelní č. 942/1 v k. ú. Velká Víska o výměře 42 m2 za účelem vybudování bezbariérové přístupové rampy k domu čp. 1230 v ul. Višňová. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2018. Nájemné činí 20,- Kč/m2/rok. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
8.2.2017                         

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemků, podle které město pronajímá Kynologickému klubu Hořovice – AVZO TSČ a Základní organizaci Kynologický klub Hořovice pozemky parcelní č. 827/19 a č. 827/35 v k. ú. Velká Víska za účelem využívání pro výcvik psů ve sportovní kynologii. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 1. 7. 2058. Nájemné činí 1.000,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.   
8.2.2017                         

Mgr. Kebrlová             
Rada souhlasí s návrhem Řídící skupiny komunitního plánování na rozdělení finančních prostředků v rámci výběrového řízení pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Hořovice – sociální oblast (viz příloha originálu zápisu) pro rok 2017 a zároveň schvaluje znění smluv na přidělené dotace. Předložit na nejbližší jednání zastupitelstva.
8.2.2017                         

Mgr. Kebrlová             
Rada souhlasí v souladu se  Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice – sociální oblast s vypsáním doplňujícího výběrového řízení na poskytnutí dotace na adiktologické služby pro rok 2017, a to k 1. únoru 2017.
8.2.2017                         

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice schvaluje doplnění pevného pořadníku pro přidělení bytů pro dvojice v Domě s pečovatelskou službou Hořovice dle přílohy zápisu, který byl sestaven v souladu s vnitřním předpisem Kritéria pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Hořovice. Informovat Domov Na Výsluní  Hořovice a  žadatele.           
8.2.2017                         

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice schvaluje dokument Program prevence kriminality města Hořovice na r. 2017.
8.2.2017                         

p. Vaculík        
Rada souhlasí s účastí města v rámci mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" a s vyvěšením vlajky dne 10. 03. 2017 na budově radnice. Zdržel se: 1 Dr. Ing. Jiří Peřina
8.2.2017                         

pí Šumerová  
Rada souhlasí se stanovením závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím města na rok 2017 podle návrhu v příloze originálu zápisu. Předat s podpisem starosty příspěvkovým organizacím.             
8.2.2017                         

pí Šumerová  
Rada nesouhlasí se spoluúčastí na financování systému prevence na Základní a Mateřské škole Tlustice, neboť město Hořovice není jejím zřizovatelem.        
8.2.2017                         

pí Šumerová  
Rada nesouhlasí s prominutím částky vyměřené za užívání veřejného prostranství firmě Staveko Příbram.        
8.2.2017                         

pí Šumerová  
Rada bere na vědomí výsledek projednání s dotčenými obcemi jejich event. zájem o dohodu dle § 179 odst. 2 školského zákona.          
8.2.2017                         

pí Šumerová  
Rada souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 1 850,- Kč od města Králův Dvůr na částečné pokrytí potřeb klienta Domova, p. Fr. Nováka.
8.2.2017                         

pí Šumerová  
Rada souhlasí s umístěním bannerů „Pojď hrát hokej“ pro účely rozvojového projektu ČSLH na oplocení u Speciální školy a na zábradlí u Společenského domu. Bude zpoplatněno dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2013.  
8.2.2017                         

pí Šumerová  
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky 1. ZŠ o volném dnu pro žáky 27. 01. 2017 z organizačních důvodů (odstávka vody).   
8.2.2017                         

pí Šumerová  
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem radničního sálu Gymnáziu Václava Hraběte pro uskutečnění besedy s Prof. Martinem Hilským dne 16. 02. 2017 od 9:00  do 12:00 hodin.
8.2.2017                         

pí Šumerová  
Rada souhlasí se stanovením termínu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v MMŠ Hořovice na 04. 05. 2017 od 15:00 hodin v budově Větrná čp. 869.       
8.2.2017                         

pí Šumerová  
Rada souhlasí se stanovením přerušení provozu MMŠ Hořovice v době hlavních prázdnin od 17. 07. do  04. 08. 2017.           
8.2.2017                         

                                                          

                                                          

               Ondřej Vaculík  PhDr. Jiří Vlček              Dr. Ing. Jiří Peřina