Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Obsah

                                                          

Zápis č. 18

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

20. 09. 2017

                                                          

Přítomni:       

            Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                   

            Jana Šrámková, místostarostka                                        

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                    

            Mgr. Jiří Vavřička, radní                                         

            PhDr. Jiří Vlček, radní                                            

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                   

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                      

                                                          

Omluveni:      Ondřej Vaculík, místostarosta                                           

                                                          

                                                          

Program:      

 1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                
 2. Přizváni:                                           
 3. Kontrola úkolů                                           
 4. Podání členů rady                                      
 5. Organizační záležitosti                                           

                                                            

                                                            

                                                            

  ad 1)   Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                            

              Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička                                              

  ad 2)-4)          O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.       

                                       


 

Usnesení  č. 18

                                                          

Rady města Hořovice ze dne 20. 9. 2017

                                                          

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                                        

                       

Bc. Aleš Trojan        
Rada bere na vědomí oznámení ředitelů obou základních škol o vyhlášení ředitelského volného dne v pátek 29. 9. 2017.   
04.10.2017
                                  

Ing. Grunt     
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí kupní a se zněním kupní smlouvy ve věci prodeje pozemku p. č. 892/5 k. ú. Velká Víska. Rada doporučuje zastupitelstvu města smlouvu o smlouvě budoucí kupní schválit.
04.10.2017
                                  

Ing. Křížková
Rada podle § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodla o změně platu ředitele příspěvkové organizace Městské sportovní centrum Hořovice pana Jaroslava Sedláka podle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu s účinností od 1. října 2017. Zajistit předání platového výměru.        
04.10.2017
                                  

Ing. Křížková
Rada podle § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodla o změně platu ředitelky příspěvkové organizace Městská mateřská škola Hořovice Bc. Heleny Nesnídalové podle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu s účinností od 1. října 2017. Zajistit předání platového výměru.
04.10.2017   
                       

Ing. Křížková
Rada souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v termínu od 1.11.2017 na dobu 12 měsíců pro pět zaměstnanců, kteří by byli zařazeni do Městské správy bytového a nebytového fondu na úklidové práce. V případě získání příspěvku na VPP rada zmocňuje ředitele příspěvkové organizace MSBNF k řízení, organizování a kontrolování práce těchto zaměstnanců.
04.10.2017
                                  

Ing. Křížková

Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a zasedací místnosti pro zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ve dnech 4.,  20. a 21. října 2017.
04.10.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s návrhem smlouvy společnosti ALIS, spol. s. r. o., týkající se poskytnutí práv k užívání software z důvodu rozšíření programu „KEO“ o příspěvkové organizace. Zajistit podpisy smluvních stran.               
04.10.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh pro veřejnou zakázku dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na projekt „Projekt obnovy sídelní zeleně ve městě Hořovice – etapa I Višňovka.“ Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman MPA, Ing. David Grunt, Ing. Milan Šnajdr, Ing. Petr Karban, Alena Jirků, administrace: zástupce CBG – Consult, s.r.o. náhradníci – Mgr. Helena Plecitá, Ing. Markéta Hořínková, Alena Gebrianová, Roman Jetel, Ing. Josef Nový.
04.10.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které Národní památkový ústav, správa zámku v Hořovicích pronajme městu prostory – 1 místnost v přízemí západního křídla zámku o výměře 43,7 m2 pro konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 19. 10. do 23. 10. 2017. Nájemné činí 1.000 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
04.10.2017
                                  

JUDr. Maříková        
1) Rada souhlasí se zněním Licenční smlouvy – ParkControl, podle které společnost City Parking Group, s. r. o., poskytne městu licenci pro užití aplikace ParkControl, umožňující provádění kontrol úhrady parkovného v zóně placeného stání ve městě, za měsíční odměnu ve výši 299,- Kč + DPH.
2) Rada souhlasí se zněním Smlouvy o poskytování služeb - ClickPark, podle které společnost City Parking Group, s. r. o., zajistí pro město možnost platby parkovného prostřednictvím aplikace ClickPark v zóně placeného stání ve městě, za měsíční odměnu ve výši 10% z veškerých příjmů vybraných pomocí aplikace ClickPark v zóně placeného stání, minimálně však 1490,- Kč + DPH. Smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou. Zajistit podpisy smluvních stran.
04.10.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej  pozemku parc. č. 777/2  o výměře  27 m2 v k. ú. Hořovice z důvodu sjednocení majetku a lepšího přístupu k domu č. p. 356 v Hořovicích. Zveřejnit záměr prodeje a informovat žadatele.     
04.10.2017   
                       

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí s tím, aby přestupky na úseku matrik dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, projednával odbor vnitřních věcí a právní Městského úřadu v Hořovicích.
04.10.2017
                                  

Mgr. Kebrlová          
Rada souhlasí s výkonem opatrovnictví u klientky odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle přílohy k zápisu, i když jmenovaná nemá trvalé bydliště přímo na území Hořovic. Zdržel se: 1          
04.10.2017                           

pí Šrámková 
Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na sociální byt dle přílohy zápisu. Vzhledem k nepravidelným platbám a dluhu na nájemném a službách prodloužit nájemní smlouvu pouze do 30. 11. 2017. V případě pravidelného hrazení běžných plateb pak nájemní smlouvu Městská správa bytového a nebytového fondu automaticky prodlouží až do 28. 02. 2018.
04.10.2017                           

                                                          

                                                          

Dr. Ing Jiří Peřina   Jana Šrámková                            Mgr. Jiří Vavřička