Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

zde ke stažení

 

                                                          

Zápis č. 17

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

06. 09. 2017

                                                          

Přítomni:     

            Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                   

            Ondřej Vaculík, místostarosta                                           

            Jana Šrámková, místostarostka                                        

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                    

            Mgr. Jiří Vavřička, radní                                         

            PhDr. Jiří Vlček, radní                                            

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                   

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                      

                                                          

Omluveni:                                                  

                                                          

                                                          

Program:     

            1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                             

            2. Přizváni:                                       

            3. Kontrola úkolů                                        

            4. Podání členů rady                                              

            5. Organizační záležitosti                                       

                                                          

                                                          

                                                          

ad 1)   Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                            

            Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček                                          

ad 2)-4)          O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                              

                                                          

 


                                            

                                                       

                                                          

Usnesení č. 17

 

Rady města Hořovice ze dne 6. 9. 2017

                                                          

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:  

                                      

                                                                             

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí dotace organizaci Motorvize ve výši 2.000,- Kč, a to za podmínek současně schvalované vzorové Smlouvy o poskytnutí dotace.
20.09.2017                           

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 6, a to v plném rozsahu s tím, že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.
20.09.2017                           

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Dodatku č 1. k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci / příspěvku na poskytování sociální služby uzavřené mezi Domovem Na Výsluní Hořovice, jakožto příjemcem dotace a Středočeským krajem jakožto poskytovatelem dotace. 
20.09.2017                           

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím dotace a zároveň tak s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace od Středočeského kraje, a to na akci „Hořovické kulturní léto“.
20.09.2017                           

Bc. Trojan     
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh 7. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2017.            
20.09.2017                           

Dr. Ing. Peřina          
Rada města Hořovice souhlasí s bezplatným pronájmem nádvoří Starého zámku v Hořovicích v rámci předvolební kampaně  ČSSD pro pořádání koncertu dechové hudby Krajanka v neděli dne 24. 9. 2017 od 16. hodin.
06.09.2017                           

Ing. Grunt     
Rada bere na vědomí vyhodnocení podaných nabídek předložené komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ohledně ,,Záměru prodeje pozemku p. č. 892/5 k. ú. Velká Víska“ a na základě tohoto vyhodnocení rada doporučuje zastupitelstvu města Hořovice, schválit prodej pozemku p. č. 892/5 za nejvyšší nabídkovou cenu a to 501 Kč včetně DPH za 1 m2 pozemku, kdy celková nabídková cena činí 29.147.708,09 Kč včetně DPH. Do stanoveného termínu byly předloženy 2 nabídky. Současně předložit zastupitelstvu finanční analýzu k možnosti výstavby inženýrských sítí a prodeje pozemků městem Hořovice.

PRO: 5 
ZDRŽEL SE: 1   Dr. Ing. Jiří Peřina   
PROTI: 0"      
20.09.2017                           

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s textem smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod, vč. návrhu o přistoupení k platbám vodného a stočného, do a z tribuny u fotbalového stadionu v Hořovicích, kdy plátcem za služby Vodovodů a kanalizací Beroun, a.s. se nově stává příspěvková organizace Městské sportovní centrum. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.09.2017                           

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s textem smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod, vč. návrhu o přistoupení k platbám vodného a stočného, do a z nové sportovní haly v Hořovicích, kdy plátcem za služby Vodovodů a kanalizací Beroun, a.s. se nově stává příspěvková organizace Městské sportovní centrum. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.09.2017                           

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s textem smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod, vč. návrhu o přistoupení k platbám vodného a stočného, do a z městského kina v Hořovicích, kdy plátcem za služby Vodovodů a kanalizací Beroun, a.s. se nově stává příspěvková organizace Městská správa bytového a nebytového fondu. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.09.2017                           

Ing. Šnajdr    
Rada, poté co se seznámila se stanoviskem Policie České republiky, Dopravního inspektorátu Beroun, týkajícího se dopravní úpravy v ulici Milinovského, nesouhlasí s žádostí obyvatel této ulice o výjimku, tj. o úpravu dopravního značení ve smyslu umožnění parkování v nočních hodinách a na vyhrazených místech. O usnesení rady informovat žadatele.             
20.09.2017                           

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s cenovou nabídkou firmy Krásnohorská elektro,s.r.o., Krásná Hora nad Vltavou 172, 262 56, týkající se vypracování realizační projektové dokumentace nového veřejného osvětlení v ulicích Na Radosti, 1. máje, Palachova, Kosmonautů. Objednat vypracování této dokumentace.          
20.09.2017                           

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s textem protokolu o předání a převzetí předmětu nájmu a o předání nemovitosti po odstranění stavby základové stanice veřejné komunikační sítě nebo zařízení veřejné komunikační sítě, týkající se odstranění vestavby, v majetku společnosti CETIN a.s., z půdních prostor budovy č. p. 617 v Jiráskově ulici i s textem protokolu o demontáži podružného elektroměru pro napájení základové stanice veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., a podpisy pověřuje starostu města. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.09.2017                           

Ing. Šnajdr    
Rada bere na vědomí podnět občana Hořovic, podle kterého je potřebné v Hořovicích změřit množství polétavého prachu v ovzduší a navrhuje obrátit se v této věci na Krajský úřad Středočeského kraje.     
20.09.2017                           

Ing. Šnajdr    
Rada nesouhlasí s instalací vodorovného dopravního značení V 12c „Zákaz zastavení“ po obou stranách komunikace spodní části ulice Buková v úseku mezi křižovatkami s ulicí Milinovského a ulicí Modřínová.
20.09.2017                           

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které bude prováděn, za celkovou cenu 205.000 Kč vč. DPH, ing. Jiřím Preslem autorský a stavební dozor při výstavbě sběrného dvora v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních stran.      
20.09.2017                           

Ing. Šnajdr    
Rada města na základě soutěže o veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, nazvanou „Rekonstrukce komunikace v ulici K Nemocnici v Hořovicích“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Nabídnutá cena za provedení prací činí 19.223.945,43 Kč bez DPH, tj. 23.260.973,97 Kč vč. 21% DPH.
20.09.2017                           

Ing. Šnajdr    
Rada města na základě soutěže o veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, nazvanou „Rekonstrukce komunikací v Hořovicích“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Nabídnutá cena za provedení prací činí 5.667.242 Kč bez DPH, tj. 6.857.363 Kč vč. 21% DPH.
20.09.2017                           

Ing. Šnajdr    
Rada města, na základě soutěže o veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, nazvanou "Snížení energetické náročnosti společenského domu v Hořovicích“, projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, IČO: 62743881, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Nabídnutá cena za provedení prací činí 8.444.458 Kč bez DPH, tj. 10.217.794 Kč vč. 21% DPH.
20.09.2017                           

Ing. Šnajdr    
Město Hořovice souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast na projekt „Volnočasové aktivity pro děti a mládež - prevence kriminality“.
20.09.2017                           

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce nemovitosti, podle které město přenechává Veronice Rajsové k dočasnému užívání část pozemku parcelní č. 1112/49 v k. ú. Hořovice o výměře cca 27 m2 na zahrádku. Smlouva o výpůjčce nemovitosti se uzavírá na dobu určitou od 15. 9. 2017 do 31. 12. 2018. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.09.2017                           

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění umístit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy - kabelové vedení NN a pojistkovou skříň v chodníku na pozemcích parcelní č. 1016/2, 997, 978 a 888/1 v k. ú. Hořovice za cenu 136.500,- Kč + DPH v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
20.09.2017                           

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění umístit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy – v zemi uložené kabelové vedení NN 0,4kV, na pozemcích parcelní č. 92/8, 678/1 a 831/23 v k. ú. Velká Víska za cenu 12.500,- Kč + DPH v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran. 
20.09.2017                           

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce nemovitosti, podle které město přenechává panu Vladimíru Lacinovi k dočasnému užívání část pozemku parcelní č. 1112/52 v k. ú. Hořovice o výměře cca 20 m2 za účelem zřízení venkovního posezení. Smlouva o výpůjčce nemovitosti se uzavírá na dobu určitou od 15. 9. 2017 do 31. 12. 2020. Zajistit podpisy smluvních stran.           
20.09.2017                           

JUDr. Maříková        
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o zřízení věcného břemene, podle které je město oprávněno provozovat a udržovat stavbu chodníku na části pozemku parcelní č. 1935/1 v k. ú. Hořovice, který je ve spoluvlastnictví pana Ivana Cedivody a paní Ivany Vrbové, za cenu 100,- Kč/m2.       
20.09.2017                           

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, uzavřené dne 17. 7. 2015 mezi městem Hořovice a STATKEM HOŘOVICE, s. r. o., podle kterého STATEK HOŘOVICE, s. r. o., rozšiřuje předmět nájmu o pozemek parc. č. 87 v k. ú. Velká Víska a pronajímá tento pozemek městu za účelem zřízení a provozování sběrného dvora. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.09.2017                           

JUDr. Maříková        
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení  pozemku parcelní č. 1966/21 v k. ú. Hořovice o výměře 48 m2 od pana Zdeňka Fajrajzla, Petra Prajzlera a paní Mileny Prajzlerové za účelem majetkoprávního vypořádání, za kupní cenu 200,- Kč/m2.
20.09.2017                           

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí s rozšířením doplňkové činnosti příspěvkové organizace Středisko volného času - DOMEČEK HOŘOVICE o poskytování služeb mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, pro žáky 1. stupně základní školy v době, kdy rodiče jsou v zaměstnání. Rada souhlasí s aktualizovaným zněním zřizovací listiny této příspěvkové organizace a doporučuje zastupitelstvu města aktualizovanou zřizovací listinu schválit.
20.09.2017                           

Mgr. Kebrlová          
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hořovice na sociální oblast s organizací Linka bezpečí, z. s. ve výši 2.000 Kč na rok 2017.          
20.09.2017                           

p. Vaculík      
Rada souhlasí s přidělením finančního příspěvku pro MSBNF ve výši 150.000 Kč na činnost.      
20.09.2017                           

pí Šrámková 
Rada souhlasí s navýšením rozpočtu Domova Na Výsluní Hořovice o částku 199 000,- Kč. Částka bude použita na vyhotovení energetického a technického posudku úpravy topné soustavy v Domově.           
20.09.2017                           

Dr. Ing. Jiří Peřina   Mgr. Zdeňka Ulčová                                           PhDr. Jiří Vlček