Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Obsah

                                                                             

Zápis č. 16

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

23. 08. 2017

                                                                             

Přítomni:           

                Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                                       

                Ondřej Vaculík, místostarosta                                                 

                Jana Šrámková, místostarostka                                                              

                PhDr. Jiří Vlček, radní                                                   

                Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                                       

                Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                             

                                                                             

Omluveni:         

               Mgr. Jiří Vavřička, radní                                                              

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                                        

                                                                             

Program:            

                1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                                    

                2. Přizváni:                                                        

                3. Kontrola úkolů                                                           

                4. Podání členů rady                                                    

                5. Organizační záležitosti                                                            

                                                                                                                                            

                                                                             

ad 1)      Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                      

                Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ondřej Vaculík                                                       

ad 2)-4)                O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

 

 


                                                

                                                                             

Usnesení  č. 16

 

Rady města Hořovice ze dne 23. 8. 2017

                                                                             

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                                                          

Bc. Hasman MPA            
Rada města Hořovice ukládá ředitelům příspěvkových organizací, aby při nákupu veškerých energií a telekomunikačních služeb v budoucnu vždy hlídali ceny nakupovaných produktů. Tyto musí být vždy stejně nízké či nižší, než za jaké nakupuje město Hořovice.
06.09.2017                                        

Bc. Trojan MPA               
Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí daru SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Ohrazenice. 06.09.2017                                        

Bc. Trojan MPA               
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené přehledy, zejména pak rozpis plnění a čerpání schválených rozpočtů, a to u hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací, jejichž je město zřizovatelem.
06.09.2017                                        

Bc. Trojan MPA               
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 3, a to v plném rozsahu s tím, že navýšené výdaje budou ve stejné výši kryty realizovaným a také předpokládaným navýšením příjmů. Rada města Hořovice zároveň toto schválené rozpočtové opatření č. 3 předloží jako dílčí rozpočtové opatření pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.
06.09.2017                                        

Bc. Trojan MPA               
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 4, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání.
06.09.2017                                        

Bc. Trojan MPA               
Rada města Hořovice schvaluje předložený návrh rozpočtu Městského sportovního centra Hořovice na rok 2017.

06.09.2017                                        

Bc. Trojan MPA               
Rada města Hořovice schvaluje návrh cen za pronájem ve sportovní hale Hořovice
s platností od 1. 9. 2017, a to ve výši 700 Kč/hod. – celá hala, 300 Kč/hod. – 1/3 haly, 200 Kč/hod. – velký sál a 150 Kč/hod. – malý sál.
06.09.2017                                        

Bc. Trojan MPA
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 5, a to v souvislosti s možností získat dotaci v rámci Integrovaného operačního programu Kybernetická bezpečnost. Rada města Hořovice zároveň toto schválené rozpočtové opatření č. 5 předloží jako dílčí rozpočtové opatření pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.
06.09.2017                                        

Dr. Ing. Peřina  
Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na pondělí 25. 09. 2017.
06.09.2017                                        

Ing. Křížková     
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve II. čtvrtletí 2017        
06.09.2017                                        

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na projekt „Rozvoj informačních systémů města Hořovice.“ Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Pavel Nový, Mgr. Radek Smrž, Mgr. Helena Plecitá, Bc. Michal Hasman MPA, Ing. Jiří Žák, náhradníci – 1. Náhradník Ing. Milan Šnajdr, 2. náhradník Miloslav Jelínek, 3. náhradník Ing. Markéta Hořínková, 4. náhradník Ondřej Vaculík, 5. náhradník Roman Jetel.     
01.11.2017                                        

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s textem zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., týkající se výstavby ""Denního centra pro osoby bez přístřeší"", včetně všech příloh a tedy i návrhu Smlouvy o dílo. Rada zároveň schvaluje členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, a jejich náhradníky ve složení: členové – Ing. Milan Šnajdr, Ondřej Vaculík a Ing. Petr Karban (náhradníci – Ing. Miroslava Paťavová, Bc. Michal Hasman MPA a Alena Ratajová DiS).
04.10.2017                                        

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s návrhem jízdního řádu pro  linku 210009 MHD Hořovice, ""Cintlovka - žel. st. - nám. B. Němcové - nemocnice (C09), s platností od 3. 9. 2017 do 9. 12. 2017. Oznámit usnesení rady žadateli a správnímu orgánu.

 

06.09.2017                                        

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí se žádostí Společenství vlastníků 819-820 a tedy se vstupem do prostor bývalé kotelny v obytném domě č. p. 819-820 v Hořovicích za účelem provádění výměny oken v těchto prostorách a souhlasí s odstraněním kovových konstrukcí původního zařízení uhelné kotelny, které mohou bránit v provedení záměru společenství. Rada nemá námitek k odstranění trubky vedoucí po fasádě domu č. p. 819-820, která byla součástí plynových rozvodů a zařízení bývalé plynové kotelny, postavené v prostorách dřívější kotelny uhelné, upozorňuje však
na to, že tato trubka bude majetkem současného nájemce řešených prostor, tedy společnosti Hořovická teplárenská, s.r.o. Odeslat stanovisko rady žadateli.
06.09.2017                                        

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s přesahem půdorysu nadzemní části bytového domu č. p. 819 a 820 v ulici 1. máje z důvodu zateplení budovy. Zároveň souhlasí s dočasným zpoplatněným záborem pozemku pro stavbu lešení a skladování stavebního materiálu. Informovat žadatele.        
06.09.2017                                        

Ing. Šnajdr         
Rada nesouhlasí s žádostí obyvatelky Luční ulice o připojení jejího rodinného domu na kanalizační řad, jelikož v ulici žádný kanalizační řad nevede a pokud by i vedl, pak výstavbu kanalizačních přípojek zajišťuje ten, kdo ji bude používat. Oznámit usnesení rady žadatelce.
06.09.2017                                        

Ing. Šnajdr         
Rada poté, co se seznámila s dendrologickým posudkem, týkajícím se 8 ks stromů, rostoucích na pozemku Města Hořovice p. č. 122/1 v k. ú. Hořovice nesouhlasí
s pokácením min. 5 ks těchto stromů.
06.09.2017                                        

Ing. Šnajdr         
Rada nesouhlasí s žádostí o vyčištění okapů soukromého obytného domu č. p. 724 v Jiráskově ulici v Hořovicích na náklady města. Jediným důvodem požadavku vyčistit okapy bylo odmítnutí ze strany města pokácet k domu přilehlé zdravé stromy. Informovat žadatele.   
06.09.2017                                         

Ing. Šnajdr         
Rada města souhlasí se zněním příkazní smlouvy, podle které Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, Riegrova 1, Plzeň 306 25, za cenu 63.000 Kč bez DPH obstará administraci žádosti na projekt „Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice,“ v souladu s příslušnými a závaznými dokumenty OPŽP. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.

                                              

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s výstavbou dvou workoutových hřišť na území města v odhadované hodnotě 500.000 Kč. Připravit do návrhu rozpočtu roku 2018 a současně připravit žádost o dotaci z dotačních titulů Středočeského kraje vyhlášených pro rok 2018. 
06.09.2017                                        

Ing. Šnajdr         
Město Hořovice souhlasí s přijetím dotace ve výši 86.400,- Kč na projekt „Volnočasové aktivity pro děti a mládež - prevence kriminality “ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu.
06.09.2017                                        

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s předloženým vyčíslením víceprací na opravě lávky do pavilonu č. 6 v areálu 1. ZŠ Hořovice ve výši 206.870 Kč bez DPH, čímž se celková cena díla se navýší na konečných 1.552.696,27 Kč bez DPH.
06.09.2017                                        

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s přípravou podkladů pro podání žádosti o dotaci z IROP – číslo výzvy 10 „Kybernetická bezpečnost Hořovice“. Zároveň souhlasí se Smlouvou o dílo se společností AJL, s. r. o., Markova 1965/6, 594 01 Velké Meziříčí, dle které bude zpracována Studie proveditelnosti pro výše uvedený projekt za částku 199.000 Kč bez DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
06.09.2017                                        

Ing. Šnajdr         
Rada města Hořovice souhlasí se zakoupením 2 ks turistických map Mikroregionu Hořovicko za celkovou cenu 28.900,- Kč s DPH a s jejich umístěním. Mapy včetně zabudování dodá firma Ing. Stanislav Rauch, Plzeň.      
06.09.2017                                        

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí s vrácením peněžních prostředků od MAS Karlštejnsko, z. ú., v termínu do 30. 9. 2017 s tím, že současně bude městu uhrazen úrok z prodlení
a smluvní pokuta vzhledem k nedodržení  původního termínu splatnosti.
04.10.2017                                        

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 1506/4 v k. ú. Hořovice se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění stavby zařízení distribuční soustavy kabelového vedení kNN. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 56 bm  za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
06.09.2017                                        

JUDr. Maříková               

 

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 493170353 o dodávce doplňku Monitor Obecní samospráva k programovému vybavení CODEXIS a jeho aktualizací se společností ATLAS consulting spol. s r. o. Zajistit podpisy smluvních stran.
06.09.2017                                        

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí s uzavřením Licenční smlouvy, podle které Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., poskytne bezúplatně městu oprávnění k výkonu práva užít dílo (licenci) na software Portál příspěvkových organizací-Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Zajistit podpisy smluvních stran.  
06.09.2017                                        

JUDr. Maříková               
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení části pozemku parcelní č. 1966/3 v k. ú. Hořovice o výměře 80 m2 od pana Zdeňka Fajrajzla, Petra Prajzlera a paní Mileny Prajzlerové  za účelem majetkoprávního vypořádání, za kupní cenu 200,- Kč/m2.
06.09.2017                                        

JUDr. Maříková               
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení části pozemku parcelní č. 2082 v k. ú. Hořovice o výměře 11 m2 od manželů Ing. Jiřího Pavlíčka a Ivany Pavlíčkové za účelem majetkoprávního vypořádání, za kupní cenu 500 Kč/m2.
06.09.2017                                        

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o partnerství mezi městem Hořovice a společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., uzavřenou v rámci projektu Rekonstrukce autobusového nádraží v Hořovicích. Dodatek reaguje na fůzi společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. a společnosti PROBO BUS a.s. Zajistit podpisy smluvních stran.
06.09.2017                                        

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností Cymedica Engineering, s. r. o., spočívající v umístění vedení NN a vedení optického kabele na budoucích služebných pozemcích parcelní č. 1671/2, 1673/1 a 1673/2 v k. ú. Hořovice pro stavbu Bytového a komerčního komplexu „U Štěpánků“ za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele
a zajistit podpisy smluvních stran.
06.09.2017                                        

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené mezi obcí Tlustice a městem Hořovice, kterým se mění označení nájemce. Zajistit podpisy smluvních stran.
06.09.2017                                        

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí s úhradou dlužného příspěvku města do fondu oprav Společenství vlastníků domu č. p. 819-820, 1. máje, Hořovice, za r. 2014, 2015, 2016 a leden až srpen 2017 a s následnou pravidelnou měsíční úhradou tohoto příspěvku. Informovat žadatele.   
06.09.2017                                        

Mgr. Kebrlová  
Rada města Hořovice souhlasí s úkony vedoucími k vyklizení bytů při dlouhodobém hrubém porušování nájemní smlouvy – nehrazení nákladů spojených s bydlením u tří nájemníků dle přílohy zápisu a u tří osob, dle přílohy zápisu, započít s vymáháním dlužných částek. Rada města ukládá MSBNF ve spolupráci s odborem vnitřních věcí a právním zaslat uvedeným nájemníkům předžalobní výzvy a předat odboru vnitřních věcí a právnímu veškeré doklady potřebné pro vymáhání dluhů a další postup.     
01.11.2017                                        

Mgr. Kebrlová  
Rada schvaluje pevný pořadník pro přidělení bytů pro dvojice v Domě s pečovatelskou službou Hořovice dle přílohy zápisu. Informovat Domov Na Výsluní Hořovice a žadatele.
06.09.2017                                        

Mgr. Kebrlová  
Rada nesouhlasí s přidělením druhé místnosti v holobytech žadatelce dle přílohy zápisu.
 06.09.2017                                       

Mgr. Kebrlová  
Rada města Hořovice bere na vědomí informaci o uzavírání nájemních smluv v sociálních bytech. U jednoho nájemníka dle přílohy k zápisu, který nemá uhrazeny náklady spojené s bydlením a nepožádal o prodloužení nájemní smlouvy, která končí 31. 8. 2017, ukládá Rada města Hořovice MSBNF ve spolupráci s odborem vnitřních věcí a právním zahájit úkony vedoucí k vyklizení bytu, pokud nájemník byt do 15-ti dnů ode dne ukončení nájemní smlouvy neopustí dobrovolně. Vzhledem
k tomu, že se jedná o rodinu s nezaopatřenými dětmi, souhlasí rada města
s přidělením jedné místnosti v holobytech. Informovat nájemníka.               
06.09.2017                                        

pí Šrámková      
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu určenou na realizaci projektu Instalace sítí proti hmyzu do oken a balkonových dveří domova pro seniory HUF/SOC/031417/2017. Poskytovatel: Středočeský kraj, Zborovská 81/11,
Praha 5.          
06.09.2017                                        

pí Šrámková      
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.            
06.09.2017                         

                Dr. Ing. Jiří Peřina                                  Jana Šrámková   Ondřej Vaculík