Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

 

                                                          

Zápis č. 15

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

26. 07. 2017

                                                          

Přítomni:       

            Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                   

            Ondřej Vaculík, místostarosta                                           

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                    

            Mgr. Renata Wachtlová, radní                                          

            Mgr. Jiří Vavřička, radní                                         

            PhDr. Jiří Vlček, radní                                            

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                   

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                      

                                                          

Omluveni:      Jana Šrámková, místostarostka                                        

                                                          

                                                          

Program:      

            1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                             

            2. Přizváni:                                       

            3. Kontrola úkolů                                        

            4. Podání členů rady                                              

            5. Organizační záležitosti                                       

                                                          

                                                          

                                                          

ad 1)   Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                            

            Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, Mgr. Jiří Vavřička                                      

ad 2)-4)          O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                              

                                                          

                                                          

 


                                                         

                                                          

                                                          

 

           

Usnesení č. 15

 

Rady města Hořovice ze dne 26. 7.2017

                                                          

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                                                            

Ing. Grunt     
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy v podobě finanční částky ve výši 198.348,60 Kč, mezi společností Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r. o., (dárce) a městem Hořovice (obdarovaný), pro účel výstavby dřevěné lávky v lesoparku Dražovka v místě přítoku do rybníku Dražovský velký, včetně souvisejících zemních prací pro úpravu koryta toku. 23.08.2017
                                  

Ing. Grunt     
Rada souhlasí se zněním dodatku ke smlouvě o dílo na zpracování územní studie Pod nemocnicí, kdy dodatek mění znění smlouvy o dílo v bodě č. 4 tak, že termín dokončení a předání díla je stanoven tímto dodatkem nejpozději do 28. 2. 2018. Podmínka zahájení prací až po rozhodnutí o přidělení dotace se tímto dodatkem ruší a zahájení prací je stanoveno dnem oboustranného podpisu dodatku ke smlouvě o dílo.            
23.08.2017
                                  

Ing. Grunt     
Rada bere na vědomí návrh stavebního úřadu na výběr plochy pro umístění cca 20 sociálních bytů, kdy jako nejvhodnější lokalita byla předložena plocha v blízkosti bývalého statku Hořovice, a to zejména na pozemku p. č. 876/3 v k. ú. Velká Víska o výměře 3.089 m2, který je vlastnictví města Hořovice, a umístění sociálních bytů v podobě 1 – 2 nízkopodlažních bytových domů je pro tuto plochu přípustným využitím.   
23.08.2017
                                  

Ing. Grunt     
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na obnovu vodní nádrže (výzva č. 59 z OPŽP). Dále Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek na akci nazvanou: ,,Revitalizace rybníka Valcverk“.
Rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Karel Pelikán, Ing. David Grunt, Ing. Marcela Abrhámová, Mgr. Jiří Vavřička, Bc. Michal Hasman, MPA a náhradníky ve složení: Aleš Kunc, Ing. Jitka Valečková, Ing. Daniela Dlouhá, Ondřej Vaculík, Ing. Milan Šnajdr.
23.08.2017
                                  

Ing. Grunt     
Rada schvaluje složení komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek podaných v souvislosti se zveřejněným záměrem na prodej pozemku p. č. 892/5 v k. ú. Velká Víska následovně: předseda: Ing. David Grunt, členové: Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Martin Komínek, PhDr. Jiří Vlček, Jan Slaboch DiS., Karel Pelikán, Ing. Petr Karban, Mgr. Renata Wachtlová a Karel Červený. 
23.08.2017                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Hořovické muzice, za účelem konání zkoušek v termínech  4. 9.,11. 9., 25. 9., 2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11. a 11. 12. 2017 vždy v čase od 17:00 do 20:00 hodin. 
23.08.2017   
                       

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice  Výboru ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Hořovicích za účelem konání  členské schůze pro sluchově postižené občany dne 26. 9. 2017 od 10.00 do 17.00 hod.    
23.08.2017
                                  

Ing. Křížková
Rada nesouhlasí s bezplatným pronájmem sálu Společenského domu Hořovice Auto Sport Klubu Hořovice, za účelem předání ocenění nejlepším posádkám v automobilové soutěži Rallye v jednotlivých třídách v rámci Českomoravského poháru České republiky dne 25. listopadu 2017 od 17:00 do 01:00 hodin.    
23.08.2017   
                       

Ing. Křížková "Rada podle § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodla o platu ředitele příspěvkové organizace „1. Základní škola Hořovice“ s účinností od 1. 8. 2017 podle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu. Zajistit předání platového výměru.
23.08.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s natažením nadzemního kabelu společnosti CETIN, a.s. přes pozemky p. č. 341/9 v k. ú. Velká Víska pro objekt č. p. 939/11 v ulici Dr. Holého a pověřuje starostu podpisem "Souhlasu s umístěním stavby". Informovat žadatele.
23.08.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí se zněním výzvy a zadávací dokumentace, vč. veškerých příloh k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na projekt „Snížení energetické náročnosti Společenského domu v Hořovicích“. Rada zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Mgr. Helena Plecitá, Bc. Michal Hasman MPA, Ing. Milan Šnajdr, Ing. David Grunt, Ing. Petr Karban, administrace: zástupce CBG – Consult, s.r.o. náhradníci – 1. náhradník Ing. Markéta Hořínková, 2. náhradník Ondřej Vaculík, 3. náhradník Roman Jetel, 4. náhradník Ing. Marcela Abrhámová, 5. náhradník Miloslav Jelínek.            
23.08.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada města Hořovice bere na vědomí závěry komise pro strategické plánování. 23.08.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí se zněním výzvy a zadávací dokumentace, vč. veškerých příloh k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na projekt „Rekonstrukce komunikace v ulici K nemocnici v Hořovicích.“ Rada zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Mgr. Helena Plecitá, Bc. Michal Hasman MPA, Ing. Milan Šnajdr, Ing. David Grunt, Ing. Petr Karban, administrace: zástupce CBG – Consult, s.r.o. náhradníci – 1. náhradník Ing. Markéta Hořínková, 2. náhradník Ondřej Vaculík, 3. náhradník Roman Jetel, 4. náhradník Ing. Marcela Abrhámová, 5. náhradník Miloslav Jelínek.       
23.08.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí se zněním výzvy a veškerých příloh pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na projekt „Rekonstrukce komunikací v Hořovicích v ulici Nerudova, Dlážděná, Vilová.“ Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Mgr. Helena Plecitá, Bc. Michal Hasman MPA, Ing. Milan Šnajdr, Ing. David Grunt, Ing. Petr Karban, administrace: zástupce CBG – Consult, s.r.o. náhradníci – 1. náhradník Ing. Markéta Hořínková, 2. náhradník Ondřej Vaculík, 3. náhradník Roman Jetel, 4. náhradník Ing. Marcela Abrhámová, 5. náhradník Miloslav Jelínek.          
23.08.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada města na základě výběrového řízení „Hořovice - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ČIP plus spol. s r. o., Milínská 130, 261 01 Příbram III, IČ: 470 52 066, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.                                               
23.08.2017   
                       

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s textem zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., týkající se výstavby "Denního centra pro osoby bez přístřeší", včetně všech příloh a tedy i návrhu Smlouvy o dílo. Rada zároveň schvaluje členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, a jejich náhradníky ve složení: členové – Ing. Milan Šnajdr, Ondřej Vaculík a Ing. Petr Karban (náhradníci – Ing. Miroslava Paťavová, Bc. Michal Hasman MPA a Alena Ratajová DiS).
23.08.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada prozatím nesouhlasí s návrhem jízdního řádu pro  linku 210009 MHD Hořovice, ""Cintlovka - žel. st. - nám. B. Němcové - nemocnice (C09), s platností od 3. 9. 2017 do 9. 12. 2017 a pověřuje pana místostarostu jednat o čtyřech spojích, kdy autobus MHD odjíždí ze zastávky žel. st. dříve než pět minut poté, co zastaví vlakový spoj na nádraží (tudíž zbývá velmi málo času na přestup) a v jednom případě dokonce autobus MHD přijíždí až poté, co vlakový spoj opustí hořovické nádraží.
23.08.2017   
                       

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s textem dodatku č. 10 k pojistné smlouvě č. 7720500921, uzavřené se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Dodatek č. 10 řeší rozšíření rizik odpovědnosti a ponížení hodnoty spoluúčasti na 1000 Kč. Hodnota ročního pojištění majetku města je zvýšena o 423 Kč na výsledných 281.960 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran         
23.08.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na projekt „Rozvoj informačních systémů města Hořovice.“ Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Pavel Nový, Mgr. Radek Smrž, Mgr. Helena Plecitá, Bc. Michal Hasman MPA, Ing. Jiří Žák, náhradníci – 1. Náhradník Ing. Milan Šnajdr, 2. náhradník Miloslav Jelínek, 3. náhradník Ing. Markéta Hořínková, 4. náhradník Ondřej Vaculík, 5. náhradník Roman Jetel. 23.08.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s vyřazením majetku z evidence Domova Na Výsluní, Hořovice v celkové hodnotě 7.822 Kč. Majetek bude prodán za cenu 1.800 Kč.  

23.08.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost EDIP s.r.o., Pařížská 1230/1, Plzeň, ve dvou etapách, za celkovou cenu 134.000 Kč bez DPH, tj. 162.140 Kč vč. 21% DPH, návrh dopravního značení k omezení tranzitní nákladní dopravy na území města Hořovice. Objednat provedení prací.
23.08.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí se zněním výzvy a zadávací dokumentace, vč. veškerých příloh k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na projekt „Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice“. Rada zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Mgr. Helena Plecitá, Bc. Michal Hasman MPA, Ondřej Vaculík, Ing. David Grunt, Ing. Petr Karban, administrace: zástupce MAZEPPA s.r.o. a náhradníci – 1. náhradník Ing. Markéta Hořínková, 2. náhradník Ing. Milan Šnajdr, 3. náhradník Mgr. Jiří Vavřička, 4. náhradník Roman Jetel, 5. náhradník Miloslav Jelínek.
23.08.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MŠMT č. 133-530 na vybudování umělého povrchu fotbalového hřiště.          
23.08.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí s vrácením peněžních prostředků od MAS Karlštejnsko, z. ú., v termínu do 30. 9. 2017 s tím, že současně bude městu uhrazen úrok z prodlení a smluvní pokuta vzhledem k nedodržení  původního termínu splatnosti.
23.08.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí s tím, že Městské kulturní centrum Hořovice podá žádost o poskytnutí individuální účelové dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof k financování stálé expozice na téma CHKO Brdy, CHKO Český kras a CHKO Křivoklátsko, umístěné v areálu Starého zámku Hořovice.      
23.08.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lochovice příspěvkové organizaci Domov Na Výsluní, Hořovice na provoz sociálních služeb v r. 2017 ve výši 1.000,- Kč.           
23.08.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parcelní č. 72/1 v k. ú. Velká Víska o výměře cca 30 m2 vlastníkům bytové jednotky č. 1600/215 v bytovém domě č. p. 1600 v Hořovicích, manželům Lence a Tomášovi Balejovým, za účelem zřízení předzahrádky, za kupní cenu 1.000,- Kč/m2. Zveřejnit záměr prodeje a informovat žadatele.
23.08.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada nesouhlasí s pronájmem části pozemku parcelní č. 796 v k. ú. Hořovice o výměře cca 30 m2 paní Martině Bačové. Informovat žadatele.     
23.08.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí s přistoupením ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu č. S-16639/SOC/2016. Zajistit podpisy smluvních stran.
23.08.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájmu nebytových prostor v budově č. p. 617 v Hořovicích z důvodu jejich dalšího nevyužívání nájemcem. Vyrozumět nájemce a zajistit podpisy smluvních stran.    
23.08.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parcelní č. 819/2 a 820/1 v k. ú. Velká Víska paní Ing. Tereze Martonové za kupní cenu dle znaleckého posudku. Zveřejnit záměr prodeje a informovat žadatele.
23.08.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 130, 219/4, 219/1, 58/2, 171/1, 103/2, 103/1, 219/17, 219/18, 219/19, 417/1, 417/2, 417/3, 402/2, 401, 437, 249/1, 374/1, 462/1 a 462/2 v k. ú. Hořovice se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění soustavy nového elektrického kabelového vedení nízkého napětí. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 810 bm  za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.      
23.08.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zaječov příspěvkové organizaci Domov Na Výsluní, Hořovice na částečné pokrytí nákladů na setkání seniorů v r. 2017 ve výši 3.000,- Kč.     
23.08.2017   
                       

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci s paní Ing. Jitkou Prach Opatrnou po úpravách dle dispozic Mgr. Wachtlové. Informovat žadatelku a zajistit podpisy smluvních stran.    
23.08.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada města ukládá odboru právnímu a vnitřních věcí zaměřit pozemek p. č. 95/1 a p. č. 94/4 v k. ú. Velká Víska obec Hořovice za účelem zjištění přesných hranic se sousedními pozemky.  
23.08.2017
                                  

Mgr. Kebrlová          
Rada souhlasí s návrhem Pracovní odborné skupiny prevence kriminality na znění jejího Statutu a Jednacího řádu.  
23.08.2017
                                  

Mgr. Kebrlová          
Rada města Hořovice souhlasí s poskytnutím příspěvku na poskytování služeb pro Linku bezpečí ve výši 2.000,- Kč na rok 2017.      
23.08.2017
                                  

Mgr. Kebrlová          
Rada města Hořovice schvaluje návrh koncepce komunitního centra v Hořovicích a souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky z Integrovaného regionálního operačního programu č. 74 – Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center. Ukládá odboru technickému a dopravnímu ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví započít s úkony, které jsou nutné k realizaci výše uvedeného záměru.   
23.08.2017
                                  

Mgr. Kebrlová          
Rada města Hořovice souhlasí s úkony vedoucími k vyklizení bytů při dlouhodobém hrubém porušování nájemní smlouvy – nehrazení nákladů spojených s bydlením u tří nájemníků dle přílohy zápisu a u tří osob, dle přílohy zápisu, započít s vymáháním dlužných částek. Rada města ukládá MSBNF ve spolupráci s odborem vnitřních věcí a právním zaslat uvedeným nájemníkům předžalobní výzvy a předat odboru vnitřních věcí a právnímu veškeré doklady potřebné pro vymáhání dluhů a další postup.            
23.08.2017
                                  

pí Šumerová 
Rada souhlasí s bezplatným využitím veřejného prostranství na Palackého náměstí na uspořádání předvolební akce s kandidáty ODS do Poslanecké sněmovny. Akce se bude konat dne 17. 10. 2017       
23.08.2017
                                  

pí Šumerová 
Rada bere na vědomí umístění reklamního poutače na Jezdecké závody juniorů, které se konaly  ve dnech 5. - 9. 7. 2017. Zpoplatnit dle Obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 2/2013.    
23.08.2017
                                  

pí Šumerová 
Rada bere na vědomí výsledky hospodaření města Hořovice za I. pololetí r. 2017. 23.08.2017   
                       

pí Šumerová 

Rada nesouhlasí s poskytnutím dotace na IV. ročník Dne české historie, neboť žádosti o poskytnutí dotací již byly uzavřeny.         
23.08.2017   
                       

pí Šumerová 
Rada souhlasí s navýšením příspěvku 1. základní škole Hořovice o částku 300 tis. Kč. Uvedená částka je účelově určená na vícepráce spojené s rekonstrukcí mostu u tělocvičen. Zahrnout do nejbližšího rozpočtového opatření.
23.08.2017
                                  

pí Šumerová 
Rada bere na vědomí zprávu o provedení mimořádné inventarizace majetku předávaného Městskému sportovnímu centru ke dni 30. 6. 2017.   
23.08.2017                           

                                                          

                                                          

                                                          

Dr. Ing. Jiří Peřina  Mgr. Zdeňka Ulčová                  Mgr. Jiří Vavřička