Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

 

 

                                                          

Zápis č. 14

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

28. 06. 2017

                                                          

Přítomni:       

            Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                   

            Ondřej Vaculík, místostarosta                                           

            Jana Šrámková, místostarostka                                        

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                    

            Mgr. Renata Wachtlová, radní                                          

            Mgr. Jiří Vavřička, radní                                         

            PhDr. Jiří Vlček, radní                                            

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                      

                                                          

Omluveni:     

            Bc. Michal Hasman, MPA, tajemník                                              

            Mgr. Renata Wachtlová přišla později                                         

                                                          

Program:      

            1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                             

            2. Přizváni:                                       

            3. Kontrola úkolů                                        

            4. Podání členů rady                                              

            5. Organizační záležitosti                                       

                                                          

                                                          

                                                          

ad 1)   Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                            

            Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ondřej Vaculík                                       

ad 2)-4)          O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                              

                                                          

    


                                                  

                                                          

                                                          

Usnesení č. 14

 

Rady města Hořovice ze dne 28. 6. 2017

                                                          

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:   

                                         

Ing. Grunt     
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 198.348,60 Kč, kterou podal pan Vít Formánek – Truhlářství, IČ: 69770069, Sídliště Karla Sezimy, Hořovice, podle které zhotoví dřevěnou lávku v lesoparku Dražovka v místě přítoku do rybníku Dražovský velký, včetně souvisejících zemních prací pro úpravu koryta toku. Akce bude realizována s přispěním společnosti Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r. o., kdy maximální výše příspěvku činí 200.000 Kč. Lávka bude realizována dle zpracované projektové dokumentace společnosti BDA Architekti s. r. o., zodpovědný projektant Ing. arch. Richard Bartík.   
26.07.2017
                                  

Ing. Grunt     
Rada souhlasí s tím, aby zpracování územní studie v lokalitě Pod nemocnicí, bylo zahájeno bez ohledu na to, zda bude vydáno kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace na spolufinancování akce z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Podmínkou bude, že cena pozemku p. č. 892/5 v k. ú. Velká Víska bude při případném prodeji navýšena o cenu za zpracování územní studie, dle uzavřené smlouvy o dílo. Předložit dodatek ke smlouvě o dílo.           

26.07.2017

                                  

Ing. Grunt     

Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 1 949 469,42 Kč bez DPH tj. 2 358 858 Kč včetně DPH, podle které provede společnost Kaiser & spol. CZ s.r.o. stavební práce v souvislosti s akcí nazvanou: „Revitalizace lesoparku Dražovka – etapa I“. Nabídka vzešla z veřejné zakázky, kdy do stanoveného termínu byly podány celkem 3 nabídky. Akce bude realizována pouze v případě získání dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu ČR (SZIF). Rada zároveň schvaluje návrh smlouvy o dílo.
26.07.2017
                                  

Ing. Grunt     
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 1 988 000,00 Kč bez DPH tj. 2 405 480 Kč včetně DPH, podle které provede společnost LUCIDA s.r.o. zpracování územní studie v lokalitě Hvozdecká a v lokalitě Nad statkem. Do stanoveného termínu byly podány celkem 3 nabídky. Akce bude realizována pouze v případě přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Rada zároveň schvaluje návrh smlouvy o dílo. 26.07.2017
                                  

Ing. Grunt     
Rada ukládá Odboru výstavby a životního prostředí vytipování pozemku pro případnou výstavbu cca 20 sociálních bytů.        
26.07.2017                           

Ing. Křížková
Rada  podle § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodla o platu ředitele příspěvkové organizace „Městské sportovní centrum Hořovice“ s účinností od 1. 7. 2017 podle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu. Zajistit předání platového výměru.
26.07.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s textem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, týkající se nové vodovodní přípojky do objektu krytého plaveckého bazénu, jejíž výstavba je součástí tzv. 2. etapy rekonstrukce KPB. Zajistit podpisy smluvních stran.
26.07.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s vyhrazením sedmi parkovacích míst v místě placeného stání proti vchodu do SOŠ na Palackého náměstí pro automobily zaměstnanců společnosti COOP Hořovice, družstvo, a to po dobu výstavby v Nerudově ulici. Zaměstnancům společnosti COOP Hořovice, družstvo bude po dobu výstavby vodovodní infrastruktury a komunikačního systému zabráněno vjezdu na parkoviště této společnosti. Sedm míst bude poskytnuto zdarma. Oznámit usnesení rady žadateli.         

26.07.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu se všemi příslušnými přílohami, včetně návrhu smlouvy o dílo k projektu „Hořovice - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému.“ Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Světla Dardová, Ing. Milan Šnajdr, Ing. Petr Karban, administrace – Zdeňka Popová, náhradníci – Pavel Nový, Ondřej Vaculík, Ing. Markéta Hořínková.
26.07.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada města na základě vypsané soutěže na veřejnou zakázku malého rozsahu, nazvané “Městský hřbitov - společná hrobka“, projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče BM Construction, spol. s r.o., IČ: 284 98 771, U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany, který za provedení stavby 418.511 Kč bez DPH, tj. 506.398 Kč vč. 21% DPH. Do soutěže zaslala svoji nabídku pouze vítězná společnost z celkem pěti oslovených společností.
26.07.2017

                                  

Ing. Šnajdr    
Rada města na základě vypsané soutěže na veřejnou zakázku malého rozsahu, nazvané “1. ZŠ Hořovice - rekonstrukce sociálního zařízení“, projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče TEZA spol. s r.o., IČ: 49823299, Jungmannova 156, 268 01 Hořovice, který za provedení stavby požaduje 998.494 Kč bez DPH, tj. 1.208.178 Kč vč. 21% DPH. Do soutěže zaslaly svoji nabídku tři společnosti z celkem čtyř oslovených.
26.07.2017                           

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se žádostí občanky Hořovic o souhlas s průjezdem přes lesopark Dražovka za účelem výstavby bazénu na jejím pozemku. Podmínkou je provedení minimálně mlatového povrchu příjezdové cesty a její řádné odvodnění. Připravit návrh smlouvy stanovující podmínky na úpravu cesty. Oznámit usnesení rady žadatelce.         
26.07.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zrušením trvalého pobytu bývalému nájemníkovi sociálního bytu v domě č. p. 585 v Hořovicích, který již nemá platnou nájemní smlouvu a do dnešního dne si sám trvalý pobyt nepřihlásil na jiné adrese. Zahájit řízení o zrušení trvalého pobytu.
26.07.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 892/5 o výměře 58.179 m2 v k. ú. Velká Víska. Zveřejnit záměr prodeje. ZDRŽEL SE 1 Dr. Ing. Jiří Peřina,  PRO 6,  PROTI 0.
26.07.2017
                                  

Mgr. Kebrlová          
Rada souhlasí s níže uvedenou souhrnnou zprávou o čerpání dotací z rozpočtu města Hořovice – sociální oblast – pro rok 2016. Všichni níže uvedení žadatelé o dotaci dodali vyúčtování včas a řádně.  Předložit k informaci zastupitelstvu.
26.07.2017
                                  

pí Šlosarová 
Rada města souhlasí s umístěním loga města na propozicích 1. ročníku sportovní akce Cyklojízda ve Středočeském kraji, která se bude konat 30. 9. 2017.   
26.07.2017
                                  

pí Šumerová 
Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 2 tis. Kč Valentýně Vokurkové na účast na mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku v r. 2017.    
26.07.2017
                                  

pí Šumerová 
Rada souhlasí s přidělením mimořádné odměny odstupující ředitelce 1. ZŠ Hořovice ve výši jednoho měsíčního platu.      
26.07.2017                           

                                                          

Dr. Ing. Jiří Peřina  Jana Šrámková                                    Ondřej Vaculík