Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

                                                          

Zápis č. 13

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

14. 06. 2017

                                                          

Přítomni:     

             Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                   

            Ondřej Vaculík, místostarosta                                           

            Jana Šrámková, místostarostka                                        

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                    

            Mgr. Jiří Vavřička, radní                                         

            PhDr. Jiří Vlček, radní                                            

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                   

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                      

                                                          

Omluveni:    Mgr. Renata Wachtlová, radní                                          

                                                          

                                                          

Program:     

 1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                           
 2. Přizváni:                                     
 3. Kontrola úkolů                                      
 4. Podání členů rady                                            
 5. Organizační záležitosti                                     

                                                            

                                                            

                                                            

  ad 1)   Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                            

              Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, Mgr. Jiří Vavřička                                      

  ad 2)-4)          O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                              

                                                            

      


                                                    

                                                            

             

  Usnesení č. 13

   

  Rady města Hořovice ze dne 14. 6. 2017

                                                            

  Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                        

  Bc. Hasman   
  Rada ukládá ředitelům příspěvkových organizací města opravit chyby ve smlouvách zveřejněných v Registru smluv takto: opravy z monitorovací zprávy č. 1 opravit do 31. 8. 2017, z monitoringu č. 2 a č. 3 do 19. 6. 2017 a případné chyby z následujících monitorovacích zpráv opravit vždy nejpozději do 14 dnů od doručení takové zprávy.
  28.06.2017
                                    

  Ing. Šnajdr    
  Rada souhlasí s žádostí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. o ukončení nájmu prostoru o podlahové ploše 12 m2 vzniklého vestavbou do půdního prostoru objektu č. p. 617 (objekt 2. ZŠ a GVH) k 31. 8. 2017, s tím že platba za pronájem prostor bude ukončena až k tomuto datu a nikoliv k 30. 6. 2017, jak navrhuje žadatel. Oznámit usnesení rady žadateli.
  28.06.2017
                                    

  Ing. Šnajdr    
   Rada souhlasí s provedením zateplovacího systému v tl. 15 cm, na domě č. p. 1386/1 v Jílové ulici, na západní straně domu, tj. na straně, po které je souběžně s domem veden chodník. Oznámit usnesení rady žadateli.
  28.06.2017
                                    

  Ing. Šnajdr    
  Rada souhlasí s textem smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 21102470/3, podle které bude nadále zajišťována dodávka vody do objektu bývalé trafiky na adrese Palackého 1546 a zároveň souhlasí s textem ""Přistoupení k platbám vodného a stočného - smlouva č. 21102470/3"", podle které bude dodávku vody a odvádění odpadních vod z objektu hradit MSBNF Hořovice. Zajistit podpisy smluvních stran.
  28.06.2017
                                    

  Ing. Šnajdr    
  Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu se všemi příslušnými přílohami, včetně návrhu smlouvy o dílo na stavbu nazvanou „1. ZŠ Hořovice - rekonstrukce sociálního zařízení“. Rada zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Ondřej Vaculík, Mgr. Eva Krištufová, Karel Pelikán, administrace – Zdeňka Popová, náhradníci – Ing. Milan Šnajdr, Mgr. Radek Šumera, Ing. Petr Karban.
  28.06.2017
                                    

  Ing. Šnajdr    
  Rada bere na vědomí informace k vizi správy městských lesů.           
  28.06.2017                           

  Ing. Šnajdr    
  Rada nemá námitek k umístění novostavby rodinného domu na pozemek p. č. 820/2 v k. ú. Velká Víska za předpokladu, že budou splněny veškeré zákonné podmínky a podmínky hořovického územního plánu. Oznámit usnesení rady žadatelům.
  28.06.2010
                                    

  Ing. Šnajdr    
  Rada města na základě vypsané soutěže na veřejnou zakázku malého rozsahu, nazvanou “2. základní škola - rekonstrukce učeben“, projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče DK ELEKTRO s.r.o., IČ: 24163040, Osek 124, 267 62 Komárov, který za práci požaduje 391.500 Kč bez DPH, tj. 473.715 Kč vč. 21% DPH. Do soutěže zaslaly svoji nabídku dvě z oslovených společností.
  28.06.2010
                                    

  JUDr. Maříková        
  Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město přenechává paní M. Hacmacové k dočasnému užívání část pozemku parcelní č. 1111/1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 20 m2 na zahrádku. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018. Zajistit podpisy smluvních stran.     
  28.06.2017
                                    

  JUDr. Maříková        
  Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích v k. ú. Hořovice – lokalita Západní sídliště se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění soustavy nového elektrického kabelového vedení nízkého napětí. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 1838 bm za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.      
  28.06.2017
                                    

  JUDr. Maříková        
  Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 1710/1, 1710/7, 1710/8, 1715/1, 1715/2, 1716/1, 1716/5 a podílech na pozemcích parc. č. 1720 a 1721 v k. ú. Hořovice se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění soustavy nového kabelového vedení nízkého napětí. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 720 běžných metrů za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
  28.06.2017
                                    

  JUDr. Maříková
  Rada souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájmu částí pozemků parcelní č. 1111/1, 1112/1, 1112/52 a 1154/1 v k. ú. Hořovice dle vzoru v příloze, kterou bude ukončen nájemní vztah s dvanácti občany města. Rada souhlasí se zněním Smlouvy o výpůjčce dle vzoru v příloze, podle které město Hořovice přenechá dvanácti vypůjčitelům k užívání části pozemků 1111/1, 1112/1, 1112/52 a 1154/1 v k. ú. Hořovice na zahrádku. Smlouvy se uzavírají na dobu určitou od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2018. Zajistit podpisy smluvních stran.
  28.06.2017
                                    

  pí Šumerová 
  Rada bere na vědomí návrh 2. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2017 a doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení.
  28.06.2017
                                    

  pí Šumerová 
  Rada byla seznámena se závěrem konkurzní komise, která shledala uchazeče o pracovní místo ředitele 1. základní školy vhodným pro danou funkci. Současně respektuje její doporučení a jmenuje pana Mgr. Radka Šumeru do této funkce s účinností od 1. 8. 2017. Připravit jmenování a změnu v rejstříku škol.
  28.06.2017
                                    

  pí Šumerová 
  Rada souhlasí s bezplatným využitím veřejného prostranství na Palackého náměstí na uspořádání akce pro děti k ukončení školního roku. Akce se bude konat pod patronací ODS dne 30. 6. 2017.
  28.06.2017   
                         

  Ing. Grunt     
  Rada souhlasí se zněním výzvy pro podání nabídek na zpracování územní studie v lokalitě Nad Statkem a Hvozdecká a s podáním žádosti pro získání dotace na pořízení územních studií v těchto zastavitelných plochách města Hořovice a to z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Integrovaného regionálního operačního programu – výzva č. 9, kdy finanční spoluúčast žadatele činí 10 % z celkových nákladů. Pořízení územních studií v těchto lokalitách je prioritní zejména z důvodu vlastnictví pozemků městem Hořovice, kdy tyto pozemky budou zpracováním celkového návrhu parcelace zhodnoceny. Rada dále ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. David Grunt, Karel Pelikán, Ing. Markéta Hořínková a náhradníky ve složení Kateřina Chlustinová, Ondřej Vaculík a Ing. Marcela Abrhámová.            
  28.06.2017
                                    

  Ing. Grunt     
  Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek a zároveň souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu ČR na akci nazvanou: ,,Revitalizace lesoparku Dražovka – etapa I“, zahrnující výstavbu nových cest pro pěší, opravu a rekonstrukci cest stávajících, obnovu dřevěných altánů, umístění herních prvků pro děti a venkovních cvičebních strojů a umístění drobného mobiliáře (lavičky, stoly, odpadkové koše, infotabule). Rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. David Grunt, Karel Pelikán, Ing. Markéta Hořínková a náhradníky ve složení: Ondřej Vaculík, Ing. Marcela Abrhámová, Mgr. Helena Plecitá.
  28.06.2017
                                    

  Ing. Grunt     
  Rada souhlasí s využitím finančního příspěvku od společnosti Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r. o., pro výstavbu dřevěné lávky v lesoparku Dražovka, v místě přechodu přes Dražovský rybník, kdy tato lávka je součástí celkového projektu ,,Revitalizace lesoparku Dražovka“. Zajistit ocenění prací a předat uvedené společnosti k posouzení.
  28.06.2017                           

  Mgr. Kebrlová          
  Vzhledem k nepravidelnosti úhrady spojené s bydlením Rada města Hořovice souhlasí s prodlužováním nájemní smlouvy na sociální byt žadatelce dle přílohy zápisu vždy pouze na jeden měsíc pod podmínkou úhrady stávajícího dluhu do 30.6.2017 a pravidelné měsíční úhradě nákladů spojených s bydlením. Ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu, uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou, do 30. 6. 2017, s možností automatického prodloužení o stejnou dobu při splnění podmínky pravidelného hrazení nákladů na bydlení. V případě, že nájemné a ostatní služby nebudou hrazeny pravidelně, nájemní smlouvu neobnovovat a nabídnout možnost bydlení v jedné místnosti v holobytech.  Informovat žadatelku.
  28.06.2017
                                    

  Dr. Ing. Peřina          
  Rada rozhodla, že prázdninový režim jejích schůzí bude 26. 7. a 23. 8. 2017. Od 6. 9. 2017 se budou konat schůze rady v obvyklém režimu, tedy vždy ve středu sudého týdne. 14.06.2017    
                         

  pí. Šrámková
  Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.         
  28.06.2017   
                         

  PhDr. Vlček   
  Rada města žádá komisi školskou, kulturní a sportovní o návrh řešení růstu počtu dětí ucházejících se o umístění v MMŠ ve spolupráci s radním pro školství.   
  28.06.2017                           

                                                            

                                                            

                                                            

  Dr. Ing. Jiří Peřina  Mgr. Zdeňka Ulčová                                  Mgr. Jiří Vavřička