Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

                                                          

Zápis č. 12

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

31. 05. 2017

                                                          

Přítomni:     

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                   

            Ondřej Vaculík, místostarosta                                           

            Jana Šrámková, místostarostka                                        

            Mgr. Renata Wachtlová, radní                                          

            Mgr. Jiří Vavřička, radní                                         

            PhDr. Jiří Vlček, radní                                            

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                   

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                      

                                                          

Omluveni:    Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                    

                                                          

                                                          

Program:     

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                             

            2. Přizváni:                                       

            3. Kontrola úkolů                                        

            4. Podání členů rady                                              

            5. Organizační záležitosti                                       

                                                          

                                                          

                                                          

ad 1)   Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                            

            Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ondřej Vaculík                                       

ad 2)-4)          O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                              

 


                                                               

                                                          

Usnesení č. 12

 

Rady města Hořovice ze dne 31. 5. 2017

                                                          

           

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám: 

                                                         

           

Bc. Hasman   
V souladu s ustanovením § 102 odst 2), písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů rada jmenuje do funkce vedoucího odboru finančního a školství Městského úřadu Hořovice Bc. Aleše Trojana MPA, s účinností od 1. 8. 2017.     14.06.2017                           

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s textem smlouvy, podle které zřídí společnost Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) a.s. nadzemní komunikační vedení v ulici Komenského, vedoucí do objektu kotelny 1. ZŠ Hořovice (p. p. č. 631) a síťový rozvaděč, umístěný na objektu kotelny 1. základní školy. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.06.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s textem, kterým zprošťuje ČSOB a.s. povinností vyplývajících z bankovní záruky č. PRAGGO0017529, řešící splnění povinností dodavatele stavby ze smlouvy o dílo a pověřuje starostu města podpisem následujícího prohlášení: "Tímto vás zprošťujeme veškerých vašich povinností vyplývajících z bankovní záruky č. PRAGGO0017529 vystavené dne 15. 6. 2016 z příkazu společnosti Chládek a Tintěra, a.s. IČO: 62743881 v náš prospěch na částku CZK 5.000.000,00 platné do 31. ledna 2018 a potvrzujeme, že nebudeme mít v souvislosti s touto bankovní zárukou vůči Vám žádné (další) nároky."
14.06.2017   
                       

Ing. Šnajdr    
Rada bere na vědomí informace ohledně umístění fitness prvků v Anýžové ulici. 31.05.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada ze dvou návrhů, týkajících se řešení situace parkování před domem č. p. 891 v ulici Milinovského, vybrala návrh majitelů nemovitosti, ve které se nachází "Restaurace Na Krétě" s tím, že žadatelé pořídí květníky, ty rozmístí tak, aby vyhovovaly požadovanému účelu, zajistí výsadbu a budou o ni na své náklady pečovat. Oznámit usnesení rady žadatelům.              
14.06.2017   
                       

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu se všemi příslušnými přílohami, včetně návrhu smlouvy o dílo na stavbu nazvanou „Městský hřbitov Hořovice - společná hrobka“. Rada zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman MPA, Ing. Markéta Hořínková, Karel Pelikán, administrace – Zdeňka Popová, náhradníci – Ondřej Vaculík, Ivana Hocková, Ing. David Grunt, Ing. Milan Šnajdr, Ing. Petr Karban.
14.06.2017                           

Ing. Šnajdr    
Rada města na základě veřejné zakázky malého rozsahu, nazvanou “1. základní škola - oprava školní lávky - přístup k tělocvičnám“, projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče BM Construction spol. s r.o., IČ: 284 98 771, U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany, který za výstavbu objektu požaduje 1.345.826 Kč bez DPH, tj. 1.628.450 Kč vč. 21% DPH. Do soutěže zaslaly svoji nabídku čtyři z oslovených společností.
14.06.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí se žádostí občana města a tedy se vstupem na pozemky p. č. 2331/22 a 2331/99 v k. ú. Hořovice, a to za účelem opravy kanalizační přípojky, vedoucí od domu č. p. 1244 do kanalizačního řadu umístěného na výše uvedených pozemcích. Oznámit usnesení rady žadateli vč. nabídky na možnost zřízení věcného břemene pro opravy a údržbu jeho kanalizační přípojky na dotčených pozemcích.
14.06.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s umístěním přejezdového příčného prahu do ulice Pod Nádražím. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat instalaci tohoto prahu.
14.06.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce. Movitý majetek v celkové hodnotě 838.920,00 Kč bude zapůjčen Gymnáziu Václava Hraběte, Hořovice na dobu deseti let. Zajistit podpisy smlouvy.
14.06.2017
                                  

Ing. Šnajdr    

Rada nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně postiženou osobu proti domu čp.770/2 v ulici Vítězná.        
14.06.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně postižené osoby na parkovišti u č. p. 1367 v ulici Višňová. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení dopravního značení.
14.06.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada bere na vědomí informace o podaných žádostech o dotaci.      
31.05.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s návrhem členů hodnotící komise, podle kterého bude opakována soutěž o veřejnou zakázku na akci "2. základní škola - rekonstrukce učeben" za úplně stejných podmínek výzvy k podání nabídek jako při prvním neúspěšném pokusu, kdy nebyla předložena žádná nabídka. Rada zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman MPA, Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Helena Plecitá, Ing. Markéta Hořínková, Karel Pelikán, administrace – Zdeňka Popová, náhradníci – Ondřej Vaculík, Ivana Hocková, Ing. David Grunt, Ing. Milan Šnajdr, Ing. Petr Karban. První zasedání hodnotící komise se uskuteční dne 13. 6. 2017 v 11:30 hod.         
14.06.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí  s posunutím termínu prvního zasedání hodnotící komise k soutěži o veřejnou zakázku na stavbu nazvanou „Městský hřbitov Hořovice - společná hrobka“, která se tímto posouvá na 13. 6. 2017 v 10:30 hod. Změna bude provedena v konečném textu výzvy před jejím podpisem starostou města.      
14.06.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada doporučuje zastupitelstvu města Hořovice schválit bezúplatné nabytí pozemků parcelní č. 895/4, 895/5, 895/6 v k. ú. Velká Víska a pozemků parc. č. 1670/2, 1670/3, 1670/4 a částí pozemků parc. č. 1670/1, 1671/1 a 1671/4 v k. ú. Hořovice z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Hořovice. Objednat zhotovení oddělovacích geometrických plánů.
14.06.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parcelní č. 47/1, 47/7, 307/1, 307/2, 291/1, 292/1, 249, 80, 79/1, 220, 303 a 304 v k. ú. Velká Víska se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění soustavy nového kabelového vedení nízkého napětí. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 640 běžných metrů za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
14.06.2017
                                  

JUDr. Maříková        

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace Městské kulturní centrum Hořovice.        
14.06.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků parc. č. 701/11, 830/5, 831/70 a 831/85 v k. ú. Velká Víska ve vlastnictví města za pozemek parc. č. 701/6 a části pozemků parc. č. 877/13 a 877/16 v k. ú. Velká Víska ve vlastnictví manželů Opatrných. Rozdíl hodnoty směňovaných pozemků stanovených znalcem z oboru oceňování věcí nemovitých bude mezi účastníky vyrovnán. Informovat žadatele.
14.06.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi městem Hořovice a společností Chládek a Tintěra, a. s., dne 15.6.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6.4.2017. Zajistit podpisy smluvních stran. 
14.06.2017                           

JUDr. Maříková        

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice.
14.06.2017
                                   

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva města dne 26. 6. 2017. Předložit k projednání zastupitelstvu.       

14.06.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o účasti města v Destinační agentuře Brdy, organizační složce Ekologického centra Orlov o.p.s.   
14.06.2017   
                       

pí Šumerová 
Rada souhlasí s účetní závěrkou města Hořovice za r. 2016. Předložit nejbližšímu jednání zastupitelstva ke schválení.
14.06.2017
                                  

pí Šumerová 
Rada bere na vědomí Závěrečný účet města za rok 2016 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2016 a doporučuje zastupitelstvu města Hořovice ke schválení.
14.06.2017
                                  

pí Šumerová 
Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč na pořádání 26. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií, který se bude konat 23. 11. 2017 v Chebu.    
14.06.2017
                                  

pí Šumerová 
Rada souhlasí s bezplatným využitím veřejného prostranství na Palackého náměstí na uspořádání předvolební akce ODS dne 24. 8. 2017 za podmínek předem stanovených a při jejich dodržení.
14.06.2017   
                       

pí Šumerová 
Rada souhlasí s umístěním reklamního nosiče ODS pro účely předvolební kampaně před budovou čp. 640 vlevo od hlavního vchodu a to ve dnech 1. 9. až 22. 10. 2017. Bude zpoplatněno dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2013.          
14.06.2017   
                       

Ing. Křížková Rada souhlasí se zpoplatněným pronájmem sálu radnice Hořovice pro MAS Karlštejnsko, z.ú. za účelem pořádání vzdělávacího semináře pro pedagogy základních a mateřských škol s názvem „ Výchovné problémy a jak je řešit“, který se bude konat dne 14. června 2017, v od 15:00 do 20:00 hodin.           
14.06.2017                           

Ing. Křížková
Rada města Hořovice dne 31. 5. 2017 na základě rozhodnutí  výběrové komise (ze dne 24.5.2017) na pozici ředitele MSC Hořovice jmenuje pana Jaroslava Sedláka k 1.7. 2017. Výběr proběhl na základě výběrového řízení.
14.06.2017   

                       

pí Šumerová 
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace FK Hořovicko ve výši 60.000 Kč na činnost dorosteneckých oddílů s ohledem na mimořádné sportovní úspěchy a reprezentaci města.        

14.06.2017