Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

                                                                         

Zápis č. 11

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

17. 5. 2017

                                                                         

Přítomni:        

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                               

               Mgr. Renata Wachtlová, radní                                                      

               Mgr. Jiří Vavřička, radní                                                    

               PhDr. Jiří Vlček, radní                                                         

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                         

                                                                         

Omluveni:        Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Mgr. Renata Wachtlová přišla později v 16. hodin.                                                         

                                                                         

Program:         

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, Mgr. Jiří Vavřička                                                 

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

                                                                         

  


                                                                          

                                                                         

Usnesení  č. 11

                                                                         

Rady města Hořovice ze dne 17. 5. 2017

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                                                                                    

Bc. Michal Hasman, MPA      
Rada města Hořovice revokuje své usnesení ze dne 24.02.2016, týkající dohody o provedení práce s kronikářkou následovně:
rada schvaluje uzavření dohody o provedení práce s kronikářkou pí. MUDr. Martínkovou, podle které bude psát kroniku v období 2017 – 2018 za 16.000,- Kč ročně. V této ceně jsou zahrnuty náklady případného školení a cestovného.
31.5.2017
                                           

Ing. Křížková
Rada podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovila s účinností od 1. 6. 2017 celkový počet zaměstnanců města, zařazených do městského úřadu, na 82 .   
31.5.2017
                                           

Dr. Ing. Peřina             
Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na 26. 06. 2017.
31.5.2017
                                           

Ing. Grunt       
Rada města na základě ustanovení § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), souhlasí se záměrem zadání zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) pro správní obvod obce s rozšířenou působností.
31.5.2017
                                           

Ing. Grunt
Rada nesouhlasí s požadavkem přesazení části stromů z nově vysazené aleje cesty do Bažantnice, pro umožnění průjezdu zemědělské techniky mezi zemědělskými pozemky v k. ú. Velká Víska. Výsadba aleje byla provedena na základě podmínek Středočeského kraje a na základě schválení tohoto projektu byla na realizaci akce přidělena dotace.
31.5.2017
                                           

Ing. Křížková
Rada města rozhodla o proplácení stravného při služebních cestách do 12 hod nepřítomnosti na pracovišti formou stravenky v nominální hodnotě stravenky.  V případě delší služební cesty nebo školení pak ponechání horního limitu stravného dle vyhlášky 440/ 2016 Sb.
31.5.2017
                                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení a to v termínech: 22. 5., 29. 5., 1. 6., 15. 6., 16. 6., 23. 6., a  27. 6. 2017. Uzavření školního roku bude ve středu 28. 6. 2017 od 15:00 do 20:00 hodin.
31.5.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky - odběratel vč. přílohy č. 1 (účastnická smlouva), podle které budou dohodci společnosti Power Exchange Central Europe a.s., (PXE), jež je organizátorem energetické burzy nakupovat pro město Hořovice a jeho příspěvkové organizace od roku 2018 energie (plyn a elektřina) a to za předpokladu, že roční náklady výrazně nepřesáhnou částky uvedené v předkládací zprávě. Rada dále souhlasí s návrhy smluv o centralizovaném zadávání veřejných zakázek pro jednotlivé komodity, které budou přílohou účastnické smlouvy. Zajistit podpisy smluv.             
31.5.2017
                                           

Ing. Šnajdr       Rada souhlasí s udělením licence na linku 210009 MHD Hořovice, na jejíž základě bude provozována, společností ARRIVA Střední Čechy s.r.o., městská hromadná doprava na trase Hořovice, Cintlovka - Hořovice, žel. stanice - Nám. Boženy Němcové - Hořovice, nemocnice. Oznámit stanovisko rady žadateli.   
31.5.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s provedením zateplovacího systému, v tl. 14 cm, na domě č. p. 957 v Komenského ulici, na jižní straně domu, tj. na straně, po které je souběžně s domem veden chodník. Oznámit usnesení rady žadateli.
31.5.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 Smlouvy číslo 531189/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, který v předstihu reaguje na nový zákon o odpadech, resp. na jeho přílohu č. 7, která bude nově upravovat, s platností od 15. 8. 2018, počet skupin elektrozařízení. Zajistit podpisy smluvních stran.
31.5.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem stanoviska č. j. MUHO/10127/2017/TAD k žádosti společnosti Cymedica Engineering s.r.o., týkající se výstavby stavebního záměru nazvaného Bytový a komerční komplex ""U Štěpánků"". Rada zároveň projednala žádost o této společnosti o investice města v místě záměru a konstatovala, že požadovanou výstavbu infrastruktury v budoucnosti nevylučuje.
31.5.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které provede uchazeč, vybraný ve veřejné obchodní soutěži, stavbu nazvanou "Denní centrum pro osoby bez přístřeší". Návrh této smlouvy se stane přílohou zadávací dokumentace veřejné obchodní soutěže.  

31.5.2017                                     

Ing. Šnajdr      
Rada města na základě výběrového řízení „Strategie kvality komunikace a řízení veřejných služeb na MěÚ Hořovice – KA 1- Korporátní řízení veřejných služeb“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ATTN Consulting s.r.o., Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc, IČ 25894978, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
31.5.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada města na základě výběrového řízení „Strategie kvality komunikace a řízení veřejných služeb na MěÚ Hořovice – KA 2- Strategie nastavení jednotné prezentační a komunikační úrovně města Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče M.C.TRITON, spol. s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha6, IČ 49622005, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.          
31.5.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu se všemi příslušnými přílohami, včetně návrhu smlouvy na projekt „2. základní škola - rekonstrukce učeben“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman MPA, Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Helena Plecitá, Ing. Markéta Hořínková, Karel Pelikán, administrace – Zdeňka Popová, náhradníci – Ondřej Vaculík, Ivana Hocková, Ing. David Grunt, Ing. Milan Šnajdr, Ing. Petr Karban.
31.5.2017
                                           

JUDr. Maříková           
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí části pozemku parc. č. 2153/1 o výměře cca 280 m2 v k. ú. Hořovice do vlastnictví města z důvodu budoucí výstavby chodníku, za kupní cenu 300,- Kč/m2.  Informovat žadatele.     
31.5.2017
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění umístit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na pozemcích parcelní č. 2112/1, 2112/13 a 2112/17 v k. ú. Hořovice a parcelní č. 923/1, 926/5, 927/23, 927/24 a 927/7 v k. ú. Velká Víska za cenu 44.586,- Kč včetně DPH. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
31.5.2017
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GridServices, s. r. o., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení na služebných pozemcích parcelní č. 2175/3 a 2180 v k. ú. Hořovice, za cenu 9.600,- Kč + DPH v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.           
31.5.2017                                     

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění umístit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na služebných pozemcích parcelní č. 906/1, 1007, 1016/2, 1034/1, 1110/1 a 1112/52 v k. ú. Hořovice za cenu 11.360,- Kč + DPH v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
31.5.2017
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí s rozšířením doplňkové činnosti příspěvkové organizace Městská mateřská škola Hořovice o provozování jeslové třídy pro děti od 1 roku do 2 let. Současně souhlasí s aktualizovaným zněním zřizovací listiny této příspěvkové organizace. Rada doporučuje zastupitelstvu města aktualizovanou zřizovací listinu schválit.
31.5.2017
                                           

JUDr. Maříková           
Rada schvaluje a vydává Nařízení města Hořovice č. 1/2017, kterým se upravuje nařízení města Hořovice č. 3/2016 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Zajistit vyhlášení.
31.5.2017
                                           

JUDr. Maříková           
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změny názvů ulic z Lázeňské na Troupovu, Pod Šibencem na Olympijskou, z Fügnerovy (část od Lidlu k ulici Nové) na U Štěpánků.
31.5.2017                                     

Mgr. Kebrlová             
Rada souhlasí s návrhem Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu „Beroun – Pobytový tábor pro děti ze „socio-kulturně znevýhodněných rodin“ a doporučuje tento návrh k projednání zastupitelstvu města Hořovice.
31.5.2017
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada schvaluje doplnění pevného pořadníku pro přidělení bytů pro dvojice v Domě s pečovatelskou službou Hořovice dle přílohy zápisu. Informovat Domov Na Výsluní Hořovice a žadatele.
31.5.2017
                                           

Mgr. Kebrlová             

Rada souhlasí s přidělením sociálního bytu 1 + 1 žadatelce dle přílohy zápisu a ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu uzavřít nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 10. 2017. Informovat žadatelky.    
31.5.2017
                                           

pí Šumerová  
Rada souhlasí s navýšením příspěvku Městskému kulturnímu centru Hořovice o částku 270 tis. Kč. Uvedenou částkou se bude město podílet na zprovoznění nové knihovny a infocentra a na odstranění závad ve Společenském domě a klubu Labe. Zahrnout do nejbližšího rozpočtového opatření.


31.5.2017
                                           

pí Šumerová  
Rada souhlasí s umístěním bannerů „IV. ročník motorkářského cvočku“ na mostě na Valdeku u kruhového objezdu a na mostě u Společenského domu ve dnech 1. 6. až 30. 7. 2017. Bude zpoplatněno dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2013.
31.5.2017       
                             

pí Šumerová  
Rada souhlasí s předloženým plánem mimořádné inventarizace majetku předávaného Městskému sportovnímu centru a složením inventarizační komise.    
31.5.2017
                                           

pí Šumerová  
Rada bere na vědomí informaci o první části konkurzního řízení na pozici ředitele 1. ZŠ – posuzování vhodnosti uchazečů pro výkon funkce.      
31.5.2017                                     

                                                                         

                                                                         

Dr. Ing. Jiří Peřina    Mgr.Zdeňka Ulčová                               Mgr. Jiří Vavřička