Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Obsah

 

                                                                         

Zápis č. 10

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
 

3. 5. 2017

                             

                                                                         

Přítomni:        

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                               

               Mgr. Jiří Vavřička, radní                                                    

               PhDr. Jiří Vlček, radní                                                         

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                         

Omluveni:        Mgr. Renata Wachtlová, radní                                                      

                                                                         

                                                                         

Program:         

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Jiří Vavřička, Ondřej Vaculík                                              

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

                                                                         

   


                                                               

                                                                         

Usnesení č. 10

 

Rady města Hořovice ze dne 3. 5. 2017

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                       

 

Ing. Šnajdr      
Rada doporučuje zastupitelstvu převod budovy městského kina (č. p. 620, p. p. č. 2/1 v k. ú. Hořovice) ze správy MKC Hořovice do správy MSBNF Hořovice. Připravit pro nejbližší schůzi zastupitelstva (úkol pro VVP MěÚ).
17.5.2017

                                           

Ing. Šnajdr      

Rada souhlasí s návrhem smlouvy se společností GridServices, s.r.o., o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, podle které bude, v případě výstavby a dokončení nového provozního objektu autobusového nádraží, odstraněna plynová přípojka, vedoucí k objektu č. p. 808 na náměstí Boženy Němcové (stávající provozní budova autobusového nádraží). Zajistit podpisy smluvních stran.              
17.5.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost ELPIS elektro, s.r.o., Kotopeky 25, 268 01 Hořovice, za cenu 24.853 Kč vč. 21% DPH, instalaci elektronického zabezpečovacího systému vč. signalizace paniky v budově bývalého kina. Objednat provedení prací.
17.5.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s průjezdem do jezdeckého areálu Ranch po cyklostezce, vedoucí do Rpet v termínech 3. 5. 2017 - 7. 5. 2017, 11. 5. 2017 - 14. 5. 2017, 24. 5. 2017 - 28. 5. 2017, 3. 7. 2017 - 9. 7. 2017, 14. 9. 2017 - 17. 9. 2017 a 19. 9. 2017 - 24. 9. 2017, tedy v dobách konání závodů v jezdeckém areálu. Průjezd bude povolen pouze za účelem přivezení a odvezení závodních koní z nebo do areálu. Žadatel zajistí, aby se vozidla po cyklostezce pohybovala rychlostí max. 20 km / hod. Veškeré náklady na opravu případných škod na tělese komunikace (např. utržené okraje povrchu silnice, vyjeté koleje) způsobených povoleným provozem budou opravovány majitelem, ale hrazeny žadatelem. Oznámit usnesení rady žadateli. Zdržel se: 1 PRO: 5             
17.5.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada města na základě výběrového řízení „Strategie kvality komunikace a řízení veřejných služeb na MěÚ Hořovice – KA 3- Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ACCON human resources management, s.r.o., Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7 – Bubeneč, IČ 27208371, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.  
17.5.2017
                                           

Ing. Šnajdr      

Rada se seznámila s návrhem od firmy Jakub Šťastný, technické činnosti v dopravě, dopravní značení, Holandská 2438, 272 01 Kladno týkající se dopravní úpravy křižovatky ulic Zámecké a Hradební, který byl projednán a upraven Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun. Rada souhlasí s takto upraveným návrhem. Objednat úpravu křižovatky dle tohoto návrhu.          
17.5.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada města souhlasí se zněním příkazní smlouvy, podle které firma AJL, s. r. o., Markova 1965/6, Velké Meziříčí, provede, za cenu 80.000 bez DPH, zajištění a organizaci zadávacího řízení na projekt „Rozvoj informačních systémů města Hořovice“. Zajistit podpisy smluvních stran.         
17.5.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem nájemní smlouvy, podle které bude část pozemku p. č. 122/19 v k. ú. Hořovice (ve sportovním areálu) pronajata, za symbolickou cenu 500 Kč ročně, spolku HC Cvočkaři Hořovice, z. s. za účelem zřízení provizorního zázemí pro členy hokejového klubu. Zajistit podpisy smluvních stran.       
17.5.2017       
                             

Ing. Šnajdr      
Rada nesouhlasí s natažením nadzemního telekomunikačního kabelu přes pozemky p. č. 769/1 a 769/2 v k. ú. Hořovice pro objekt č. p. 1019/2 v ulici U Rybníčku. Informovat žadatele.
17.5.2017
                                           

JUDr. Maříková           
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2320/1 o výměře cca 76 m2, části pozemku parc. č. 2323/1 o výměře cca 61 m2, pozemku parc. č. 2320/2 o výměře 52 m2 a  pozemku parc. č. 2322/1 o výměře 100 m2 v k. ú. Hořovice z důvodu sjednocení majetku a přístupu k domu č. p. 526 v Hořovicích. Zveřejnit záměr prodeje a informovat žadatele.        
17.5.2017       
                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parcelní č. 333/1 v k. ú. Velká Víska se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění nového energetického zařízení. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí 1 m za cenu 1.000,- Kč + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.        
17.5.2017
                                           

pí Šumerová  
Rada souhlasí s umístěním propagačního trojhranu TOP 09 pro účely voleb do Poslanecké sněmovny na požadované části Palackého náměstí. Umístění propagačního trojhranu se povoluje na dny od 25. 9. do 25. 10. 2017 a bude zpoplatněno dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2013.          
17.5.2017
                                           

pí Šumerová  
Rada města jmenuje do konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/lky 1. základní školy za zřizovatele Dr. Ing. Jiřího Peřinu a PhDr. Jiřího Vlčka. Zároveň jmenuje komisi ve složení: předseda: Dr. Ing. Jiří Peřina, členové: PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Blanka Ludačková, Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Eva Krištufová, Mgr. Miroslava Březinová a Ing. Tomáš Mikula
17.5.2017
                                           

pí Šumerová  
Rada souhlasí s tím, aby přezkoumání hospodaření města Hořovice za rok 2017 provedl odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.          
17.5.2017
                                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s pronájmem sálu radnice Hořovice za účelem pořádání vzdělávacího semináře pro rodiče dětí základních a mateřských škol s názvem „Kyberšikana“, který se bude konat dne 25. května 2017 od 16:00 do 18:00 hodin.    
17.5.2017
                                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice  Gymnáziu Václava Hraběte v Hořovicích na  slavnostní předávání vysvědčení dne 24. 5. 2017 od 14:00 do 16:00 hod a dne 6. 6. 2017 od 15:00 do 18:00 hod k uspořádání jarního koncertu pro veřejnost.
17.5.2017
                                           

pí. Šrámková 
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.    
                                           

p. Vaculík        
Rada souhlasí s umístěním poutače obce Osek zvoucího na "OSECKOU POHODU" na mostě Na Valdeku u kruhového objezdu v termínu od 5. 5. do 28. 5. 2017.