Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

                                                          

Zápis č. 20

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

04. 10. 2017

                                                          

Přítomni:       

            Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                   

            Jana Šrámková, místostarostka                                        

            Ondřej Vaculík, místostarosta                                           

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                    

            Mgr. Jiří Vavřička, radní                                         

            PhDr. Jiří Vlček, radní                                            

            Karel Pelikán, radní                                    

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                   

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                      

                                                          

Omluveni:                                                    

                                                          

                                                          

Program:      

            1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                             

            2. Přizváni:                                       

            3. Kontrola úkolů                                        

            4. Podání členů rady                                              

            5. Organizační záležitosti                                       

                                                          

                                                          

                                                          

ad 1)   Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                            

            Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová Ondřej Vaculík                                           

ad 2)-4)          O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                              

                                                          

                                                          


                                                          

                                              

Usnesení č. 20

 

Rady města Hořovice ze dne 04. 10. 2017
                                              

                                                          

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                        

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                       

Bc. Michal Hasman  
Vzhledem k ukončení činnosti městského rozhlasu rada revokuje své usnesení ze dne 2. 10. 2002 o poplatku za jeho použití a schvaluje poplatek za zprávu distribuovanou Mobilním rozhlasem ve výši 500 Kč za jednu komerční  zprávu (o velikosti do 138 znaků). Zprávy z Městského úřadu, příspěvkových organizací a městských spolků  budou rozesílány zdarma.
18.10.2017
                                  

Bc. Aleš Trojan        
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 8, a to v plném rozsahu s tím, že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.
18.10.2017
                                  

Bc. Aleš Trojan        
Rada města Hořovice schvaluje bezplatné užití veřejného prostranství na Palackého náměstí v Hořovicích v rámci předvolební akce KSČM, a to na čtvrtek 5. 10. 2017 v době od 8:00 do 11:00 hodin, avšak za předpokladu, že zábor bude činit max. 10 m2 s ohledem konání tradičních čtvrtečních prodejních trhů.            
18.10.2017
                                  

Bc. Aleš Trojan        
Rada města schvaluje zábor štěrkové cesty před restaurací Na Krétě pro paní Hedviku Koželuhovou, jakožto provozovatelku této restaurace, od pátku 6. 10. 2017 od 16:00 hodin do neděle 8. 10. 2017 do 12 hodin, a to za účelem prodeje občerstvení během Cibulového jarmarku. Poplatek za tento zábor bude vyčíslen v souladu s příslušnou místní vyhláškou.   
18.10.2017
                                  

Bc. Aleš Trojan        
Rada souhlasí s navýšením příspěvku pro MSC ve výši    103. 000,- Kč na řešení havárie chladícího zařízení zimního stadionu.    
18.10.2017
                                  

Ing. Křížková
Rada nesouhlasí s užitím znaku města na reklamním a informačním plakátu města Hořovice.
18.10.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s přesahem stavby z důvodu zateplení obvodové stěny bytového domu čp. 94 a 95 na Palackého nám. a zároveň souhlasí i s opravou okapových chodníčků tamtéž. Informovat žadatele.         


18.10.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada nesouhlasí s návrhem společnosti INGAS Praha, s.r.o., podle kterého bude STL plynovod nově protínat zahradu Společenského domu. Informovat žadatele. 
18.10.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s nabídkou, podle které dodá společnost SiaInvest s.r.o., za cenu max. 176.660 Kč vč. 21 % DPH čekárnu na plánovanou autobusovou zastávku na Sklenářce, ve směru do Tlustice. Objednat dodávku a montáž.
18.10.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost ANTA spol. s r.o., za cenu 162.503 Kč vč. 21 % DPH studii revitalizace zeleně v okolí Starého zámku dle přílohy. 18.10.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veř. zadavatele, a tedy s nabídkou, podle které provede společnost STRABAG a.s., za cenu 499.581,83 Kč bez DPH, tj. 604.494 Kč vč. 21 % DPH, rekonstrukci části ulice Na Tržišti (za hasičskou zbrojnicí). Důvodem přímého oslovení společnosti STRABAG a.s. je skutečnost, že v nedávné době zvítězila ve dvou soutěžích o veřejnou zakázku, vypsaných městem Hořovice a bude tedy v Hořovicích ve zbytku roku 2017 a v roce 2018 působit. 
18.10.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s provedením nového vstupu do rodinného domu, umístěného na adrese Náměstí Svobody č. p. 115/2a (parc. č. 367 v k. ú. Hořovice), přímo z pozemku parc. č. 402/2 v k. ú. Hořovice. Oznámit usnesení rady žadateli.
18.10.2017

                                  

Ing. Šnajdr    
Rada nesouhlasí s žádostí o zřízení dvou vyhrazených parkovacích stání v modré zóně parkování, tj. ve veřejně přístupném prostoru, konkrétně v Zámecké ulici, o která bylo požádáno za účelem získání stavebního povolení k realizaci bytového domu o třech bytových jednotkách. Oznámit usnesení rady žadateli.
18.10.2017
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada nesouhlasí s vyhrazením jednoho parkovacího místa pro potřeby lékárny U Černého orla.           
18.10.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada předběžně souhlasí s odkoupením části pozemku parcelní č. 1570/18 v k. ú. Hořovice – část náspu železniční trati z vlastnictví Českých drah, a. s., do vlastnictví města Hořovice za účelem zřízení parkoviště P+R. Informovat České dráhy, a. s.           
18.10.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájmu nemovitosti - budovy sauny č. p. 1254 v Hořovicích, dle nájemní smlouvy uzavřené dne 15. 9. 2011 mezi městem Hořovice a panem Milanem Vystydem, z důvodu změny v osobě pronajímatele. Nájem skončí dne 31. 10. 2017.  Vyrozumět nájemce a zajistit podpisy smluvních stran.
18.10.2017
                                  

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění umístit a provozovat zařízení distribuční soustavy – zemního kabelového vedení nízkého napětí, na pozemcích parcelní č. 44/1, 44/5, 75/1, 75/2, 75/3, 92/1 a 92/3 v k. ú. Hořovice za cenu 46.050,- Kč + DPH v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.        
18.10.2017
                                  

Mgr. Kebrlová          
Rada souhlasí se zněním Statutu řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb dle návrhu.
18.10.2017                           

                                                          

                                                          

Dr. Ing. Jiří Peřina   Mgr. Zdeňka Ulčová                                        Ondřej Vaculík

                                           

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

zde ke stažení