Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Obsah

 

Zápis č. 7

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

23.3.2016

                                                                         

Přítomni:       

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                               

               Mgr. Renata Wachtlová, radní na část schůze                                                    

               Mgr. Jiří Vavřička, radní                                                    

               PhDr. Jiří Vlček, radní                                                         

               Bc. Michal Hasman, tajemník                                                        

               Lenka Redrová, zapisovatelka                                                     

                                                                         

                                                                         

                                                                         

Omluveni:                                                                

                                                                         

                                                                         

Program:       

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Kontrola úkolů                                                   

               3. Podání členů rady                                             

               4. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová a Ondřej Vaculík.                                                   

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

 


                                  

                                                                         

Usnesení č. 7

 

Rady města Hořovice ze dne 23. 3. 2016

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                                      

                                                                         

                             

Dr. Ing. Peřina             
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit odměny členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou zastupiteli, v celkové výši pro každý výbor 4.500 Kč a současně doporučuje zastupitelstvu uložit předsedům výborů přidělit konkrétní částky.
14.4.2016
                                           

Bc. Hasman    
Rada podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovila s účinností od 23. 3. 2016 celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu na 74, a dále na základě „Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu,“  uzavřené s Úřadem práce ČR přijímá 3 zaměstnance z ÚP na dobu určitou do 28.2.2017.        
6.4.2016
                                           

Ing. Křížková
Rada nesouhlasí s bezplatným užitím znaku města Hořovice na sportovní trofeje šipkových turnajů.    
6.4.2016
                                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení a to v termínech: 14. dubna, 6. a 18. května 2016. 
6.4.2016
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s cenovou nabídkou, podle které zpracuje Ing. Ivan Řehoř – MCT – RR spol. s r. o., za cenu 177.000 Kč bez DPH tj. 214.170 Kč včetně DPH, studii řešení inženýrských sítí a vnitřních konstrukcí objektu Společenského domu. Studie zahrnuje celkové řešení vodovodních a kanalizačních rozvodů, vzduchotechniky, plynofikace, topení a celkové architektonické řešení vnitřních prostor objektu.     
20.4.2016
                                           

Ing. Šnajdr       Rada souhlasí se zněním dodatku ke smlouvě o dílo, uzavřenou mezi společností ASEKOL a. s. a městem Hořovice. Zněním tohoto dodatku se zvyšuje počet míst pro zpětný odběr elektrozařízení, a to v ulicích Vísecká proti č. p. 576, sídliště Sklenářka, sídliště Na Okraji, Masarykova na parcele č. 1514/2, Klostermannova, Palachova č. p. 733 a ulice Tyršova proti č. p. 15. Umístěné kontejnery jsou v majetku společnosti ASEKOL, která bezplatně zajistí sběr a svoz elektrozařízení. Celkový počet kontejnerů na sběr elektrozařízení od společnosti ASEKOL stoupne v Hořovicích ze dvou na devět kusů. 
20.4.2016
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s návrhem příkazní smlouvy, podle které bude, za paušální cenu 1.815 Kč/hod. s plánovanou návštěvou jedenkrát ročně a dle potřeby samostatně objednávaných činností, v cenové úrovni dle předkládané nabídky, společnost TUSAN, s. r. o., na pracovištích MěÚ Hořovice zajišťovat činnosti spojené s požární ochranou a s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Zajistit podpisy smluvních stran      
20.4.2016
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s návrhem technického a dopravního odboru, zadat zpracování jednostupňových projektů na rekonstrukce komunikací v ulicích Nerudova, Vilová a Dlážděná tak, aby tyto ulice mohly být zrekonstruovány včetně vodohospodářské infrastruktury v letech 2017 nebo 2018.
Zároveň rada souhlasí s principem třetinového financování rekonstrukcí vodovodních a kanalizačních přípojek na rekonstruované vodohospodářské infrastruktuře ve výše uvedených ulicích. Zajistit nabídky na zpracování projektových dokumentací."
20.4.2016
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost SEAP Rokycany s.r.o., za cenu 87.600 Kč bez DPH, tj. 105.996 Kč vč. 21% DPH, projektovou dokumentaci na opravy a úpravy zázemí školního bazénu v pavilonu 6 v 1. základní škole Hořovice. Objednat zpracování projektové dokumentace. Rada rozhodla, že náklady na zpracování projektové dokumentace ponese město Hořovice. Výsledek hlasování: 5:0:1              
6.4.2016
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada schvaluje znění výzvy k podání nabídky na akci: "Oprava chodníků v části ulice Masarykova a Nová“ a na akci: "Oprava chodníků v části ulice Příbramská“. Rada dále souhlasí s návrhy smluv o dílo k oběma akcím. Zároveň rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Helena Plecitá, Ing. David Grunt, Bc. Michal Hasman, Karel Pelikán, Miloslav Jelínek a náhradníky ve složení: Ondřej Vaculík, Ing. Milan Šnajdr, Ing. Jiří Hrabák, Michal Mottl, Ing. Alois Macek. Termín pro podání nabídek je stanoven nejpozději do 4. 4. 2016 do 10:00. Rada ukládá komisi zahájit svoji činnost dne 4. 4. 2016 v 11:00.         
6.4.2016
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada vzala na vědomí informaci o podmínkách obdržení dotace z Programu 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, týkající se výstavby sportovní haly v Hořovicích. 
6.4.2016
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zrealizuje společnost VYKRUT zahradní služby, a. s., za cenu 1.314.939,13 Kč vč. DPH dílo, spočívající v kácení stávajícího keřového porostu včetně odstranění a odvozu pařezů, úpravy terénu, přípravy k výsadbě stromů, hloubení jam, výsadby a dodávku stromů, dle projektu nazvaného „Hořovice - Obnova aleje Knížecí cesty do Bažantnice“.
20.4.2016
                                                          

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, podle které zpracuje společnost ČEZ Distribuce, a.s. projektovou dokumentaci, týkající se vynuceného přeložení kabelů NN v ulici 9. května v případě výstavby přechodu pro chodce. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.4.2016                                              

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí se zněním dodatku ke smlouvě o dílo, uzavřenou mezi společností LIVING IN GREN s. r. o. a městem Hořovice. Zněním tohoto dodatku se prodlužuje termín předání dokončeného projektu týkající se revitalizace zeleně sídliště Višňovka a Západní do 8. 4. 2016. Důvodem posunu termínu je vysoká časová náročnost geodetického zaměření obou území čítající 1.400 měřičských bodů.
6.4.2016
                                                          

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 216.329 Kč bez DPH tj. 261.758,09 Kč včetně DPH, podle které provede společnost SILNICE CHMELÍŘ s. r. o. úpravu a opevnění cestního příkopu podél cyklostezky Hořovice v úseku pod bývalou skládkou odpadů a doplnění betonových palisád nad rámec původního projektu. Tyto stavební úpravy nebyly součástí projektové dokumentace na výstavbu cyklostezky.
20.4.2016
                                                          

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s umístěním přístupového bodu na střeše krytého plaveckého bazénu společností CMS Consultuing s.r.o. za podmínek uvedených v předkládací zprávě a v žádosti společnosti. Sdělit usnesení rady žadateli.
6.4.2016
                                                          

Ing. Šnajdr      
Rada na základě veřejné soutěže rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na akci: Lesní cesta Mohykán – Podluhy, kterou podala společnost Kaiser & spol. CZ, s.r.o. a to za nabídkovou cenu 2.489.051,84 Kč bez DPH tj. 3.011.752,73 Kč včetně DPH. Realizace akce proběhne pouze při přidělení dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Do veřejné soutěže bylo podáno celkem 5 nabídek.
20.4.2016
                                                          

Ing. Šnajdr      
Rada na základě veřejné soutěže rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na akci: "Technický dozor na stavbách města Hořovice na období 2016 - 2017, kterou podala společnost Pk.servin, s. r. o. a to za nabídkovou cenu s hodinovou sazbou 525 Kč bez DPH tj. 635,25 Kč včetně DPH. Do veřejné soutěže byly podány 3 nabídky."  
20.4.2016                                               

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s částečným uzavřením a omezením provozu na místní komunikaci v ulici K Nemocnici za účelem vykládky a usazování stropních panelů při stavbě lékárny v areálu NH Hospital. Vykládka proběhne v pátek 1. 4. 2016 cca od 13 do 16 hodin. Při vykládce bude zajištěn provoz autobusů. Pro osobní auta bude tato část komunikace vč. přilehlých parkovišť uzavřena.
6.4.2016                                             

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s plnou uzavírkou chodníku v Lázeňské ulici v úseku od ulice Pod Nádražím po ulici U Nádraží za účelem výstavby kanalizace, a to v délce max. 14 dní v termínu od 11. 4. do 24. 4. 2016. Po tuto dobu, kdy bude chodník pro pěší uzavřen, budou občané Hořovice prováděcí společností, popř. investorem stavby, náležitě informováni o obchůzných trasách směrem k nádraží, při vědomí toho, že ty jsou časově náročnější. Pokud bude z nějakého důvodu podána žádost o prodloužení termínu kompletní uzavírky po 24. 4. 2016, bude chodník upraven tak, aby byl bez problémů pochůzný a žadatel vyčká dalšího usnesení radních. Přípravné a dokončovací práce budou probíhat za plného provozu v termínu od 1. 4. do 11. 4. 2016 a následně od 25. 4. 2016 do 30. 4. 2016. Rada doporučuje prováděcí společnosti domluvit po dobu stavby průchod po chodníku vedoucím po pozemcích MVDr. Tinka i v nočních hodinách.
20.4.2016
                                                          

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s restaurováním a konzervováním sochy slévače, která bude součástí expozice Muzea Hořovicka, podle nabídky restaurátora Davida Ritschela, za cenu 46.400 bez DPH v povrchové úpravě grafitofermeží a voskováním.  Dále rada souhlasí s umístěním sochy slévače v levé části prostranství před vchodem do centrální budovy Starého zámku. Objednat restaurování sochy.
6.4.2016

                                                                                                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí s upraveným zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které paní Vlasta Štěpničková pronajme městu Hořovice ideální 1/2 pozemku parcelní č. 2386/1 v k. ú. Hořovice pro provozování skládky Hrádek do 31. 12. 2023. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.           
6.4.2016
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parcelní č. 359/14 a č. 372/2 v k. ú. Velká Víska z vlastnictví České republiky – ÚZSVM Praha do vlastnictví města Hořovice a doporučuje zastupitelstvu města převod těchto nemovitostí schválit. 
14.4.2016          
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 1 /2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Rada doporučuje zastupitelstvu města tuto obecně závaznou vyhlášku vydat.
14.4.2016
                                                          

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se směnou pozemků parcelní č. 876/2 a parcelní č. 86/3 v k. ú. Velká Víska, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Hořovice za pozemek parcelní č. 876/4 a část pozemku parcelní č. 876/3 v k. ú. Velká Víska, ve vlastnictví města Hořovice, a doporučuje zastupitelstvu města směnu těchto nemovitostí schválit. Projednat směnu pozemků s jejich vlastníkem. Rada ukládá odboru vnitřních věcí a právní zajistit oddělení pozemků.
18.5.2016

                                               

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město Hořovice přenechává občanovi k dočasnému užívání část pozemku, parcelní č. 1112/52 v k. ú. Hořovice, o výměře cca 20 m2  zahrádku. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2020. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.4.2016
                                                          

JUDr. Maříková           
Rada nevyhovuje žádosti pana Stanislava Reindla o legalizaci přístupové cesty z důvodu nesouladu s připravovaným územním plánem města. Informovat žadatele. 
6.4.2016                                              

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva města dne 14. 4. 2016 a doporučuje zastupitelstvu města tento materiál ke schválení.
14.4.2016
                                                          

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zemědělském pachtu, podle které město propachtuje společnosti LESOSPOL Zbiroh, s. r. o., 140 hektarů lesních pozemků v k. ú. Hořovice, Velká Víska, Kotopeky a Podluhy za účelem jejich užívání a braní užitků. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2016 za pachtovné ve výši 85% z čistého výnosu předmětu pachtu ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.4.2016
                                                          

JUDr. Maříková           
Rada schvaluje dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 7720500921 uzavřené s Kooperativou pojišťovnou a. s. dne 30. 7. 2010.
6.4.2016
                                                          

Mgr. Kebrlová             
Usnesením rady města č. 21 ze dne 8. 10. 2014 byl změněn statut Komise prevence kriminality na Pracovní odbornou skupinu. Rada souhlasí s novým složením této skupiny: Jana Šrámková – předseda, Světla Dardová, Mgr. Aleš Macourek, Mgr. Veronika Kučerová, Mgr. Petra Fišerová, Mgr. Helena Plecitá, Mgr. Daniela Korosová, Bc. Jitka Skálová, Nikola Šálková DiS., Alena Ratajová DiS., Mgr.Olga Kebrlová - místopředseda. Rada dále schvaluje statut Pracovní odborné skupiny prevence kriminality a bere na vědomí její Jednací řád.
6.4.2016                                                     

Mgr. Kebrlová             
Rada vyhovuje žádosti Pavly Klimentové o ukončení členství v řídící skupině komunitního plánování sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí .
6.4.2016
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada souhlasí s návrhem Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb na přidělení dotace z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast organizaci Magdalena, která poskytuje na území Hořovic sociální službu v rámci protidrogové problematiky a zároveň schvaluje znění smlouvy na přidělenou dotaci. Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
14.4.2016
                                                          

Mgr. Kebrlová             
Rada schvaluje doplnění pevného pořadníku pro přidělení bytů pro dvojici v domě s pečovatelskou službou Hořovice dle přílohy zápisu. Informovat Domov Na Výsluní Hořovice a žadatele.
6.4.2016
                                           

pí Šumerová  
Rada souhlasí s poskytnutím dotace na maturitní plesy studentů hořovických středních škol ve výši poplatků ze vstupného. Zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření.
6.4.2016                                              

pí Šumerová  
Rada souhlasí s 1. rozpočtovým opatřením města Hořovice na rok 2016 po zapracování úprav. Předložit nejbližšímu jednání zastupitelstva ke schválení.
14.4.2016
                                                          

pí Šumerová  
Rada schvaluje nákup 100 kusů knižních publikací pro účely vítání občánků za cenu do 80 Kč/kus.
20.4.2016
                                                          

radní  
Rada jmenuje komisi pro rozdělení dotací sportovním, zájmovým a společenským organizacím z rozpočtu města pro rok 2016 ve složení: Jiří Vavřička, Jiří Vlček, Zdeňka Ulčová, Jana Šrámková a Martin Komínek.
6.4.2016                                                         

                                                                         

Mgr. Zdeňka Ulčová, Ondřej Vaculík                             Dr. Ing. Jiří Peřina