Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Obsah

                                                                         

Zápis č. 5 

               ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

24.2.2016

                                                                         

Přítomni:        

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                               

               PhDr. Jiří Vlček, radní                                                         

               Bc. Michal Hasman, tajemník                                                        

               Jana Navrátilová, zapisovatelka                                                  

                                                  

Omluveni:       

               Mgr. Renata Wachtlová, radní                                                      

               Mgr. Jiří Vavřička, radní                                                    

                                                                         

Program:         

              1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Kontrola úkolů                                                   

               3. Podání členů rady                                             

               4. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček                                                      

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

 


 

               Usnesení  č. 5                                            

                                                                         

               Rady města  Hořovice ze dne 24.2.2016       

                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

      

Bc. Nesnídalová         
Rada souhlasí s možností přijímat věcné dary v hodnotě do 40 tisíc Kč jednotlivě  od fyzických i právnických osob Městskou mateřskou školou Hořovice.               4.3.2016                                        

Bc. Nesnídalová         
Rada souhlasí, aby Městská mateřská škola Hořovice uhradila platy tří asistentů z logopedických poraden z provozních prostředků do doby, než bude zřejmé čerpání dotace z jiného zdroje.       
4.3.2016                                        

Bc. Nesnídalová         
Rada souhlasí s přerušením provozu Městské mateřské školy Hořovice v době hlavních prázdnin od 18. července do 5.srpna 2016. 
4.3.2016                                        

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Domovu Na Výsluní, Hořovice za účelem konání jarního setkání seniorů, které se bude konat ve středu  30. 3. 2016 od 8:00 – 20:00 hod.             
4.3.2016                                        

Ing. Křížková
Rada schvaluje uzavření dohody o provedení práce s kronikářkou pí. MUDr. Martínkovou, podle které bude psát kroniku v období 2016 – 2018 za 8.000,- Kč ročně.
4.3.2016                                        

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem malé zasedací místnosti Junáku - svaz skautů a skautek ČR dne 19.3.2016 v 16 hodin.        
4.3.2016                                        

Ing. Pelán        
Rada ukládá prověřit stav odpadkových košů ve městě a poškozené koše opravit. Úkol trvá.     
9.3.2016                                        

Ing. Pelán        
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy v holobytech žadatelce dle přílohy zápisu. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou, do 30.5.2016. Dále rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy žadatelům, dle přílohy zápisu jen do 31.3.2016 z důvodu nehrazení nájemného a služeb s tím, že do 31.3.2016 Ing. Pelán zahájí úkony pro neobnovení nájemní smlouvy a vystěhování  těchto žadatelů.               4.3.2016                                        

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s návrhem, podle kterého bude zřízena na Městském hřbitově v Hořovicích nová společná hrobka pro ukládání ostatků, v ceně do 150.000 Kč vč. DPH. Zajistit jednoduchou projektovou dokumentaci (poptávkou minimálně 2 společností). Úkol trvá, termín prodloužen.           
4.3.2016                                        

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s návrhem cenového ujednání pro rok 2016 na dodávku tepelné energie, dodávané úřadu společností Hořovická teplárenská, s.r.o. ve výši 1,987 Kč bez DPH za kWh, tj. 2,285 Kč vč. 15% DPH. Zajistit podpis dodatku č. 3 - cenové ujednání na rok 2016 k příloze č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 07/2013, jež město Hořovice uzavřelo se společností Hořovická teplárenská v roce 2013.              
4.3.2016                                        

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s instalací vodorovného dopravního značení V 12c (žlutá čára) v ulici K Labi v úseku od křižovatky s ulicí Pražská, podél č. p. 934 v délce cca 10 m. V případě schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun, objednat zhotovení tohoto značení.            
28.3.2016                                     

Ing. Šnajdr      
Rada schvaluje výběr probarvenosti fasád objektu Společenského domu ve variantě č.  03, kdy barevné řešení jednotlivých fasád je navrženo v rámci zpracování projektu: "Zateplení objektu Společenského domu v Hořovicích. "   
4.3.2016                                        

Ing. Šnajdr      
Rada schvaluje znění výzvy k podání nabídky na akci: ,,Lesní cesta Mohykán - Podluhy“. Rada zároveň ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Helena Plecitá, Ing. David Grunt, Bc. Michal Hasman a náhradníky ve složení: Ondřej Vaculík, Ing. Milan Šnajdr, Miloslav Jelínek. Termín pro podání nabídek je stanoven nejpozději do 10. 3. 2016 do 10:00. Rada ukládá komisi zahájit svoji činnost dne 10. 3. 2016 ve 11:00.      
4.3.2016                                        

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s přípravou řešení rozšíření ulice Lesní až k vjezdu do nemovitosti č. p. 1326. Součástí šířkových úprav této lesní cesty jsou odkopávky a úprava terénu s pokácením 12-ti kusů vzrostlých stromů. Konzultovat s komisí životního prostředí.  28.3.2016                                     

Ing. Šnajdr      
Rada města bere na vědomí informaci společnosti KHL - EKO a. s. o odstoupení od Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku ,,Obnova aleje Knížecí cesty do Bažantnice“ z kapacitních důvodů. Rada zároveň rozhoduje o výběru společnosti VYKRUT zahradní služby, a. s., jakožto dodavatele akce, jejíž nabídku shledala hodnotící komise na svém zasedání dne 08. 02. 2016 jako druhou nejvhodnější, a to ve výši 1 086 726,55 Kč bez DPH, tj. 1 314 939,13 Kč s DPH.       4.3.2016                                        

Ing. Šnajdr      
Rada  souhlasí s podáním žádostí o dotace na projekty „Zateplení a oprava fasády MěÚ č.p. 640 v Hořovicích“ (OPŽP), „Zateplení objektu Společenského domu v Hořovicích“ (OPŽP), ,,Oprava chodníků v ulici Valdecká, Palackého náměstí, Pražská, Příbramská“ (IROP), ,,Oprava chodníků v ulici Vrbnovská, Višňová, Hradební“ (IROP), ,,Oprava chodníků v ulici Masarykova, Tyršova“ (SFDI), ,,Oprava chodníků v ulici Příbramská“ (SFDI), ,,Revitalizace lesoparku Dražovka“ (SZIF). Dále souhlasí s přípravou žádosti o dotaci na projekt „Efektivní veřejná správa“.          4.3.2016                                        

Ing. Šnajdr      
Rada města schvaluje znění kvalifikační dokumentace včetně jejích příloh (návrhu SoD, stavební povolení, Průvodní zpráva a Souhrnná zpráva) na akci „Sportovní hala v Hořovicích“          
4.3.2016                                        

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku  dle přílohy zápisu.  
4.3.2016                                        

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí s odstoupením od Smlouvy o dílo ze dne 17. 6. 2015 a Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hořovice a spol. ENVOS s.r.o., IČO: 27098001, která byla uzavřena k akci „Stavební úpravy víceúčelového sportoviště v Hořovicích“ a pověřuje starostu města podpisem odstoupení. Důvodem pro odstoupení je, že nebyla objednateli přiznána dotace a objednatel není tudíž schopen projekt realizovat (viz. ustanovení článku 12, bodu 12.5. Smlouvy, resp. článku č. I. Dodatku č. 1 ke Smlouvě).   
9.3.2016                                        

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí s upraveným zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které paní Vlasta Štěpničková pronajme městu Hořovice ideální ? pozemku parcelní č. 2386/1 v k. ú. Hořovice pro provozování skládky Hrádek do 31.12.2023. Zajistit podpisy smluvních stran.   
18.3.2016                                     

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se záměrem vybudování vstupu do suterénních nebytových prostor bytového domu č. p. 95, Anýžova ulice, ve vlastnictví Okresního stavebního bytového družstva Beroun, přes pozemek parcelní č. 487 v k. ú. Hořovice, ve vlastnictví města, a s budoucím prodejem části pozemku parcelní č. 487 v k. ú. Hořovice k uvedenému účelu. Rada doporučuje zastupitelstvu města budoucí prodej části této nemovitosti schválit. Informovat žadatele.
4.3.2016                                        

JUDr. Maříková           
Rada nesouhlasí s prodejem pozemku parcelní č. 1671/2 v k. ú. Hořovice společnosti Fügnerova Real, s. r. o. a nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku parcelní č. 1671/2 schválit. Informovat žadatele.       
4.3.2016                                        

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí s upraveným zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Městskou akciovou společností Hořovice, a. s., spočívajícího v rozšíření kanalizačního a vodovodního řadu a prodloužení STL plynovodu na budoucích služebných pozemcích parcelní č. 66/7, 66/8, 892/5, 893/3, 895/1 a 916 v k. ú. Velká Víska pro plánovanou výstavbu rodinných domů na pozemku parcelní č. 892/5 v k. ú. Velká Víska. Smlouva se uzavírá za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč / bm + DPH v zákonné výši. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
4.3.2016                                           

JUDr. Maříková           
Rada ukládá odboru vnitřních věcí a právního připravit aktualizované znění smlouvy o spolupráci s PČR s ohledem na činnost Městské Policie a kamerového systému.           
4.3.2016                                        

Mgr. Kebrlová             
Rada souhlasí s prodloužením nájemních smluv na sociální byty žadatelům dle přílohy zápisu na dobu jednoho roku. Vzhledem k nepravidelným a neuhrazeným platbám, s přihlédnutím k výši dluhu a nedodržování dohody o splátkách, u devíti žadatelů prodloužit pouze do 31. 05. 2016. Po tomto datu uzavřít nové nájemní smlouvy pouze v případě pravidelného hrazení běžných plateb a uhrazení celé dlužné částky do 30.04.2016, případně do téhož data uzavření dohody o splátkách na Městské správě bytového a nebytového fondu.
Rada souhlasí se zvýšením nájemného dle Vnitřního předpisu č. 1/2011 (Zásady pro přidělování soc. bytů a eventuální prodloužení nájemní smlouvy), čl. 4, písm.f) u pěti rodin.
Rada dále bere na vědomí využití možnosti kauce podle ustanovení čl. 4, písm. g) Vnitřního předpisu č. 1/2011, s individuálním přístupem ke každému nájemníkovi, s přihlédnutím k pravidelnosti úhrad a k výši dluhů, s účinností od 01.06.2016.  Informovat žadatele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Mgr. Kebrlová             
Rada bere na vědomí návrh Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu „Beroun – Pobytový tábor pro děti ze „socio-kulturně znevýhodněných rodin“ a doporučuje zastupitelstvu města Hořovice schválit výše citovanou smlouvu.               4.3.2016                                        

Mgr. Kebrlová             
Rada schvaluje Program prevence kriminality města Hořovice na rok 2016.         4.3.2016                                        

Mgr. Komínek             
Rada ukládá Komisi školské, kulturní a sportovní zorganizovat Městský ples v termínu 18.2.2017.
4.3.2016                                        

p. Šalena          
Rada souhlasí s účastí Hořovic v propagačním televizním magazínu TV Praha formou cestopisné relace v délce cca 9 min za celkovou cenu 25 tisíc Kč bez DPH. TV Praha tento pořad odvysílá pětkrát a poskytne ho městu k dalšímu propagačnímu využití včetně práv.  
4.3.2016                                        

pí Šumerová  
Rada souhlasí s využitím veřejného prostranství na Palackého náměstí na uspořádání velikonočního jarmarku dne 26. 3. 2016 firmou Trhy Aleš, s. r. o. za podmínek uvedených v nabídce.    
4.3.2016                                        

pí Šumerová  
Rada souhlasí s vyplacením odměny Mgr. Zdeňce Ulčové a Mgr. Martinu Komínkovi ve výši 5.000 Kč za organizaci Městského plesu a činnost v občanských záležitostech.              
4.3.2016                                        

                                                                         

                                                                         

Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček         Ondřej Vaculík