Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Obsah

                                                                         

Zápis č. 28

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

14. 12. 2016

                                                                         

Přítomni:        

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                               

               Mgr. Jiří Vavřička, radní                                                    

               PhDr. Jiří Vlček, radní                                                         

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                                                                                       

Omluveni:        Mgr. Renata Wachtlová, radní                                                      

 

                                                                         

               


                                                          

Usnesení č. 28

                                                                         

Rady města Hořovice ze dne 14. 12. 2016

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám: 

                                                           

Mgr. Komínek             
Rada ukládá Komisi školské, kulturní a sportovní připravit a organizačně zajistit konání městského plesu v roce 2017. Úkol trvá. 
11.1.2017
                                           

pí Šumerová  
Rada města v souladu s §178 odst. 2, písm. a) Školského zákona stanovuje, že školský obvod MMŠ Hořovice tvoří území města. Rada v té souvislosti ukládá OFŠ, aby naplnil ustanovení §34 odst. 4 Školského zákona a aby projednal s dotčenými obcemi jejich případný zájem o dohodu dle §179 odst. 2 Školského zákona. Úkol trvá.          
25.1.2017
                                           

Ing.Šnajdr       
Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 a tedy s nabídkou, podle které zpracuje za cenu 303.468 Kč vč. 21% DPH, ing. Vladimír Musil, realizační dokumentaci stavby nazvané "Rekonstrukce ulice K Nemocnici v Hořovicích." K termínu konání příští schůze rady města předložit návrh smlouvy o dílo.
11.1.2017                      
              

Ing.Šnajdr       
Rada souhlasí s nabídkou společnosti Neogenia, s.r.o., podle které bude informování občanů Hořovic následně řešeno pomocí tzv. systému Mobilní rozhlas, obsahující aplikaci pro chytré telefony Mobilní rozhlas, umožňující zasílání SMS zpráv, hlasových zpráv i zpráv pomocí e-mailů. Za dvouletou licenci, za používání systému, požaduje společnost 69.900 Kč bez DPH, za odeslání jedné SMS zprávy 0,79 Kč a za odeslání hlasové zprávy 0,99 Kč za 30 vteřin. Objednat službu.     
11.1.2017
                                           

Ing.Šnajdr       
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost SPEKTRA spol. s r.o., za cenu 538.958 Kč bez DPH, tj. 652.138,60 Kč vč. 21% DPH dílo, spočívající v opravě podlahy sálu a výměny PVC v šatně účinkujících v objektu Klubu Labe v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních stran.       
11.1.2017
                                           

Ing.Šnajdr       
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost SPEKTRA spol. s r.o., za cenu 4.326.352,34 Kč bez DPH, tj. 5.234.886,33 Kč vč. 21% DPH dílo, spočívající v opravě říms a atik po krupobití a v opravě fasády do Palackého náměstí a fasády do Pražské ulice. Zajistit podpisy smluvních stran.  
11.1.2017       
                             

Ing.Šnajdr       
Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 a tedy s nabídkou, podle které zpracuje za cenu 565.070 Kč vč. 21% DPH společnost MCT-RR, spol. s r.o. jednostupňový projekt stavby nazvané "Půdní vestavba tříd v objektu 2. základní školy Hořovice". Předložit návrh smlouvy o dílo.
11.1.2017       
                             

Ing.Šnajdr       
Rada souhlasí s textem rozhodnutí, podle kterého zadavatel, v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ruší zadávací řízení k veřejné zakázce nazvané Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu č. p. 640 v Hořovicích. Oznámit usnesení rady administrátorovi veřejné zakázky.              
11.1.2017
                                           

Ing.Šnajdr       
Rada souhlasí s textem rozhodnutí, podle kterého zadavatel, v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ruší zadávací řízení k veřejné zakázce nazvané Snížení energetické náročnosti budovy Společenského domu v Hořovicích. Oznámit usnesení rady administrátorovi veřejné zakázky.
11.1.2017       
                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město Hořovice přenechá společnosti Czech Time Media, s. r. o., k užívání část pozemku parcelní č. 751/3 v k. ú. Hořovice o výměře cca 1m2 za účelem provozování veřejných reklamních hodin. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Zajistit podpisy smluvních stran.        
11.1.2017       
                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajištění kulturní akce ze dne 24. 11. 2016, kterým se rozšiřuje spolupráce smluvních stran při zajištění tanečních večerů o den 13. 1. 2017. Zajistit podpisy smluvních stran. 
11.1.2017       
                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zemědělském pachtu, podle které město v r. 2017 propachtuje společnosti LESOSPOL Zbiroh, s. r. o., 140 hektarů lesních pozemků v k. ú. Hořovice, Velká Víska, Kotopeky a Podluhy za účelem jejich užívání a braní užitků. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2017 za pachtovné ve výši 85% z čistého výnosu předmětu pachtu ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
11.1.2017       
                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které město pronajme společnosti Gastro Hořovice, s. r. o., 4 sloupy veřejného osvětlení v ul. Tyršova pro umístění orientačních tabulí. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021 za roční nájemné 4.000,- Kč + základní sazbu DPH dle platného zákona. Zajistit podpisy smluvních stran.
11.1.2017
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování přístupu k českým technickým normám ve formátu *pdf prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů. Smlouva umožní online přístup k českým technickým normám v elektronické podobě u Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Zajistit podpisy smluvních stran. 11.1.2017
                                           

JUDr. Maříková           
1) Rada schvaluje a vydává Nařízení města Hořovice č. 3/2016 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy Parkovací řád. Tímto nařízením se ruší Nařízení města Hořovice č. 2/2016 o regulaci stání motorových vozidel na vymezených plochách, komunikacích a jejich úsecích ve vlastnictví města Hořovice na území města Hořovice.                        

2) Rada schvaluje a vydává Ceník placeného stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích.  Zajistit vyhlášení nařízení č. 3/2016 a Ceníku placeného stání.
11.1.2017
                                                          

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Dohody o nájmu honitby, podle které město pronajímá Honebnímu společenstvu Komárov pozemky v k. ú. Hořovice, uvedené v příloze č. 1 této dohody, za účelem honitby. Zajistit podpisy smluvních stran.        
11.1.2017
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o operativním pronájmu se společností MYLAND soulutions, s. r. o, podle které tato společnost poskytne městu full-service operativní pronájem QUERYTHERM (samořídící kontrola regulačních a topných soustav). Zajistit podpisy smluvních stran.    
11.1.2017
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí s bezúplatným nabytím majetku – květinového daru od paní Jany Chvátalové, Květiny, Pražská 366, Hořovice v hodnotě 2.285,- Kč. Připravit darovací smlouvu.         
11.1.2017
                                           

pí Šumerová  
Rada souhlasí s předloženým plánem inventur a složením inventarizační komise pro provedení inventarizace za r. 2016.             
11.1.2017
                                           

pí Šumerová  
Rada nesouhlasí s poskytnutím dotace Základní kynologické organizaci Hořovice, neboť finanční prostředky vyčleněné na činnost organizací v roce 2016 byly již vyčerpány.
11.1.2017                                     

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti radnice  Výboru ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Hořovicích za účelem konání  poradenské činnosti pro sluchově postižené občany. Poradna se uskutečňuje vždy od 10:00 – 13:00 hod první a třetí úterý v měsíci. Rozpis poradenských dnů dle přílohy.         
11.1.2017
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice schvaluje podání žádosti o finanční podporu z ESF Operační program zaměstnanost z výzvy č. 03_16_063: Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni na projekt: Komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2020 – 2024. Projekt bude zpracován a podán ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci střední Čechy jako žadatelem a městem Hořovice jako partnerem.   
11.1.2017       
                             

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice bere na vědomí zakoupení průmyslové pračky PRIMUS FX105 dle přílohy k zápisu pro potřeby Domova Na Výsluní Hořovice v celkové hodnotě 149.178,- Kč z finančních prostředků tohoto zařízení.          
11.1.2017       
                             

pí Šrámková   Rada souhlasí s protokolem o likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku. Viz příloha.  
11.1.2017
                                           

pí Šumerová  
Rada bere na vědomí oznámení ředitele 2. základní školy o volném dnu pro žáky dne 22. 12. 2016.  
11.1.2017
                                           

pí Šumerová  
Rada města souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu obědy pro děti 2. základní školy.         
11.1.2017                                     

                                                                         

                                                                         

Mgr. Zdeňka Ulčová Mgr. Jiří Vavřička                      Dr.Ing. Jiří Peřina