Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Obsah

                                           

Zápis č. 27

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala          
dne 30.  11.  2016

                                                                                       

Přítomni:       

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta               

               Ondřej Vaculík, místostarosta                        

               Jana Šrámková, místostarostka                     

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                 

               Mgr. Renata Wachtlová, radní                         

               Mgr. Jiří Vavřička, radní                      

               PhDr. Jiří Vlček, radní                           

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník               

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                  

                                  

Omluveni:                                  

                                 

Program:         

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                            

               2. Kontrola úkolů                     

               3. Podání členů rady               

               4. organizační záležitosti                    

                                           

                                           

                                           

                                           

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                          

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, PhDr. Jiří Vlček                    

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                            

                                           

                                           

              

 

Usnesení  č. 27

 

Rady města Hořovice ze dne 30. 11. 2016

                                           

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                        

                                           

                                           

pí Šumerová  
Rada města v souladu s §178 odst.2, písm. a) Školského zákona stanovuje, že školský obvod MMŠ Hořovice tvoří území města. Rada v té souvislosti ukládá OFŠ, aby naplnil ustanovení §34 odst. 4 Školského zákona a aby projednal s dotčenými obcemi jejich případný zájem o dohodu dle §179 odst. 2 Školského zákona. Úkol trvá.          
14.12.2016
              

Bc. Hasman    
Rada podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovila s účinností od 1. 1. 2017 celkový počet zaměstnanců města, zařazených do městského úřadu na 79. Zároveň RM schvaluje i změnu organizačního řádu (v počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ) s účinností od 01. 01. 2017.
14.12.2016
              

Bc. Hasman     Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR oblastní pobočka Hořovice za účelem konání pravidelných schůzí v roce 2017, které se budou konat vždy první úterý v měsíci od 14:00 – 16:00 hodin.
14.12.2016
              

Bc. Hasman     Rada schvaluje mimořádnou odměnu pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Hořovice ve výši průměrného měsíčního platu. Mimořádná odměna bude vyplacena ze schváleného rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2016. Zdržel se: 1    
14.12.2016
              

Dr. Ing. Peřina             
Rada města Hořovice dne 30. 11. 2016 na základě rozhodnutí  výběrové komise na pozici ředitele MKC Hořovice jmenuje pana Mgr. Přemysla Landu k 1. 1. 2017. Výběr proběhl na základě výběrového řízení. Členové komise: předseda Dr. Ing. Jiří Peřina, PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Renata Wachtlová, Mgr. Zdeňka Ulčová, Mgr. Jiří Vavřička, Ondřej Vaculík, Jiří Šalena. Omluveni: Jana Šrámková      

14.12.2016
              

Ing. Grunt       
Rada posoudila záměr pořízení regulačních plánů (RP) nazvaných dle lokalit – RP Hvozdecká, RP Západní sídliště, RP Velká Víska a RP Žižkov a doporučuje zastupitelstvu schválit pořízení těchto regulačních plánů, příslušné v samostatné působnosti zastupitelstvu obce dle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.      
14.12.2016
              

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s bezúplatným převodem majetku, uvedeného v přílohách, loutkářskému souboru Malá scéna pod vedením Jaroslava Pelikána.    
14.12.2016     
 

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem „Smlouvy o spolupráci“ týkající se zapůjčení klíče od sklopného sloupku umístěného na cyklostezce Hořovice – Rpety z důvodu přístupu žadatele k jeho pozemkům. Zajistit podpisy smluvních stran.      
14.12.2016
              

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 a tedy s nabídkou, podle které zpracuje, za cenu 363.000 Kč vč. 21% DPH, společnost SPF Group, s.r.o. žádost o dotaci včetně související administrace a zajištění podkladů k projektu "Hořovice - autobusové nádraží - terminál". Rada vybírala ze tří cenových nabídek vyžádaných v poptávkovém řízení  a vybrala společnost, jež nabídla nejnižší cenu. Pro: 6, Zdržel se:1
14.12.2016     
 

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s upraveným ceníkem zimní údržby komunikací a veřejných prostranství, předloženým firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. na období roku 2016 - 2017, v němž zimní pohotovost činí 60.000 Kč měsíčně.             
14.12.2016
              

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor ke sňatečným obřadům, podle které Národní památkový ústav, správa zámku v Hořovicích pronajme v r. 2017 městu prostory v objektu zámku (zámecká kaple a tři místnosti v patře severozápadního křídla zámku) ke konání sňatečných obřadů. Zajistit podpisy smluvních stran.          
14.12.2016
              

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor, podle které město pronajme Svazu tělesně postižených MO Hořovice prostory v objektu č. p. 640 – 3 místnosti v 1.NP pro kanceláře a 2 místnosti v 1. a 3. NP pro sklady kompenzačních pomůcek. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2017 do doby získání jiných prostor nebo do doby zahájení rekonstrukce objektu č. p. 640, nejpozději do 31. 12. 2017. Nájemné činí 12.000,- Kč za sjednané období. Zajistit podpisy smluvních stran.        
14.12.2016
              

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí s účastí města v Destinační společnosti Brdy, z. s. a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o účasti města v tomto spolku a schválit jeho stanovy.
14.12.2016
              

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti, kterým se doplňuje účel pronájmu a rozšiřuje předmět nájmu o pronájem části pozemku parcelní č. 2/1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 120 m2. Zajistit podpisy smluvních stran.            
14.12.2016
              

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení – rozvodné skříně a elektropřípojky na pozemcích parcelní č. 333/1 a 333/2 v k. ú. Velká Víska dle geometrického plánu, dosud nezapsaného v katastru nemovitostí. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši  33.617,50 Kč + DPH v platné výši. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.12.2016
              

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které společnost Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r. o. Hořovice daruje městu finanční částku 200.000,- Kč včetně DPH na vybudování osvětlení přechodu pro chodce na Palackého nám. a na rekonstrukci (dovybavení) dětského hřiště v ulici Anýžové v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.12.2016
              

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí s prodejem pozemku parcelní č. 1672/1 v k. ú. Hořovice společnosti Cymedica Engineering, s. r. o., za účelem vybudování parkovacích stání a chodníku, za kupní cenu ve výši 252.000,- Kč a doporučuje zastupitelstvu města prodej tohoto pozemku schválit. Informovat žadatele.   
14.12.2016     
 

JUDr. Maříková           
1) Rada souhlasí se zněním Dohody o ukončení smlouvy o dílo „Uplatňování daně z přidané hodnoty“ ze dne 18.9.2012 se společností AJM – Accounting Jogging Management, s. r. o., Beroun ke dni 30.11.2016. Zajistit podpisy smluvních stran.
2) Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo „Uplatňování daně z přidané hodnoty“, podle které společnost AJM – Advertisement Job Marketing, s. r. o., Beroun poskytne městu poradenské služby v souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, za cenu 850,- Kč/hod. a základní sazbu DPH. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.12.2016
              

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva města dne 15. 12. 2016. Předložit k projednání zastupitelstvu.
14.12.2016
              

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené mezi městem a Hořovickou teplárenskou, s. r. o., dne 28. 3. 2012, dohodou a s uzavřením nových nájemních smluv na jednotlivé prostory, v nichž jsou umístěny kotelny Hořovické teplárenské, s.r.o. Rada souhlasí s tím, aby město uzavřelo smír ve věci soudního sporu vedeného mezi Hořovickou teplárenskou, s.r.o., a městem Hořovice o vyklizení nemovitosti u Okresního soudu v Berouně pod č.j. 6 C 110/2012 a to ve znění: město uznává svou chybu, v důsledku které je neplatná smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu čp. 819, 820 v Hořovicích, uzavřená dne 10.11. 2010.            
14.12.2016
              

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice projednala předložený záměr a schvaluje spolupráci s městem Beroun při uspořádání Pobytového tábora pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin, který by měl být realizován z dotace Ministerstva Vnitra na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017. V případě, že dotace na tuto aktivitu nebude přidělena, město Hořovice se bude podílet na realizaci tábora poměrnou částkou.
14.12.2016
              

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice souhlasí s Usnesením č.1/2016 Pracovní odborné skupiny prevence kriminality.            
14.12.2016
              

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice souhlasí s žádostí o dotaci z Výzvy programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2017.              
14.12.2016     
 

Mgr. Komínek             
Rada ukládá Komisi školské, kulturní a sportovní připravit a organizačně zajistit konání městského plesu v roce 2017. Úkol trvá. 
14.12.2016
              

pí Šumerová  
Rada souhlasí s Návrhem rozpočtu města Hořovice na rok 2017 a doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení.              
14.12.2016     
 

pí Šumerová  
Rada bere na vědomí návrh 5. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2016 a doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení.           
14.12.2016
              

pí Šumerová  
Rada souhlasí s podáním žádosti o zřízení kontokorentního úvěru v r. 2017 do výše 5 mil. Kč. Předložit zastupitelstvu ke schválení.      
14.12.2016     

                                           

                                           

                                           

 Jana Šrámková   PhDr. Jiří Vlček                                Dr. Ing. Jiří Peřina