Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Obsah

 

                                                                         

Zápis č. 25

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

16. 11. 2016

                                                                         

Přítomni:        

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                               

               Mgr. Renata Wachtlová, radní                                                      

               Mgr. Jiří Vavřička, radní                                                    

               PhDr. Jiří Vlček, radní                                                         

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                              

Omluveni:                                                                  

                                                                                                                                                

Program:         

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Renata Wachtlová, Mgr. Jiří Vavřička                                                          

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

                                                                         

                                                                             

                                                                         

Usnesení č. 25

Rady města Hořovice ze dne 16. 11. 2016

                                                          

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                                                                   

Ing. Šnajdr      
Rada rozhoduje o zahájení projekčních prací za účelem zrealizování komunikačního systému v ulici Kamenné v Hořovicích. Zajistit nabídky na zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení, vč. soupisu prací a výkazu výměr. Úkol trvá.       
30.11.2016
                                           

Ing. Grunt       
Rada revokuje své usnesení ze dne 2. 11. 2016 ve věci dodatku ke smlouvě o dílo na akci: ,,Revitalizace rybníka Valcverk – dokumentace pro výběr zhotovitele stavby“, kdy tento dodatek řeší změnu v bodě 4. odst. 4. 1. smlouvy o dílo – Doba plnění a souhlasí s novým zněním dodatku, kdy termín kompletního dokončení a předání dokumentace se mění z termínu 30. 10. 2016 na termín 30. 4. 2017. Dodatek ke smlouvě je předložen z důvodu požadavků vzniklých v souvislosti s projednáním projektové dokumentace.              
30.11.2016     
                             

Ing. Křížková
Rada souhlasí s přidělením uvolněného malometrážního bytu 1+kk v ulici 1. Máje č.p. 699, Hořovice, zájemci dle předkládací zprávy. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou (6 měsíců). Důvodem je prověření schopnosti žadatele pravidelně hradit nájem a služby.
30.11.2016
                                           

Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve III. čtvrtletí 2016.
30.11.2016
                                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení a to v termínech: 29. 11. 2016, 2. 12. 2016, 7. 12. 2016, 9. 12. 2016, 12. 12. 2016, 13. 12. 2016 a 14. 12. 2016.
30.11.2016
                                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti Svazu tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace Hořovice, za účelem konání informačních schůzek v roce 2017 a to ve dnech:
 9. 5. 2017     14:30 - 15:00 hod
 9. 5. 2017     15:00 - 15:30 hod
 8. 8. 2017     14:30 - 15:00 hod 
 8. 8. 2017     15:00 - 15:30 hod
24.10.2017    14:30 - 15:00 hod
30.11.2016
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s novým jízdním řádem linky C 9 210009 MHD dle návrhu společnosti PROBO BUS a.s. s platností od 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017. Rada konstatuje, že ke změně oproti stávajícímu jízdnímu řádu prakticky nedošlo.      
30.11.2016
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s úpravou cesty před domem č. p. 224/16 v ulici Nádražní spočívající ve zhotovení odvodňovacího žlabu. Rada rozhodla vhledem k blížícímu se zimnímu období provést práce až v jarních měsících roku 2017. Informovat žadatele.
30.11.2016
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s návrhem rozhodnutí, podle kterého vybírá na období do konce roku 2024 pro svoz a likvidaci odpadu v Hořovicích nabídku společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Pražská 1321/38a,102 00 Praha 10, IČO: 49356089, která nabídla zadavateli cenu ve výši 7.064.633,30 Kč bez DPH za 1 rok plnění.
30.11.2016
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada města na základě výběrového řízení “Hořovice – Městské kulturní centrum - oprava podlahy sálu po krupobití a výměna PVC v šatně účinkujících“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SPEKTRA, spol. s r.o., V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun, IČ: 185 98 897, jehož tímto vybírá jako dodavatele. 30.11.2016
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada města na základě výběrového řízení “Hořovice – objekt RADNICE – oprava částí fasády – říms a atik po krupobití a oprava čelní fasády a fasády do Pražské ul.“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SPEKTRA, spol. s r.o., V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun, IČ: 185 98 897, jehož tímto vybírá jako dodavatele.
30.11.2016
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada města na základě výběrového řízení „Úsporná opatření topné soustavy v budově MŠ Větrná ve městě Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče MYLAND SOLUTIONS s.r.o., Pod Vilami 185/22, 140 00 Praha 4, IČ: 028 13 084, jehož tímto vybírá jako dodavatele.
30.11.2016

                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí s pronájmem sálu radnice paní Blance Vášové ve dnech 27.1., 3.2., 10.2., 17.2. a 24.2.2017 od 18:30 hod. do 22:15 hod. za účelem pořádání tanečních večerů. Nájemné bude činit 10.000 Kč. Současně rada souhlasí s navrženou Smlouvou o spolupráci při zajištění kulturní akce v souladu s výše uvedenými podmínkami. Zajistit podpisy smluvních stran.    
30.11.2016
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo a poskytování služeb se společností RENTEL a. s., podle které tato společnost poskytne městu databázi a služby aplikačního softwaru pro zajišťování školení úředníků městského úřadu. Informovat společnost RENTEL a. s. a pověřuje tajemníka MěÚ podpisem smlouvy o dílo a poskytování služeb.              
30.11.2016
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí s budoucím prodejem části pozemku parcelní č. 66/23 v k. ú. Velká Víska společnosti NH Hospital, a. s., o výměře 186 m2 za účelem výstavby nových ambulancí. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Rada doporučuje zastupitelstvu města smlouvu o smlouvě budoucí kupní schválit. Vyrozumět žadatele.
30.11.2016
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním dohody o ukončení nájmu části pozemku parcelní č. 1229/1 v k. ú. Hořovice z důvodu jeho dalšího nevyužívání nájemcem. Zajistit podpisy smluvních stran.
30.11.2016
                                           

JUDr. Maříková           
1) Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které město pronajme manželům Koželuhovým část pozemku parcelní č. 333 v k. ú. Velká Víska o výměře 19 m2 za účelem zřízení přístupu do provozovny v objektu č. p. 908 v Hořovicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2017 za jednorázové nájemné 400,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
2) Rada souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parcelní č. 333 v k. ú. Velká Víska o výměře 19 m2 za účelem zajištění trvalého přístup do provozovny v objektu č. p. 908 v Hořovicích. Rada doporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku parcelní č. 333 v k. ú. Velká Víska schválit. Zveřejnit záměr prodeje a informovat žadatele.
30.11.2016
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zrušení věcného břemene, uzavřené v r. 1996 mezi městem Hořovice a Mgr. Danielou Kazdovou. Vyrozumět žadatelku a zajistit podpisy smluvních stran.        
30.11.2016
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na jednu místnost v holobytech žadatelce dle přílohy zápisu do 28. 02. 2017.  Informovat žadatelku.   
30.11.2016                                  

pí Šrámková  
Rada souhlasí s protokolem o likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku. Viz příloha.            
30.11.2016
                                           

pí Šumerová  
Rada souhlasí s užitím veřejného prostranství na Palackého náměstí dne 27. listopadu 2016 za účelem pořádání akce Vánoce v Hořovicích. S přihlédnutím k charakteru pořádané akce souhlasí s bezplatným užíváním.
30.11.2016
                                           

pí Šumerová  
Rada nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5 tis. Kč na pořádání Mikulášského turnaje rytířů, který se bude konat ve dnech 3. a 4. 12. 2016 na ranči p. Opatrného.
30.11.2016
                                           

pí Šumerová  
Rada města v souladu s §178 odst. 2, písm. a) Školského zákona stanovuje, že školský obvod MMŠ Hořovice tvoří území města. Rada v té souvislosti ukládá OFŠ, aby naplnil ustanovení §34 odst. 4 Školského zákona a aby projednal s dotčenými obcemi jejich případný zájem o dohodu dle §179 odst. 2 Školského zákona.  
30.11.2016
                                           

pí Šumerová  
Rada bere na vědomí informaci ředitelky MMŠ o přerušení provozu od 27. 12. 2016 do 30. 12. 2016.  
30.11.2016                                  

                                                                         

Mgr. Renata Wachtlová    Mgr. Jiří Vavřička                         Dr. Ing. Jiří Peřina