Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Obsah

 

Zápis č. 24

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

2. 11. 2016

                                                                         

Přítomni:       

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                               

               Mgr. Renata Wachtlová, radní                                                      

               Mgr. Jiří Vavřička, radní                                                    

               PhDr. Jiří Vlček, radní                                                         

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                                                                                    

                                                                         

Omluveni:                                                                

                                                                         

                                                                         

Program:       

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ondřej Vaculík                                                   

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

 


                                                                         

  Usnesení  č. 24

 

Rady města  Hořovice ze dne 2. 11. 2016

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám: 

                          

Bc. Hasman    
Rada schvaluje znění výzvy k soutěži o zakázku malého rozsahu „HOŘOVICE - objekt RADNICE - oprava částí fasády - říms a atik po krupobití a oprava čelní fasády a fasády do Pražské ul.“ Zároveň rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. M. Hořínková, Bc. M. Hasman MPA, K. Pelikán a náhradníci: Ing. M. Šnajdr, O. Vaculík a Mgr. J. Vavřička. Termín pro podání nabídek je stanoven na 14. 11. 2016 do 09:30 hod. Rada ukládá komisi zahájit svoji činnost dne 14. listopadu v 10:00 hod.
16.11.2016
                                           

Bc. Hasman    
Rada schvaluje znění výzvy k soutěži o zakázku malého rozsahu „Hořovice  - Městské kulturní centrum - oprava podlahy sálu po krupobití a výměna PVC v šatně účinkujících“. Zároveň rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. M. Hořínková, Bc. M. Hasman MPA, K. Pelikán a náhradníci: Ing. M. Šnajdr, O. Vaculík a Mgr. J. Vavřička. Termín pro podání nabídek je stanoven na 14. 11. 2016 do 10:00 hod. Rada ukládá komisi zahájit svoji činnost dne 14. Listopadu v 10:30 hod.
16.11.2016
                                           

Dr. Ing. Peřina             

Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na 15. 12. 2016.
16.11.2016
                                           

Ing. Grunt       
Rada souhlasí s dodatkem ke smlouvě o dílo na akci: ,,Revitalizace rybníka Valcverk – dokumentace pro výběr zhotovitele stavby“, kdy tento dodatek řeší změnu v bodě 4. odst. 4. 1. smlouvy o dílo – Doba plnění, kdy termín kompletního dokončení a předání dokumentace se mění z termínu 30. 10. 2016 na termín 30. 11. 2016. Dodatek ke smlouvě je předložen z důvodu požadavků vzniklých v souvislosti s projednáním projektové dokumentace.   
16.11.2016
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada města ukládá TAD  zajistit přípravu dokumentace potřebné k realizaci propojení kanalizace u 2. ZŠ. Úkol trvá.             
16.11.2016
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada rozhoduje o zahájení projekčních prací za účelem zrealizování komunikačního systému v ulici Kamenné v Hořovicích. Zajistit nabídky na zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení, vč. soupisu prací a výkazu výměr. Úkol trvá.       
16.11.2016
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s cenovou nabídkou od firmy ELTODO-CITELUM, s.r.o. týkající se osvětlení přechodu pro chodce na Palackého náměstí umístěného před křižovatkou s ulicí Anýžovou, mezi prodejnou potravin a budovou č. p. 640 za částku 79.267,00 Kč bez DPH, to je 95.913,07 Kč včetně DPH 21%. Objednat provedení prací.         
16.11.2016
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s dlouhodobým zapůjčením klíče od sloupku, bránícímu ve vjezdu na cyklostezku v ulici Rpetská za podmínek stanovených smlouvou žadateli, který vlastní v okolí cyklostezky jinak nepřístupné pozemky. Sdělit stanovisko žadateli.   
16.11.2016
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zajistí společnost HD Strom s.r.o., za cenu 85.184 Kč vč. 21% DPH, arboristický zásah u hodnotných stromů rostoucích v Panské zahradě a v jejím nejbližším okolí. Jako jediná tato společnost ocenila i kácení a úklid. Objednat provedení prací.
16.11.2016
                                           

Ing. Šnajdr      

Rada revokuje své usnesení ze dne 19.10.2016 ve věci zrušení stanoviště separovaného odpadu v ulici Valdecká před domem č. p. 201/17. Žadateli doporučuje obrátit se na firmu AVE.     
16.11.2016
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č.  IV-12-6019979 „Hořovice, Nádražní, NN pro č. p. 606/14“ se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě nového kabelového vedení na pozemcích parcelní č. 103/2, 112/1, 112/2 a 116 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí 73 běžných metrů za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
16.11.2016
                                           

JUDr. Maříková           
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parcelní č. 747/2 v k. ú. Hořovice o výměře 19 m2 z důvodu přístupu a oprav domu č. p. 65 v Hořovicích. Zveřejnit záměr prodeje a informovat žadatele.  
16.11.2016
                                           

JUDr. Maříková           
Rada tímto souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Lesní cestě Mohykán – Podluhy. Dodatek upravuje dobu plnění díla. Informovat společnost Kaiser spol. CZ s.r.o. a zajistit podpisy smluvních stran.
16.11.2016                                  

Mgr. Kebrlová             
Rada souhlasí s výměnou uvolněného sociálního bytu 1 + 1 za 2 + 1 žadatelce dle přílohy zápisu a ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu uzavřít nájemní smlouvu do 28.2.2017. Informovat žadatelku.      
16.11.2016
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada souhlasí s přidělením sociálních bytů tak, jak je navrženo, žadatelkám dle přílohy zápisu a ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu uzavřít nájemní smlouvy prozatím do 28. 2. 2017. Informovat žadatelky.   
16.11.2016
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada setrvala na svém původním rozhodnutí a  nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy  na jednu místnost v holobytech žadatelce dle přílohy zápisu a ukládá MSBNF neprodleně zahájit úkony k vystěhování a vymáhání dluhů. Informovat žadatelky. pro: 6, zdržel se: 1
16.11.2016
                                           

p. Vaculík        
Rada města Hořovice souhlasí s umístěním archivu MKC a skladu knihovny v jedné dosud volné místnosti v 1. poschodí Starého zámku.
16.11.2016
                                           

pí Šumerová  
Rada souhlasí s použitím znaku města Hořovice při prezentaci sponzorů dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR, která se bude konat dne 24. 11. 2016 v Chebu.
16.11.2016     
                             

pí Šumerová  
Rada bere na vědomí oznámení ředitelů obou základních škol o vyhlášení volného dne pro žáky dne 18. 11. 2016.   
16.11.2016                                  

                                                                         

                                                                         

Jana Šrámková  Ondřej Vaculík                                               Dr. Ing. Jiří Peřina