Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Obsah

 

Zápis č. 20

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

7. 9. 2016

         

                                      

Přítomni:    

          Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                           

          Ondřej Vaculík, místostarosta                        

          Jana Šrámková, místostarostka                     

          Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                            

          Mgr. Renata Wachtlová, radní                       

          PhDr. Jiří Vlček, radní                         

          Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                          

          Lenka Kuniaková, zapisovatelka                     

                                      

Omluveni:    Mgr. Jiří Vavřička, radní                      

                                      

                                      

Program:    

          1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                   

          2. Kontrola úkolů                       

          3. Podání členů rady                           

          4. Organizační záležitosti                     

                                      

                                      

ad 1)  Schůzi zahájil a řídil starosta města.                        

          Ověřovateli zápisu byli jmenováni:                           

ad 2)-4)        O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                   

                                      

                                      

                                      

                                      

Usnesení č. 20

 

Rady města Hořovice ze dne 7. 9. 2016

 

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                    

                                      

Bc. Hasman 
Rada bere na vědomí informaci o záměru na komplexní řešení úspor tepelné energie na vytápění od společnosti ECOONE CZECH, s. r. o. Rožnov pod Radhoštěm.
21.9.2016              

                                      

Ing. Šnajdr  
Rada rozhoduje o zahájení projekčních prací za účelem zrealizování komunikačního systému v ulici Kamenné v Hořovicích. Zajistit nabídku na zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení, vč. soupisu prací a výkazu výměr.
21.9.2016              

                                      

JUDr. Maříková     
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor, podle které město pronajme organizaci Muzeum Českého krasu Beroun prostory v objektu č. p. 27 v Hořovicích (Starý zámek - Tvrz) pro účel expozice sbírkových předmětů Hořovicka. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 20 let. Nájemné činí 1.000 Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.    
30.11.2016
                   

JUDr. Maříková     
Rada souhlasí se směnou pozemků parcelní č. 876/2 a parcelní č. 86/3 v k. ú. Velká Víska, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Hořovice za pozemek parcelní č. 876/4 a část pozemku parcelní č. 876/3 v k. ú. Velká Víska, ve vlastnictví města Hořovice, a doporučuje zastupitelstvu města směnu těchto nemovitostí schválit. Projednat směnu pozemků s jejich vlastníkem. Rada ukládá odboru vnitřních věcí a právní zajistit oddělení pozemků.  Úkol trvá, termín prodloužen.   
31.12.2016            

                                      

Bc. Hasman 
Rada schvaluje Směrnici č. 2/2016 pro užívání Portálu příspěvkových organizací města Hořovice s účinností od 8. 9. 2016. Tato směrnice upravuje fungování mezi MěÚ a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Hořovice.
21.9.2016
                   

Bc. Hasman 
Rada schvaluje příspěvek ve výši 2000,- Kč pro MUDr. Martínkovou,  ze kterého budou hrazeny náklady na školení pro kronikářku města.    
7.9.2016
                   

Dr. Ing. Peřina       
Rada souhlasí s bezplatným umístěním reklamní plachty kandidáta ČSSD do Senátu na zábradlí mostu u společenského domu.   
7.9.2016
                   

Ing. Grunt    
Rada souhlasí s nabídkovou cenou ve výši 60.000 Kč bez DPH tj 72.600 Kč včetně DPH, podle které zpracuje Ing. arch. Martin Jirovský PhD, IČO 625 49 201, Převrátilská 330, Tábor, jakožto zpracovatel územního plánu města Hořovice, úpravu návrhu územního plánu pro třetí opakované veřejné projednání dle § 53 odst. 2 zákona č.. 183/2006 Sb. o územním plánovaní a stavebním řádu. Rada nesouhlasí s požadavkem zpracovatele územního plánu, proplatit zpětně činnost v rámci úpravy územního plánu pro druhé opakované veřejné projednání z roku 2015. Zajistit zpracování nové dodatku ke smlouvě o dílo.  
21.9.2016
                   

Ing. Grunt    
Rada bere na vědomí výsledek posouzení žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na akci: „Oprava chodníků v ulici Valdecká, Pražská, Palackého náměstí, Příbramská a sídliště Višňovka“, kdy dotace nebyla poskytnuta na základě posouzení dotačního orgánu. Zajistit úpravu stávající projektové dokumentace dle výsledku posouzení žádosti a připravit pro další dotační výzvu.       
21.9.2016
                   

Ing. Křížková         
Rada města Hořovice bere na vědomí dohodu o rozvázání pracovního poměru ředitele příspěvkové organizace Městské kulturní centrum Hořovice viz příloha č.1. Rada pověřuje starostu Dr. Ing. Jiřího Peřinu vypsáním výběrového řízení na pozici ředitele MKC. Výběrová komise bude složena ze členů rady města a Jiřího Šaleny, odborníka z praxe.
21.9.2016
                   

Ing. Křížková         
Rada bere na vědomí nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 273/2016 Sb., kterým dochází od 1. 9. 2016 ke změně platových tarifů u ředitelů příspěvkových organizací 1. základní škola, 2. základní škola, Městská mateřská škola a Domeček Hořovice. Současně rada stanovuje platy ředitelům výše uvedených příspěvkových organizací tak, že upravila tarif podle nařízení vlády a ostatní složky platů zůstávají nezměněny. Zajistit vypracování a předání platových výměrů.
21.9.2016
                   

Ing. Šnajdr  
Rada souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky vzešlé z elektronické aukce konané dne 11. 8. 2016 k veřejné zakázce nazvané Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Hořovice a podřízené organizace na rok 2017, kterou podala firma s obchodním názvem ENWOX ENERGY s. r. o., Denisova 639/2, 702 00 Ostrava, IČ: 02639564, ve výši 640.880 Kč. Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.  
21.9.2016
                   

Ing. Šnajdr  
Rada souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky vzešlé z elektronické aukce konané dne 11. 8. 2016 k veřejné zakázce nazvané Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Hořovice a podřízené organizace na rok 2017, kterou podala firma s obchodním názvem One Energy & One Mobile a.s., IČ: 01879880, se sídlem Homopolní 3322/34, 702 00 Ostrava ve výši 901.101 Kč. Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.
21.9.2016
                   

Ing. Šnajdr   Rada souhlasí s textem třístranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, týkající se stavby s názvem "Prodloužení podchodu v žst. Hořovice", konkrétně přeložky kabelového vedení 22kV na pozemku p. č. 1570/17 v k. ú. Hořovice. Po obdržení originálních tisků smlouvy zajistit podpis ze strany města Hořovice.
5.10.2016
                   

Ing. Šnajdr  
Rada města schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č. 5/2015 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele a souhlasí s cenovou nabídkou ze dne 07. 06. 2016, podle které provede M. A. Velinský, za celkovou cenu 1.187.010 Kč vč. 21% DPH, veškeré potřebné stupně projektové dokumentace, týkající se návrhu autobusového terminálu na náměstí Boženy Němcové v Hořovicích. Zajistit návrh smlouvy o dílo. PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1       
21.9.2016
                   

Ing. Šnajdr  
Rada města schvaluje text Odůvodnění veřejné zakázky a dále schvaluje Zadávací dokumentaci pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby, zadávanou v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., nazvanou "Svoz a likvidace odpadu pro Město Hořovice", vč. příloh č. 1 až 6 k zadávací dokumentaci, tedy i včetně přílohy č. 2, tj. textu smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování odpadu.
21.9.2016
                   

Ing. Šnajdr  
Rada souhlasí s textem servisní smlouvy, podle které bude společnost ATLAS consulting spol. s r.o., za cenu 3 x 38.000 Kč, tj. 114.000 Kč bez DPH, poskytovat do 31. 8. 2019 služby k právnímu informačnímu software CODEXIS. Zajistit podpisy smluvních stran.    
5.10.2016
                   

Ing. Šnajdr  
Rada trvá na svém rozhodnutí ze dne 10. 8. 2016, tj. nesouhlasí se změnou v plánovaném umístění parkovacích míst, v tzv. modré zóně, ve Smetanově ulici, dle návrhu zde bydlícího občana.
21.9.2016
                   

Ing. Šnajdr  
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2016, podle kterého dokončí společnost HORA s. r. o. rekonstrukci prostor v areálu Starého zámku pro potřeby regionálního muzea nově do 30. 9. 2016. Zajistit podpisy smluvních stran.
5.10.2016
                   

Ing. Šnajdr  
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o., za cenu 164.605,62 Kč bez DPH, tj. 199.172,80 Kč vč. 21% DPH, rekonstrukci veřejného osvětlení v areálu Starého zámku Hořovice vč. nových rozvodů. Objednat provedení prací.     
21.9.2016
                   

Ing. Šnajdr  
Rada souhlasí s instalací vodorovného dopravního značení V12c "Zákaz zastavení“ za objektem č. p. 1351/13 ulice Vrbnovská (obchodní dům PAVON na sídlišti Višňovka). Důvodem instalace tohoto značení je zamezit parkování automobilům v těchto místech a umožnit tak volný průjezd pro zásobování provozovny potravin. Po odsouhlasení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení tohoto značení.
21.9.2016
                   

Ing. Šnajdr  
Rada vzala na vědomí zprávu odboru technického a dopravního MěÚ Hořovice, týkající se možného zjednosměrnění Lidické ulice v Hořovicích.
21.9.2016
                   

Ing. Šnajdr  
Rada města Hořovice doporučuje zastupitelstvu města schválit spoluúčast na akci "Sportovní hala v Hořovicích" ve výši minimálně 21.168.438,- Kč z rozpočtu města.
21.9.2016
                   

Ing. Šnajdr  
Rada ukládá TAD vyřešit dopravní značení části ulice Pod nádražím (od hotelu U Parku k výkupně surovin pod nádražím) jako obytnou zónu. 21.9.2016
                   

Ing. Šnajdr  
Rada schvaluje podání žádosti o dotaci z IROP oblast podpory 2.4. Zajistit přípravu podkladů.    
5.10.2016
                   

JUDr. Maříková     
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parcelní č. 745/1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 63 m2 za účelem sjednocení majetku a parkování osobního automobilu. Zveřejnit záměr prodeje a informovat žadatele.          
21.9.2016
                   

JUDr. Maříková     
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva města dne 21. 9. 2016. Předložit po úpravách k projednání zastupitelstvu.
21.9.2016
                   

JUDr. Maříková     
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit změnu zřizovací listiny Domova Na Výsluní Hořovice podle §84 odst. 2, písmeno d) zákona č.128/2000 Sb.  
21.9.2016
                   

Mgr. Komínek        
Rada ukládá Komisi školské, kulturní a sportovní připravit a organizačně zajistit konání městského plesu v roce 2017.   
30.11.2016
                   

pí Šumerová
Rada souhlasí s návrhem 3. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2016. Předložit nejbližšímu jednání zastupitelstva ke schválení.
21.9.2016              

pí Šumerová
Rada souhlasí s bezplatným užitím veřejného prostranství na Palackého náměstí na konání předvolebního meetingu TOP 09 dne 20. září 2016
21.9.2016              

                                      

          Mgr. Renata Wachtlová  Ondřej Vaculík                     Dr. Ing. Jiří Peřina