Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Obsah

 

Zápis č. 3

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
11.2.2015

                          

                          

Přítomni: 

     Ondřej Vaculík, místostarosta                  

     Jana Šrámková, místostarostka                  

     Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                 

     Mgr. Renata Wachtlová, radní                   

     Mgr. Jiří Vavřička, radní                 

     PhDr. Jiří Vlček, radní                   

     Ing. Ladislav Kazda, tajemník                  

     Lenka Redrová, zapisovatelka                   

                          

                              

Omluveni:  Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                 

                          

                          

Program:  

     1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                        

     2. Kontrola úkolů                    

     3. Podání členů rady                 

     4. Organizační záležitosti                

                          

                          

                          

ad 1) Schůzi zahájil a řídil místostarosta města.                    

     Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Mgr. Jiří Vavřička.                 

ad 2)-4)   O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                 

                          

  


                        

                     

                          

     Usnesení  č. 3                 

                          

     Rady města  Hořovice ze dne  11.2.2015                    

                          

Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                   

                          

Ing. Křížková  
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Občanskému sdružení Sedmikráska Hořovice, za účelem uspořádání "Blešího trhu" dne 21. 3. 2015 v době  8.00 - 14.00 hod. a dále dne 28. 3. 2015 v době  8.00 - 16.00 hod. k uspořádání dalšího ročníku tvořivých dílniček. Informovat žadatele.     20.2.2015            

Ing. Křížková  
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice ZUŠ Josefa Slavíka ke koncertní činnosti učitelů na pondělí 23. 3. 2015 od 17.30 hod. a s bezplatným pronájmem zasedací místnosti dne 25. 3. 2015, jako poskytnutého zázemí účinkujícím a návštěvníkům koncertu k 65. výročí založení této školy. Koncert se bude konat 25. 3. 2015. Případné pohoštění konat v přísálí. Informovat žadatele.    
20.2.2015           

Ing. Křížková  
Rada souhlasí, aby v rámci mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet", k níž se město Hořovice každoročně připojuje, byla dne 10. 3. 2015 na budově radnice vyvěšena tibetská vlajka u příležitosti 56. výročí povstání Tibeťanů a jejich boje za svobodu. Zajistit vyvěšení. 
20.2.2015           

Ing. Křížková  
Zajistit úpravu Provozního řádu divadelního sálu a zasedací místnosti radnice o zákaz užívání zasedací místnosti k jiným, než pracovním, nebo slavnostním účelům (nikoliv k rautům).    
20.2.2015           

Ing. Křížková  
Radní se seznámili s předkládací zprávou k právní úpravě řetězení pracovních poměrů na dobu určitou a zvláštnímu způsobu určení platového tarifu. Rada má za to, že v  případě zaměstnanců, zaměstnávaných na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, uzavřené s Úřadem práce České republiky (dále jen „Dohoda“), jsou splněny podmínky pro řetězení pracovních poměrů na dobu určitou, které účinná právní úprava umožňuje a to zejména proto, že: 1. město Hořovice se v „Dohodě“ zavázalo, že pracovní místa bude obsazovat výhradně uchazeči o zaměstnání, které mu doporučí Úřad práce. 2. zaměstnanci, kteří již veřejně prospěšné práce vykonávali, byli již zaměstnavatelem řádně proškoleni a ve vykonávaných činnostech nabyli praxe. 3. „Dohoda“ je vždy uzavírána na dobu určitou, proto zaměstnavatel nemá jinou možnost než uzavírat s těmito zaměstnanci opakovaně pracovní poměry na dobu určitou.   Na základě výše uvedeného budou nadále pracovní poměry, uzavírané mezi městem Hořovice a zaměstnanci, zaměstnávanými na základě výše uvedené ""Dohody""  uzavírány opakovaně na dobu určitou. Platový tarif bude určen zvláštním způsobem v souladu s ustanovením § 6 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Tato úprava je platná na dobu neurčitou.     průběžně            

Ing. Šnajdr    
Rada na základě výběrového řízení „Zateplení a oprava střechy objektu č. p. 640 v Hořovicích“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ABISKO, s. r. o., Huřviny 2528, Rakovník II, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Zároveň souhlasí s vyloučením uchazečů Severočeská bytová, s. r. o., Kladenská 531/4, Vokovice, Praha 6, SK – IZOLACE, s. r. o., Tyršova 122, Králův Dvůr a  APOKLEM, s. r. o., U Parkánu 30/4, Praha 8.   20.2.2015           

Ing. Šnajdr    
Rada prozatím upouští od zřízení rozptylové loučky v areálu Městského hřbitova v Hořovicích z technických důvodů.    
20.2.2015           

Ing. Šnajdr    
Servisní firma při pravidelné revizi kotlů na radnici konstatovala, že již nejsou k dostání náhradní díly. Z důvodu téměř havarijního stavu zastaralého zařízení zajistit zpracování projektu vytápění radnice, kina a budovy úřadu s ohledem na plánovanou rekonstrukci těchto budov.  
20.2.2015           

JUDr. Maříková 
Rada souhlasí s konáním veřejných hudebních produkcí v baru Florida (povětšině diskoték) překračujících stanovenou provozní dobu podle předloženého rozpisu akcí v příloze originálu zápisu. Podmínkou je zajištění bezpečnosti a pořádku v areálu restaurace Florida. Informovat žadatele. 20.2.2015           

JUDr. Maříková 
Rada souhlasí s návrhem cenového ujednání pro rok 2015 na dodávku tepelné energie, dodávané úřadu společností Hořovická teplárenská, s. r. o., na 1,994 Kč bez DPH za kWh, tj. 2,293 Kč vč. 15% DPH. Zajistit podpis dodatku č. 2 - cenové ujednání na rok 2015 k příloze č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 07/2013 jež město Hořovice uzavřelo se společností Hořovická teplárenská počátkem  roku 2013.
20.2.2015           

JUDr. Maříková 
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci a přispívání na provoz a vybavení jednotky Hasičského záchranného sboru v Hořovicích, podle kterého příspěvek města na provoz a vybavení jednotky HZS bude od r. 2015 činit 70.000 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran. HZS urgován, termín prodloužen.    
20.2.2015           

JUDr. Maříková 
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce nemovitostí, podle které město Hořovice vypůjčí spolku Mohykán pozemky parcelní č. 771 a 772, lesní pozemky, v k. ú. Velká Víska za účelem využití Lesním klubem Mohykáně. Smlouva se uzavírá bezúplatně na dobu tří let. Zajistit podpisy smluvních stran.   
20.2.2015            

JUDr. Maříková 
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede pan Václav Šťastný, za cenu 187.877 Kč bez DPH, tj. za 227.331 Kč vč. 21% DPH, dílo spočívající v provedení venkovního osvětlení vč. kabelových rozvodů v části ulice Zámecká. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. 6.3.2015            

JUDr. Maříková 
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6018118/VB/1 „Hořovice – kNN pro parc. č. 1776 / 1“ s akciovou společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve vybudování přípojky el. energie pro pozemek p. č. 1776 / 1 přes pozemek parcelní č. 1777 / 1 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 45 m za cenu 500 Kč / bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.    
20.3.2015            

JUDr. Maříková 
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-6007330/01 „Hořovice – kNN pro parc. č. 2153 / 2“ s akciovou společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě kabelového vedení nízkého napětí na pozemku parcelní č. 1763 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 10 m zemního vedení za cenu 500 Kč / bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.    23.3.2015           

Mgr. Kebrlová  
Rada schvaluje pořadník pro přidělení bytů pro dvojice v Domě s pečovatelskou službou Hořovice dle přílohy originálu zápisu. Informovat Domov Na Výsluní Hořovice a žadatele.    
20.2.2015           

Mgr. Kebrlová  
Rada ukládá doplnit vnitřní předpis o rozdělování příspěvků poskytovatelům sociálních služeb o ustanovení o použití nerozděleného zůstatku pro naléhavé a neodkladné případy, o kterých bude rozhodovat rada.
20.2.2015           

pí Šrámková    
Rada souhlasí s nákupem publikace "Jak být dobrým rodičem" pro účely vítání občánků v počtu 50 kusů za celkovou cenu cca 4.000 Kč. 
20.2.2015           

pí Šrámková    
Rada souhlasí s návrhem Řídící skupiny komunitního plánování na rozdělení finančních prostředků v rámci výběrového řízení pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast (viz příloha originálu zápisu) pro rok 2015 s tím, že žadatel, Farní charita Beroun získá dotaci na službu denní centrum pro osoby bez přístřeší přesně dle podmínek specifikovaných ve smlouvě po poskytnutí dotace - tedy až v okamžiku, kdy bude uvedeno do provozu místo poskytování služby - mobilní buňka. Předložit na jednání zastupitelstva.   
5.3.2015            

pí Šumerová    
Rada nesouhlasí s užíváním veřejného prostranství – Palackého náměstí – na prezentaci sportovní akce „Rallye Hořovice 2015“, která se bude konat ve dnech 24. a 25. 4. 2015.  Informovat žadatele. 
20.2.2015           

pí Šumerová    
Rada ukládá odboru finančnímu a školství příspěvky na sociální služby zahrnout do 1. rozpočtového opatření města.    
20.2.2015           

pí Šumerová    
Rada ukládá vedoucí odboru finančního a školství prověřit možnosti snížení nebo zrušení bankovních poplatků z vkladů na bankovních účtech města. Úkol řešen, trvá.  
6.3.2015            

                          

     Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička               Ondřej Vaculík