Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Obsah

 

Zápis ze schůze Rady města Hořovice,
která se konala dne
26.3.2014

                                                                            

                                                                            

Přítomni:           

              Ondřej Vaculík, starosta                                                             

                Mgr. Petr Bakule, místostarosta                                                           

                Jana Šrámková, místostarostka                                                             

                Mgr. Jiří Vavřička, radní                                                             

                Bohumil Taraba, radní                                                

                Ing. Jan Skopeček, radní                                                           

                Ing. Ladislav Kazda, tajemník                                                  

                Lenka Redrová, zapisovatelka                                                

                                                                            

                                                                            

Omluveni:          Dr. Ing. Jiří Peřina, radní                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

Program:           

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                                   

                2. Kontrola úkolů                                                          

                3. Podání členů rady                                                   

                4. Organizační záležitosti                                                           

                                                                            

                                                                            

                                                                            

ad 1)      Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                     

                Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Jan Skopeček a Mgr. Jiří Vavřička.                                                        

ad 2)-4)                O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                               

                                                             

                                                                            

                                                                             

Usnesení č. 6 Rady města Hořovice ze dne 26. 3. 2014 

                                                           

                                                                            

Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                            

Ing. Blecha        
Rada souhlasí, aby z výnosu podle smlouvy o zemědělském pachtu se společností Lesospol Zbiroh, s. r. o., tato společnost zajistila také vybudování lávky pro pěší přes potok v Bažantnici v ceně do maximální výše 100 tisíc Kč vč. DPH. Podat informaci.          
7.4.2014                                            

Ing. Blecha        
Rada vzala na vědomí, že odbor výstavby a životního prostředí vydal rozhodnutí, ve kterém je stanoveno, že Žákův náhon je vodním dílem. Trvá úkol zajistit zákonným způsobem zveřejnění jeho podrobné specifikace jako věci nalezené a ve spolupráci s externím právníkem zajistit ošetření procesu do doby jednoznačného určení vlastníka Žákova náhonu. Úkol trvá, termín prodloužen.
7.4.2014                                        

Ing. Křížková     
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a zasedací místnosti pro zajištění voleb do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 23. a 24. května 2014. Organizačně zajistit.       
19.5.2014                                          

Ing. Pelán          
Rada souhlasí s podáním žaloby na soudní vymáhání dluhu a na vyklizení malometrážního bytu dle přílohy originálu zápisu.               
7.4.2014                                            

Ing. Pelán          
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor - prodejna potravin na Západním sídlišti a ukládá řediteli Městské správy bytového a nebytového fondu uzavřít nájemní smlouvu.          
7.4.2014                                            

Ing. Šnajdr         
Rada bere na vědomí podání žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy na projekty Rekonstrukce a přístavba sportovní haly v Hořovicích a Kulturní a spolkové centrum Starý zámek. Podat informaci o vyřízení žádostí.               
16.6.2014                                          

Ing. Šnajdr         
Rada na základě výsledků veřejné obchodní soutěže na dodavatele služby „Úklid městských komunikací a veřejných prostranství v zastavěném území města Hořovice“, projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10. Rada v tomto smyslu pověřuje pana starostu k podpisu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.               
14.4.2014                                          

Ing. Šnajdr         
Rada nesouhlasí s vyznačením všeobecných parkovacích míst pro zdravotně a tělesně postižené občany na parkovišti sídliště Višňovka. Informovat žadatele.               
7.4.2014                                            

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost Energon Dobříš s. r. o. za cenu max. 366.594 Kč bez DPH, tj. 443.579 Kč vč. 21% DPH výstavbu veřejného osvětlení v ulicích Západní a Krátká s tím, že nové kabelové rozvody budou položeny i v části ulice Svatopluka Čecha. Zajistit návrh smlouvy o dílo.               
18.4.2014                                          

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost SPEKTRA, s. r. o.  za cenu 99.220 Kč vč. DPH realizační a zadávací dokumentaci stavby nazvané "Zateplení a oprava střechy v objektu č. p. 640". Zajistit objednání prací.              
18.4.2014                                          

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s objednáním zadávací dokumentace stavby nazvané "Hořovice - silnice II/117 - Tyršova ulice - oprava komunikace, vč. chodníku a ochranné (regulační) zdi Červeného potoka" za odhadovanou cenu ve výši 150 až 200 tis. Kč vč. DPH.
7.4.2014                                            

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, jež bude základní částí zadávací dokumentace k obchodní soutěži na stavbu nazvanou "Zateplení objektů 1. ZŠ v Hořovicích - pavilony 1, 2, 4 až 6". Po konzultaci smlouvy s právníkem objednat zpracování zadávací dokumentace stavby k obchodní soutěži.
7.4.2014                                            

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s umístěním dvou dopravních značek B4 – Zákaz vjezdu nákladních automobilů společně s dodatkovou tabulkou E5 – Celková hmotnost 3,5 t a to ke křižovatce ulic Rpetská a Cihlářská. Dopravní značení bude sloužit pro omezení vjezdu nákladních automobilů do ulice Cihlářská.           
19.5.2014                                          

JUDr. Maříková               
Rada na základě žádosti Arcibiskupství Pražského prozatím nesouhlasí s prodejem budovy č. p. 997 se stavební parcelou 304 a části stavební parcely 303 v k. ú. Velká Víska Římskokatolické farnosti Hořovice, za účelem vybudování přístupu k plánovanému farnímu centru. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní, podle které bude kupní smlouva na prodej předmětných nemovitostí uzavřena až po výstavbě farního centra. Informovat žadatele o rozhodnutí rady a připravit návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní.          
7.4.2014                                            

JUDr. Maříková               
Rada na základě žádosti občanů prozatím nesouhlasí s prodejem částí pozemkových parcel 305 a 306 v k. ú. Velká Víska za účelem rozšíření zahrady u domu č. p. 931, za kupní cenu 500 Kč / m2 za podmínek stanovených stavebním úřadem a příspěvkovou organizací Městské kulturní centrum Hořovice. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.               
7.4.2014                                            

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí s textem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy s ČEZ Distribuce, a. s., o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, týkající se zřízení odběrného místa na pozemku p. č. 2282/233 v k. ú. Hořovice, za účelem zprovoznění veřejného osvětlení v ulici K Výrovně. Podíl města na nákladech je 8.000 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran a proplatit podíl města na nákladech.      
5.5.2014                                            

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o obstarání záležitostí mezi městem Hořovice a PROBOBUS, a. s., podle které tato společnost poskytne městu autobusy pro evakuované osoby podle zák. 240/2000 Sb. a 239/2000Sb. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.             
7.4.2014                                            

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace ze Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání 2012 na akci nazvanou "Rekonstrukce sociálního zařízení". Předmětem dodatku je posun termínu ukončení realizace projektu do 4. 10. 2013. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.         
14.4.2014                                          

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme panu Jiroutovi části pozemkových parcel 693 / 1, 693 / 8 a 693 / 9 v k. ú. Hořovice o výměře cca 13 m2 za účelem vybudování dřevěné pergoly s posezením. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 260 Kč / rok. Zajistit podpisy smluvních stran.   
7.4.2014                                            

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním Partnerských dohod s TJ KČT TOM 2. ZŠ Hořovice, Fotoklubem Hořovice a Sedmikráskou, sdružením osobního rozvoje o. s., předkládaných v rámci žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy na projekt Kulturní a spolkové centrum Starý zámek. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.      
18.4.2014                                          

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním Partnerských dohod s TJ Spartak Hořovice, SK Red Dragons Hořovice a Základní školou Hořovice Svatopluka Čecha 455 předkládaných v rámci žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy na projekt Rekonstrukce a přístavba sportovní haly v Hořovicích. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.   
18.4.2014                                          

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které společnost FORCORP GROUP, s. r. o., bude poskytovat úklidové práce a další služby v budově městského úřadu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za smluvní cenu 10.846 Kč včetně DPH měsíčně. Zajistit podpisy smluvních stran.
 7.4.2014                                           

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které Národní památkový ústav, správa zámku v Hořovicích pronajme městu Hořovice prostory – jednu místnost v přízemí západního křídla zámku o výměře 43,7 m2 pro konání voleb do Evropského parlamentu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 22. 5. do 25. 5. 2014. Nájemné činí 1.000 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.             
18.4.2014                                          

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a. s., o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkových parcelách 753 / 1, 888 / 1, 1174 / 48, 1174 / 53, 1174 / 56 a 1174 / 57 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem - pro „Hořovice, kNN+v.v.NN a přepojení (čp.85)“ a se zněním smlouvy o právu provést stavbu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 181,50 Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.     
5.5.2014                                            

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zemědělském pachtu, podle které město propachtuje společnosti LESOSPOL Zbiroh, s. r. o., 140 hektarů lesních pozemků v k. ú. Hořovice, Velká Víska, Kotopeky a Podluhy za účelem jejich užívání a braní užitků z těchto pozemků. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 3. 2015 za čtvrtletní nájemné 31.785 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.             
18.4.2014                                          

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení přes pozemkové parcely 286 / 3, 437, 750 / 4, 752 / 1, 752 / 2, 753 / 1, 753 / 12, 753 / 13, 753 / 14, 754 / 1, 756, 768 / 6 a 978 v k. ú. Hořovice se společností Telefónica Czech Republic, a. s. v rozsahu zaměření geometrickým plánem, který je nedílnou součástí smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 200 Kč včetně 21% DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.             
5.5.2014                                            

JUDr. Maříková               
Vypracovat návrh obecně závazné vyhlášky, omezující provoz heren ve městě podle dispozic paní místostarostky. Úkol trvá, včetně konzultace s Ministerstvem vnitra, termín prodloužen.
18.4.2014                                         

p. Vaculík           
Na základě iniciativy Mikroregionu Hořovicko ohledně přistoupení k projektu Svazu měst a obcí nazvaného "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR" rada revokuje své usnesení ze dne 15. 1. 2014 a souhlasí s tím, aby se město Hořovice jako součást Mikroregionu Hořovicko do této spolupráce zapojilo.
7.4.2014                                            

pí Šlosarová      
Rada souhlasí s pořízením dvou sad startovních čísel pro potřeby Domečku Hořovice za účelem spolupořádání běhu Dražovkou na náklady města.  
7.4.2014                                            

pí Šumerová     
Rada schvaluje směrnice o účetní závěrce pro město a jeho příspěvkové organizace. Zapojit do Vnitřního předpisu č. 04/2012.             
7.4.2014                                            

pí Šumerová     
Rada v souvislosti se svým usnesením č. 5 / 2014 ze dne 12. 3. 2014 schvaluje Protokol o schválení účetní závěrky, sestavený dle vyhl. č. 220 / 2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek. Po podpisu panem starostou předat protokoly jednotlivým organizacím.           
7.4.2014                                            

radní    
Radní jednali v hořovické nemocnici s jejím ředitelem MUDr. Luďkem Pelikánem o možnostech spolupráce s městem. Společným tématem je záležitost parkování před nemocnicí a případná výstavba firemní školky.          
průběžně                                         

                                                                            

Ing. Jan Skopeček, Mgr. Jiří Vavřička        Mgr. Petr Bakule