Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

 

Zápis č. 8
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
10.4.2013

                            

Přítomni:  
      Ondřej Vaculík, starosta                      

      Mgr. Petr Bakule, místostarosta                     

      Jana Šrámková, místostarostka                 

      Mgr. Jiří Vavřička, radní                     

      Ing. Ing. Jan Skopeček, radní                 

      Lenka Redrová, zapisovatelka                  

                    

Omluveni:  
      Dr. Ing. Jiří Peřina, radní                   

      Bohumil Taraba, radní                   

      Ing. Ladislav Kazda, tajemník                 

                                              

Program:   
      1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                              

      2. Kontrola úkolů                 

      3. Podání členů rady                    

      4. Organizační záležitosti                    

                            

                            

                            

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.                    

      Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Ing. Jan Skopeček.                  

ad 2)-4)    O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                  

                                                

                            

      Usnesení  č. 8                    

                            

      Rady města  Hořovice ze dne 10.4.2013                     

                            

Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                     

  

Dr. Ing. Peřina  
Rada pověřuje Dr. Ing. Jiřího Peřinu zastupováním a podepisováním nezbytných dokumentů týkající se projektu "Výměna zkušeností a know-how v oblasti volnočasových aktivit a vzdělávání rodičů s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené".     
17.4.2013              

Ing. Pelán 
Rada souhlasí s přidělení jedné místnosti v holobytech žadateli dle přílohy originálu zápisu a ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení při dodržování podmínek stanovených nájemní smlouvou.
22.4.2013              

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s proplacením částky 18.116 Kč vč. 21% DPH za provizorní opravu odpadního potrubí v suterénu 1. základní školy Hořovice, pavilonu 3, společnosti Školní jídelna Hořovice, s. r. o. Provizorní zapojení odpadu do kanalizačního systému bylo potřebné provést v důsledku havárie odpadního potrubí napojeného na odlučovač tuků.
22.4.2013              

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s žádostí o provedení vodorovného dopravního značení V 12a „Žlutá klikatá čára“ před vjezdem do nemovitosti č. p. 102 na Palackého náměstí s tím, že žadatelka si zajistí pořízení a údržbu značení na vlastní náklady. Zajistit smluvní ošetření závazných podmínek, projednání s Policií České republiky a Dopravním inspektorátem Beroun. 
22.4.2013                 

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s předloženou koncepcí výstavby komunikace ve Rpetské ulici, kdy část v úseku od křižovatky s ulicí Cihlářskou po křižovatku s Šípkovou bude provedena v šíři 5,5 m s povrchem z ABS směsi a s jednostranným chodníkem, vydlážděným betonovou dlažbou. Část v úseku od křižovatky s ulicí Šípkovou po křižovatku s ulicí Jeřabinovou bude provedena v šířce 3,5 m, též s povrchem z ABS, bez chodníku. Komunikace bude projektována včetně podpovrchových podkladních vrstev. Oznámit usnesení rady projektantovi.    
22.4.2013              

Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jejího náhradníka pro veřejnou zakázku dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na  „Geodetické zaměření stavebního objektu – budova MěÚ Hořovice, Palackého nám. 640/34“ a jmenuje je v tomto složení: Členové komise k otevírání obálek a hodnotící komise: Ing. Milan Šnajdr, Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Jan Blecha. Náhradník: Ing. Miroslava Paťavová.      22.4.2013              

Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky pro veřejnou zakázku dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na  „Operativní leasing služebních vozidel města Hořovice“ a jmenuje je v tomto složení: Členové komise k otevírání obálek a hodnotící komise: Ing. Milan Šnajdr, Ing. Ladislav Kazda, Mgr. Petr Bakule, Ing. Jan Blecha, Ing. David Grunt. Náhradníci: Roman Jetel, Ondřej Vaculík, Mgr. Jiří Vavřička, Miloslav Jelínek, Ing. Miroslava Paťavová.    22.4.2013                 

Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky pro veřejnou zakázku dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na  „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy radnice v Hořovicích“ a jmenuje je v tomto složení: Členové komise k otevírání obálek a hodnotící komise: Ing. Milan Šnajdr, Ing. Ladislav Kazda, Jana Šrámková, Ing. Jan Blecha, Ing. David Grunt. Náhradníci: Miloslav Jelínek, Ondřej Vaculík, Mgr. Petr Bakule, Gebriánová Alena, Ing. Miroslava Paťavová.  
22.4.2013              

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem zadávací dokumentace k obchodní soutěži pro akci „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy radnice v Hořovicích“. Jedná se o veřejnou zakázku na služby, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zajistit zveřejnění zadávací dokumentace obchodní soutěže.
22.4.2013              

Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s variantami rekonstrukce výplní otvorů na budově mateřské školy v Jiráskově ulici v Hořovicích. Ze tří možností upřednostňuje rada variantu č. 1, což je repase v odhadované ceně 150 tisíc Kč vč. DPH.    22.4.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s návrhem přílohy ke smlouvě o dílo, podle které bude maximálně za cenu 562.062 Kč vč. DPH v roce 2013 prováděn společností Technické služby Beroun, s. r. o., úklid veřejných komunikací a vývoz odpadkových košů v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních stran.     22.4.2013              

JUDr. Maříková   
Zveřejnit záměr prodeje budovy městské knihovny po aktualizaci podmínek.
8.5.2013               

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme společnosti LESOSPOL Zbiroh, s. r. o., 140 hektarů lesních pozemků v k. ú. Hořovice, Velká Víska, Kotopeky a Podluhy za účelem jejich užívání a braní užitků z těchto pozemků. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za čtvrtletní nájemné 73,20 Kč za jeden hektar lesního pozemku. Zajistit podpisy smluvních stran. 
22.4.2013              

JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti společnosti Městská akciová společnost Hořovice, a. s., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v  oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemkových parcelách 906 / 1 a 2282 / 19 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem, který je nedílnou součástí smlouvy za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. 
22.4.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Hipské část pozemkové parcely 5 v k. ú. Velká Víska o výměře cca 32 m2 za účelem zřízení zahrádky. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 9 Kč / m2 / rok. Zajistit podpisy smluvních stran. 
22.4.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o pronájmu nebytových prostor, podle které město pronajme panu O. Šalenovi nebytový prostor v prvním nadzemním podlaží domu č. p. 640 jako  kancelář pro poskytování služeb finančního poradenství. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné a služby v celkové výši 31.056 Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.      22.4.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o právu provést stavbu se společností ČEZ Energo, s. r. o. na provedení stavby „Instalace KGJ ul. Višňová, Hořovice“ na pozemkových parcelách 942 / 1, 942 / 13 a 942 / 43 v k. ú. Velká Víska. Zajistit podpisy smluvních stran.     
20.5.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností ČEZ Energo, s. r. o., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat transformační stanici, včetně VN/NN transformátoru a VN/NN rozvodny na pozemkové parcele 942 / 13 v k. ú. Velká Víska v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 730 Kč/m2 (cca 18 m2) plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. 
20.5.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností ČEZ Energo, s. r. o., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení vysokého napětí na pozemkové parcele 942 / 1 v k. ú. Velká Víska v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 150 Kč/bm (cca 37 bm) plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.      20.5.2013   
           

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a. s., na zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení NN – kNN na pozemkových parcelách 1174 / 56, 1204 / 4, 1205 / 1, 1205 / 2, 1205 / 3, 1250, 1251 / 16, 1281 / 1, 1281 / 3, 1281 / 8, 1281 / 13, 1311 / 1, 1311 / 5, 1311 / 6 a 1311 / 14 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem - pro „Hořovice – ulice Sládkova – kNN“ včetně stavby dvou kabelových skříní. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 150 Kč/bm (cca 725 bm) plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. 
20.5.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 31. 10. 2011 mezi městem Hořovice a FK Hořovicko, kterým se vyjímá z předmětu nájmu stavební parcela 121 / 3 o výměře 179 m2 s budovou kabin v k. ú. Hořovice. Zajistit podpisy smluvních stran.     
22.4.2013              

Mgr. Kebrlová    
Rada prozatím nesouhlasí s přidělení malometrážního bytu žadatelce dle přílohy originálu zápisu,  a to z důvodu vysokého dluhu za nájemné a služby spojené s bydlením v současném bydlišti a k její platební morálce. V případě, že bude žadatelka dlouhodobě, alespoň po dobu jednoho roku, dodržovat splátkový kalendář na umoření stávajícího dluhu a nebudou jí vznikat další dluhy spojené s bydlením, rada města opětovně posoudí její žádost o přidělení bytu. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.    
22.4.2013              

p. Šalena  
Pořídit dva válcové informační nosiče (Palackého nám. a Náměstí Boženy Němcové) a jednu výlepovou plochu k Městské knihovně. Úkol trvá.      22.4.2013   
           

p. Vaculík 
Vzhledem k uskutečněnému jednání dne 25. 3. 2013 zástupců samosprávy, jednatele Hořovicé teplárenské pana Bureše, zástupce ČEZ Energo Ing. Koreňové a zástupců občanů bydlících na sídlišti Višňovka ohledně doplnění kotelny na Višňovce kogenerační jednotkou, rada žádá starostu o projednání závazného snížení ceny tepla vyjádřeného v procentech a o následné zveřejnění tohoto závazku s p. Burešem. Úkol trvá.     
22.4.2013              

pí Šumerová
Rada ukládá finančnímu a školskému odboru připravit přehled nesplacených závazků, pohledávek a nezaplacených faktur ze strany města ke dni 10. 4. 2013 včetně identifikace subjektů.  
15.4.2013              

pí Šumerová
Rada bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací města v r. 2012. Podle § 30, odst. 1, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do příslušných fondů. Zajistit informování příspěvkových organizací o rozhodnutí rady.    22.4.2013              

pí Šumerová
Rada souhlasí s kompenzací investice do objektu sauny v částce 84.204 Kč a zároveň ukládá odboru technickému zaevidovat zhodnocený majetek do majetku města.
22.4.2013                 

                            

       Jana Šrámková, Ing. Jan Skopeček                          Ondřej Vaculík