Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

     
 
Zápis č. 6
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
13.3.2013 
                            
                            
Přítomni:   
      Ondřej Vaculík, starosta                      
      Mgr. Petr Bakule, místostarosta                     
      Jana Šrámková, místostarostka                 
      Dr. Ing. Jiří Peřina, radní                   
      Mgr. Jiří Vavřička, radní                     
      Bohumil Taraba, radní                   
      Ing. Ing. Jan Skopeček, radní                 
      Ing. Ladislav Kazda, tajemník                 
      Lenka Redrová, zapisovatelka                  
                            
                            
Omluveni:                         
                            
                            
Program:    
      1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                              
      2. Přizváni: p. Bureš, Ing. Koreňová a pí Šlosarová                   
      3. Kontrola úkolů                 
      4. Podání členů rady                    
      5. Organizační záležitosti                    
                            
                            
                            
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.                    
      Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Bohumil Taraba.                     
ad 2)-4)    O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                  
                            
                      
                            
      Usnesení č. 6                    
                            
      Rady města Hořovice ze dne 13.3. 2013                    
                            
      Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                     
    
Ing. Pelán 
Rada schvaluje podání žaloby na vyklizení bytů v užívání osob dle přílohy originálu zápisu.
25.3.2013  
            
Ing. Pelán 
Rada schvaluje mimořádný příspěvek 290 tis. Kč na provedení nejnutnějších oprav na zprovoznění budovy na autobusovém nádraží. 
25.3.2013     
         
Ing. Pelán 
Rada schvaluje mimořádný příspěvek na provedení nejnutnějších oprav na zprovoznění ubytovny u plaveckého bazénu 235 tis. Kč.     
25.3.2013 
             
Ing. Pelán 
Rada souhlasí s úhradou nezbytných nákladů provedených před uvedením do provozu zimního stadionu a předáním nájemci ZS s. r. o.. Jde o prohlídky, opravy, revize a servisní služby chladícího zařízení atd..ve výši 39.400 Kč bez DPH.
25.3.2013
              
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s prodejem dřeva po kácení stromů v okolí kostela Nejsvětější Trojice panu Milanu Langerovi, bytem Tyršova 461 Hořovice. Cena je stanovena dle platného ceníku. Částka za prodej jehličnatého dřeva délky 1m činí 650 Kč za prostorový metr (prm) včetně DPH a cena za listnaté dřevo (bříza) délky 1m činí 900 Kč za prm včetně DPH. Odhadované množství vytěženého dřeva je 5 – 10 prm. 
25.3.2013  
            
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním smlouvy o bezplatném umístění kontejneru na separovaný sběr textilního odpadu. Kontejner bude umístěn na křižovatce ulic U Remízku a Višňová vedle kontejnerů na separovaný odpad. Zpětný odběr odpadu je zajištěn firmou KOUTECKÝ, s. r. o., se sídlem v Duchcově. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.   
8.4.2013 
              
Ing. Šnajdr
Rada poskytne finanční částku výši 5.900 Kč občanskému sdružení „Zvířecí pohoda“, v souladu se smlouvou o sponzorském příspěvku, se kterým město spolupracuje při odchytu a následné péči o opuštěné či volně pobíhající psy, nalezené na území města. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.    
25.3.2013 
             
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem přílohy k celoroční objednávce, podle které bude pan Karel Hrdlička za cenu 136.692 Kč vč. DPH, provádět údržbu veřejné zeleně nad rámec prací a lokalit uvedených v příloze ke smlouvě na údržbu veřejné zeleně v Hořovicích pro rok 2013, kterou město uzavřelo se firmou Petr Machálek. Jedná se o lokality: Bývalá skládka komunálních odpadů - Lom, Cesta do lesoparku Bažantnice, Ulice Obránců Míru – řadové garáže, Ulice Polní – řadové garáže, Nad areálem zimního stadionu, Cesta mezi ulicí Luční a Obránců Míru, Ulice Lesní. Zajistit potvrzení objednávky dodavatelem.   
25.3.2013     
         
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí návrh funkčního využití areálu starého zámku. Hospodářská budova: Policie ČR, městská knihovna, Městská správa bytového a nebytového fondu, Městské kulturní centrum, náhradní prostory firmy AVIS Hořovice, s. r. o. Centrální stavba (tvrz): regionální muzeum, společenský sál, výstavní prostory (galerie), lapidárium, kavárna, v 2. nadzemním podlaží pravého křídla ponechání dvou bytů. Připravit zadání pro vypracování projektové dokunentace pro stavební povolení. 
25.3.2013 
             
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kanalizační a vodovodní přípojku přes pozemkové parcely 906 / 1 a 2282 / 95 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem k bytovým domům v ulici U Školky, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu 180 Kč / bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
25.3.2013  
            
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, kterou bude provádět prostřednictvím vybrané firmy společnost Telefónica Czech Republic, a. s. na akci nazvané Rekonstrukce mostu přes Červený potok u Společenského domu. Výše nákladů na překládku známých ke dni uzavření této smlouvy je 25.722 Kč bez DPH, tj. 31.123,60 vč. 21% DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
22.4.2013   
           
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s návrhem přílohy ke smlouvě na údržbu veřejné zeleně v Hořovicích, podle které bude pan Petr Machálek provádět za max. cenu 1.543.981 Kč vč. DPH, údržbu v roce 2013. Změny, oproti roku 2012, nastaly v lokalitě zrekonstruovaného autobusového nádraží a v lokalitě křižovatky ulic Rpetská a Cihlářská. V lokalitě autobusového nádraží bude údržbu provádět firma EKOBAU Zahrady Bauer se sídlem v Berouně, která na autobusovém nádraží provedla výsadbu stromů a zeleně. Údržbu stromů a keřů bude firma provádět v rámci realizace autobusového nádraží. V lokalitě ulice Rpetská a Cihlářská bude údržbu provádět firma Zahradnictví Šenk se sídlem v Komárově, která zde provedla revitalizaci ostrůvku zeleně. Zajistit podpisy smluvních stran. 
25.3.2013  
            
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které provede společnost UMT Stav, s. r. o., za cenu 263.556 Kč vč DPH, pokládku asfaltobetonové obrusné vrstvy na nábřeží Hynka Šlosara, v délce cca 210 m a v celé šířce místní komunikace, tj. v délce ve které byla prováděna přeložka plynovodu v rámci stavební akce nazvané „Červený potok – ochrana proti vybřežování velkých vod“. Rada vybírala ze dvou nabídek. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. 
8.4.2013
               
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které zpracuje pí Veneta Zlatareva za cenu 154.500 Kč (zhotovitel není plátcem DPH) průkazy energetické náročnosti vybraných budov v majetku města. Rada zároveň ukládá ředitelům příspěvkových organizací 1. a 2. základní škola, Městské kulturní centrum a Městská správa bytového a nebytového fondu spolupracovat s technickým a dopravním odborem na zajištění podkladů pro včasné splnění zakázky. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.  
8.4.2013
               
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s opravou Smlouvy o právu k provedení stavby č. 48 / 2013 - SML, kterou město Hořovice uzavírá s Povodím Vltavy, s. p., a v níž se v článku 3, odst. 2, mění původní formulace: "Správce prohlašuje, že u ochranné zdi dozdí uvolněné kameny, zeď očistí a lokálně přespáruje, a to nejpozději do doby zahájení předmětné stavby." Správné znění: ""... a to nejpozději do šesti měsíců od dokončení předmětné stavby investorem."" Zajistit podpisy smluvních stran.
 8.4.2013  
             
Mgr. Kebrlová    
V případě uvolnění sociálního bytu rada souhlasí s přidělením tohoto bytu klientovi dle přílohy originálu zápisu na krátkou zkušební dobu. Dohodnout s Městskou správou bytového a nebytového fondu možnosti spolupráce při řešení sociální situace klienta včetně jeho zaměstnání. Úkol trvá, termín prodloužen.
25.3.2013
              
p. Šalena  
Zajistit nejvýhodnější nabídku na provedení celkové opravy střechy kina (krytinou z šablon Cembrit) včetně klempířských konstrukcí. Úkol trvá z důvodu nepříznivého počasí.     
25.3.2013   
           
p. Vaculík 
Pro vypracování podkladů v rámci možného vzniku městské policie v Hořovicích rada ustavuje pracovní skupinu, v níž budou působit vytipovaní zastupitelé ze všech politických uskupení plus další odborníci. Oslovit vytipované zastupitele.  
8.4.2013   
            
radní
Rada po diskusi za účasti pí Šlosarové schvaluje přepracovaný rozpočet k projektu PF 113 Výměna zkušeností a know-how v oblasti volnočasových aktivit a vzdělávání rodičů s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené a pověřuje Dr. Ing. Jiřího Peřinu podpisem Dohody o partnerství. Hlasováno: 4 pro a 3 proti.
25.3.2013  
            
radní
Rada se za účasti p. Bureše a Ing. Koreňové seznámila s podmínkami provozu kogenerační jednotky v kotelně Višňovka, podle nichž provoz musí splňovat příslušné hygienické normy a hluková zátěž má být nižší než je nyní. 
25.3.2013              
                            

Jana Šrámková, Bohumil Taraba                             Ondřej Vaculík